Punktacja kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
punktację kryteriów, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanych dalej "kryteriami oceny", strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm. ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/1060", w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027;
2)
sposób podziału środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 32 rozporządzenia 2021/1060, zwanych dalej "LSR";
3)
minimalną liczbę punktów dla danego kryterium oceny LSR.
§  2. 
1. 
Ustala się następujący sposób podziału środków przeznaczonych na realizację LSR:
1)
kwotę 1,8 mln euro przeznacza się na realizację każdej z LSR wybranej w konkursie na wybór LSR, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanym dalej "konkursem";
2)
kwotę 1,8 mln euro powiększa się o kwotę:
a)
500 tys. euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi od 26 do 50,
b)
700 tys. euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi od 51 do 75,
c)
900 tys. euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi od 76 do 100,
d)
1,1 mln euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi od 101 do 125,
e)
1,3 mln euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi od 126 do 150,
f)
1,5 mln euro - w przypadku gdy liczba przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi powyżej 150;
3)
kwotę 1,8 mln euro albo kwotę uzyskaną wskutek powiększenia tej kwoty, o którym mowa w pkt 2, powiększa się o kwotę:
a)
500 tys. euro - w przypadku gdy wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi co najmniej 10 mln zł i nie więcej niż 20 mln zł,
b)
700 tys. euro - w przypadku gdy wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi powyżej 20 mln zł i nie więcej niż 30 mln zł,
c)
900 tys. euro - w przypadku gdy wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi powyżej 30 mln zł i nie więcej niż 40 mln zł,
d)
1,1 mln euro - w przypadku gdy wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi powyżej 40 mln zł i nie więcej niż 50 mln zł,
e)
1,3 mln euro - w przypadku gdy wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi powyżej 50 mln zł.
2. 
Suma powiększeń o kwoty wskazane w ust. 1:
1)
pkt 2 - nie może być większa niż 11,75 mln euro na wszystkie LSR wybrane w konkursie, jeżeli jednak suma tych powiększeń przekracza łącznie kwotę 11,75 mln euro, do ustalenia wysokości kwoty powiększenia przypadającej na realizację danej LSR stosuje się współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 11,75 mln euro i kwoty równej sumie kwot powiększeń o kwoty wskazane w ust. 1 pkt 2 na wszystkie LSR wybrane w konkursie;
2)
pkt 3 - nie może być większa niż 11,75 mln euro na wszystkie LSR wybrane w konkursie, jeżeli jednak suma tych powiększeń przekracza łącznie kwotę 11,75 mln euro, do ustalenia wysokości kwoty powiększenia przypadającej na realizację danej LSR stosuje się współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 11,75 mln euro i kwoty równej sumie kwot powiększeń o kwoty wskazane w ust. 1 pkt 3 na wszystkie LSR wybrane w konkursie.
3. 
Współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
§  3. 
Punktację kryteriów oceny LSR oraz minimalną liczbę punktów dla danego kryterium oceny LSR określa załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PUNKTACJA KRYTERIÓW OCENY LSR ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW DLA DANEGO KRYTERIUM OCENY LSR

Lp. Kryteria oceny LSR Punktacja kryteriów oceny LSR Minimalna liczba punktów dla danego kryterium oceny LSR
1 Dotyczące liczby członków rybackiej lokalnej grupy działania, o której mowa w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060, zwanej dalej "RLGD", którzy są przedstawicielami sektora rybackiego Jeżeli liczba członków RLGD, którzy są przedstawicielami sektora rybackiego, wynosi:

1) od 1 do 10 członków RLGD będących:

a) armatorem statku rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2024 r. poz. 243), która nie została zawieszona albo cofnięta zgodnie z przepisami tej ustawy, lub

b) podmiotem prowadzącym na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich, któremu wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, lub

c) uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883), lub

1
d) podmiotem wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub kodem 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności, lub

e) zakładem przetwórstwa produktów rybnych wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności, lub

f) uznaną organizacją producentów,

związkiem organizacji producentów lub organizacją międzybranżową, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2045)

- 1 pkt;

