Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w obszarze rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanego na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", ustanowionego uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmienioną uchwałą nr 109/2021 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r., zwanego dalej "Programem";
2)
zakres informacji, jakie zawierają wniosek o udział w Programie i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
tryb kwalifikacji wniosków, o których mowa w pkt 2;
4)
sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu;
5)
sposób monitorowania i oceny realizacji Programu.
§  2. 
1. 
Organom prowadzącym:
1)
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005),
2)
publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
3)
publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- zwane dalej "szkołami podstawowymi",

4)
szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, zwane dalej "szkołami za granicą",
5)
publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
6)
publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia), o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- zwane dalej "szkołami ponadpodstawowymi",

7)
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dla uczniów niewidomych lub słabowidzących, zwane dalej "SOSW"

- może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zwane dalej "wsparciem finansowym".

2. 
Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 3-7, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "TIK", w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
3. 
Organom prowadzącym szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:
1)
w 2020 r.:
a)
komputerów przenośnych, zwanych dalej "laptopami", wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
tablicy interaktywnej:
tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
c)
projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
d)
głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
e)
interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali;
2)
w latach 2021-2024:
a)
laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
c)
tablicy interaktywnej:
z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
d)
projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
e)
głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
f)
interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
4. 
Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:
1)
w 2020 r.:
a)
laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
tablicy interaktywnej:
tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
c)
projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
d)
głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
e)
interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, lub
f)
specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;
2)
w latach 2021-2024:
a)
laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
c)
tablicy interaktywnej:
z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
d)
projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
e)
głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
f)
interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
g)
specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIK, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.
5. 
Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:
1)
w 2020 r. - laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
2)
w latach 2021-2024:
a)
laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
c)
pomocy dydaktycznych:
notatników brajlowskich,
linijek brajlowskich,
innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej,
d)
komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. c.
6. 
Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
1)
w 2020 r. - laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej;
2)
w latach 2021-2024:
a)
laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,
b)
zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
c)
pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD - Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC - Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery i z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
d)
specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,
e)
komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. c lub d.
7. 
Organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu:
1)
drukarek brajlowskich;
2)
drukarek druku wypukłego;
3)
drukarek 3D.
8. 
Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Organ prowadzący, który w danym roku realizacji Programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, nie może otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji Programu.
9. 
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2.
10. 
Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c i d oraz w ust. 6 pkt 2 lit. c-e.
11. 
W przypadku szkoły, dla której organem prowadzącym jest jeden z ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dyrektora tej szkoły.
12. 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:
1)
posiadają deklarację CE;
2)
posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;
3)
zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 - w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
4)
są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
5)
posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
6)
posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
13. 
Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW, o których mowa w ust. 3-7, wnioskujące o udział w Programie:
1)
posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2454);
2)
posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a)
laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
preinstalowanym systemem operacyjnym,
oprogramowaniem biurowym,
oprogramowaniem antywirusowym,
oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b)
router;
3)
w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
4)
w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
5)
posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. 
Warunek, o którym mowa w ust. 13 pkt 1-4, nie dotyczy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół za granicą, o których mowa w ust. 3 i 4, wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r.
14a. 
Warunek, o którym mowa w ust. 13 pkt 2-4, nie dotyczy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół za granicą, o których mowa w ust. 3-6, wnioskujących w latach 2021-2024 o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
15. 
Warunek, o którym mowa w ust. 13 pkt 1-3, nie dotyczy szkół podstawowych, o których mowa w ust. 5 i 6, oraz SOSW, o których mowa w ust. 7.
§  3. 
1. 
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobom fizycznym;
4)
ministrom:
a)
Ministrowi Obrony Narodowej,
b)
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c)
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d)
Ministrowi Sprawiedliwości,
e)
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,
f)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,
g)
ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,
h)
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
i)
ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
j)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
k)
ministrowi właściwemu do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. 
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministra, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
3. 
Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
4. 
Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się:
1)
wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
2)
wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
5. 
W celu spełnienia warunku określonego w ust. 3 dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego, o których mowa w ust. 4.
6. 
W ramach finansowego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, ma również możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania.
7. 
Warunek określony w ust. 3 nie dotyczy ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
8. 
Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 123), wkład własny organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
§  4. 
1. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły za granicą, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. c-f oraz ust. 4 pkt 2 lit. c-g, wynosi 14 000 zł.
2. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie, o której mowa w ust. 1, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, wynosi co najmniej 3500 zł.
3. 
Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2, dla szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, prowadzonej przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wynosi 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł).
4. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż określona w ust. 1, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
5. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 6, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 lit. c i d oraz ust. 6 pkt 2 lit. c-e, wynosi 35 000 zł.
6. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie, o której mowa w ust. 5, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 6, wynosi co najmniej 8750 zł.
7. 
Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego, o którym mowa w ust. 6, dla szkoły podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 6, prowadzonej przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wynosi 43 750 zł (wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8750 zł = wartość zadania 43 750 zł).
8. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż określona w ust. 5, wkład własny tego organu prowadzącego dla szkoły podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 6, wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
9. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla SOSW, o którym mowa w § 2 ust. 7, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wynosi 100 000 zł.
10. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie, o której mowa w ust. 9, wkład własny tego organu prowadzącego dla SOSW, o którym mowa w § 2 ust. 7, wynosi co najmniej 25 000 zł.
11. 
Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego, o którym mowa w ust. 10, dla SOSW, o którym mowa w § 2 ust. 7, prowadzonego przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wynosi 125 000 zł (wsparcie finansowe 100 000 zł + wkład własny 25 000 zł = wartość zadania 125 000 zł).
12. 
W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż określona w ust. 9, wkład własny tego organu prowadzącego dla SOSW, o którym mowa w § 2 ust. 7, wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
13. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, o której mowa w § 2 ust. 3-6, na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r. wynosi 14 000 zł. Przepisy ust. 2-4 stosuje się.
14. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, o której mowa w § 2 ust. 3-6, z przeznaczeniem na zakup w latach 2021-2024 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze, wynosi 14 000 zł. Przepisy ust. 2-4 stosuje się.
§  5. 
1. 
W ramach udzielonego wsparcia finansowego organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, lub upoważniony przez niego dyrektor szkoły albo SOSW, jest obowiązany do:
1)
zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7;
2)
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7, z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania;
3)
zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7, realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.
2. 
W ramach udzielonego wsparcia finansowego dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest jeden z ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, jest obowiązany do:
1)
zakupienia sprzętu i pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4;
2)
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania;
3)
zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.
§  6. 
Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW, w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:
1)
uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:
a)
2 lub 3 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
b)
4 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
c)
5 osób - w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;
2)
uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a)
udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b)
zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c)
dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
3)
wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;
4)
wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
5)
przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:
a)
ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
b)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
c)
ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;
6)
wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.
§  7. 
1. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla poszczególnych województw minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli w danym roku budżetowym proporcjonalnie do liczby szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW w województwie oraz liczby szkół prowadzonych przez właściwego ministra.
2. 
Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe dla szkół, dla których organami prowadzącymi są ministrowie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, są przekazywane tym ministrom na podstawie listy tych szkół uprawnionych do wzięcia udziału w Programie.
§  8. 
1. 
Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW występuje do organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, a w przypadku szkoły za granicą - do dyrektora ORPEG, z wnioskiem o udział w Programie w roku:
1)
2020 - w terminie do dnia 27 października 2020 r.;
2)
2021 - w terminie do dnia 15 maja 2021 r.;
3)
2022 - w terminie do dnia 15 maja 2022 r.;
4)
2023 - w terminie do dnia 15 maja 2023 r.;
5)
2024 - w terminie do dnia 15 maja 2024 r.
2. 
Wniosek o udział w Programie zawiera:
1)
nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą i SOSW;
2)
informację o spełnianiu przez szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą i SOSW warunków, o których mowa w § 2 ust. 13;
3)
liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła za granicą lub SOSW wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii objęte tym wnioskiem;
4)
informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii, a także w sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania;
5)
kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii;
6)
informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionego w ramach Programu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się;
7)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii;
8)
informację o udziale w projekcie "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) lub projekcie "Lekcja: Enter" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych);
9)
numer szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 152);
10)
liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6.
3. 
Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, a w przypadku szkoły za granicą - dyrektor ORPEG, weryfikuje wniosek odpowiednio dyrektora szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW, pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tym wniosku.
4. 
Wniosek o udział w Programie złożony przez dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest jeden z ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, stanowi równocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.
