Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wzory, barwy i normy umundurowania oraz sposób noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
§  2. 
1. 
Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z ubiorów:
1)
wieczorowego;
2)
galowego;
3)
wyjściowego;
4)
służbowego;
5)
polowego.
2. 
Funkcjonariusze otrzymują umundurowanie zgodne z wzorami ubiorów, o których mowa w ust. 1, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 270 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych.
§  3. 
1. 
Funkcjonariusze na nakryciach głowy noszą wizerunek orła na zasadach i według wzoru ustalonych dla Wojsk Lądowych.
2. 
Do ubioru polowego w okresie zimowym funkcjonariusze mogą nosić czapkę zimową bez znaku orła i oznak stopni służbowych.
§  4. 
1. 
Orzeł noszony na kołnierzu kurtek mundurowych i kołnierzu płaszcza sukiennego generała jest haftowany srebrzystym bajorkiem. Korona, dziób i szpony są haftowane bajorkiem złocistym.
2. 
Na guzikach kurtek mundurów wyjściowych, galowych i służbowych, płaszczy sukiennych i letnich oraz czapek rogatywek umieszcza się znak orła, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§  5. 
Funkcjonariusze otrzymują umundurowanie zgodnie z normami umundurowania określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  6. 
1. 
Funkcjonariusz zwolniony ze służby stałej lub przygotowawczej nie zwraca otrzymanego umundurowania, także w przypadku gdy okres jego używalności jeszcze nie upłynął.
2. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza Szef Służby Wywiadu Wojskowego może zezwolić na nieodpłatne wydanie umundurowania polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
§  7. 
Uprawnienie do otrzymania umundurowania powstaje z dniem określonym w rozkazie personalnym o przyjęciu do służby i mianowaniu na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, a wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  8. 
Funkcjonariuszom uprawnionym do otrzymania więcej niż jednego zestawu ubioru powtarzające się w tych zestawach przedmioty umundurowania wydaje się na podstawie tylko jednego zestawu.
§  9. 
1. 
Funkcjonariusze mogą otrzymać nowy przedmiot wchodzący w skład umundurowania przed terminem powstania jego należności w przypadku utraty wartości użytkowej posiadanego przedmiotu.
2. 
Jeżeli utrata wartości użytkowej, o której mowa w ust. 1, powstała:
1)
w czasie wykonywania obowiązków służbowych i z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza - nowy przedmiot wydaje się nieodpłatnie;
2)
z winy funkcjonariusza - nowy przedmiot wchodzący w skład ubioru:
a)
służbowego lub wyjściowego - wydaje się odpłatnie,
b)
polowego - wydaje się po opłaceniu przez funkcjonariusza wartości poprzednio wydanego przedmiotu, uwzględniając jego cenę ewidencyjną oraz zamortyzowany okres używalności.
3. 
Podstawą do otrzymania nowych przedmiotów, o których mowa w ust. 2, jest pisemny wniosek funkcjonariusza zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, w której funkcjonariusz pełni służbę.
§  10. 
1. 
Okres używalności przedmiotów wchodzących w skład ubioru:
1)
służbowego lub wyjściowego - liczy się od dnia, o którym mowa w § 7;
2)
polowego - liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało wydane, do roku, w którym mija okres używalności. Należność realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego.
2. 
Okres używalności umundurowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
3. 
Okres używalności oznak stopni służbowych jest równy okresowi używalności umundurowania, do którego zostały one wydane.
§  11. 
1. 
Funkcjonariuszom, którzy korzystają z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub bezpłatnego albo zostali zawieszeni w czynnościach służbowych trwających ponad miesiąc, nie przysługuje umundurowanie za ten okres.
2. 
Okres używalności umundurowania otrzymanego przez funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, przedłuża się stosownie do okresu trwania urlopów lub zawieszenia w czynnościach służbowych.
§  12. 
Funkcjonariusze występujący w umundurowaniu są obowiązani posiadać kompletne umundurowanie zapewniające wykonywanie obowiązków służbowych w każdych warunkach.
