Wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe 2

Na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe, zwanego dalej "wodorem odnawialnym";
2)
miejsce dokonywania pomiarów ilości wodoru odnawialnego;
3)
sposób przeliczania ilości wodoru odnawialnego na ilość energii wyrażoną w MWh.
§  2. 
Pomiarów ilości wodoru odnawialnego dokonuje się przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, których właściwości metrologiczne zostały potwierdzone przez wykonanie wzorcowania.
§  3. 
1. 
Dane dotyczące ilości wodoru odnawialnego rejestruje się w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi albo z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.
2. 
Rejestrację danych, o których mowa w ust. 1, w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi prowadzi się w następujący sposób:
1)
każdą pozycję rejestrowanych danych, po dokonaniu wpisu, podkreśla się poziomą linią i potwierdza się podpisem osoby rejestrującej;
2)
poprawki wprowadza się w sposób umożliwiający odczytanie poprawionego lub skreślonego wpisu i potwierdza się podpisem osoby rejestrującej.
3. 
Rejestrację danych, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych prowadzi się w sposób:
1)
chronologiczny;
2)
umożliwiający:
a)
wgląd do treści dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed usunięciem lub zniekształceniem,
b)
sporządzanie wydruków za każdy dzień.
§  4. 
Ilość wodoru odnawialnego oblicza się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, o których mowa w § 2.
§  5. 
Pomiarów ilości wodoru odnawialnego dokonuje się w miejscu jego zatłaczania do zbiornika transportowego środka transportu innego niż sieci gazowe.
§  6. 
Ilość wodoru odnawialnego przelicza się na ilość energii wyrażoną w MWh według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eoze - ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażona w MWh,

MH2 - ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii wyrażona w kg,

39,4 - współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 listopada 2023 r. pod numerem 2023/0623/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024