5. 
Wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
§  9. 
1. 
Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku:
1)
2020 - w terminie do dnia 29 października 2020 r.;
2)
2021 - w terminie do dnia 30 maja 2021 r.;
3)
2022 - w terminie do dnia 30 maja 2022 r.;
4)
2023 - w terminie do dnia 30 maja 2023 r.;
5)
2024 - w terminie do dnia 30 maja 2024 r.
2. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:
1)
listę szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z ich numerem w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
2)
wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie;
3)
oryginały albo kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW o udział w Programie;
4)
oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie;
5)
oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6.
3. 
W przypadku szkół za granicą przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora ORPEG, z tym że dyrektor ORPEG występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
§  10. 
1. 
Zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę oraz ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, kwalifikują szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW do objęcia wsparciem finansowym w roku:
1)
2020 - w terminie do dnia 3 listopada 2020 r.;
2)
2021 - w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.;
3)
2022 - w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.;
4)
2023 - w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.;
5)
2024 - w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. 
Zespół składa się z co najmniej trzech osób, z tym że w przypadku zespołu powołanego przez:
1)
wojewodę - dwóch przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzkiego koordynatora do spraw innowacji w edukacji;
2)
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - jednego przedstawiciela ORPEG;
3)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jednego przedstawiciela specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
4)
innego właściwego ministra - jednego przedstawiciela komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego ministra prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez tego ministra nadzoru nad prowadzonymi przez niego szkołami.
3. 
Wojewoda oraz minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy powołanych przez siebie zespołów.
§  11. 
1. 
Zespół, o którym mowa w § 10, powołany przez wojewodę, dokonuje kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3.
2. 
Zespół, o którym mowa w § 10, powołany przez ministra, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dokonuje kwalifikacji wniosków o udział w Programie złożonych przez dyrektorów szkół, dla których ten minister jest organem prowadzącym.
3. 
Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.
4. 
Jeżeli wnioskowana, łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW jest wyższa niż suma środków zaplanowanych na dany rok budżetowy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli kwotę proporcjonalnie do liczby szkół i SOSW w województwie i liczby szkół prowadzonych przez właściwego ministra oraz informuje wojewodę, właściwego ministra i dyrektora ORPEG o przyznanej kwocie wsparcia finansowego, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.
5. 
Jeżeli wnioskowana, łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW jest niższa niż suma środków zaplanowanych na dany rok budżetowy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przyznaje kwotę wsparcia finansowego w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków, wyliczając kwotę na obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu przez wojewodów.
6. 
Jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW jest wyższa niż kwota przyznana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w ust. 4, zespół, o którym mowa w § 10, dokonuje kwalifikacji w następujący sposób:
1)
w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 - w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2, otrzymuje szkoła, która brała udział w projektach, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8;
2)
w przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, i SOSW - w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 5 pkt 2 lit. c i d, ust. 6 pkt 2 lit. c-e lub ust. 7, otrzymują te szkoły i SOSW, które mają większą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole lub SOSW.
7. 
Zespół, o którym mowa w § 10, weryfikuje, czy szkoły podstawowe i szkoły za granicą, objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku, otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019 na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b-e.
8. 
Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 7, zespół, o którym mowa w § 10, stwierdzi, że szkoła podstawowa lub szkoła za granicą objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku otrzymała już wsparcie finansowe w latach 2017-2019 na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b-e, wniosek o udzielenie wsparcia finansowego nie podlega kwalifikacji w części odnoszącej się do tej szkoły podstawowej lub szkoły za granicą. W tym przypadku zespół, o którym mowa w § 10, może rekomendować udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nieuwzgledniającej kwot wsparcia finansowego wnioskowanych w odniesieniu do szkół podstawowych lub szkół za granicą na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b-e.
9. 
Zespół, o którym mowa w § 10, może dokonać kwalifikacji według dat złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.
10. 
W przypadku niezakwalifikowania szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW do objęcia wsparciem finansowym w danym roku albo zwrócenia przez tę szkołę lub SOSW przyznanego wsparcia finansowego z przyczyn od nich niezależnych, organ prowadzący tę szkołę lub SOSW, dyrektor szkoły prowadzonej przez właściwego ministra albo dyrektor ORPEG może ponownie ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio w odniesieniu do tej szkoły, szkoły za granicą lub SOSW w kolejnych latach realizacji Programu.