§  13. 
1. 
Funkcjonariusze mogą występować wyłącznie w umundurowaniu wykonanym zgodnie z ustalonymi wzorem i barwą.
2. 
Noszone umundurowanie powinno być należycie dopasowane, czyste i wyprasowane.
3. 
Funkcjonariusz, gdy jest to uzasadnione charakterem wykonywanych zadań służbowych, może, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach zaopatrywania mundurowego, na czas wykonywania tych zadań wykorzystywać umundurowanie lub jego części używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  14. 
Funkcjonariuszom zezwala się na noszenie w składzie umundurowania:
1)
okularów przeciwsłonecznych;
2)
zwyczajowo przyjętego symbolu żałoby;
3)
toreb i teczek w kolorze czarnym.
§  15. 
Okoliczności noszenia przez funkcjonariuszy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach z przedstawicielami innych armii określa Szef Służby Wywiadu Wojskowego - zgodnie z przyjętymi zwyczajami.
§  16. 
1. 
Podczas pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania poza granicami państwa funkcjonariusz występuje w ubiorze właściwym dla konkretnego przypadku użycia tej jednostki wojskowej lub indywidualnego wystąpienia służbowego.
2. 
Ubiór, o którym mowa w ust. 1, może składać się z części umundurowania żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i z części ustalonej przez państwo pobytu, organizację międzynarodową lub organy sił wielonarodowych.
§  17. 
Służbę dyżurną w jednostkach organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego pełni się w ubiorze polowym lub w ubiorze cywilnym. Rodzaj ubioru ustala kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.
§  18. 
Ubiór wieczorowy mogą nosić oficerowie podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć okolicznościowych, jeżeli w związku z charakterem tych przyjęć zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.
§  19. 
Ubiór galowy jest noszony podczas:
1)
uroczystości państwowych i służbowych;
2)
wręczania dyplomów, aktów mianowań na kolejne stopnie służbowe oraz dekoracji funkcjonariuszy orderami i odznaczeniami;
3)
uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i w innych miejscach pamięci narodowej;
4)
uroczystych spotkań służbowych;
5)
innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.
§  20. 
Ubiór wyjściowy noszą funkcjonariusze:
1)
z kurtką munduru podczas uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, wyjazdów służbowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w innym ubiorze;
2)
podczas wykonywania zadań służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze.
§  21. 
Ubiór służbowy noszą funkcjonariusze:
1)
w stopniu służbowym generała brygady,
2)
wchodzący w skład pocztu sztandarowego Służby Wywiadu Wojskowego

- w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym.

§  22. 
1. 
Ubiór polowy jest noszony podczas:
1)
zajęć szkoleniowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innych ubiorach;
2)
alarmu i ćwiczeń w terenie;
3)
podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym;
4)
innych wystąpień - zgodnie z decyzją przełożonego.
2. 
Dopuszcza się noszenie umundurowania polowego na czas dojazdu (przemarszu) do miejsca służby i na czas powrotu z miejsca służby.
§  23. 
1. 
Czapkę rogatywkę z otokiem koloru granatowego nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym dolna krawędź daszka powinna znajdować się na linii brwi.
2. 
Czapkę futrzaną i czapkę zimową:
1)
nosi się nałożoną prosto (symetrycznie) na głowę w taki sposób, aby dolna krawędź czapki znajdowała się nad linią brwi;
2)
ze względu na warunki atmosferyczne czapkę futrzaną można nosić z opuszczonymi klapami związanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy.
3. 
Furażerkę noszą funkcjonariusze-kobiety lekko przechyloną w kierunku prawego ucha. Podczas wystąpień bez nakrycia głowy furażerkę można nosić pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu i oznaką stopnia skierowaną do dołu, a w umundurowaniu bez naramienników - w lewej udowej kieszeni spodni.
4. 
Beret koloru zielonego nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła znajdował się na środku czoła ponad linią brwi. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby przysłaniał ucho. Podczas wystąpień bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu, a w umundurowaniu bez naramienników - w lewej udowej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia skierowaną do przodu.
