Moc obowiązująca Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
Z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r., do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r. 1  (Dz. U. poz. 1428) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 sierpnia 2023 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 25 września 2018 r. Zgodnie z art. 45 ust. 2 protokołu wchodzi on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 grudnia 2023 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) stronami wyżej wymienionego protokołu są:

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Beninu

Federacyjna Republika Brazylii

Burkina Faso

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czadu

Czarnogóra

Republika Czeska

Arabska Republika Egiptu

Republika Ekwadoru

Królestwo Eswatini

Republika Fidżi

Republika Francuska

Republika Gabońska

Republika Gambii

Republika Ghany

Republika Grecka

Republika Gwinei

Królestwo Hiszpanii

Republika Indii

Republika Iraku

Islamska Republika Iranu

Państwo Katar

Republika Kenii

Związek Komorów

Republika Konga

Republika Kostaryki

Państwo Kuwejt

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Madagaskaru

Republika Mali

Republika Malty

Republika Mauritiusu

Republika Mołdawii

Mongolia

Królestwo Niderlandów 2

Republika Federalna Niemiec

Republika Nigru

Republika Nikaragui

Federalna Republika Nigerii

Królestwo Norwegii

Islamska Republika Pakistanu

Republika Panamy

Republika Paragwaju

Republika Portugalska

Republika Rwandy

Niezależne Państwo Samoa

Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Seszeli

Republika Słowacka

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

Królestwo Szwecji

Republika Togijska

Republika Turcji

Turkmenistan

Unia Europejska

Wschodnia Republika Urugwaju

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Republika Zielonego Przylądka

2) podczas złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia albo zatwierdzenia wymienione niżej państwa i organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje:

Republika Kostaryki

Deklaracja:

"W przypadku Republiki Kostaryki, do celów wykonania artykułu 27 Protokołu, Ministerstwa Skarbu, Zdrowia Publicznego, Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Spraw Wewnętrznych i Policji oraz Bezpieczeństwa Publicznego będą odpowiedzialne za proponowanie wszelkich zmian do krajowych ustaw, rozporządzeń i przepisów ogólnie, które mogą być wymagane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym protokołem, w ramach ich kompetencji i uprawnień oraz bez uszczerbku dla konstytucyjnych uprawnień przyznanych władzom ustawodawczej i wykonawczej."

Republic of Costa Rica

Declaration:

"In the case of the Republic of Costa Rica, for the purposes of the implementation of article 27 of the Protocol, the Ministries of the Treasury, Public Health, Economic Affairs, Trade and Industry, the Interior and Police, and Public Security shall be responsible for proposing any amendments to domestic laws, regulations and rules in general that might be required for compliance with this Protocol, within their competencies and powers, and without prejudice to the constitutional powers vested in the legislative and executive branches."

Unia Europejska

Deklaracja na podstawie art. 44:

"Unia Europejska (UE) składa, zgodnie z artykułem 44 Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (zwanym dalej "Protokołem FCTC"), następującą deklarację kompetencji określającą kategorie i dziedziny polityki, co do których państwa członkowskie UE powierzyły UE kompetencje w dziedzinach objętych Protokołem FCTC.

1. Zasady ogólne

Kategorie i dziedziny kompetencji Unii określono w artykułach od 2 do 6 TFUE. Jeżeli Traktaty przyznają UE wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie UE może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast państwa członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia UE lub w celu wykonania aktów UE. Jeżeli Traktaty przyznają UE w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z państwami członkowskimi, UE i państwa członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. Państwa członkowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim UE nie wykonała swojej kompetencji. Państwa członkowskie ponownie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim UE postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji.

Jeśli chodzi o zawieranie umów międzynarodowych, w odniesieniu do dziedzin polityki wymienionych w artykule 3 ustęp 1 TFUE, jedynie UE jest uprawniona do działania. W przypadku dziedzin polityki wymienionych w artykule 4 ustęp 2 TFUE, UE i jej państwa członkowskie dzielą kompetencje, ale jedynie UE jest uprawniona do działania, kiedy planowane działanie jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji, lub w zakresie, w jakim postanowienia umów mogą wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres w rozumieniu artykułu 3 ustęp 2 TFUE; w przeciwnym przypadku (tj. warunki określone w artykule 3 ustęp 2 TFUE nie zostały spełnione) państwa członkowskie mogą wykonywać swoje kompetencje do działania w tych dziedzinach polityki.

Kompetencje nieprzyznane UE na mocy traktatów należą do zakresu kompetencji państw członkowskich UE.

UE będzie należycie informować o wszelkich istotnych zmianach w zakresie swoich kompetencji, zgodnie z artykułem 44 Protokołu, przy czym nie będzie to stanowić warunku wykonywania posiadanych przez nią kompetencji w sprawach objętych Protokołem FCTC.

2. Wyłączna kompetencja UE

2.1. UE ma wyłączną kompetencję w odniesieniu do tych kwestii objętych Protokołem FCTC, które wchodzą w zakres wspólnej polityki handlowej UE (artykuł 207 TFUE).

2.2. UE ma ponadto wyłączną kompetencję w odniesieniu do tych kwestii objętych Protokołem FCTC, które wchodzą w zakres współpracy celnej (artykuł 33 TFUE), harmonizacji ustawodawstw w dziedzinie rynku wewnętrznego (artykuły 113 i 114 TFUE), współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (artykuł 82 TFUE) oraz definicji przestępstw (artykuł 83 TFUE) jedynie w takim zakresie, w jakim akt unijny zawiera wspólne przepisy, na które mogą mieć wpływ postanowienia Protokołu FCTC lub których zakres może zostać zmieniony postanowieniami Protokołu FCTC.

Poniższy wykaz aktów unijnych przedstawia zakres, w jakim Unia sprawuje swoją wewnętrzną kompetencję w tych dziedzinach zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zakres wyłącznej kompetencji Unii wynikający z tych aktów należy oceniać na podstawie szczegółowych przepisów każdego aktu; w szczególności dotyczy to zakresu, w jakim akty te ustanawiają wspólne przepisy, na które mogą mieć wpływ postanowienia Protokołu FCTC lub akt przyjęty w ramach jego wykonania, lub których zakres może zostać zmieniony postanowieniami Protokołu FCTC lub takiego aktu.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, s. 1);

- Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, s. 15);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1);

- Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, s. 12);

- Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 176 z 05.07.2011, s. 24);

- Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz. Urz. UE L 182 z 05.07.2001, s. 1);

- Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE C 316 z 27.11.1995, s. 48).

3. Kompetencje państw członkowskich

W przypadku pozostałych kwestii objętych Protokołem FCTC niewymienionych w pkt 2.1 i 2.2, w odniesieniu do których UE nie ma wyłącznych kompetencji, kompetencje posiadają państwa członkowskie."

grafika

1 Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie dnia 21 maja 2003 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2007 r. poz. 487.
2 Protokół ma zastosowanie do europejskiej części Królestwa Niderlandów.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.163

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Moc obowiązująca Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r., sporządzonego w Seulu dnia 12 listopada 2012 r.
Data aktu: 01/12/2023
Data ogłoszenia: 08/02/2024
Data wejścia w życie: 08/02/2024