11. 
Po przeprowadzonej kwalifikacji zespół, o którym mowa w § 10, sporządza i przedkłada odpowiednio wojewodzie albo ministrowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, protokół, który zawiera:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykaz wszystkich szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 6:
a)
wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego,
b)
wykaz szkół niezakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym;
3)
wykaz szkół, których wnioski nie podlegały kwalifikacji ze względów, o których mowa w ust. 3 i 8.
§  12. 
1. 
Wojewoda podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, do wysokości środków przyznanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w danym roku budżetowym dla szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW prowadzonych przez te organy, wskazując te szkoły i SOSW, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w danym roku budżetowym wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.
2. 
Wykaz szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i SOSW oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły i SOSW jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego.
3. 
Jeżeli po opublikowaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę, podając przyczyny rezygnacji.
4. 
Minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom, dla których jest organem prowadzącym, do wysokości środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w danym roku budżetowym.
5. 
Wykaz szkół, dla których organem prowadzącym jest jeden z ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół, jest publikowany niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra.
6. 
Jeżeli po opublikowaniu wykazu szkół, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły, dla której organem prowadzącym jest jeden z ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, podejmie decyzję o rezygnacji ze wsparcia finansowego, pisemnie zawiadamia o tym tego ministra, podając przyczyny rezygnacji.
7. 
Wojewoda, minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a-b oraz d-k, oraz dyrektor ORPEG przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze informacje o wysokości przyznanych szkołom podstawowym, szkołom ponadpodstawowym, szkołom za granicą i SOSW kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołu, o którym mowa w § 11 ust. 11.
§  13. 
1. 
Wojewoda udziela dotacji organom prowadzącym szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
2. 
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jednak nie później niż w roku:
1)
2020 - w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.;
2)
2021 - w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.;
3)
2022 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.;
4)
2023 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
5)
2024 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
4. 
Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1.
§  14. 
1. 
Na wsparcie obsługi zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu wojewodowie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe. Wysokość środków dla poszczególnych wojewodów jest określana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie liczby szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW otrzymujących wsparcie finansowe w danym roku budżetowym w danym województwie.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych związanych z obsługą zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu.
§  15. 
1. 
Minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przekazuje szkołom, dla których jest organem prowadzącym, a w przypadku szkół za granicą - za pośrednictwem dyrektora ORPEG, środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego w terminach uzgodnionych z tymi szkołami, jednak nie później niż w roku:
1)
2020 - w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.;
2)
2021 - w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.;
3)
2022 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.;
4)
2023 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
5)
2024 - w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
2. 
Minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie finansowe.
§  16. 
1. 
Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego.
2. 
Szkoły, dla których organami prowadzącymi są ministrowie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, składają tym ministrom, a w przypadku szkół za granicą - dyrektorowi ORPEG, sprawozdania, o których mowa w § 6 pkt 5, zawierające również zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego.
§  17. 
W terminie do dnia 15 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, składają wojewodom sprawozdania zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2)
ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
3)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
§  18. 
W terminie do dnia 30 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego wojewoda dokonuje oceny efektów realizacji Programu i składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w danym województwie w ramach Programu, z wyszczególnieniem wkładu własnego organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3;
2)
ocenę stopnia realizacji przez szkoły na terenie danego województwa zadań wynikających z udziału w Programie;
3)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
§  19. 
W terminie do dnia 30 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego minister, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a-b oraz d-k, oraz dyrektor ORPEG dokonują oceny efektów realizacji Programu i składają ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdanie zawierające:
1)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu przez szkoły, dla których ten minister jest organem prowadzącym;
2)
ocenę stopnia realizacji przez te szkoły zadań wynikających z udziału w Programie;
3)
charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
§  20. 
1. 
Dla celów bieżącego monitoringu realizacji Programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW, organy prowadzące te szkoły i SOSW, wojewodowie, szkoły za granicą i dyrektor ORPEG są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu.
2. 
Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, SOSW, organy prowadzące te szkoły i SOSW, wojewodowie, szkoły za granicą i dyrektor ORPEG są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji Programu.
§  21. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.158 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".
Data aktu: 23/10/2020
Data ogłoszenia: 08/02/2024
Data wejścia w życie: 27/10/2020