Sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie sposobu i trybu współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.
§  2. 
1. 
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi", współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej na lądzie przez wymianę informacji o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", zawierających następujące dane:
1)
charakter i skalę zdarzenia;
2)
rejon i czas zdarzenia;
3)
siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia;
4)
potrzeby w zakresie sił i środków.
2. 
Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest koordynowane między:
1)
Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2)
oddziałem Straży Granicznej a jednostką wojskową wskazaną przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę jednostki wojskowej lub wyznaczonego przez niego żołnierza;
3)
placówką Straży Granicznej a jednostką wojskową wskazaną przez odpowiednio Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę jednostki wojskowej lub wyznaczonego przez niego żołnierza.
§  3. 
1. 
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez wymianę informacji o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. a-c i g oraz pkt 2 ustawy.
2. 
Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest koordynowane między:
1)
Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2)
oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwem Komponentu Powietrznego, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego;
3)
dywizjonem lub placówką Straży Granicznej a odpowiednio 22. Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnym Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta dywizjonu lub placówki Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez właściwego dowódcę 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.
§  4. 
Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. a, b i g ustawy, natychmiast po ich powzięciu, zawierające następujące dane:
1)
rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego względem granicy państwowej;
2)
liczbę i cechy charakterystyczne statku powietrznego;
3)
przybliżoną wysokość lotu lub miejsce odnalezienia statku powietrznego;
4)
czas wykrycia;
5)
stopień, imię i nazwisko przekazującego informacje.
§  5. 
Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmiastowego użycia statku powietrznego Straży Granicznej bezpośrednio przed startem tego statku.
§  6. 
Dyżurna służba operacyjna odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi przekazuje służbie dyżurnej operacyjnej właściwego oddziału Straży Granicznej informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami albo niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.
§  7. 
Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy, przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniu, zawierające następujące dane:
1)
rejon i czas zdarzenia;
2)
rodzaj udzielanej pomocy;
3)
siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia;
4)
potrzeby w zakresie sił i środków.
§  8. 
1. 
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu przez wymianę informacji:
1)
o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. d-j ustawy, zawierających następujące dane:
a)
nazwę wykrytego statku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, jednostki pływającej, okrętu wojennego, nierozpoznanego obiektu nawodnego, statku powietrznego, w tym wojskowego statku powietrznego, zwanych dalej "statkiem",
b)
banderę lub oznaczenie statku,
c)
pozycję wykrytego statku,
d)
rodzaj prowadzonych przez statek działań albo zaobserwowanych awarii,
e)
rejon zaobserwowanych zanieczyszczeń i ich krótką charakterystykę oraz kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń,
f)
źródło informacji o statku,
g)
liczbę i cechy charakterystyczne wykrytego statku powietrznego, pozycję wykrycia oraz przybliżoną wysokość i kierunek lotu,
h)
siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia,
i)
potrzeby w zakresie sił i środków;
2)
o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. k ustawy, zawierających następujące dane:
a)
nazwę ćwiczenia,
b)
termin i miejsce ćwiczenia,
c)
organizatora ćwiczenia,
d)
prowadzącego ćwiczenie,
e)
uczestników ćwiczenia, w tym ich liczbę i nazwy jednostek, w których pełnią służbę,
f)
inne informacje, które mogą być istotne dla Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych.
2. 
Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest koordynowane między:
1)
Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2)
Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich-Dowództwem Komponentu Morskiego, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej i dyżurnej służby operacyjnej Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego - raz na dobę do godz. 20.00 oraz niezwłocznie w przypadku stwierdzenia awarii jednostek pływających lub statków powietrznych Straży Granicznej albo jednostek pływających Marynarki Wojennej lub wojskowych statków powietrznych, a także w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez Dowódcę Centrum Operacji Morskich-Dowódcę Komponentu Morskiego;
3)
dywizjonem Straży Granicznej a dowództwem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej właściwego dywizjonu Straży Granicznej i dyżurnej służby operacyjnej dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta dywizjonu Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów;
4)
Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, za pośrednictwem dyżurnej służby operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Operatora Dyżurnego Krajowego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych:
a)
ze strony Straży Granicznej - przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,
b)
ze strony Sił Zbrojnych - przez Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
§  9. 
Morski Oddział Straży Granicznej oraz Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej współdziałają przez:
1)
niezwłoczne informowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej o:
a)
zauważonych zmianach w funkcjonowaniu oznakowania nawigacyjnego,
b)
wykrytych przeszkodach i niebezpieczeństwach nawigacyjnych,
c)
stwierdzonych niezgodnościach między informacjami zawartymi w wydawnictwach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (morskie mapy nawigacyjne, publikacje nautyczne oraz informacje ujęte w rozpowszechnianej informacji nautycznej na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi) a stanem rzeczywistym;
2)
udzielanie wsparcia w zakresie działań niezbędnych dla zapewnienia aktualności morskiej informacji nautycznej na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi z uwzględnieniem możliwości Morskiego Oddziału Straży Granicznej;
3)
przekazywanie Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej nowych edycji map morskich, publikacji nautycznych wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz produkowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej plików Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej;
4)
uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz bezpieczeństwa żeglugi.
§  10. 
W ramach współdziałania w zakresie ochrony granicy państwowej:
1)
wykorzystuje się systemy łączności Straży Granicznej oraz Sił Zbrojnych;
2)
przekazane informacje podlegają niezwłocznemu pisemnemu potwierdzeniu.
§  11. 
Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne w celu doskonalenia metodyki, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 3 ustawy, organizują wspólne konferencje, spotkania, szkolenia oraz wymieniają informacje, materiały szkoleniowe i dobre praktyki.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1212), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1489).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024