Egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres obowiązujących tematów egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia doradztwa w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, zwanego dalej "egzaminem";
2)
tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu;
3)
sposób ustalania wyniku egzaminu;
4)
tryb składania i rozpatrywania odwołań od wyniku egzaminu.
§  2. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu obejmuje:
1)
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym;
2)
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 1, z późn. zm. 2 );
3)
przepisy dotyczące systemu zabezpieczenia emerytalnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
przepisy z zakresu działalności dostawcy lub dystrybutora OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, zwanego dalej "dystrybutorem".
§  3. 
Dostawca lub dystrybutor zawiadamia osobę zdającą egzamin, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia egzaminu, a także o ich zmianie.
§  4. 
1. 
Egzamin może być przeprowadzony wspólnie przez kilku dostawców lub dystrybutorów.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dostawcy lub dystrybutorzy powołują wspólną komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą co najmniej po trzy osoby powołane przez każdego z dostawców albo dystrybutorów.
§  5. 
1. 
Egzamin przeprowadza się:
1)
pisemnie w postaci papierowej albo
2)
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 pkt 2 dostawca lub dystrybutor zapewnia, aby wykorzystywany system teleinformatyczny:
1)
umożliwiał osobom zdającym egzamin zapoznanie się:
a)
ze sposobem przeprowadzania egzaminu,
b)
z zasadami oceniania udzielonych i nieudzielonych odpowiedzi,
c)
ze sposobem informowania o wynikach egzaminu;
2)
wymagałzłożeniaprzezosobyzdająceegzaminoświadczeniapotwierdzającegozapoznaniesięz informacjami, o których mowa w pkt 1;
3)
posiadał zabezpieczenia techniczne i organizacyjne adekwatne do przeprowadzonego szacowania ryzyka, zapewniające poufność, integralność, dostępność i autentyczność zgromadzonych danych.
3. 
Dostawca lub dystrybutor zapewnia, aby wykorzystywany system teleinformatyczny umożliwiał:
1)
swobodne poruszanie się po teście;
2)
zmianę udzielonej odpowiedzi;
3)
zakończenie egzaminu przed czasem;
4)
automatyczne wygenerowanie wyniku egzaminu ze wskazaniem liczby prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi oraz braku odpowiedzi;
5)
automatyczne zakończenie egzaminu po upływie wyznaczonego czasu.
4. 
Czas egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie ulega wydłużeniu na skutek przerwy wynikającej z zerwania połączenia z systemem teleinformatycznym, z wykorzystaniem którego egzamin jest przeprowadzany.
5. 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 pkt 2 dostawca lub dystrybutor zapewnia dostęp do indywidualnego wsparcia informatycznego (helpdesk) w razie wystąpienia problemów technicznych związanych z przeprowadzanym egzaminem.
6. 
Dostawca lub dystrybutor przeprowadza co najmniej raz w roku kalendarzowym audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego przeprowadza egzamin.
§  6. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym egzamin samodzielność pracy.
2. 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 sala jest wyposażona w indywidualne stanowiska egzaminacyjne.
3. 
Przed rozpoczęciem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje osoby zdające egzamin o:
1)
sposobie przeprowadzenia egzaminu;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu;
3)
zasadach oceniania udzielonych i nieudzielonych odpowiedzi;
4)
sposobie informowania o wynikach egzaminu.
4. 
Osoba zdająca egzamin przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość oraz podpisuje imieniem i nazwiskiem listę obecności.
5. 
Osoba zdająca egzamin podczas egzaminu nie może korzystać z tekstów aktów prawnych oraz innych pomocy, a także urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
6. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza z egzaminu osobę zdającą egzamin, która podczas egzaminu korzystała z pomocy innej osoby, posługiwała się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagała pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.
7. 
W trakcie egzaminu osoba zdająca egzamin może opuścić salę jedynie w uzasadnionym przypadku, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej.
8. 
Egzamin przeprowadzany zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 może zostać przeprowadzony w miejscu innym niż określone w ust. 1. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się.
§  7. 
1. 
