Stypendia i koszty utrzymania za granicą słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie stypendiów i kosztów utrzymania za granicą słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1952) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość stypendium słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej "Szkołą";
2)
sposób obliczania stypendium w przypadku nieobecności słuchacza Szkoły na zajęciach w Szkole;
3)
sposób i tryb wypłacania stypendium;
4)
szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
§  2. 
1. 
Wysokość stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego wynosi 4900 zł miesięcznie.
2. 
Wysokość stypendium słuchaczy kształcenia dualnego wynosi 250 zł za każdy dzień zajęć.
§  3. 
1. 
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w Szkole wysokość stypendium należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu:
1)
w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego o 1/20 za każdy dzień nieobecności;
2)
w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia dualnego o 250 zł za każdy dzień nieobecności.
2. 
W przypadku nieobecności na zajęciach w Szkole usprawiedliwionej przyczynami innymi niż wynikające ze stanu zdrowia wysokość stypendium należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu:
1)
w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia stacjonarnego o 1/20 stypendium za każdy dzień nieobecności przekraczającej 7 dni zajęć w miesiącu kalendarzowym;
2)
w przypadku stypendium słuchaczy kształcenia dualnego o 250 zł za każdy dzień nieobecności przekraczającej 2 dni zajęć w miesiącu kalendarzowym.
§  4. 
1. 
Szkoła wypłaca stypendium na rachunek bankowy wskazany przez słuchacza Szkoły co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
2. 
Stypendium za miesiąc, w którym słuchacz Szkoły rozpoczyna i kończy kształcenie w Szkole, wypłaca się w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem § 3.
§  5. 
1. 
Koszty utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwracane słuchaczowi Szkoły, oblicza się sumując:
1)
dietę-w wysokości100%dietyobowiązującejdladocelowegopaństwapodróży, określonejw przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
2)
w odniesieniu do noclegów:
a)
ryczałt w wysokości 25% limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, albo
b)
100% poniesionych kosztów - do wysokości limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1;
3)
w odniesieniu do przejazdów z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę - 100% poniesionych kosztów;
4)
w odniesieniu do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą - 100% poniesionych kosztów ubezpieczenia;
5)
w odniesieniu do opłat wizowych - 100% poniesionych kosztów opłat;
6)
w odniesieniu do przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem - ryczałt w wysokości 100% limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1;
7)
w odniesieniu do uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć - 100% poniesionych wydatków.
2. 
W uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zwrot kosztów lub wydatków w wysokości przekraczającej limity, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
1. 
Koszty lub wydatki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3-5 i 7 oraz koszty lub wydatki, na których zwrot dyrektor Szkoły wyraził zgodę na podstawie § 5 ust. 2, są zwracane słuchaczowi Szkoły po ich udokumentowaniu przez przedstawienie rachunków, faktur i biletów, a w uzasadnionych przypadkach - innych dokumentów potwierdzających poniesienie tych kosztów.
2. 
Środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą w części, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 6, Szkoła przekazuje słuchaczowi Szkoły przed jego wyjazdem z kraju, na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według jego wyboru - w walucie polskiej albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż lub inne zajęcia wynikające z programu. Wysokość przekazywanych środków przelicza się według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień ich przekazania.
3. 
Słuchacz Szkoły dokumentuje koszty utrzymania za granicą i rozlicza się z nich w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu lub innych zajęć.
§  7. 
1. 
W sprawach stypendiów i kosztów utrzymania za granicą osób będących w dniu 26 września 2023 r. słuchaczami Szkoły stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 313), w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 września 2023 r.
2. 
W sprawach związanych ze zwrotem kosztów kształcenia w zakresie wyliczania kosztów kształcenia osób będących w dniu 26 września 2023 r. słuchaczami lub absolwentami Szkoły stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 września 2023 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 września 2023 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 313), które utraciło moc z dniem 27 września 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1195).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2666

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stypendia i koszty utrzymania za granicą słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Data aktu: 08/12/2023
Data ogłoszenia: 08/12/2023
Data wejścia w życie: 27/09/2023, 09/12/2023