Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 maja 2008 r.
w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz warunki przyznawania i cofania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, społecznej inicjatywie mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową", funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, sposób ustalenia wysokości pomocy finansowej oraz kwoty podlegającej zwrotowi i podmioty właściwe w tych sprawach.
§  2. 
Pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem".
§  3. 
1. 
Pomoc finansową przyznaje się na wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:
1)
zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej lub
2)
w przypadku uzyskania lokalu z zasobów społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego:
a)
umowę w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790, 1114, 1463 i 1693),
b)
potwierdzenie przyjęcia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,
c)
umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy najmu;
3)
odpis księgi wieczystej lub umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu (domu jednorodzinnego) albo
4)
w przypadku budowy domu jednorodzinnego - odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo użytkowania wieczystego) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), zawierającego potwierdzenie jego doręczenia właściwemu organowi, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5j tej ustawy.
§  4. 
1. 
Wysokość pomocy finansowej oblicza się, mnożąc liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługującego funkcjonariuszowi oraz każdemu członkowi jego rodziny, według uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku, przez kwotę 5538 zł.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pierwszą waloryzację przeprowadza się w 2023 r.
3. 
Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.
4. 
Jeżeli po dniu złożenia wniosku, lecz przed dniem wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, powstało prawo do większej powierzchni mieszkalnej, liczbę przysługujących funkcjonariuszowi norm zaludnienia ustala się na dzień wydania decyzji.
5. 
Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo albo w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy.
§  5. 
Pomoc finansowa podlega cofnięciu, jeżeli funkcjonariusz:
1)
zrezygnuje z jej otrzymania;
2)
zostanie zawieszony w czynnościach służbowych;
3)
zostanie tymczasowo aresztowany.
§  6. 
1. 
Kwotę pomocy finansowej podlegającej zwrotowi ustala się, przyjmując liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, wysokość kwoty pomocy finansowej, ustalonej w sposób określony w ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.
§  7. 
Decyzje w sprawach pomocy finansowej wydają podmioty właściwe w sprawach dotyczących przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych.
§  8. 
Warunkiem przyznania pomocy finansowej funkcjonariuszowi zajmującemu lokal mieszkalny będący w dyspozycji właściwego organu jest zobowiązanie się funkcjonariusza do opróżnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazanie opróżnionego lokalu do dyspozycji organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej.
§  8a. 
Warunkiem przyznania pomocy finansowej funkcjonariuszowi, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest brak wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5j tej ustawy.
§  9. 
Pomoc finansowa nie przysługuje funkcjonariuszowi, który uzyskał pomoc finansową na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  10. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jego wejścia w życie.
§  11. 
Pomoc finansowa w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  12. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 892 oraz z 2005 r. poz. 1754).
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WNIOSEK w sprawie przyznania pomocy finansowej

wzór

1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024