Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Narodowych:
1)
dyrektor parku;
2)
zastępca dyrektora parku;
3)
główny księgowy;
4)
główny specjalista do spraw ochrony przyrody;
5)
główny specjalista do spraw udostępniania parku;
6)
główny specjalista do spraw edukacji;
7)
nadleśniczy;
8)
konserwator obrębu ochronnego;
9)
kierownik działu do spraw ochrony przyrody;
10)
kierownik działu do spraw udostępniania parku;
11)
kierownik działu do spraw edukacji;
12)
kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;
13)
kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej;
14)
starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;
15)
starszy specjalista do spraw udostępniania parku;
16)
starszy specjalista do spraw edukacji;
17)
kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;
18)
kierownik zespołu do spraw udostępniania parku;
19)
kierownik zespołu do spraw edukacji;
20)
kierownik ośrodka hodowli zwierząt;
21)
kierownik szkółki leśnej;
22)
komendant Straży Parku;
23)
zastępca komendanta Straży Parku;
24)
dowódca grupy terenowej Straży Parku;
25)
specjalista do spraw ochrony przyrody;
26)
specjalista do spraw udostępniania parku;
27)
specjalista do spraw edukacji;
28)
leśniczy;
29)
konserwator obwodu ochronnego;
30)
starszy strażnik Straży Parku;
31)
podleśniczy;
32)
strażnik Straży Parku;
33)
starszy strażnik;
34)
referent techniczny;
35)
przewodnik turystyczny;
36)
strażnik.
§  2. 
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
Pracownik Służby Parku Narodowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, pozostaje zatrudniony na tym stanowisku.
§  4. 
Pracownik Służby Parku Narodowego zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku adiunkta, adiunkta parku, asystenta albo kustosza pozostaje zatrudniony, z tym że na stanowisku specjalisty do spraw ochrony przyrody, specjalisty do spraw udostępniania parku, specjalisty do spraw edukacji, starszego specjalisty do spraw ochrony przyrody, starszego specjalisty do spraw udostępniania parku albo starszego specjalisty do spraw edukacji, z uwzględnieniem:
1)
wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk w zakresie stażu pracy oraz wykształcenia wyższego, przy czym w przypadku wymagania dotyczącego wykształcenia wyższego nie jest konieczne ukończenie kierunków studiów wskazanych dla tych stanowisk w załączniku do rozporządzenia;
2)
zakresu zadań wykonywanych na dotychczas zajmowanym stanowisku.
§  5. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych (Dz. U. poz. 753).
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW NARODOWYCH

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne
staż pracy wykształcenie
1 dyrektor parku według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów
2 zastępca dyrektora parku 6 lat pracy, w tym 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) nauki prawne,

l) ekonomia i finanse,

m) nauki o kulturze fizycznej lub

n) nauki o polityce i administracji lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) prawo,

m) administracja,

n) ekonomia,

o) turystyka i rekreacja,

p) wychowanie fizyczne,

q) politologia,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

3 główny księgowy według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów
4 główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody, - udostępniania parku,

- edukacji

6 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) historia,

n) turystyka i rekreacja,

o) wychowanie fizyczne,

p) kulturoznawstwo,

q) religioznawstwo,

r) pedagogika, s) bezpieczeństwo wewnętrzne,

t) ekonomia,

u) zarządzanie,

v) politologia,

w) dziennikarstwo,

x) górnictwo i geologia lub

y) energetyka

5 nadleśniczy 5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego wyższe:

1) studia ukończone po dniu

30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym

do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej nauki leśne lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku leśnictwo

6 konserwator obrębu ochronnego 5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) prawo,

m) administracja,

n) ekonomia,

o) wychowanie fizyczne,

p) politologia,

q) górnictwo i geologia lub

r) energetyka

7 kierownik działu do spraw:

- ochrony przyrody, - udostępniania parku,

- edukacji

4 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii lub

n) pedagogika lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

8 kierownik ośrodka edukacyjno - muzealnego 4 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo

dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno

-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii lub

n) pedagogika lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

9 kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej 4 lata pracy na stanowisku

o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii

lub

n) pedagogika lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

10 starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody, - udostępniania parku,

- edukacji

3 lata pracy na stanowisku

o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu

i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) ekonomia,

n) historia,

o) turystyka i rekreacja,

p) wychowanie fizyczne,

q) kulturoznawstwo,

r) religioznawstwo,

s) pedagogika,

t) bezpieczeństwo wewnętrzne,

u) ekonomia,

v) zarządzanie,

w) politologia,

x) dziennikarstwo,

y) górnictwo i geologia lub

z) energetyka

11 kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody, - udostępniania parku,

