Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 lutego 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. poz. 1739, z 2016 r. poz. 775 oraz z 2020 r. poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 2000-3600
II 2100-3700
III 2200-3800
IV 2300-3900
V 2400-4000
VI 2600-4100
VII 2800-4200
VIII 3000-4400
IX 3200-4600
X 3400-5400
XI 3600-5800
XII 3700-6200
XIII 3800-6600
XIV 3900-7000
XV 4100-7400
XVI 4300-7800
XVII 4500-8200
XVIII 4700-8600
XIX 4900-9000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych
1 100-250
2 150-500
3 200-750
4 250-1000
5 300-1250
6 500-1500
7 750-1750
8 1000-2000
9 1250-2250

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 Dyrektor Centralnego Ośrodka - - wg odrębnych przepisów
2 Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka - - wyższe 7
3 Główny księgowy Centralnego Ośrodka - - wg odrębnych przepisów
4 Dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka XV-XIX 9 wyższe 7
5 Zastępca dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka XIV-XVIII 8 wyższe 5
6 Główny księgowy stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego Ośrodka XIII-XVI 7 wg odrębnych przepisów

II. Pozostałych pracowników

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 Kierownik: biura, zakładu XV-XIX 9 wyższe 7
2 Zastępca głównego księgowego Centralnego Ośrodka XIV-XVIII 8 wyższe 6
3 Inspektor oceny odmian XV-XVII 8 wyższe 7
4 Główny specjalista, administrator sieci xn-xvn 7 wyższe 5
5 Radca prawny, audytor wewnętrzny XIV-XVII 7 wg odrębnych przepisów
6 Kierownik: działu, pracowni XI-XVI 6 wyższe 6
7 Starszy: specjalista, programista, projektant, asystent X-XV - wyższe 5
8 Specjalista, programista, projektant, asystent IX-XIV - wyższe 2
9 Kierownik magazynu VIII-XIII 4 średnie 3
10 Starszy: księgowy, referent VIII-XII - średnie 3
11 Starszy magazynier VII-XI - średnie 3
12 Starszy laborant VI-XI - średnie 2
13 Stażysta VI-XI - wyższe, średnie -
14 Magazynier VI-IX - zasadnicze 2
15 Laborant V-X - średnie 1
16 Kierownik archiwum VIII-IX 2 średnie 3
17 Księgowy, kasjer VII-IX - średnie 1
18 Referent, sekretarka IV-VIII - średnie -
19 Kierowca samochodu VI-X - wg odrębnych przepisów
20 Konserwator: aparatury, urządzeń IX-XI - średnie i uprawnienia specjalistyczne 2
21 Starszy rzemieślnik VII-XI - średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza 3
22 Operator ciągników i maszyn rolniczych VII-XI - wg odrębnych przepisów
23 Robotnik: polowy, szklarniowy VI-X - zasadnicze -
24 Palacz c.o. V-IX - podstawowe i kurs dla palaczy c.o. -
25 Rzemieślnik V-IX - zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie -
26 Robotnik gospodarczy IV-VII - umiejętność wykonywania prac -
27 Dozorca I-V - podstawowe -
28 Sprzątaczka I-IV - umiejętność wykonywania prac -
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.498

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.
Data aktu: 24/02/2023
Data ogłoszenia: 16/03/2023
Data wejścia w życie: 24/03/2023, 31/03/2023