Określenie wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej "beneficjentami", realizujących zadania określone w:
1)
art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
2)
art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013".
§  2. 
1. 
Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, przy czym w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ten limit stanowi suma środków dostępnych dla tej agencji określonych w tym załączniku oraz środków dostępnych dla innych beneficjentów, określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, które nie zostały objęte wnioskami o przyznanie pomocy technicznej złożonymi przez tych beneficjentów do dnia 30 września 2024 r.
2. 
Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:
a)
jeżeli środki te są przeznaczone na:
wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "wsparciem funkcjonowania",
realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej "planem działania", z wyjątkiem działań w ramach tego planu: "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich", działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" oraz działania "Plan komunikacyjny PROW 2014-2020",
realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich wramach innych działań planu działania niż wymienione w tiret drugie
limit ten wynosi nie więcej niż 92% tych środków,
b)
na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,
c)
na realizację operacji w ramach działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:
zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40% tych środków,
własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60% tych środków;
1a)
w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100% tych środków;
1b)
w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100% tych środków;
1c)
w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:
a)
na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków,
b)
na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c)
na realizację operacji w ramach działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:
zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi nie więcej niż 40% tych środków,
własnych beneficjenta - limit ten wynosi co najmniej 60% tych środków;
1d)
w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
a)
na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35% tych środków,
b)
na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c)
na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 90% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,
d)
na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b;
2)
w przypadku pozostałych beneficjentów:
a)
na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 35% tych środków,
b)
na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,
c)
na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi nie więcej niż 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,
d)
na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b - limit ten wynosi co najmniej 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.
3. 
Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
1 Samorząd województwa dolnośląskiego 8 875 498
2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 10 375 312
3 Samorząd województwa lubelskiego 11 362 694
4 Samorząd województwa lubuskiego 8 090 794
5 Samorząd województwa łódzkiego 10 875 244
6 Samorząd województwa małopolskiego 14 193 790
7 Samorząd województwa mazowieckiego 19 658 420
8 Samorząd województwa opolskiego 7 971 882
9 Samorząd województwa podkarpackiego 11 239 270
10 Samorząd województwa podlaskiego 11 267 015
11 Samorząd województwa pomorskiego 8 289 071
12 Samorząd województwa śląskiego 8 731 808
13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 8 873 393
14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 9 045 192
15 Samorząd województwa wielkopolskiego 10 682 850
16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 9 736 762
17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 7 464 047
18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 103 002 796
19 Ministerstwo Finansów 2 653 365
20 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 421 499
21 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 276 696
22 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 3 472 252
23 Rządowe Centrum Legislacji 402 380
24 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 215 142
Razem 359 177 172

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp. Beneficjent Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)
1 Samorząd województwa dolnośląskiego 2 399 952
2 Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego 2 548 558
3 Samorząd województwa lubelskiego 4 120 693
4 Samorząd województwa lubuskiego 1 987 643
5 Samorząd województwa łódzkiego 2 576 728
6 Samorząd województwa małopolskiego 3 284 706
7 Samorząd województwa mazowieckiego 6 187 428
8 Samorząd województwa opolskiego 1 821 109
9 Samorząd województwa podkarpackiego 3 849 349
10 Samorząd województwa podlaskiego 3 058 931
11 Samorząd województwa pomorskiego 2 366 944
12 Samorząd województwa śląskiego 2 539 900
13 Samorząd województwa świętokrzyskiego 2 349 710
14 Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 2 915 181
15 Samorząd województwa wielkopolskiego 3 387 858
16 Samorząd województwa zachodniopomorskiego 2 367 938
17 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 299 363
18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 109 009
19 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 425 960
20 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 364 348
21 Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 21 861 763
22 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 1 653 050
23 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie 1 382 088
24 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli 1 337 063
25 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku 1 250 056
26 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 1 358 356
27 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 1 155 431
1 649 488
28 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
29 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie 1 233 513
30 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale 1 539 656
31 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie 1 213 281
32 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu 1 491 256
33 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie 1 285 556
34 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach 1 235 688
35 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 1 424 994
36 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu 1 865 888
37 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach 1 286 675
38 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 775 699
Razem 118 960 809
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.168 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 25/02/2016
Data ogłoszenia: 09/02/2024
Data wejścia w życie: 29/03/2016