Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749, 1497 i 2262 oraz z 2023 r. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a w przypadku świadczeń opieki koordynowanej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - kody przyczyn współistniejących wskazujących na każdą rozpoznaną chorobę przewlekłą zgodnie z wykazem świadczeń opieki koordynowanej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;",

pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) kod i stopień zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM rewizja siódma, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM rewizja siódma - nazwę klasyfikacji i wynik oraz stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione) w przypadku udzielania świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego:

a) związanego z wykonaniem pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub pierwotnej radioterapii albo radiochemioterapii, o charakterze radykalnym,

b) polegającego na ustaleniu planu leczenia onkologicznego przez konsylium, a jeżeli konsylium nie odbyło się - rozpoczynającego leczenie z powodu rozpoznania choroby nowotworowej,

c) w sytuacji stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej w przypadku wykonania pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub radioterapii albo radiochemioterapii, o charakterze radykalnym

- jeżeli przyczyną główną udzielenia świadczenia był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta: C18-C20, C34, C50, C56, C61);",

b)
w ust. 4a w pkt 1 w lit. f w tiret pierwszym po wyrazie "ustawy" dodaje się wyrazy "z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105)";
2)
w § 5:
a)
w ust. 3 w pkt 2 w lit. g uchyla się tiret trzecie,
b)
uchyla się ust. 6;
3)
w § 6 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 22, a w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest porada - dodatkowo także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, oraz - jeżeli porada została udzielona osobie objętej opieką koordynowaną - także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;";

4)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w tabeli nr 1 "Kod przynależności do danej grupy zawodowej" dodaje się lp. 37 i 38 w brzmieniu:
37 pedagog 37
38 psychoterapeuta dzieci i młodzieży 38
b)
w tabeli nr 11 "Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie" lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9 osoby, którym świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 ustawy pkt 2 AL pełna nazwa dokumentu nazwa dokumentu oraz, jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie, także numer prawa wykonywania zawodu lekarza
pkt 3 NA
pkt 4 PS
pkt 5 CU
pkt 6 ZA
pkt 10 ZP
pkt 11 ZF
pkt 12 RR
c)
w tabeli nr 13 "Kod tytułu uprawnienia dodatkowego" w części III "Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej" dodaje się wiersz w brzmieniu:
art. 47c ust. 1 pkt 15 ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej osób, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia osoba legitymująca się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 47C15
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.173

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
Data aktu: 06/02/2024
Data ogłoszenia: 12/02/2024
Data wejścia w życie: 01/03/2024