Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, informacje o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zwanej dalej "pomocą", o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
3)
zakres sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;
4)
okresy sprawozdawcze;
5)
terminy składania sprawozdań i informacji, o których mowa w pkt 1-3, w tym terminy składania niektórych zaktualizowanych sprawozdań;
6)
wzory formularzy sprawozdań;
7)
wzór formularza informacji, o której mowa w pkt 2.
§  2. 
1. 
W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:
1)
nazwę podmiotu udzielającego pomocy;
2)
numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);
3)
akty normatywne będące podstawą prawną udzielonej pomocy;
4)
datę, symbol i opis aktu ogólnego pomocy rozumianego jako akt o charakterze indywidualnym, na podstawie którego beneficjent nabył prawo do pomocy;
5)
symbol zmienianego aktu ogólnego pomocy;
6)
dzień udzielenia pomocy;
7)
symbol i opis aktu szczegółowego pomocy rozumianego jako akt o charakterze indywidualnym, z którego wynika wartość pomocy, do której beneficjent nabył prawo;
8)
imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;
9)
formę prawną beneficjenta pomocy;
10)
wielkość beneficjenta pomocy;
11)
numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);
12)
identyfikator terytorialny gminy, określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.), na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
13)
klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;
14)
numer środka pomocowego;
15)
wartość nominalną pomocy;
16)
wartość pomocy brutto wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;
17)
formę pomocy;
18)
przeznaczenie pomocy;
19)
źródło pochodzenia pomocy.
1a. 
(uchylony).
1b. 
(uchylony).
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
(uchylony).
§  3a. 
(uchylony).
§  4. 
1. 
W informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, podaje się: nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i kategorię podmiotu uprawnionego do udzielania pomocy oraz wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się informację.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 3, podaje się następujące informacje:
1)
nazwę organu właściwego do poboru należności;
2)
numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);
3)
nazwę i identyfikator terytorialny województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;
4)
wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;
5)
rodzaje i wartość zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
(uchylony).
2. 
Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.
2a. 
(uchylony).
3. 
Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
4. 
(uchylony).
§  7. 
(uchylony).
§  8. 
Podmiot, który nie udzielił żadnej pomocy w danym roku kalendarzowym, sporządza informację o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, za dany rok kalendarzowy i przekazuje ją w terminie 7 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
§  8a. 
1. 
W przypadku zmiany wartości pomocy brutto wykazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
2. 
(uchylony).
3. 
W przypadku gdy zmiana wartości pomocy brutto wynika ze zmiany:
1)
harmonogramu realizacji płatności - podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności;
2)
harmonogramu spłaty rat - podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.
4. 
(uchylony).
5. 
Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie.
6. 
W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, lub w ciągu 2 poprzedzających go lat.
§  9. 
W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 2, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za trzeci kwartał 2008 r.
§  10. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 923).
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2A 

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR

SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

wzór

Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy w rubryce "Sprawozdanie" wstawić znak X - w przypadku gdy sprawozdanie za rok, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, a w przypadku korygowania przekazanego sprawozdania - znak X należy wstawić w rubryce "Korekta".

I. Należy podać rok (w formacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy.

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności - należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

III. NIP organu właściwego do poboru należności - należy podać NIP organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu - należy podać oznaczenie terytorialne województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności.

Oznaczenie terytorialne województwa:

02 województwo dolnośląskie

04 województwo kujawsko-pomorskie

06 województwo lubelskie

08 województwo lubuskie

10 województwo łódzkie

12 województwo małopolskie

14 województwo mazowieckie

16 województwo opolskie

18 województwo podkarpackie

20 województwo podlaskie

22 województwo pomorskie

24 województwo śląskie

26 województwo świętokrzyskie

28 województwo warmińsko-mazurskie

30 województwo wielkopolskie

32 województwo zachodniopomorskie

V. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę - należy podać kwotę zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do poboru należności posiada informację, iż na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie działalność gospodarczą.

Pkt 1 - należy podać zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Pkt 1.1 - należy podać zaległości wskazane w pkt 1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 5 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać "0".

Pkt 1.1.1 - należy podać zaległości wskazane w pkt 1.1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 10 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać "0".

Uwagi:

1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.

2. Sprawozdanie obejmuje zaległości wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, co do których organ właściwy do poboru należności zastosował ulgę w spłacie stanowiącą pomoc publiczną (raty, odroczenie) i które nie są wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

4. Sprawozdania należy wypełnić w rachunku narastającym.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.161 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, informacje o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Data aktu: 07/08/2008
Data ogłoszenia: 08/02/2024
Data wejścia w życie: 06/09/2008