Umowa o wzajemności w zamówieniach obronnych. Waszyngton.2023.05.05.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w zamówieniach obronnych,
podpisana w Waszyngtonie dnia 5 maja 2023 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 5 maja 2023 roku w Waszyngtonie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w zamówieniach obronnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI O WZAJEMNOŚCI W ZAMÓWIENIACH OBRONNYCH (SKRÓCONY TYTUŁ: POLSKO-AMERYKAŃSKA UMOWA O WZAJEMNOŚCI W ZAMÓWIENIACH OBRONNYCH)

PREAMBUŁA

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, zwane dalej "Stronami",

MAJĄC NA UWADZE, że Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone Ameryki są Członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

PRAGNĄC wspierać racjonalizację, standaryzację, interoperacyjność oraz wzajemne wsparcie logistyczne w stosunkach obu państw w sferze obronności;

UZNAJĄC wzajemne długotrwałe stosunki opisane w Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemności w ramach zamówień obronnych, podpisanym w Waszyngtonie dnia 27 sierpnia 2011 roku oraz w Warszawie dnia 8 września 2011 roku, które weszło w życie 18 lipca 2012 roku, które utraciło moc dnia 18 lipca 2022 r;

PRAGNĄC rozwijać i wzmacniać istniejące pomiędzy Stronami przyjazne relacje;

DĄŻĄC do osiągnięcia i utrzymania uczciwych i równych szans przemysłu każdej ze Stron do uczestniczenia w programach zamówień sektora obronności drugiej Strony;

PRAGNĄC ulepszyć i wzmocnić bazę przemysłową każdego z Państw;

PRAGNĄC promować wymianę technologii obronnych zgodnie ze stosowną polityką wewnętrzną stron;

PRAGNĄC jak najbardziej ekonomicznie i racjonalnie wykorzystywać środki przeznaczone na cele obronne; oraz

PRAGNĄC usunąć dyskryminujące bariery w pozyskiwaniu dostaw lub usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe drugiego państwa we wzajemnie korzystnym zakresie i zgodnym z krajowymi przepisami, regulacjami, wytycznymi oraz zobowiązaniami międzynarodowymi;

Uzgodniły co następuje:

ARTYKUŁ  I

Zakres stosowania

1. 
Niniejsza Umowa obejmuje kwestię nabywania zdolności obronnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez:
a)
prace badawczo-rozwojowe;
b)
zamówienia na dostawy, w tym artykułów obronnych;
c)
zamówienia na usługi wspierające artykuły obronne.
2. 
Niniejsza Umowa nie obejmuje:
a)
robót budowlanych;
b)
materiałów budowlanych dostarczanych na podstawie umów na roboty budowlane.
ARTYKUŁ  II

Zasady regulujące współpracę w zakresie zakupów obronnych

1. 
Każda ze Stron uznaje i oczekuje, że druga Strona będzie stosować rozsądne procedury definiowania wymagań, pozyskiwania, nabywania i zawierania umów oraz że te procesy zarówno sprzyjają, jak i zależą od przejrzystości i uczciwości w procesie zamówień. Każda ze Stron zapewnia spójność swoich procesów z procedurami udzielania zamówień określonymi w artykule V (Procedury zamówień) niniejszej Umowy.
2. 
Każda ze Stron podejmuje zobowiązania określone w niniejszej Umowie przy założeniu, że uzyska od drugiej Strony traktowanie na zasadzie wzajemności.
3. 
Każda ze Stron zgodnie z prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi swojego Państwa życzliwie rozpatruje wszelkie wnioski drugiej Strony dotyczące współpracy w zakresie badań i rozwoju zdolności obronnych, produkcji, zaopatrzenia i wsparcia logistycznego.
4. 
Zgodnie z prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi swoich Państw oraz tak długo, jak druga Strona zapewnia niedyskryminujące rozpatrywanie produktów Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, każda ze Stron:

4.1. Ułatwia zamówienia w dziedzinie obronności, dążąc do długoterminowej, sprawiedliwej równowagi w zakupach dokonywanych przez Strony, biorąc pod uwagę możliwości ich przemysłu obronnego oraz ośrodków badawczo-rozwojowych.

4.2. Usuwa bariery zarówno dla zamawiania, jak i koprodukcji produktów wytwarzanych w Państwie drugiej Strony lub usług wykonywanych przez podmioty (dalej zwane "przedsiębiorstwami przemysłowymi") mające siedzibę w Państwie drugiej Strony. Powyższe obejmuje zapewnienie przedsiębiorstwom przemysłowym drugiego Państwa traktowania nie mniej korzystnego niż przewidzianego dla krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. Jeżeli przedsiębiorstwo przemysłowe Państwa jednej ze Stron przedłoży ofertę, która byłaby ofertą najkorzystniejszą, gdyby nie wymóg zakupu produktów krajowych, obie Strony zgadzają się znieść wymóg kupowania produktów krajowych.