2) od 11 do 20 członków RLGD będących podmiotami wymienionymi w pkt 1-2 pkt;

3) od 21 do 30 członków RLGD będących podmiotami wymienionymi w pkt 1-3 pkt;

4) od 31 do 40 członków RLGD będących podmiotami wymienionymi w pkt 1-4 pkt;

5) powyżej 40 członków RLGD będących podmiotami wymienionymi w pkt 1-5 pkt

1 Dotyczące reprezentatywności składu organu decyzyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zwanego dalej "organem decyzyjnym", w odniesieniu do składu RLGD Jeżeli:

1) w skład organu decyzyjnego na dzień złożenia wniosku o wybór LSR w konkursie wchodzą co najmniej:

a) po 1 mieszkańcu z 5 gmin na obszarze objętym realizacją LSR - 1 pkt,

b) 1 przedstawiciel sektora publicznego, który stanowią: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, instytuty badawcze, instytuty naukowe lub pomocnicze jednostki naukowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców - 2 pkt,

c) 1 przedstawiciel sektora społecznego, który stanowią: osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, działające na rzecz rozwoju obszaru objętego realizacją LSR, związki zawodowe, organizacje społeczno - zawodowe rolników lub rybaków, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego realizacją LSR - 2 pkt, d) 1 przedstawiciel sektora gospodarczego, który stanowią podmioty wykonujące działalność gospodarczą - 2 pkt,

e) 1 osoba poniżej 40 roku życia - 1 pkt,

f) 2 kobiety - 1 pkt

6
2) co najmniej 30% i nie więcej niż 50% składu organu decyzyjnego stanowią przedstawiciele sektora rybackiego będący podmiotami wymienionymi w Ip. Iw pkt 1-5 pkt 0
3) co najmniej 75% składu organu decyzyjnego stanowią osoby zamieszkujące obszar objęty realizacją LSR lub osoby reprezentujące podmioty mające siedzibę na obszarze realizacji LGD - 2 pkt 0
3 Dotyczące liczby przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR Jeżeli na obszarze objętym realizacją LSR liczba przedstawicieli sektora rybackiego będących armatorem statku rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, która nie została zawieszona albo cofnięta zgodnie z przepisami tej ustawy, lub podmiotem prowadzącym na obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich, któremu wydano zezwolenie, o którym mowa w art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, lub uprawnionym do chowu, hodowli lub połowu ryb, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, lub podmiotem wykonującym działalność gospodarczą oznaczoną kodem 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub kodem 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności, lub zakładem przetwórstwa produktów rybnych wykonującym

6
działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności, lub uznaną organizacją producentów, związkiem organizacji producentów lub organizacją międzybranżową, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanych dalej "przedstawicielami sektora rybackiego", wynosi:

1) od 0 do 10 - 0 pkt;

2) od 11 do 25 - 6 pkt;

3) od 26 do 50 - 10 pkt;

4) od 51 do 75-14 pkt;

5) od 76 do 100-18 pkt;

6) od 101 do 125-22 pkt;

7) od 126 do 150-26 pkt;

8) powyżej 150 - 30 pkt

4 Dotyczące wartości produkcji sektora rybackiego dla obszaru objętego realizacją LSR Jeżeli wartość produkcji sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR wynosi:

1) od 0 do 4 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów:

a) ze sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych przez statki rybackie w roku 2021 wskazywanej w elektronicznym systemie raportowania połowów, o którym mowa w przepisach o rybołówstwie morskim, b) ze sprzedaży:

- skorupiaków, mięczaków oraz ikry, przeznaczonych do konsumpcji, pochodzących z chowu lub hodowli,

6
- materiału obsadowego ryb, skorupiaków i mięczaków, pochodzących z chowu lub hodowli lub

- materiału zarybieniowego

- wskazywanej w formularzu statystycznym RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli w roku 2021,

c) ze sprzedaży ryb lub raków poławianych rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, łącznie we wszystkich obwodach rybackich, o których mowa w tej ustawie, wskazywanej w formularzu statystycznym RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących w roku 2021

