Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
elektroniczny stetoskop - urządzenie umożliwiające ocenę dźwięków serca i płuc przez przekształcenie odbieranego dźwięku akustycznego na sygnały elektroniczne, wzmacniane, przetwarzane, digitalizowane i następnie zapisywane na nośniku cyfrowym umożliwiającym wizualizację, analizę i transmisję sygnału;
2)
platforma DOM - platformę cyfrową administrowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającą przekazywanie przez realizatora programu pilotażowego, zwanego dalej "realizatorem", danych niezbędnych do ewaluacji programu pilotażowego;
3)
teleporada - świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
4)
program Pulsocare - program w ramach Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z wykorzystaniem pulsoksymetru jako narzędzia diagnostycznego oraz aplikacji DOM służącej do przekazywania i monitoringu danych.
§  3. 
Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu jako narzędzia umożliwiającego ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, lub pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagających dalszej opieki i diagnostyki układu oddechowego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
§  4. 
1. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ukończył 18. rok życia:
1)
zakażonemu wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, lub
2)
po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagającemu dalszej opieki i diagnostyki układu oddechowego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

- który został poinformowany przez realizatora o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i który wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanemu dalej "świadczeniobiorcą".

2. 
Ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, o którym mowa w ust. 1, wynika ze zdiagnozowania u świadczeniobiorcy jednej z poniższych chorób:
1)
choroby nowotworowej;
2)
wrodzonego lub nabytego zaburzenia odporności;
3)
przewlekłej choroby układu oddechowego;
4)
wielochorobowości, rozumianej jako stan współistnienia co najmniej dwóch chorób przewlekłych;
5)
otyłości.
3. 
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 i 2.
4. 
Świadczeniobiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który nie jest objęty programem Pulsocare, zostaje do niego zakwalifikowany przez lekarza, o którym mowa w ust. 3.
§  5. 
Realizatorem może być świadczeniodawca, który:
1)
realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
2)
zapewnia możliwość wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego stetoskopu elektronicznego w liczbie od 10 do 50 sztuk;
3)
zapewnia zainstalowanie i poprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.
§  6. 
1. 
Realizacja świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego przez lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 3, obejmuje:
1)
niezwłoczne zapoznanie się z wynikiem odsłuchu przeprowadzonego z użyciem elektronicznego stetoskopu, zamieszczonego na platformie DOM;
2)
sporządzenie opisu odsłuchu przeprowadzonego z użyciem elektronicznego stetoskopu oraz jego zamieszczenie na platformie DOM;
3)
wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.
2. 
Czas udziału świadczeniobiorcy w programie oraz częstotliwość przeprowadzania badań, nie mniejszą niż minimum dwa badania w tygodniu, określa lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę nad świadczeniobiorcą.
§  7. 
1. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
2. 
Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem", zakupu elektronicznych stetoskopów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;
2)
wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
3)
przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
ogłoszenie przez ministra naboru i wybór realizatorów.
3. 
Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
realizację przez wybranych realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;
2)
monitorowanie przez ministra realizacji programu pilotażowego;
3)
gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.
4. 
Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
analizę wskaźników, o których mowa w § 12;
2)
sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny programu.
§  8. 
1. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540, z 2022 r. 834, 1293, 1355 i 1965 oraz z 2023 r. poz. 38) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1194).
2. 
Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:
1)
przekazanie przez ministra realizatorom elektronicznych stetoskopów;
2)
udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów elektronicznych stetoskopów;
3)
realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie oceny zmian osłuchowych w układzie oddechowym przy użyciu elektronicznego stetoskopu;
4)
wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, przez świadczeniobiorców i lekarzy sprawujących opiekę nad świadczeniobiorcą, niezwłocznie po zakończeniu każdego zrealizowanego świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu.
§  9. 
1. 
Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 3000 świadczeniobiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez realizatora wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).
§  10. 
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego jest dokonywane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych w tych umowach.
2. 
Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, polegających na przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.
3. 
Należność z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w ust. 2, jest ustalana i rozliczana na podstawie umów, o których mowa w § 11 ust. 4.
§  11. 
1. 
Realizatorzy zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra.
2. 
Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
3. 
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych stetoskopów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 5.
4. 
Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami umowy określające przedmiot umowy, zadania realizatora i termin realizacji przedmiotu umowy.
§  12. 
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;
2)
liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
3)
liczba porad lub teleporad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych w następstwie wykorzystania elektronicznych stetoskopów przez realizatorów;
4)
poziom satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznego stetoskopu na poprawę opieki przedszpitalnej nad świadczeniobiorcami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.
2. 
Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie danych zamieszczonych na platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej sprawujących opiekę nad świadczeniobiorcą.
§  13. 
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2.
§  14. 
1. 
Podmiotem obowiązanym do finansowania w zakresie dodatkowych jednostek rozliczeniowych, o których mowa w § 10 ust. 2, jest minister.
2. 
Podstawę przekazania środków wskazanych w § 10 ust. 2 stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, określające liczbę opisanych badań, złożone przez realizatora.
3. 
Rozliczenie realizator składa:
1)
po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu w ramach programu pilotażowego;
2)
po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu pilotażowego.
4. 
Minister przekazuje środki realizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez ministra rozliczenia.
§  15. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2022 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.574 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2
Data aktu: 31/01/2022
Data ogłoszenia: 27/03/2023
Data wejścia w życie: 04/02/2022