4.3. Stosuje procedury kontraktowe, które umożliwiają wszystkim przedsiębiorstwom przemysłowym z obu Państw, które wcześniej nie zostały zawieszone lub objęte zakazem uczestniczenia w takich postępowaniach, konkurować o zamówienia objęte niniejszą Umową.

4.4. W pełni bierze pod uwagę wszystkie wiarygodne przedsiębiorstwa przemysłowe zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wytycznymi i kryteriami odpowiednich agencji zamawiających. Oferty muszą spełniać wymagania dotyczące działania, jakości, dostawy i kosztów. Jeśli, w celu uzyskania kontraktu, potencjalni kontrahenci lub ich produkty muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne, Strona zamawiająca w pełni weźmie pod uwagę wszystkie wnioski kwalifikacyjne złożone przez przedsiębiorstwa przemysłowe drugiej Strony, zgodnie z prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi, procedurami i zobowiązaniami międzynarodowymi Strony zamawiającej.

4.5. Dostarcza informacje dotyczące wymogów i proponowanych zamówień zgodnie z Artykułem V (Procedury Zamówień) niniejszej Umowy, w celu zapewnienia przedsiębiorstwom drugiej Strony wystarczającego czasu na ubieganie się o prawo do udziału w postępowaniu, o ile jest to wymagane, oraz na złożenie oferty.

4.6. Informuje przedsiębiorstwa przemysłowe, które decydują się na udział w zamówieniach objętych niniejszą Umową, o ograniczeniach dotyczących danych technicznych i elementów związanych z obronnością (artykułów i usług obronnych) udostępnionych do użytku przez drugą Stronę. Takie dane techniczne i elementy związane z obronnością, udostępnione przez Stronę zamawiającą, nie zostaną wykorzystywane w innych celach niż składanie ofert lub realizacja kontraktów obronnych objętych niniejszą Umową, z wyjątkiem przypadków uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela łub wykonawcy praw własności lub dostarczenia danych technicznych czy też elementów obronnych.

4.7. Zapewnia pełną ochronę praw własności oraz wszelkich danych i informacji uprzywilejowanych, chronionych, podlegających kontroli eksportu lub niejawnych oraz podejmuje wszelkie dostępne zgodne z prawem kroki, aby zapobiec przekazywaniu takich danych i informacji, zasobów lub usług do państwa trzeciego lub jakiegokolwiek innego odbiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody Strony pochodzenia.

4.8. Wymienia informacje o stosownych przepisach, przepisach wykonawczych, wytycznych i procedurach administracyjnych.

4.9. Wymienia się corocznie statystykami, wykazującymi łączną wartość pieniężną zamówień obronnych, udzielonych przedsiębiorstwom przemysłowym drugiej Strony w poprzednim roku. Roczne podsumowanie zostaje przygotowywane na podstawie wspólnej decyzji Stron.

4.10. Udziela odpowiednich wyjaśnień dotyczących wytycznych i procedur administracyjnych w ramach swoich organizacji obronnych w celu realizacji niniejszej Umowy.

5. 
Niniejsza Umowa nie ma na celu i nie tworzy jakiejkolwiek podstawy upoważniającej do eksportu artykułów związanych z obronnością (artykułów i usług obronnych), w tym danych technicznych kontrolowanych przez jedną lub drugą Stronę zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu. Ponadto każdy eksport podlegający krajowym przepisom i regulacjom dotyczącym kontroli eksportu jednej ze Stron musi być zgodny z tymi przepisami i regulacjami.
6. 
Niniejsza Umowa nie stanowi podstawy do uchylenia jakichkolwiek przepisów ustawowych lub wykonawczych dotyczących kontroli eksportu, które mają zastosowanie do innych umów lub porozumień między Stronami.
ARTYKUŁ  III

Offset

Niniejsza Umowa nie reguluje offsetu. Strony postanawiają omówić środki mające na celu ograniczenie wszelkich niekorzystnych skutków, jakie umowy offsetowe wywierają na bazę przemysłowo-obronną każdego Państwa.

ARTYKUŁ  IV

Cła, podatki i opłaty

O ile prawo krajowe, regulacje, wytyczne oraz zobowiązania międzynarodowe Państw każdej ze Stron dopuszczają taką możliwość, Strony zgadzają się, że na zasadzie wzajemności nie uwzględniają ceł, podatków i opłat przy ocenie ofert i odstąpią od poboru ceł oraz opłat w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa.