- 0 pkt;

2) powyżej 4 do 10 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów wskazanych w pkt 1-6 pkt;

3) powyżej 10 do 20 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów wskazanych w pkt 1-12 pkt;

4) powyżej 20 do 30 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów wskazanych w pkt 1-18 pkt;

5) powyżej 30 do 50 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów wskazanych w pkt 1-24 pkt;

6) powyżej 50 min zł wartości produkcji, którą stanowi wyrażona w min zł suma przychodów wskazanych w pkt 1-30 pkt

5 Dotyczące celów LSR i środków służących do ich osiągnięcia Jeżeli w LSR:

1) wykazano, że ustalone w LSR cele i środki służące do ich osiągnięcia są spójne z uwarunkowaniami lokalnymi i specyfiką obszaru objętego realizacją LSR - od 0 do 5 pkt

3
2) ustalono, że wskaźniki realizacji LSR są adekwatne do każdego z założonych celów LSR - od 0 do 5 pkt 3
6 Dotyczące operacji planowanych do wsparcia w ramach LSR Jeżeli w LSR:

1) wykazano, które z planowanych operacji w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca i w jaki sposób przyczynią się do realizacji celów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2655) - od 0 do 10 pkt za każdy

10
cel wybrany do realizacji, nie więcej niż 30 pkt; punkty są przyznawane za ocenę trzech pierwszych celów ustalonych przez RLGD do realizacji LSR
2) wykazano, że przewidziano pomoc finansową na realizację operacji w ramach celu, o którym mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, oraz na realizację operacji związanych ze wspieraniem sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR - od 0 do 5 pkt 1
3) przewidziano pomoc finansową przedstawicielom sektora rybackiego lub podmiotom tego sektora, prowadzącym działalność na obszarze objętym realizacją LSR, lub członkom ich rodzin, łub ich domownikom na realizację operacji w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca - od 0 do 5 pkt 1
7 Dotyczące udziału społeczności lokalnej w przygotowaniu LSR Jeżeli w LSR:

1) zawarto informacje, w tym liczby, daty i miejsca, dotyczące działań umożliwiających udział społeczności w przygotowaniu LSR, takich jak spotkania, warsztaty, wywiady, sondaże, lub innych podobnych działań - od 0 do 2 pkt

1
2) wykazano udział w opracowaniu LSR przedstawicieli sektora rybackiego, ich pracowników, członków ich rodzin, ich domowników lub innych osób działających w imieniu lub na rzecz przedstawicieli sektora rybackiego - od 0 do 3 pkt 1
8 Dotyczące procesu realizacji LSR i zdolności RLGD do jej realizacji Jeżeli w LSR:

1) przewidziano, że RLGD zrealizuje działania zapewniające rozpowszechnianie informacji dotyczących realizacji LSR - 1 pkt

1
2) przewidziano, że RLGD zrealizuje działania aktywizujące społeczność lokalną z obszaru objętego realizacją LSR, które zapewniają udział tej społeczności we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji i udziału we wdrażaniu LSR przedstawicieli sektora rybackiego lub podmiotów tego sektora, prowadzących działalność na obszarze objętym realizacją LSR - 1 pkt 1
3) wykazano, że:

a) RLGD posiada doświadczenie w realizacji LSR w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" lub Programu

1
Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 lub w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub innych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lub

b) członkowie RLGD brali udział w realizacji LSR w ramach programów, o których mowa w lit. a

- 1 pkt

4) wykazano, że RLGD posiada zasoby umożliwiające realizację LSR, które obejmują co najmniej zatrudnienie pracowników, działanie biura, prowadzenie strony internetowej, prowadzenie obsługi wniosków o dofinansowanie oraz obsługi wnioskodawców i beneficjentów - 1 pkt 1
5) wykazano, że procedury podejmowania decyzji przez organy RLGD spełniają wymagania określone w art. 33 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2021/1060- 1 pkt 1
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.270

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Punktacja kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.
Data aktu: 20/02/2024
Data ogłoszenia: 28/02/2024
Data wejścia w życie: 29/02/2024