Warunki wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą

Na podstawie art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych, zwanych dalej "pracownikami", i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą, w tym:
1)
kwoty wynagrodzenia zasadniczego;
2)
inne, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składniki wynagrodzenia i ich kwoty:
a)
dodatek funkcyjny,
b)
dodatek zadaniowy,
c)
dodatek za pracę w porze nocnej,
d)
dodatek za pracę w systemie zmianowym,
e)
dodatek za wysługę lat,
f)
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
g)
jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
h)
nagroda jubileuszowa,
i)
premia motywacyjna,
j)
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
§  2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
§  3. 
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustala się w oparciu o tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz tabele stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Stawkę godzinową wynagrodzenia zasadniczego ustala się, dzieląc miesięczną stawkę tego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  5. 
1. 
Dodatek funkcyjny przyznaje się pracownikom zajmującym stanowisko:
1)
dyrektora parku;
2)
zastępcy dyrektora parku;
3)
głównego księgowego;
4)
kierownika:
a)
działu,
b)
działu do spraw ochrony przyrody,
c)
działu do spraw udostępniania parku,
d)
działu do spraw edukacji;
5)
kierownika:
a)
zespołu,
b)
zespołu do spraw ochrony przyrody,
c)
zespołu do spraw udostępniania parku,
d)
zespołu do spraw edukacji;
6)
kierownika sekcji;
7)
komendanta Straży Parku;
8)
konserwatora obrębu ochronnego;
9)
nadleśniczego;
10)
konserwatora obwodu ochronnego;
11)
leśniczego;
12)
kierownika:
a)
ośrodka edukacyjno-muzealnego,
b)
ośrodka hodowli zwierząt;
13)
kierownika pracowni naukowo-edukacyjnej;
14)
kierownika szkółki leśnej.
2. 
Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony.
3. 
Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się w oparciu o tabelę stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Dodatek zadaniowy może być przyznany pracownikowi za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
2. 
Dodatek zadaniowy przyznaje się na czas określony na okres wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.
3. 
Dodatek zadaniowy jest przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672).
4. 
Dodatek zadaniowy nie przysługuje za wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
§  7. 
1. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od wysokości dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:
1)
na II zmianie - w wysokości 10%,
2)
na III zmianie - w wysokości 20%

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

3. 
W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za pracę w porze nocnej i do dodatku za pracę na II lub III zmianie przysługuje dodatek korzystniejszy dla pracownika.
§  8. 
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
4. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  9. 
Pracownikowi, z wyjątkiem dyrektora parku i jego zastępców oraz głównego księgowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1690).
§  10. 
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 10 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
4)
sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do jednorazowej odprawy stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Jednorazową odprawę oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  11. 
1. 
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;
6)
400% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy;
7)
500% miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.
2. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej po 50 latach pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, pod warunkiem że okresy te łącznie nie przekraczają 45 lat.
4. 
Jeżeli pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
5. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
6. 
Pracownik dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
7. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
8. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
9. 
W przypadku ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, wypłaca się tę nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas zaliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się nagrodę najwyższą.
11. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej w danej wysokości, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej w wyższej wysokości, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
12. 
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej w niższej wysokości, był uprawniony do nagrody w wyższej wysokości oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  12. 
1. 
W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości co najmniej 5% wynagrodzeń zasadniczych, z przeznaczeniem na premię motywacyjną dla pracowników.
2. 
Premia motywacyjna dla pracowników ma charakter uznaniowy, może być przyznana indywidualnie w okresach miesięcznych i jest naliczana procentowo od wynagrodzenia zasadniczego.
§  13. 
1. 
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1)
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik ma prawo do:
a)
80% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi mniej niż 15 lat,
b)
100% wynagrodzenia, jeżeli okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;
2)
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w okresie od 34 dnia niezdolności do pracy włącznie, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - w okresie od 15 dnia niezdolności do pracy włącznie - pracownik otrzymuje od pracodawcy świadczenie uzupełniające w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą odpowiadającą 100% wynagrodzenia a kwotą otrzymywanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach zasiłku chorobowego, pod warunkiem że okres jego zatrudnienia wynosi co najmniej 15 lat;
3)
wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży - w okresach wskazanych w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
4)
poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresach wskazanych w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
2. 
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
§  14. 
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w parku narodowym ustalone na dzień 1 stycznia 2024 r. na podstawie przepisów rozporządzenia nie może być niższe od wynagrodzenia zasadniczego przysługującego temu pracownikowi przed dniem 1 stycznia 2024 r.
§  15. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

