Przenoszenie do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do dyspozycji;
2)
warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji;
3)
sposób pełnienia służby w okresie pozostawania w dyspozycji.
§  2. 
1. 
W sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", przełożonymi właściwymi są:
1)
Komendant Główny Straży Granicznej:
a)
dla funkcjonariuszy, których odwołanie lub zwolnienie z dotychczasowego stanowiska służbowego ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwana dalej "ustawą",zastrzega dla Prezesa Rady Ministrów, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub dla Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
dla funkcjonariuszy, których wyznaczenie lub odwołanie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zastrzega dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka szkolenia i komendant ośrodka Straży Granicznej - dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.
2. 
Komendant Główny Straży Granicznej może przenieść funkcjonariuszy do dyspozycji swojej albo dyspozycji Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału, komendanta ośrodka lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.
3. 
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej mogą przenosić funkcjonariuszy wyłącznie do swojej dyspozycji.
§  3. 
1. 
Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.
2. 
W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji, oraz przełożonego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak również wskazuje, czy przeniesienie następuje w związku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, czy też w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.
3. 
Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy dotyczące rozkazu personalnego w sprawie zmiany stosunku służbowego.
§  4. 
Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się następujące warunki:
1)
dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe;
2)
podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przewidywany termin tego zwolnienia oraz występowanie okoliczności uniemożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby bezpośrednio po jego zwolnieniu lub odwołaniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego - jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.
§  5. 
1. 
Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje się niezwłocznie po podjęciu przez właściwy organ decyzji w sprawie zwolnienia lub odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.
2. 
Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§  6. 
1. 
W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:
1)
wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom lub do pełnienia na określonych warunkach dyżurów;
2)
skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.
2. 
Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w szczególności:
1)
miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru;
2)
terminy dyżurów, z zastrzeżeniem, że czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin oraz że w ciągu jednego dnia nie można wyznaczyć więcej niż dwóch dyżurów, trwających łącznie 2 godziny.
3. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest przełożony, do którego dyspozycji funkcjonariusz został przeniesiony.
4. 
Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.
§  7. 
Przepisy § 6 stosuje się również do funkcjonariuszy przeniesionych do dyspozycji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  8. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 321).
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 września 2005 r.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024