Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje określające organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 2442).
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

§  1. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1. 
Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.
2. 
Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.
3. 
Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
§  3. 
Główny Inspektor może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, cel powołania, zakres zadań i tryb działania tych organów.
§  4. 
1. 
W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Inspekcji;
2)
Departament Kontroli Odpadów;
2a)
Departament Transgranicznego Przemieszczania Odpadów;
3)
Departament Monitoringu Środowiska;
4)
Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej;
5)
Departament Prawny;
6)
Departament Administracyjno-Finansowy;
7)
Departament Informatyzacji;
8)
Centralne Laboratorium Badawcze;
9)
Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego;
10)
Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych;
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
12)
Zespół do spraw Kontroli i Audytu.
2. 
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.
3. 
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor.

Zmiany w prawie

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024
Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

Artur Pytel 09.03.2024