Lp. Kategoria zaszeregowania Stawka minimalna

Kwota w zł

Stawka maksymalna Kwota w zł
1 I 4000 4810
2 II 4000 4810
3 III 4000 4810
4 IV 4000 5130
5 V 4000 5450
6 VI 4400 5770
7 VII 4500 6100
8 VIII 4600 6500
9 IX 4700 6900
10 X 4700 7300
11 XI 4800 7700
12 XII 4900 8100
13 XIII 5000 8500
14 XIV 5000 8800
15 XV 5100 9100
16 XVI 5200 9580
17 XVII 5300 10 600
18 XVIII 5580 11 500
19 XIX 5800 12 800
20 XX 6100 14 500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELE STANOWISK I KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH

Tabela stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach w Służbie Parku Narodowego
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 dyrektor parku XIX-XX
2 zastępca dyrektora parku XVI-XIX
3 główny księgowy XVI-XIX
4 główny specjalista do spraw ochrony przyrody XIV-XVII
5 główny specjalista do spraw udostępnienia parku XIV-XVII
6 główny specjalista do spraw edukacji XIV-XVII
7 nadleśniczy xiii-xvii
8 konserwator obrębu ochronnego xiii-xvii
9 kierownik działu do spraw ochrony przyrody XIII-XVII
10 kierownik działu do spraw udostępniania parku XIII-XVII
11 kierownik działu do spraw edukacji XIII-XVII
12 kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego xiii-xvi
13 kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej XIII-XVII
14 starszy specjalista do spraw ochrony przyrody XII-XV
15 starszy specjalista do spraw udostępniania parku XII-XV
16 starszy specjalista do spraw edukacji XII-XV
17 kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody XIII-XVI
18 kierownik zespołu do spraw udostępniania parku XIII-XVI
19 kierownik zespołu do spraw edukacji XIII-XVI
20 kierownik ośrodka hodowli zwierząt XIII-XVI
21 kierownik szkółki leśnej XIII-XVI
22 komendant Straży Parku XI-XV
23 zastępca komendanta Straży Parku X-XIV
24 dowódca grupy terenowej Straży Parku X-XIV
25 specjalista do spraw ochrony przyrody XI-XV
26 specjalista do spraw udostępniania parku XI-XV
27 specjalista do spraw edukacji XI-XV
28 leśniczy XI-XV
29 konserwator obwodu ochronnego XI-XV
30 starszy strażnik Straży Parku VIII-XII
31 podleśniczy VIII-XII
32 strażnik Straży Parku VII-XI
33 starszy strażnik VIII-XII
34 referent techniczny VIII-XII
35 przewodnik turystyczny VI-XI
36 strażnik VI-XI
Tabela stanowisk i kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza Służbą Parku Narodowego
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania
1 zastępca głównego księgowego XII-XVI
2 radca prawny XIV-XVII
3 główny specjalista XIV-XVII
4 starszy specjalista XII-XV
5 specjalista XI-XIV
6 informatyk, operator urządzeń elektronicznych XIII-XV
7 kierownik działu XII-XVI
8 kierownik zespołu XIII-XVI
9 kierownik sekcji XIII-XV
10 starszy inspektor XI-XIII
11 inspektor X-XIII
12 starszy asystent X-XIII
13 asystent X-XII
14 samodzielny księgowy VIII-XII
15 starszy księgowy, starszy kasjer VIII-XIII
16 księgowy, kasjer IX-XI
17 samodzielny referent, sekretarz/sekretarka VIII-XII
18 starszy referent VIII-XII
19 referent VII-XI
20 pracownik obsługi V-XI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp. Zajmowane stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego (kwota w zł)
1 dyrektor parku 800-1200
2 zastępca dyrektora parku 600-1000
3 główny księgowy 600-1000
4 kierownik działu 400-800
5 kierownik działu do spraw ochrony przyrody 400-800
6 kierownik działu do spraw udostępniania parku 400-800
7 kierownik działu do spraw edukacji 400-800
8 kierownik zespołu 200-600
9 kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody 200-600
10 kierownik zespołu do spraw udostępniania parku 200-600
11 kierownik zespołu do spraw edukacji 200-600
12 kierownik sekcji 200-600
13 komendant Straży Parku 200-800
14 konserwator obrębu ochronnego 200-800
15 nadleśniczy 200-800
16 konserwator obwodu ochronnego 200-600
17 leśniczy 200-600
18 kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego 200-800
19 kierownik ośrodka hodowli zwierząt 200-800
20 kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej 200-800
21 kierownik szkółki leśnej 200-800
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024