Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 21 lutego 2024 r.
w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Dz. U. poz. 1737) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, tryb oraz sposób przyznawania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych, zwanych dalej "świadczeniami", dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowy zakres danych i informacji ujętych we wniosku o dotację celową z budżetu państwa, o której mowa w pkt 1, zwaną dalej "dotacją".
§  2. 
1. 
Dotację przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy.
2. 
W przypadku świadczeń wypłacanych przez oznaczoną część przedsiębiorstwa energetycznego dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, w którego skład wchodzi ta część.
3. 
W przypadku świadczeń wypłacanych przez oznaczoną część przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego węgla brunatnego, w którego skład wchodzi ta część.
4. 
Wniosek o dotację zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu składającego wniosek, a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowo wskazanie oznaczonej części przedsiębiorstwa, której wniosek dotyczy;
2)
liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczeń oraz tytuł świadczenia;
3)
wysokość środków koniecznych do sfinansowania świadczeń oraz tytuł świadczenia;
4)
sposób ustalenia wysokości środków, o których mowa w pkt 3, z wyszczególnieniem osób uprawnionych.
§  3. 
1. 
Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych jest przekazywana zaliczkowo w miesięcznych transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony w tym celu przez podmiot, z którym została zawarta umowa dotacji.
2. 
Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi złożenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1:
1)
wniosku o wypłatę transzy dotacji, który w szczególności zawiera następujące informacje:
a)
liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia,
b)
numer PESEL, a jeżeli taki numer nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz stanowiska osób uprawnionych do otrzymania świadczenia,
c)
tytuł świadczenia,
d)
wysokość środków koniecznych do sfinansowania świadczenia;
2)
rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, zwanego dalej "rozliczeniem miesięcznym".
3. 
Obowiązek złożenia rozliczenia miesięcznego nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz rozliczenie miesięczne weryfikuje i potwierdza Zarządca Rozliczeń S.A. w terminie 9 dni od dnia otrzymania tego wniosku lub rozliczenia miesięcznego, a następnie informuje podmiot składający ten wniosek lub to rozliczenie o wyniku weryfikacji.
§  4. 
1. 
Podmiot, który otrzymał dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, w terminach określonych w § 5, rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji.
2. 
Rozliczenie miesięczne zawiera:
1)
rozliczenie kwot wypłaconych na finansowanie świadczenia oraz tytuł świadczenia - za dany miesiąc i narastająco;
2)
listę osób, którym wypłacono świadczenia, zawierającą numer PESEL, a jeżeli taki numer nie został nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz tytuł świadczenia;
3)
saldo na wyodrębnionym rachunku dotacji na początek raportowanego miesiąca;
4)
saldo na wyodrębnionym rachunku dotacji na koniec raportowanego miesiąca;
5)
kwotę dotacji otrzymanej w raportowanym miesiącu;
6)
kwotę dotacji wypłaconej w raportowanym miesiącu.
3. 
Rozliczenie roczne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
4. 
Rozliczenie roczne weryfikuje i potwierdza Zarządca Rozliczeń S.A. w terminie 9 dni od dnia otrzymania tego rozliczenia, a następnie informuje podmiot składający rozliczenie o wyniku weryfikacji.
§  5. 
1. 
Rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji są składane w terminach:
1)
do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenie miesięczne za miesiące od stycznia do listopada rozliczanego roku;
2)
do dnia 15 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie miesięczne za grudzień;
3)
do dnia 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie roczne.
2. 
Jeżeli termin złożenia rozliczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego po terminie, o którym mowa w ust. 1.
§  6. 
Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.
§  7. 
1. 
Wniosek o dotację, wniosek o wypłatę transzy dotacji oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji sporządza się w postaci elektronicznej i przekazuje Zarządcy Rozliczeń S.A. przy użyciu formularzy udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
2. 
Podmiot, o którym mowa w § 2, składa, w postaci papierowej i elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych zweryfikowane i potwierdzone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wniosek o dotację, wniosek o wypłatę transzy dotacji oraz rozliczenie z wykorzystania dotacji.
§  8. 
1. 
Podmioty, o których mowa w § 2, mogą składać wnioski o dotację nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 28 ustawy.
2. 
Wnioski o dotację złożone przed dniem określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724).

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.259

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie świadczeń socjalnych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.
Data aktu: 21/02/2024
Data ogłoszenia: 27/02/2024
Data wejścia w życie: 13/03/2024