5. 
Płaszcze oficerskie nosi się z rękawiczkami i szalikiem oraz dopasowuje się tak, aby rękawy kurtki były zakryte przez rękawy płaszcza, przy czym rękawy płaszcza nie powinny być dłuższe niż do nasady kciuka, gdy ręka jest opuszczona.
6. 
Kurtkę munduru wyjściowego dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka, gdy ręka jest opuszczona.
7. 
Bluzę polową dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni, oraz nosi się z wyłożonym kołnierzem lub z kołnierzem zapiętym w stójkę, z podwiniętymi rękawami i wpuszczoną w spodnie lub opuszczoną na spodnie - w zależności od potrzeb.
8. 
Spodnie dopasowuje się tak, aby sięgały z tyłu do krawędzi obcasa, i nosi się:
1)
spodnie polowe - z nogawkami wpuszczonymi w cholewki trzewików lub opuszczonymi na cholewki trzewików - w zależności od potrzeb;
2)
spodnie ubrania ochronnego - z nogawkami opuszczonymi na cholewki trzewików oraz z kurtką ubrania ochronnego.
9. 
Spódnicę noszą funkcjonariusze-kobiety w składzie ubiorów wyjściowych i galowych. Spódnicę dopasowuje się tak, aby zakrywała kolana.
10. 
Koszulobluzy wyjściowe nosi się:
1)
z krótkimi rękawami - bez krawata, z rozpiętym jednym guzikiem i z naramiennikami w kolorze spodni;
2)
z długimi rękawami - bez krawata, z rozpiętym jednym guzikiem i z naramiennikami w kolorze spodni, z krawatem, z krawatem i kurtką munduru, z krawatem i swetrem.
11. 
Koszulobluzę polową z krótkimi rękawami nosi się ze spodniami polowymi i pasem.
12. 
Pas z klamrą nosi się:
1)
w zestawie ubioru używanego podczas pełnienia służb dyżurnych;
2)
w przypadku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia;
3)
w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia.
13. 
Podczas wystąpień w koszulobluzie wyjściowej funkcjonariusze noszą do spodni pasek skórzany oficerski.
14. 
Torbę polową nosi się przewieszoną przez prawe ramię. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości linii pasa. W przypadku jednoczesnego noszenia torby polowej i maski przeciwgazowej torbę polową nosi się przewieszoną przez lewe ramię, a maskę - przez prawe ramię.
15. 
Sznury galowe występują w czterech wzorach: generała, oficera, chorążego i podoficera. Nosi się je na prawym ramieniu, przypięte pod naramiennikiem - przy wszyciu rękawa. Pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem) tak, aby zwisający na końcu warkocza metalowy wisiorek znajdował się w linii rzędu guzików. Warkocze sznurów galowych generała przeprowadza się następująco: dłuższy warkocz układa się pod rękawem i zapina się na pierwszy guzik, drugi warkocz układa się na piersi i zapina się na drugi od góry guzik munduru. Pętle sznurów galowych oficerskich i generała zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru.
16. 
Kurtkę wyjściową nosi się w składzie ubiorów wyjściowych z szalikiem i rękawiczkami lub bez nich.
17. 
Sweter oficerski nosi się przez cały rok do ubioru wyjściowego z krawatem.
§  24. 
W zakresie wzorów oznak stopni służbowych i sposobu ich rozmieszczenia na nakryciach głowy, naramiennikach, pochewkach i podkładkach oraz wzorów innych oznak służbowych, w tym oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem, i sposobu ich rozmieszczenia na umundurowaniu funkcjonariuszy stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w § 2 ust. 2, w zakresie sposobu noszenia oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych.
§  25. 
Umundurowanie i oznaki służbowe dotychczasowych wzorów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  26. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 254, z 2009 r. poz. 1313 oraz z 2012 r. poz. 1233).
§  27. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.175 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.
Data aktu: 10/08/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2024
Data wejścia w życie: 01/01/2019