Egzamin przeprowadzany zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 może być przeprowadzony po przekazaniu przez dostawcę lub dystrybutora organowi nadzoru, nie później niż w terminie 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia pierwszego takiego egzaminu, opisu funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz adresu strony internetowej, przy pomocy której dostawca lub dystrybutor zamierza przeprowadzić taki egzamin, oraz pozytywnej weryfikacji przez organ nadzoru tego systemu pod względem zgodności z przepisami § 5 ust. 2-5 i § 12 oraz adresu strony internetowej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru informuje dostawcę lub dystrybutora o wyniku weryfikacji systemu teleinformatycznego oraz adresu strony internetowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania opisu funkcjonalności tego systemu oraz adresu strony internetowej.
§  8. 
Egzamin trwa 40 minut.
§  9. 
Egzamin przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru, który obejmuje 40 pytań, po 10 pytań z każdego tematu, o którym mowa w § 2.
§  10. 
1. 
Test jest przygotowywany przez dostawcę lub dystrybutora, który ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie egzaminu.
2. 
W przypadku przeprowadzania egzaminu przez kilku dostawców lub dystrybutorów test jest przygotowywany wspólnie przez tych dostawców lub dystrybutorów. Dostawcy lub dystrybutorzy ponoszą wspólną odpowiedzialność za przeprowadzenie egzaminu.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, każdy z dostawców lub dystrybutorów przygotowuje po 10 pytań w zakresie zagadnień, o których mowa w § 2 pkt 4. Dostawcy lub dystrybutorzy wspólnie dokonują wyboru 10 spośród przygotowanych pytań.
4. 
Na każde pytanie przygotowuje się cztery propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
5. 
Dostawca lub dystrybutor przechowuje pytania egzaminacyjne w sposób, który wyłącza możliwość zapoznania się z nimi przez osoby inne niż członkowie komisji egzaminacyjnej.
§  11. 
1. 
Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:
1)
odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
2)
odpowiedź nieprawidłowa albo brak odpowiedzi: 0 punktów.
2. 
Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.
§  12. 
1. 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 odpowiedzi udzielone przez osobę zdającą egzamin są zapisywane w systemie teleinformatycznym albo na zewnętrznych nośnikach danych.
2. 
Dostawca lub dystrybutor zapewnia, aby system teleinformatyczny, z wykorzystaniem którego przeprowadza egzamin, posiadał możliwość tworzenia kopii zapasowej zawierającej dane identyfikacyjne osób zdających egzamin i uzyskane przez nie wyniki ze wskazaniem liczby prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi oraz braku odpowiedzi.
3. 
Dane gromadzone w systemie teleinformatycznym są przechowywane przez 10 lat w celu zapewnienia możliwości weryfikacji wyników osoby zdającej egzamin.
§  13. 
1. 
Dostawca lub dystrybutor:
1)
wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu zawierające imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz jej numer PESEL wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów albo
2)
powiadamia osobę, która nie zdała egzaminu, o wyniku egzaminu i uzyskanej liczbie punktów

- w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

2. 
W przypadku utraty zaświadczenia o zdaniu egzaminu dostawca lub dystrybutor, na wniosek osoby, która zdała egzamin, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu.
§  14. 
1. 
Komisja egzaminacyjna sporządza w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, protokół z przeprowadzonego egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.
2. 
Protokół zawiera:
1)
nazwę i siedzibę dostawcy lub dystrybutora;
2)
miejsce i datę przeprowadzenia egzaminu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
4)
imiona i nazwiska osób zdających egzamin oraz ich numery PESEL, a w przypadku ich braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5)
wynik egzaminu każdej z osób zdających egzamin;
6)
imiona i nazwiska pracowników organu nadzoru upoważnionych do udziału w egzaminie, którzy wzięli w nim udział.
3. 
Dostawca lub dystrybutor przechowuje protokół wraz z listą obecności, o której mowa w § 6 ust. 4, przez 10 lat.
§  15. 
1. 
Odwołanie od wyniku egzaminu wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia albo powiadomienia, o którym mowa w § 13 ust. 1.
2. 
Dostawca lub dystrybutor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia i powiadamia osobę odwołującą się o wyniku tego odwołania w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024