Przeprowadzanie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykaz tych wyrobów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 747) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb przeprowadzania oceny zgodności wyrobu przeznaczonego na potrzeby bezpieczeństwa państwa, przed jego wprowadzeniem do użytku przez organy, komórki i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane;
2)
szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, przed ich wprowadzeniem do użytku przez organy, komórki i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane.
§  2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
prototypów i wyrobów, które nie znajdują się w stałej ofercie handlowej producenta;
2)
wyrobów nabywanych poza granicami państwa od dostawców zagranicznych, na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, w celu wykonania zadania poza granicami państwa;
3)
wyrobów, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, z wyjątkiem nowego wyposażenia tych wyrobów, jeżeli zostało ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 pkt 2.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
akredytacji OiB - należy przez to rozumieć akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa;
2)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3)
trybie I - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
trybie II - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;
5)
trybie III - należy przez to rozumieć czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy.
§  4. 
Specyfikację techniczną wyrobu dołącza się jako załącznik do umowy na dostawę wyrobu lub do innego dokumentu zawierającego warunki zamówienia.
§  5. 
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie I, dostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystując właściwe dokumenty udostępnione przez producenta wyrobu.
§  6. 
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie II, dostawca, zlecając wykonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala, czy jednostka badawcza posiada akredytację OiB w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.
§  7. 
W przypadku prowadzenia oceny zgodności w trybie III, dostawca, zlecając wykonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala, czy jednostka certyfikująca posiada akredytację OiB w zakresie obejmującym wymagania specyfikacji technicznej.
§  8. 
Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, jest zobowiązany posiadać:
1)
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
świadectwo lub świadectwa z badań wyrobu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy;
3)
certyfikat zgodności wyrobu, o którym mowa w art. 9 ust. 10 ustawy.
§  9. 
1. 
Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki badań, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.
2. 
Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 5 ustawy.
§  10. 
1. 
W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej, która w zakresie akredytacji OiB posiada wyrób będący przedmiotem oceny zgodności, ocenę zgodności można przeprowadzać w trybie I.
2. 
W przypadku braku jednostki badawczej lub jednostki certyfikującej posiadającej akredytację OiB w zakresie umożliwiającym ocenę zgodności wszystkich wymagań specyfikacji technicznej, jednostki badawcze lub jednostki certyfikujące przeprowadzają ocenę zgodności tej części wymagań, dla której posiadają akredytację OiB, w trybie wynikającym z rozporządzenia, a ocena zgodności pozostałej części wymagań przeprowadzana jest z uwzględnieniem art. 8 ust. 8 lub art. 9 ust. 7 ustawy.
3. 
W przypadku realizacji procedury oceny zgodności wyrobu, o której mowa w ust. 1, procedura może być kontynuowana do czasu jej zakończenia, pomimo uzyskania przez jednostkę badawczą lub certyfikującą akredytacji OiB.
§  11. 
Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności, w podziale na grupy, określa załącznik do rozporządzenia.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3 . 4

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI

Grupa 1: broń palna
Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1 pistolety X

Grupa 3: amunicja

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1 amunicja bojowa do broni palnej wymienionej w grupie 1 X

Grupa 6: pojazdy i samochody specjalne do zastosowań policyjnych *

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1 armatki wodne X
2 samochody osobowe terenowe skrycie opancerzone X
3 samochody typu więźniarka X
4 lekkie transportery opancerzone X
5 samochody do przewozu ładunków wybuchowych X
6 przyczepy do przewozu ładunków wybuchowych X

Grupa 12: sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1 SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
1.1 maski przeciwgazowe filtracyjne X
1.2 filtropochłaniacze do masek filtracyjnych X
2 SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY SKÓRY
2.1 barierowa odzież ochronna X
3 SPRZĘT I ŚRODKI OCHRONY BALISTYCZNEJ I PRZECIWUDERZENIOWEJ
3.1 kamizelki i kombinezony kulo- i odłamkoodporne X
3.2 hełmy i kaski kulo- i odłamkoodporne X
3.3 osłony ochronne (przeciwwybuchowe, kuloodporne, odłamkoodporne) X
3.4 ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki, rękawice, osłony nóg, przedramienia) X
4 SPRZĘT PIROTECHNICZNY
4.1 kombinezony dla pirotechników X
4.2 pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe X

