Metody badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 grudnia 2023 r.
w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji

Na podstawie art. 26c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
metody badania oleju napędowego na obecność substancji:
a)
stosowanych do znakowania lub barwienia wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723),
b)
które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji do właściwego kodu CN, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanych dalej "substancjami wpływającymi na zmianę klasyfikacji";
2)
substancje wpływające na zmianę klasyfikacji.
§  2. 
1. 
Olej napędowy na obecność substancji stosowanych do znakowania wyrobów energetycznych w przypadku zastosowania substancji:
1)
ACCUTRACETM PLUS jest badany metodą:
a)
polegającą na oznaczeniu butoksybenzenu z zastosowaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej ze spektrometrem mas lub
b)
polegającą na wydzieleniu z próbki, techniką kolumnowej chromatografii cieczowej z zastosowaniem rozpuszczalników o zróżnicowanej polarności, frakcji zawierającej butoksybenzen, która następnie jest poddawana badaniu metodą wzorca zewnętrznego z wykorzystaniem chromatografii gazowej z zastosowaniem kolumny kapilarnej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną;
2)
Solvent Yellow 124 jest badany metodą:
a)
oznaczenia Solvent Yellow 124 z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, określoną w ILIADe 113:2019 | Metoda CLEN "Wspólnotowa metoda referencyjna do oznaczania euromarkera (Solvent Yellow 124) w olejach napędowych i nafcie" (ILIADe 113:2019 | CLEN Method "Community Reference Method for the Determination of the Euromarker (Solvent Yellow 124) in Gas Oils and Kerosene") lub
b)
określoną w normie PN-C-04426 "Ciekłe przetwory naftowe. Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych", lub
c)
określoną w normie PN-C-04427 "Badanie oleju opałowego. Oznaczanie zawartości barwnika czerwonego i znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym i w mieszaninach lekkiego oleju opałowego z nieoznakowanym olejem mineralnym. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)".
2. 
Olej napędowy na obecność substancji Solvent Red 19 lub Solvent Blue 35 stosowanych do barwienia wyrobów energetycznych oraz innych substancji tego samego typu dających porównywalny efekt kolorystyczny jest badany metodą:
1)
określoną w normie PN-C-04426 "Ciekłe przetwory naftowe. Spektrofotometryczne metody oznaczania znacznika Solvent Yellow 124 oraz czerwonego i niebieskiego barwnika w lekkich olejach opałowych i olejach napędowych" lub
2)
określoną w normie PN-C-04427 "Badanie oleju opałowego. Oznaczanie zawartości barwnika czerwonego i znacznika Solvent Yellow 124 w lekkim oleju opałowym i w mieszaninach lekkiego oleju opałowego z nieoznakowanym olejem mineralnym. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)", lub
3)
umożliwiającą oznaczanie zawartości substancji stosowanych do barwienia w zakresie pomiarowym nie gorszym niż w wyniku badania metodą określoną w pkt 1 lub 2.
3. 
Olej napędowy na obecność substancji wpływających na zmianę jego klasyfikacji jest badany metodą:
1)
chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem masowym (GC/MS) lub
2)
chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID), lub
3)
chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID) w warunkach analizy SimDis.
§  3. 
Substancjami wpływającymi na zmianę klasyfikacji są:
1)
trioctan glicerolu, triacetyna (TAC) - wzór chemiczny C9H1406 (nr CAS 102-76-1) lub
2)
2-etyloheksanol - wzór chemiczny C8H180 (nr CAS 104-76-7), lub
3)
ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan di(2-etyloheksylu) - wzór chemiczny C24H3804 (nr CAS 117-81-7), lub
4)
tereftalan bis(2-etyloheksylu), (DEHT) - wzór chemiczny C24H3804 (nr CAS 117-81-7), lub
5)
adypinian bis(2-etyloheksylu) - wzór chemiczny C22H4204 (nr CAS 103-23-1), lub
6)
oleje oxo i ich frakcje, lub
7)
oleje roślinne.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2586).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2663

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Metody badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji.
Data aktu: 06/12/2023
Data ogłoszenia: 08/12/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024