Mianowanie na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe, zwane dalej "stopniami",
2)
wzory wniosków o mianowanie na stopnie,
3)
wzory aktów mianowania na stopnie

- funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
"ustawa" - ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
2)
"ABW" - Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
"Szef ABW" - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4)
"funkcjonariusz" - funkcjonariusza ABW;
5)
"przełożony" - kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę Szefa ABW, Szefa ABW;
6)
"bezpośredni przełożony" - przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio.
§  3. 
1. 
Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz podoficerski składa do przełożonego posiadającego uprawnienia w sprawach osobowych bezpośredni przełożony tego funkcjonariusza.
2. 
Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień chorążego składa do Szefa ABW przełożony tego funkcjonariusza.
3. 
Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień oficerski składa przełożony tego funkcjonariusza do Szefa ABW, który po zaopiniowaniu przedstawia go Prezesowi Rady Ministrów.
4. 
Z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski oraz na stopień generała brygady Szef ABW występuje do Prezesa Rady Ministrów, który po zaopiniowaniu przedstawia te wnioski Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień, do stopnia kapitana włącznie, może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariusza na stopień, sporządzanych na podstawie art. 73 lub art. 101 pkt 4 ustawy.
7. 
Wzór wniosku o mianowanie na stopień w ABW określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
8. 
Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na stopień w ABW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w ABW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w ABW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień podkomisarza Policji, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, stopień podporucznika Agencji Wywiadu, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień podporucznika Służby Ochrony Państwa, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. 
Szef ABW może uzależnić mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w ABW.
§  5. 
1. 
Osobę przyjmowaną do służby w ABW posiadającą stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej można mianować na równorzędny stopień w ABW z dniem mianowania na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w ABW, mianowanie następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.
§  6. 
Mianowania funkcjonariusza na stopień w korpusie podoficerów i chorążych dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 68 ustawy.
§  7. 
Mianowania funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 69 ustawy.
§  8. 
Mianowania na stopień zależnego od zdania egzaminu dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.
§  9. 
Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień dokonuje się w dniach świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 72 lub art. 73 ust. 1 ustawy.
§  10. 
Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 101 pkt 4 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia.
§  11. 
Mianowania na kolejny wyższy stopień w trybie art. 73 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w ABW.
§  12. 
1. 
Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 9, wręczenie aktu mianowania następuje w połączeniu z obchodami świąt narodowych.
2. 
Akt mianowania podpisuje i wręcza Szef ABW lub właściwy przełożony mianowanego funkcjonariusza.
3. 
Wzór aktu mianowania:
1)
na pierwszy stopień oficerski w ABW określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
na pozostałe stopnie w ABW, do stopnia pułkownika włącznie, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.
2. 
Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.
3. 
Jeżeli wskutek dokonania czynu świadczącego o szczególnym męstwie funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania na kolejny wyższy stopień dokonuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w takim przypadku małżonkowi lub najbliższemu krewnemu.
§  14. 
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.
§  15. 
1. 
Funkcjonariuszowi, któremu obniżono stopień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania na kolejny wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.
2. 
Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy, dopiero gdy zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy. Okres wysługi w stopniu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy, może być skrócony nie więcej niż o połowę.
§  16. 
1. 
Utrata stopnia przez funkcjonariusza następuje w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy.
2. 
Mianowanie na stopień oraz utrata lub pozbawienie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.
3. 
Jeżeli w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 2, nie określono innego dnia mianowania na stopień, utraty lub pozbawienia stopnia, to dniem tym jest data wydania tego rozkazu personalnego.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK ZBIORCZY O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

AKT MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1489), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024