ARTYKUŁ  V

Procedury zamówień

1. 
Każda ze Stron realizuje swoje zamówienia w dziedzinie obronności zgodnie z wewnętrznym prawem krajowym i regulacjami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi swojego Państwa.
2. 
W zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, każda ze Stron opublikuje lub zleci publikację w ogólnie dostępnych środkach masowego przekazu ogłoszenia o proponowanych zamówieniach zgodnie ze swoim prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi, procedurami i zobowiązaniami międzynarodowymi. Wszelkie warunki uczestnictwa w zamówieniach zostają opublikowane we właściwym terminie umożliwiającym zainteresowanym przedsiębiorstwom dokończenie procesu przetargowego. Każde zawiadomienie o proponowanym zamówieniu zawiera co najmniej:
a)
przedmiot umowy;
b)
ramy czasowe składania wniosków o zamówienia lub składania ofert;
c)
adres, pod którym można uzyskać dokumenty związane z zamówieniem oraz inne informacje.
3. 
Na wniosek oraz zgodnie ze swoim prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi i procedurami oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, Strona zamawiająca dostarcza przedsiębiorstwom przemysłowym drugiej Strony kopie specyfikacji proponowanych zamówień. Specyfikacja stanowi zaproszenie do uczestnictwa w konkursie ofert i zawiera następujące informacje:
a)
charakter i ilość zamawianego zaopatrzenia lub usług;
b)
czy nabycie ma charakter przetargu zamkniętego, negocjacji, czy stosowana jest inna procedura;
c)
kryteria przyznawania kontraktu, takie jak najniższa cena lub inne;
d)
harmonogram dostaw;
e)
adres, godzinę i datę składania ofert oraz język, w którym mają być składane;
f)
adres instytucji, która będzie przyznawać kontrakt i będzie odpowiedzialna za dostarczanie informacji wymaganych przez oferentów;
g)
wszelkie wymagania ekonomiczne, gwarancje finansowe i powiązane informacje wymagane od dostawców;
h)
wszelkie wymagania techniczne, gwarancje jakości i powiązane informacje wymagane od dostawców;
i.
kwota i warunki płatności za dostarczenie specyfikacji zamówienia, jeśli płatność taka jest wymagana;
j)
wszelkie inne warunki udziału w konkursie ofert;
k)
punkt kontaktowy dla wszelkich reklamacji dotyczących procesu zakupowego.
4. 
Zgodnie z prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi swojego Państwa, Strona zamawiająca, na wniosek, informuje przedsiębiorstwo przemysłowe, które nie zostało dopuszczone do udziału w procesie zamawiania, o powodach tego niedopuszczenia.
5. 
Zgodnie z prawem krajowym, regulacjami, wytycznymi i zobowiązaniami międzynarodowymi swojego Państwa, Strona zamawiająca:

5.1. Po przyznaniu kontraktu niezwłocznie informuje o tym oferentów, których oferty nie zostały wybrane, informując co najmniej o:

a)
nazwie i adresie zwycięskiego oferenta;
b)
cenie każdego z przyznanych kontraktów;
c)
liczbie otrzymanych ofert.

5.2. Na wniosek, niezwłocznie przekazuje oferentom, których oferty nie zostały wybrane, informacje mówiące o powodach nieprzyznania im kontraktu.

6. 
Każda ze Stron posiada opublikowane procedury rozpatrywania i weryfikacji skarg powstałych w związku z jakąkolwiek fazą procesu zamawiania, w celu zapewnienia, w najszerszym możliwym zakresie, sprawiedliwego i niezwłocznego rozpatrywania, pomiędzy oferentem i Zamawiającym, skarg związanych z zamówieniami objętymi niniejszą Umową.
ARTYKUŁ  VI

Udział przemysłu

1. 
Pomyślna realizacja niniejszej Umowy wymaga udziału obu Stron. W celu zapewnienia, że Umowa przynosi korzyści przedsiębiorstwom przemysłowym każdej ze Stron, które decydują się na udział w zamówieniach objętych niniejszą Umową, każda ze Stron przekazuje informacje dotyczące niniejszej Umowy własnym przedsiębiorstwom przemysłowym.
2. 
Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania właściwych przedsiębiorstw przemysłowych w swoim państwie o istnieniu niniejszej Umowy.
3. 
Strony rozumieją, że za wyszukiwanie możliwości biznesowych odpowiedzialne są przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzące działalność w Państwach obu Stron.
4. 
Strony spowodują, że ich urzędy odpowiedzialne za udzielanie zamówień i określanie wymagań będą zapoznane z niniejszą Umową, tak aby, zgodnie z ich normalnymi praktykami i procedurami, urzędy te mogły pomagać przedsiębiorstwom przemysłowym w Państwie drugiej Strony w uzyskiwaniu informacji dotyczących proponowanych zamówień, niezbędnych kwalifikacji i odpowiedniej dokumentacji.
ARTYKUŁ  VII

