Zmiana ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

USTAWA
z dnia 26 stycznia 2024 r.
o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  1. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 4 w ust. 1 i 8, w art. 11 w ust. 6, w art. 14 w ust. 8, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1, w art. 18 w ust. 7, w art. 19 w ust. 3, w art. 28 w ust. 3, w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 45, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki";
2)
w art. 30a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za zgodą Ministra tworzyć spółki, obejmować oraz nabywać udziały i akcje, a także obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub objęcia akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą;".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 370 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9 i 11 oraz pkt 13 lit. b;";

2)
uchyla się art. 370a.
Art.  3. 
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598).
Art.  4. 
1. 
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. Do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.
2. 
W przypadku braku możliwości wskazania osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych proporcjonalnie do przejmowanych zadań.
Art.  5. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonych do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art.  6. 
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przejmuje prawa oraz obowiązki ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w ustawach zmienianych w art. 1 i art. 2, w tym wynikające z zawartych umów i porozumień, z wyjątkiem prawa do wskazywania członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1.
2. 
Do wynikających z przejęcia praw oraz obowiązków, o którym mowa w ust. 1, spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawach wynikających z praw oraz obowiązków przejmowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz dokumenty sporządzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego albo przy jego udziale przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w szczególności powołania, ustalenia, zatwierdzenia i zgody, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.
Art.  7. 

Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże protokolarnie dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokumentację, w tym w postaci informatycznych nośników danych, związaną z wykonywaniem praw oraz obowiązków przejętych zgodnie z art. 6 ust. 1, w tym dotyczącą spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  8. 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członek Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pełnią swoje funkcje do końca kadencji, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną odwołani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art.  9. 
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wystąpić do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wnioskiem o dokonanie zmian w rocznym planie działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2024 zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wskazuje zakres wnioskowanych zmian w rocznym planie działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2024 i termin ich przedłożenia do zatwierdzenia.
Art.  10. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024