Grupa 14: przedmioty zaopatrzenia mundurowego

1. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1.1 czapki zimowe służbowe X
1.2 czapki letnie służbowe X
1.3 kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru X
1.4 kurtki służbowe letnie X
1.5 spodnie służbowe letnie do półbutów X
1.6 spodnie służbowe letnie do trzewików X
1.7 spodnie służbowe zimowe X
1.8 swetry służbowe X
1.9 półgolfy X
1.10 koszule służbowe X
1.11 koszule służbowe letnie X
1.12 koszulki polo z krótkim rękawem X
1.13 koszulki z krótkim rękawem T-shirt X
1.14 trzewiki służbowe X
1.15 półbuty służbowe X
1.16 pasy główne X
1.17 mundury ćwiczebne X
1.18 kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką X
1.19 czapki ćwiczebne X
1.20 kombinezony z tkaniny trudnopalnej X
1.21 laminaty na kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru, kurtki służbowe letnie, spodnie służbowe zimowe, spodnie służbowe letnie do trzewików, czapki letnie służbowe X
1.22 tkaniny na koszule służbowe, koszule służbowe letnie X
1.23 tkaniny na mundury ćwiczebne, kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką, czapki ćwiczebne X
1.24 tkaniny na kombinezony z tkaniny trudnopalnej X

2. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
2.1 bluzy polowe X
2.2 spodnie polowe X
2.3 bluzy polowe letnie X
2.4 spodnie polowe letnie X
2.5 kurtki ubrania na złą pogodę X
2.6 spodnie ubrania na złą pogodę X
2.7 ubrania uniwersalne ocieplacze X
2.8 trzewiki polowe X
2.9 buty z membraną izolacyjną X
2.10 kurtki służbowe X
2.11 koszule służbowe z krótkimi rękawami X
2.12 koszule służbowe z długimi rękawami X
2.13 półbuty służbowe X
2.14 trzewiki służbowe X
2.15 tkaniny na bluzy polowe, spodnie polowe X
2.16 laminaty na kurtki ubrania na złą pogodę, spodnie ubrania na złą pogodę, kurtki służbowe X

3. przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
3.1 bluzy polowe letnie funkcjonariusza X
3.2 bluzy polowe zimowe funkcjonariusza X
3.3 spodnie polowe letnie funkcjonariusza X
3.4 spodnie polowe zimowe funkcjonariusza X
3.5 kurtki ubrania ochronnego X
3.6 ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego X
3.7 spodnie ubrania ochronnego X
3.8 ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego X
3.9 koszulobluzy polowe X
3.10 trzewiki letnie X
3.11 trzewiki zimowe X
3.12 bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe X
3.13 bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie X
3.14 spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe X
3.15 spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie X
3.16 kurtki ochronne X
3.17 spodnie ochronne X
3.18 ocieplacze kurtek ochronnych X
3.19 ocieplacze spodni ochronnych X
3.20 kombinezony z tkaniny trudnopalnej X
3.21 kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej X
3.22 kurtki ochronne pirotechnika X
3.23 podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika X
3.24 trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwie X
3.25 kombinezony ćwiczebne 2-częściowe X
3.26 buty specjalne na miękkiej podeszwie X
3.27 buty specjalne zimowe X
3.28 kurtki ochronne z membraną paraprzepuszczalną X
3.29 tkaniny na bluzy polowe letnie, spodnie polowe letnie, bluzy polowe zimowe, spodnie polowe zimowe X
3.30 laminaty na kurtki ubrania ochronnego, spodnie ubrania ochronnego, kurtki ochronne, spodnie ochronne, kurtki ochronne pirotechnika, kurtki ochronne z membraną paraprzepuszczalną X
3.31 tkaniny na koszulobluzy polowe X
3.32 tkaniny na bluzy kombinezonu w kolorach kamuflażowych letnie, spodnie kombinezonu w kolorach kamuflażowych letnie, bluzy kombinezonu w kolorach kamuflażowych zimowe, spodnie kombinezonu w kolorach kamuflażowych zimowe, kombinezony z tkaniny trudnopalnej, kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej, kombinezony ćwiczebne X

Grupa 17: inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Tryb oceny zgodności
I II III
1 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej X
2 kartridże do przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej X
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 listopada 2012 r., pod numerem 2012/0666/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2013 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. poz. 1351, z 2008 r. poz. 1047 oraz z 2010 r. poz. 1248), które utraciło moc z dniem 6 grudnia 2012 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 528).
* Nie podlegają ocenie pojazdy i samochody standardowo wyposażane fabrycznie, w których nie dokonuje się modyfikacji ze względu na charakter zadań wykonywanych przez jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024