Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 1

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia, w przypadku których właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANYCH, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH USŁUGODAWCA POSIADA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA ZDROWIE LUB BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI

Lp. ZAWÓD REGULOWANY LUB DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
1 Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
2 Architekt posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
3 Asystentka stomatologiczna
4 Diagnosta laboratoryjny
5 Dietetyk
6 Dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej
7 Elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych:

a) o napięciu do 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,

b) o napięciu powyżej 1 kV:

- pod ziemią w podziemnych zakładach górniczych,

- w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

8 Fizjoterapeuta
9 Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji
10 Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
11 Geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych
12 Geolog górniczy
13 Górnik strzałowy
14 Higienistka stomatologiczna
15 Higienistka szkolna
16 Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
17 Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
18 Instruktor terapii uzależnień
19 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
20 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
21 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
22 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
23 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
24 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
25 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
26 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
27 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej
28 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej
29 Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
30 Kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej
31 Kierownik i zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
32 Kierownik i zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
33 Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
34 Kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych
35 Konserwator dźwignic
36 Konserwator dźwigów
37 Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
38 Konserwator specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
39 Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
40 Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
41 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
42 Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
43 Logopeda
44 Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
45 Maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią
46 Maszynista maszyn wyciągowych
47 Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
48 Maszynista (obsługujący) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
49 Mechanik sprzętu ratowniczego
50 Mierniczy górniczy
51 Monter rusztowań
52 Napełniający zbiorniki przenośne
53 Obsługujący dźwigi
54 Obsługujący dźwignice
55 Operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla
56 Operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod ziemią
57 Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych, kamiennych i pokrewnych
58 Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
59 Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
60 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
61 Opiekun medyczny
62 Opiekunka dziecięca
63 Ortoptystka
64 Osoba dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego
65 Osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów
66 Pirotechnik
67 Protetyk słuchu
68 Przewodnik górski
69 Ratownik górniczy
70 Ratownik medyczny
71 Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
72 Rewident urządzeń wyciągowych
73 Rusznikarz
74 Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego
75 Specjalista do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
76 Specjalista psychoterapii uzależnień
77 Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
78 Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
79 Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
80 Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
81 Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
82 Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
83 Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalności:

- operator reaktora badawczego,

- dozymetrysta reaktora badawczego,

- starszy dozymetrysta reaktora badawczego,

- specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

- operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

- operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów,

- operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,

- operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

84 Sterowanie:

- sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym,

- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie przeładunkowym paliwa

85 Strzałowy w:

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

86 Sygnalista szybowy
87 Technik analityki medycznej
88 Technik dentystyczny
89 Technik elektroradiolog
90 Technik farmaceutyczny
91 Technik masażysta
92 Technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
93 Technik ortopeda
94 Terapeuta zajęciowy
95 Wydawca środków strzałowych w:

- podziemnych zakładach górniczych,

- odkrywkowych zakładach górniczych,

- zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla

96 Zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. U, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 659), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.170 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
Data aktu: 27/02/2017
Data ogłoszenia: 09/02/2024
Data wejścia w życie: 04/03/2017