- edukacji

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) weterynaria,

e) zootechnika i rybactwo,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii lub

n) pedagogika lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) historia,

m) turystyka i rekreacja,

n) wychowanie fizyczne,

o) kulturoznawstwo,

p) religioznawstwo,

q) pedagogika,

r) górnictwo i geologia lub

s) energetyka

12 kierownik ośrodka hodowli zwierząt 3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) nauki o Ziemi i środowisku,

f) technologia żywności i żywienia lub

g) weterynaria lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) zootechnika,

c) weterynaria,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska lub

f) rolnictwo

13 kierownik szkółki leśnej 3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu

30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym

do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki leśne lub

b) rolnictwo i ogrodnictwo lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r.

na kierunku:

a) leśnictwo lub

b) ogrodnictwo

5 lat pracy na stanowisku o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego średnie albo średnie branżowe, a także kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika dającym przygotowanie do pracy

w leśnictwie lub ogrodnictwie

14 komendant Straży

Parku

3 lata pracy w Służbie Parku Narodowego wyższe
5 lat pracy w Służbie Parku Narodowego średnie albo średnie branżowe
15 zastępca komendanta Straży

Parku

2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego wyższe
3 lata pracy w Służbie Parku Narodowego średnie albo średnie branżowe
16 dowódca grupy terenowej Straży Parku rok pracy w Służbie Parku Narodowego wyższe
2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego średnie albo średnie branżowe
17 specjalista do spraw: - ochrony przyrody, - udostępniania parku, - wyższe:

1) studia ukończone po dniu

30 września 2019 r. na

kierunku przyporządkowanym

- edukacji do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) archeologia,

k) historia,

l) nauki o kulturze fizycznej,

m) nauki o kulturze i religii,

n) pedagogika,

o) nauki o bezpieczeństwie,

p) ekonomia i finanse,

q) nauki o zarządzaniu

i jakości,

r) nauki o polityce i administracji lub

s) nauki o komunikacji społecznej i mediach lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) administracja,

m) historia,

n) turystyka i rekreacja,

o) wychowanie fizyczne,

p) kulturoznawstwo,

q) religioznawstwo,

r) pedagogika,

s) bezpieczeństwo wewnętrzne,

t) ekonomia,

u) zarządzanie,

v) politologia,

w) dziennikarstwo,

x) górnictwo i geologia lub

y) energetyka

18 leśniczy 2 lata pracy na stanowisku

o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej nauki leśne lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku leśnictwo
3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

średnie albo średnie branżowe, a także kwalifikacje zawodowe w zawodzie na poziomie technika dającym przygotowanie do pracy w leśnictwie
19 konserwator obwodu ochronnego 2 lata pracy na stanowisku

o specjalności zgodnej z zakresem działania parku narodowego

wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej lub

k) nauki o kulturze i religii lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) wychowanie fizyczne,

l) kulturoznawstwo,

m) religioznawstwo,

n) górnictwo i geologia lub

o) energetyka

3 lata pracy na stanowisku o specjalności zgodnej

z zakresem działania parku narodowego

średnie albo średnie branżowe
20 starszy strażnik Straży Parku rok pracy w Służbie Parku Narodowego wyższe
2 lata pracy w Służbie Parku Narodowego średnie albo średnie branżowe
21 podleśniczy - wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo

dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej lub

k) nauki o kulturze i religii lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) archeologia,

l) wychowanie fizyczne,

m) kulturoznawstwo,

n) religioznawstwo,

o) górnictwo i geologia lub

p) energetyka

rok pracy średnie albo średnie branżowe
22 strażnik Straży

Parku

- średnie albo średnie branżowe
23 starszy strażnik - wyższe:

1) studia ukończone po dniu 30 września 2019 r. na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

a) nauki biologiczne,

b) nauki leśne,

c) rolnictwo i ogrodnictwo,

d) zootechnika i rybactwo,

e) weterynaria,

f) nauki o Ziemi i środowisku,

g) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

h) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

i) architektura i urbanistyka,

j) nauki o kulturze fizycznej lub

k) nauki o bezpieczeństwie lub

2) studia ukończone przed dniem 1 października 2019 r. na kierunku:

a) biologia,

b) geografia,

c) geologia,

d) leśnictwo,

e) ochrona środowiska,

f) rolnictwo,

g) zootechnika,

h) weterynaria,

i) architektura,

j) architektura i urbanistyka,

k) wychowanie fizyczne,

l) bezpieczeństwo wewnętrzne,

m) górnictwo i geologia lub

n) energetyka

rok pracy średnie albo średnie branżowe
24 referent techniczny - średnie albo średnie branżowe
25 przewodnik turystyczny według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów
26 strażnik - średnie albo średnie branżowe
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.229

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych.
Data aktu: 14/02/2024
Data ogłoszenia: 21/02/2024
Data wejścia w życie: 29/02/2024