Oddelegowanie żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 81, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej "SKW", do wykonywania zadań służbowych poza SKW;
2)
wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu żołnierzowi SKW;
3)
uprawnienia i obowiązki żołnierza SKW w czasie oddelegowania;
4)
szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierza SKW pełniącego służbę poza granicami kraju.
§  2. 
Oddelegowanie żołnierza SKW następuje na podstawie rozkazu Szefa SKW o oddelegowaniu, który zawiera:
1)
dane identyfikujące oddelegowanego żołnierza SKW;
2)
datę i okres oddelegowania;
3)
nazwę podmiotu, do którego następuje oddelegowanie;
4)
zakres rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego żołnierza SKW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;
5)
określenie stanowiska służbowego, na które wyznacza się żołnierza SKW na okres oddelegowania.
§  3. 
1. 
Stanowisko służbowe, o którym mowa w § 2 pkt 5, ujmuje się w "Wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla oddelegowanych żołnierzy SKW", prowadzonym przez Szefa SKW lub upoważnioną przez niego osobę.
2. 
Stanowisk służbowych, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu stanowisk etatowych żołnierzy SKW, a oddelegowanych żołnierzy SKW nie wlicza się do stanu osobowego żołnierzy jednostek organizacyjnych SKW.
§  4. 
1. 
Oddelegowanie żołnierza SKW następuje na wniosek Szefa SKW lub kierownika podmiotu oddelegowania, zwany dalej "wnioskiem".
2. 
Z wnioskiem występuje Szef SKW do kierownika podmiotu oddelegowania albo kierownik podmiotu oddelegowania do Szefa SKW.
§  5. 
Wniosek zawiera następujące dane:
1)
nazwę podmiotu oddelegowania;
2)
proponowane stanowisko służbowe przeznaczone dla oddelegowanego żołnierza SKW oraz przysługującą na tym stanowisku wysokość uposażenia, ze wskazaniem poszczególnych jego składników;
3)
kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska służbowego;
4)
zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku służbowym;
5)
wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;
6)
proponowany okres oddelegowania;
7)
informacje o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.
§  6. 
Szef SKW:
1)
w przypadku uwzględnienia wniosku wyznacza żołnierza SKW do oddelegowania;
2)
może nie uwzględnić wniosku kierownika podmiotu oddelegowania, jeżeli na wskazanym stanowisku służbowym nie będą wykonywane zadania służbowe, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2098), albo jeżeli jest to uzasadnione potrzebami SKW.
§  7. 
Żołnierz SKW wyznaczony do oddelegowania zostaje zapoznany z treścią wniosku i wyraża wstępną zgodę na oddelegowanie przez złożenie pisemnego oświadczenia, załączanego do rozkazu, o którym mowa w § 2.
§  8. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1, Szef SKW zawiera z właściwym kierownikiem podmiotu oddelegowania porozumienie o oddelegowaniu, zwane dalej "porozumieniem".
2. 
Porozumienie określa:
1)
datę porozumienia;
2)
okres oddelegowania;
3)
stopień, imię i nazwisko oddelegowanego żołnierza SKW;
4)
zobowiązanie kierownika podmiotu oddelegowania do wypłacania oddelegowanemu żołnierzowi SKW w okresie oddelegowania uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, o których mowa w § 11;
5)
numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego oddelegowanemu żołnierzowi SKW, datę jego wydania oraz okres ważności;
6)
stanowisko służbowe, które oddelegowany żołnierz SKW będzie zajmował;
7)
zakres zadań i obowiązków oddelegowanego żołnierza SKW.
§  8a. 
Wyznaczenie żołnierza SKW na stanowiska służbowe:
1)
w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:
a)
organizacjach międzynarodowych,
b)
międzynarodowych strukturach wojskowych,
2)
bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,
3)
w ataszatach obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych innych państw

- odbywa się w trybie przewidzianym do wyznaczania na te stanowiska w podmiocie oddelegowania.

§  9. 
Oddelegowany żołnierz SKW w czasie oddelegowania podlega bezpośrednio Szefowi SKW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w podmiocie oddelegowania - kierownikowi podmiotu oddelegowania.
§  10. 
1. 
Oddelegowany żołnierz SKW zachowuje w czasie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom SKW pełniącym służbę w kraju lub poza granicami państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków spoczywających na żołnierzu SKW.
§  11. 
1. 
W czasie oddelegowania żołnierz SKW otrzymuje uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości określonej w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, uzależnionej od stanowiska służbowego, o którym mowa w § 2 pkt 5, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w tym okresie.
2. 
Składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi przez:
1)
podmiot oddelegowania:
a)
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248), w terminach płatności przewidzianych dla żołnierzy,
b)
dodatkowe uposażenie roczne,
c)
nagrody uznaniowe, jeżeli podmiot oddelegowania wypłaca takie nagrody, oraz zapomogi,
d)
należności za podróże i przeniesienia służbowe,
e)
gratyfikacje urlopowe;
2)
właściwą jednostkę organizacyjną SKW:
a)
nagrody jubileuszowe,
b)
należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
c)
zasiłek na zagospodarowanie,
d)
należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej,
e)
zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną.
3. 
Szef SKW może przyznać oddelegowanemu żołnierzowi SKW dodatkową należność pieniężną, w przypadku gdy jest to szczególnie uzasadnione miejscem lub charakterem i zakresem zadań wykonywanych przez oddelegowanego żołnierza SKW.
4. 
W przypadku wyznaczenia żołnierza SKW na stanowisko służbowe w trybie § 8a, składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne wypłacane są oddelegowanemu żołnierzowi SKW przez podmiot oddelegowania.
5. 
W przypadku gdy wysokość uposażenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelegowanego żołnierza SKW na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, oddelegowanemu żołnierzowi SKW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków SKW.
6. 
Należności pieniężne, o których mowa w ust. 5, są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi SKW przez właściwą jednostkę organizacyjną SKW.
§  12. 
Uposażenie i inne należności pieniężne, o których mowa w § 11, są wypłacane do rąk oddelegowanego żołnierza SKW albo wpłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy przez niego wskazany.
§  13. 
Oddelegowanemu żołnierzowi SKW, który nie może w pełni zrealizować uprawnienia do urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego ze względu na zagrożenie ujawnienia tajemnicy państwowej, przysługuje ekwiwalent pieniężny za każdy niewykorzystany dzień urlopu, w wysokości 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego temu żołnierzowi w ostatnim dniu roku, w którym urlop taki przysługiwał.
§  14. 
1. 
Oddelegowany żołnierz SKW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SKW, ze względu na potrzeby SKW albo w razie zagrożenia ujawnienia tajemnicy państwowej.
2. 
Szef SKW odwołuje żołnierza SKW z oddelegowania na jego pisemny wniosek.
3. 
W przypadku odwołania z oddelegowania lub upływu okresu, na który nastąpiło oddelegowanie, oddelegowany żołnierz SKW jest obowiązany stawić się do służby w SKW.
§  15. 
W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków żołnierza SKW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 203 ust. 8 i art. 468 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi (Dz. U. Nr 169, poz. 1776), które utraciło moc na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.258 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Oddelegowanie żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
Data aktu: 29/09/2006
Data ogłoszenia: 27/02/2024
Data wejścia w życie: 10/10/2006