Bezpieczeństwo, udostępnianie informacji i wizyty

1. 
Wszelkie informacje lub materiały niejawne wymieniane między Stronami na mocy postanowień niniejszej Umowy są wykorzystywane, przekazywane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony i zabezpieczania informacji niejawnych w sferze wojskowej, uregulowanymi w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych w sferze wojskowej, podpisanej dnia 8 marca 2007 roku w Warszawie.
2. 
Obie Strony podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwa przemysłowe prowadząc działalność w ich Państwach przestrzegały obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych.
3. 
Każda ze Stron podejmuje wszelkie zgodne z prawem kroki, aby zapobiec udostępnianiu stronom trzecim informacji nieoznaczonych klauzulą tajności, które na podstawie niniejszej Umowy otrzymała z zachowaniem poufności od drugiej Strony, chyba że Strona, która dostarczyła informacje, wyrazi pisemną zgodę na takie udostępnienie,
4. 
Każda ze Stron*, zezwala na wizyty w swoich zakładach, agencjach i laboratoriach oraz nie utrudnia wizytacji obiektów przemysłowych kontrahentów przez pracowników drugiej Strony lub pracowników kontrahentów drugiej Strony, pod warunkiem, że takie wizyty będą zatwierdzone przez obie Strony i pracownicy będą posiadać odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa oraz taka wizyta będzie wynikać z zakresu ich obowiązków.
5. 
Wnioski o wizyty, o których mowa w ust. 4, są koordynowane oficjalnymi kanałami i są zgodne z ustalonymi procedurami wizyt Strony przyjmującej. Cały personel wizytujący przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i kontroli eksportu Państwa przyjmującego. Wszelkie informacje ujawnione lub udostępnione upoważnionemu personelowi wizytującemu są traktowane tak, jakby zostały dostarczone Stronie ponoszącej koszty personelu wizytującego i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  VIII

Wdrożenie i zarządzanie

1. 
Organem odpowiedzialnym w Rządzie Stanów Zjednoczonych Ameryki za wykonanie niniejszej Umowy jest Podsekretarz Obrony (ds. pozyskiwania i utrzymania). Organem odpowiedzialnym w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej za realizację niniejszej Umowy jest Minister Obrony Narodowej.
2. 
Każda ze Stron wyznacza punkty kontaktowe reprezentujące jej stosowne organy.
3. 
Przedstawiciele organu odpowiedzialnego każdej ze Stron regularnie spotykają się w celu przeglądu postępu we wdrażaniu niniejszej Umowy. Przedstawiciele omawiają metody pozyskiwania wykorzystywane do wspierania efektywnej współpracy w pozyskiwaniu zdolności obronnych; dokonują corocznego przeglądu wymienianych statystyk dotyczących zamówień, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 4.9. Artykułu II (Zasady regulujące współpracę w zakresie zakupów obronnych) niniejszej Umowy; identyfikują wszelkie przyszłe lub wprowadzone zmiany w prawie krajowym, regulacjach, wytycznych lub zobowiązaniach międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na zastosowanie postanowień zawartych w niniejszej Umowie; oraz rozważają wszelkie inne sprawy związane z niniejszą Umową.
4. 
Każda ze Stron, w razie potrzeby, dokonuje przeglądu zasad i obowiązków ustanowionych na mocy niniejszej Umowy w świetle wszelkich późniejszych zmian w prawie krajowym, regulacjach, wytycznych i zobowiązaniach międzynarodowych, w tym między innymi dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej, oraz, w razie konieczności dostosowania niniejszej Umowy do tych zmian, konsultuje się z drugą Stroną, w celu wspólnego podjęcia decyzji.
5. 
Każda ze Stron dokłada starań, aby uniknąć zobowiązań, które mogłyby kolidować z niniejszą Umową. Jeżeli którakolwiek ze Stron uważa, że taka sprzeczność wystąpiła, Strony zgadzają się na przeprowadzenie konsultacji w celu rozwiązania problemu.
ARTYKUŁ  IX

Załączniki i zmiany

1. 
Załączniki mogą zostać dodane do niniejszej Umowy za pisemnym porozumieniem Stron. W przypadku rozbieżności między artykułami niniejszej Umowy a którymkolwiek z jej załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Takie załączniki zostaną włączone do niniejszej Umowy i uważane za jej integralną część.
2. 
Niniejsza Umowa, w tym jej załączniki (jeśli istnieją), może zostać zmieniona za pisemnym porozumieniem Stron.
ARTYKUŁ  X

Wejście w życie, czas trwania i rozwiązanie

1. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekaże pisemną notyfikację drogą dyplomatyczną Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki o wypełnieniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres dziesięciu lat. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z sześciomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem skierowanym do drugiej Strony.
2. 
Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na kontrakty zawarte w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 27 listopada 2023 roku.

grafika

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024