Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

Na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Wybór formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu; ogłoszenie w BIP informacji o zamiarze sprzedaży ruchomości]
1. 
Organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, o której mowa w art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która zapewnia:
1)
niezwłoczną sprzedaż takich ruchomości oraz
2)
uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia.
2. 
Informację o zamiarze sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu wraz ze wskazaniem wybranej formy ich sprzedaży spośród form, o których mowa w art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego organ egzekucyjny albo organu jednostki samorządu terytorialnego, a także na tablicy ogłoszeń tych organów.
3. 
Organ egzekucyjny podejmuje czynności zmierzające do sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 2.
§  2.  [Odstąpienie od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu]
Organ egzekucyjny odstępuje od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie mogą być one dopuszczone do użytku lub spożycia.
§  3.  [Zwrot zobowiązanemu ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu]
W przypadku niesprzedania lub odstąpienia od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu organ egzekucyjny zwraca je niezwłocznie zobowiązanemu.
§  4.  [Złożenie zajętych kosztowności do kasy pancernej albo skrytki bankowej]
1. 
Zajęte kosztowności wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia kosztowności pracownik obsługujący organ egzekucyjny niezwłocznie składa, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, do kasy pancernej albo skrytki bankowej, będącej w wyłącznej dyspozycji organu egzekucyjnego. Na egzemplarzu protokołu zajęcia kosztowności, przechowywanego w aktach egzekucyjnych, zamieszcza się adnotację o złożeniu tych kosztowności odpowiednio w kasie pancernej albo skrytce bankowej.
2. 
Przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to możliwe, pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza kosztowności, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, w kopercie i umieszcza na sklejeniach koperty podpis i odcisk imiennej pieczęci. Zobowiązany lub świadkowie umieszczają na sklejeniach koperty podpisy.
§  5.  [Wyjęcie zajętych kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej]
1. 
Każdorazowe wyjęcie zajętych kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej następuje w obecności kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej egzekucję administracyjną lub osoby zastępującej tego kierownika oraz dwóch pracowników obsługujących organ egzekucyjny.
2. 
Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o wyznaczonym terminie wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej oraz o możliwości obecności zobowiązanego przy tej czynności.
3. 
Z czynności wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej pracownik obsługujący organ egzekucyjny spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o nienaruszeniu pieczęci na kopercie, jeżeli kosztowności były w niej umieszczone, oraz o zgodności kosztowności wpisanych w protokole zajęcia z kosztownościami znajdującymi się w kasie pancernej albo skrytce bankowej. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden - w aktach egzekucyjnych.
§  6.  [Sprzedaż zajętych kosztowności]
Do sprzedaży zajętych kosztowności stosuje się odpowiednio przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3.
§  7.  [Przepis przejściowy]
Do sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywania i sprzedaży kosztowności zajętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności (Dz. U. poz. 1239),które traci mocz dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 556 i 1059).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.171

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.
Data aktu: 07/02/2024
Data ogłoszenia: 09/02/2024
Data wejścia w życie: 25/03/2024