Dodatkowe wynagrodzenie żołnierzy zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 grudnia 2023 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 447 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki i tryb wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanych przez żołnierzy stanowisk służbowych, a także stawki oraz terminy jego wypłacania.
§  2. 
1. 
Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 447 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", wynosi:
1)
70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;
2)
140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;
3)
210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
4)
280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
5)
350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.
2. 
Powierzenia żołnierzowi zawodowemu czasowego pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku służbowym oraz określenia dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków, a także wysokości dodatkowego wynagrodzenia dokonuje w decyzji albo rozkazie dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 208 ust. 1 ustawy.
3. 
Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu, nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie, z tym że pierwszej wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po miesiącu wykonywania obowiązków.
4. 
W przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez część miesiąca kalendarzowego, żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do czasu ich wykonywania. W celu obliczenia dodatkowego wynagrodzenia za część miesiąca kalendarzowego, określoną na podstawie ust. 1, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, w których żołnierz wykonywał czasowo powierzone mu obowiązki.
§  3. 
Do czynności powierzonych wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zwanych dalej "czynnościami", zalicza się:
1)
sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udział w komisji habilitacyjnej;
2)
czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej;
3)
pełnienie dyżurów bojowych w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;
4)
pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych;
5)
pełnienie dyżurów medycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;
6)
pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych;
7)
prowadzenie zajęć dydaktycznych organizowanych w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego;
8)
wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów;
9)
wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu;
10)
wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;
11)
przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych;
12)
uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 386 ust. 1 ustawy;
13)
wykonywanie przez żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w szczególności w celu realizacji działalności badawczej, rozwojowej, innych działań służących realizacji zadań naukowych (w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;
14)
wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-13 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.
§  4. 
1. 
Uprawniony do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1-12 i 14, jest dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy, zwany dalej "dowódcą".
2. 
W przypadku wykonywania w instytucie badawczym zadań, o których mowa w § 3 pkt 13, uprawniony do ich powierzania oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia jest dyrektor instytutu badawczego, a w odniesieniu do dyrektora instytutu badawczego i jego zastępcy uprawniony jest Minister Obrony Narodowej.
3. 
W przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 3, poza jednostką wojskową, w której żołnierz zawodowy pełni służbę, podstawę do przyznania i ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przez dowódcę stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez tego żołnierza powierzonych mu czynności.
§  5. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 1 przysługuje w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005).
§  6. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§  7. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 3, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
członkowi załogi statku powietrznego - 200 zł,
2)
członkowi personelu technicznego służby inżynieryjno-lotniczej - 100 zł

- za każdy całodobowy dyżur.

§  8. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 4, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 zł - za każdą służbę dyżurną.
§  9. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi oraz innemu żołnierzowi zawodowemu posiadającemu wyższe wykształcenie i wykonującemu zawód medyczny, któremu kierownik podmiotu leczniczego powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 5, za każdą pełną godzinę dyżuru pełnionego poza normalnymi godzinami służby przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 0,5% stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi.
2. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczoną zgodnie z ust. 1, zwiększa się o:
1)
25% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego między godzinami 22.00 a 6.00;
2)
50% - za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od służby -

bez względu na porę pełnienia dyżuru.

3. 
W przypadku gdy dyżur medyczny jest pełniony przez żołnierza zawodowego posiadającego specjalizację w dziedzinach medycyny priorytetowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972), wysokość dodatkowego wynagrodzenia, obliczona zgodnie z ust. 1, może zostać zwiększona dodatkowo o 5% - za każdą posiadaną specjalizację w dziedzinie priorytetowej.
4. 
W przypadku zbiegu zwiększeń wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w ust. 2, żołnierzowi zawodowemu przysługuje jedno - wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
5. 
Liczba dyżurów medycznych pełnionych przez żołnierza, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać dwóch dyżurów tygodniowo i ośmiu miesięcznie.
6. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 5 przysługuje żołnierzowi zawodowemu - lekarzowi stażyście w wysokości i na warunkach określonych w przepisach o stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§  10. 
1. 
Żołnierzowi, o którym mowa w § 9 ust. 1, zobowiązanemu przez kierownika podmiotu leczniczego do pozostawania poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki określonej w § 9 ust. 1 i 3 za każdą godzinę pozostawania w tej gotowości.
2. 
W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za pełnienie dyżuru medycznego za cały czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym dniu.
§  11. 
Przepisów § 9 i § 10 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, którzy uzyskali zgodę, o której mowa w art. 335 ust. 5 ustawy, na pełnienie za wynagrodzeniem dyżuru medycznego poza normalnymi godzinami służby lub na pozostawanie poza podmiotem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
§  12. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 7, polegających na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach:
1)
szkolenia lub doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz szkolenia wewnętrznego prowadzonych przez jednostki wojskowe dla żołnierzy i pracowników,
2)
szkolenia organizowanego przez wojskowe instytucje kultury i placówki oświatowe,
3)
działalności dydaktycznej prowadzonej przez jednostki szkolnictwa wojskowego oraz etatowe ośrodki szkolenia

- przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć dydaktycznych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  13. 
1. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1, 2 i 4 mogą być podwyższone nie więcej niż o:
1)
25% - za zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w dniu ustawowo wolnym od pracy;
2)
50% - za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w całości w języku obcym z wyjątkiem zajęć z języka obcego.
2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1 i 4 podlegają obniżeniu o 50% w przypadku:
1)
powtórzenia tematu zajęć dydaktycznych u tego samego powierzającego;
2)
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie materiału przygotowanego przez inną osobę;
3)
nieprzeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przyczyn niezależnych od prowadzącego te zajęcia.
3. 
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie przysługuje za zajęcia dydaktyczne:
1)
w jednostkach szkolnictwa wojskowego przeprowadzone przez wojskowych nauczycieli akademickich;
2)
w ramach odpraw i szkoleń organizowanych przez jednostki wojskowe przeprowadzone przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w tych jednostkach wojskowych albo w jednostkach nadrzędnych lub zaopatrujących.
§  14. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 8, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku wykonywania podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mogą być podwyższone przy zastosowaniu mnożników stawek dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie podczas dodatkowych lotów próbnych albo prac przygotowawczych do tych lotów czynności o szczególnym stopniu trudności lub niebezpieczeństwa, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  15. 
1. 
Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W przypadku niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza zawodowego wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.
2. 
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie lotu próbnego wynosi dla:
1)
pierwszego pilota (dowódcy załogi) - 100%,
2)
innego członka załogi - 75%,
3)
pozostałych żołnierzy zawodowych wykonujących w czasie lotu próbnego na statku powietrznym czynności przewidziane w programie tego lotu - 50%

- stawki obliczonej zgodnie z przepisami § 14 ust. 2 i 3.

§  16. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 9, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub za każdą wykonaną próbę.
§  17. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 10, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia.
§  18. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 11, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby.
2. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia zwiększa się o 20% za każdą drugą i następną rozpoczętą dobę próby, jeżeli zgodnie z programem próba trwa przez okres dłuższy niż doba i odbywa się bez zawijania do portu.
3. 
Stawkę dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie programu próby, obliczoną zgodnie z przepisami ust. 1 i 2, zwiększa się o:
1)
20% - dla żołnierzy zawodowych odpowiedzialnych za techniczne wyniki próby lub bezpieczeństwo jednostki pływającej;
2)
15% - za każde pełne 12 godzin skrócenia planowanego czasu próby.
§  19. 
1. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 12 przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu w wysokości:
1)
50 zł za:
a)
przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 381 ust. 1 ustawy, albo na potrzeby wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 384 ust. 1 ustawy,
b)
uczestnictwo w postępowaniu dyscyplinarnym w I albo II instancji albo postępowaniu po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego;
2)
120 zł za:
a)
przeprowadzenie czynności w postępowaniu, o którym mowa w art. 394 ust. 1 ustawy,
b)
wykonanie czynności realizowanych przez innego rzecznika dyscyplinarnego w przypadku, o którym mowa w art. 391 ust. 3 ustawy;
3)
160 zł za:
a)
przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego, o którym mowa w art. 410 ust. 1 ustawy,
b)
przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego lub innych czynności w postępowaniu o wznowienie postępowania dowodowego.
2. 
W przypadku wykonania w toku postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia kilku czynności, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania tylko jednej czynności.
3. 
W przypadku zbiegu uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia w toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego do jego prawomocnego zakończenia z tytułów, o których mowa w ust. 1, rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje wyższe dodatkowe wynagrodzenie.
4. 
Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie decyzji właściwego przełożonego dyscyplinarnego, który wyznaczył żołnierza zawodowego do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego, wydawanej w miesiącu następującym po zakończeniu postępowania w instancji, za które przysługuje wynagrodzenie.
§  20. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym, któremu dyrektor tego instytutu powierzył czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, po zakończeniu wykonywania tych czynności przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika od 0,1 do 2,0 stawki uposażenia zasadniczego należnego danemu żołnierzowi zawodowemu.
2. 
Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu jednocześnie warunki do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z kilku tytułów przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wyższej stawce.
§  21. 
1. 
Żołnierzowi zawodowemu, któremu powierzono wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, za każdy miesiąc ich wykonywania przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 25 do 75 zł.
2. 
W przypadku powierzenia żołnierzowi zawodowemu wykonywania więcej niż jednej czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, przyznaje się jedno dodatkowe wynagrodzenie.
3. 
Powierzanie czynności za dodatkowym wynagrodzeniem może być dokonywane w przypadku, gdy wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, nie zostało ujęte w zakresach obowiązków służbowych przypisanych do stanowisk służbowych występujących w jednostce wojskowej.
4. 
Wskazanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, wraz z podaniem podstawy prawnej powierzenia tych czynności oraz dnia objęcia i zwolnienia z tych obowiązków określa dowódca w decyzji albo w rozkazie.
§  22. 
W zależności od rodzaju i charakteru czynności przy określaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie czynności, o których mowa w § 9 i § 12-21, uwzględnia się:
1)
pracochłonność oraz stopień wykorzystania czasu poza normalnymi godzinami służby, niezbędnego do wykonania czynności;
2)
stopień trudności i złożoności wykonania czynności;
3)
stopień odpowiedzialności i ryzyka, związanych z wykonaniem czynności;
4)
kwalifikacje i doświadczenie żołnierza zawodowego.
§  23. 
1. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 1-12, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną mu czynność.
2. 
Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 13, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia przez niego wykonywania tych czynności.
3. 
Do ustalania terminu płatności oraz wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 3 pkt 14, stosuje się przepisy § 2 ust. 3 i 4.
§  24. 
1. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Decyzje i rozkazy o przyznaniu żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, bądź do czasu ich uchylenia albo odwołania i stanowią podstawę do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  25. 
Stawki dodatkowego wynagrodzenia określone w przepisach niniejszego rozporządzenia stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 24 października 2023 r. z wyjątkiem stawek dodatkowego wynagrodzenia dla rzeczników dyscyplinarnych określonych w § 19, które stosuje się do ustalania wysokości tego wynagrodzenia od dnia 23 kwietnia 2022 r.
§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp. Określenie czynności powierzonej Jednostka miary Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
1 Przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń przez żołnierza:

1) posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

2) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej trzyletni staż pracy w specjalności odpowiadającej tematyce zajęć;

3) nieposiadającego kwalifikacji określonych w pkt 1 i 2

godzina zajęć - 45 minut od 20 do 120

od 20 do 100 od 20 do 80

2 Przeprowadzenie egzaminów przez komisję egzaminacyjną - wszyscy członkowie komisji łącznie jeden egzaminowany od 20 do 80
3 Ocena prac:

1) ocena pracy kontrolnej;

2) ocena pracy końcowej

jedna praca od 15 do 30

od 15 do 40

4 Wygłoszenie prelekcji (odczytu) przez:

1) żołnierza zawodowego posiadającego:

a) tytuł naukowy profesora albo stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższy,

b) stopień naukowy doktora habilitowanego,

c) stopień naukowy doktora,

d) wyższe wykształcenie;

2) pozostałych żołnierzy

prelekcja (odczyt) - 1,5 godziny łącznie z dyskusją od 60 do 200

od 60 do 180

od 60 do 160

od 60 do 140

od 60 do 120

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp. Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczych Jednostka obliczeniowa Stawka dodatkowego wynagrodzenia w złotych
samoloty śmigłowce
tłokowe turbośmigłowe odrzutowe
poddźwiękowe naddźwiękowe
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Loty próbne doświadczalne: - pierwszej i drugiej kategorii, - trzeciej i czwartej kategorii 1 godz. lotu 100

80

140

125

170

140

220

210

140

125

2 Loty próbne kontrolne: - pierwszej kategorii, - drugiej kategorii, - trzeciej kategorii za wykonanie lotu według określonego programu 220

170

70

350

210

80

370

240

100

940

540

190

280

210

80

3 Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na drgania typu flatter oraz ich torowanie 1 godz. próby - - - - 70
4 Przygotowanie statku powietrznego do lotu:

- próbnego doświadczalnego,

- próbnego kontrolnego

1 roboczogodzina 20

15

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MNOŻNIKI STAWEK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONYWANIE PODCZAS DODATKOWYCH LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW CZYNNOŚCI O SZCZEGÓLNYM STOPNIU TRUDNOŚCI LUB NIEBEZPIECZEŃSTWA

Lp. Wykonywane czynności Mnożnik (od - do)
Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii
1 Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych 1,5-3
2 Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych 1,5-5
3 Przeciągnięcia 1,5-6
4 Korkociągi 3-8
5 Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe) 4-8
6 Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń 5-10
7 Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas w danym typie statku powietrznego) 1,5-6
8 Drgania flatter 5-10
9 Nadobroty zespołów napędowych 5-10
10 Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych 5-10
11 Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji 5-10
12 Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem) 3-6
13 Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych w programie lotu, nieujęte w tabeli 1,5-5
Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii
1 Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji 4-8
2 Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych 5-10
3 Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych) 4-8
4 Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych 2-5
5 Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych 2-5
6 Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia 1,5-6
7 Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego w zależności od potrzeb określonych w programie lotu, nieujęte w tabeli 1,5-3
Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego
1 Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych 4-8
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. poz. 695), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2677

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dodatkowe wynagrodzenie żołnierzy zawodowych.
Data aktu: 05/12/2023
Data ogłoszenia: 11/12/2023
Data wejścia w życie: 12/12/2023