Ustanowienie planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się plan ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych, który staje się planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Stołowe (PLB020006 2 ) oraz dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004 3 ), w częściach pokrywających się z obszarem Parku Narodowego Gór Stołowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Do:
1)
projektów:
a)
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
b)
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2)
projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się ustaleń do planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujętych w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.

2. 
Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nieuzgodnionych z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się ustalenia do planów ogólnych gmin dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujęte w rozdziale 12 załącznika do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

PLAN OCHRONY DLA PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH, OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW GÓRY STOŁOWE (PLB020006) ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GÓRY STOŁOWE (PLH020004), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Rozdział  1

CELE OCHRONY PRZYRODY ORAZ WSKAZANIE PRZYRODNICZYCH I SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ ICH REALIZACJI

1. Celem ochrony przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych, zwanego dalej "Parkiem", jest:

1) utrzymanie oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych;

2) utrzymanie trwałości ekosystemów i minimalizacja ingerencji w funkcjonowanie ekosystemów, z wyjątkiem ekosystemów półnaturalnych;

3) zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego;

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;

5) utrzymanie walorów krajobrazowych, w tym terenów niezalesionych i osadniczych;

6) utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, i ich siedlisk;

7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

1.1. Celem ochrony przyrody nieożywionej jest:

1) zachowanie naturalnych procesów i struktur geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych i glebowych oraz utworów geologicznych, w szczególności odsłonięć skalnych oraz form rzeźby terenu, w tym skałek i ich zespołów, odsłonięć antropogenicznych, ścian skalnych progów morfologicznych, rumowisk, osuwisk skalnych, nisz źródliskowych, wąwozów, koryt rzecznych i ich dolin;

2) eliminacja lub ograniczanie zagrożeń związanych z erozją, zanieczyszczeniami powierzchni ziemi i gleb oraz oddziaływaniami antropogenicznymi na te elementy;

3) zachowanie w dobrym stanie ilościowym i jakościowym wód podziemnych;

4) doprowadzenie wód powierzchniowych do stanu umożliwiającego niezakłócone funkcjonowanie populacji roślin i zwierząt oraz ekosystemów, gwarantującego byt gatunków i ekosystemów zależnych od tych wód;

5) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego, które zmierzałyby do pogorszenia fizykochemicznych właściwości wód, oraz zmianom mogącym wywołać zaburzenia w naturalnym spływie wód powierzchniowych;

6) zachowanie warunków do niezakłóconego przebiegu procesów przyrodniczych oraz dobrego stanu atmosfery, w tym ograniczenie lub eliminacja czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza.

1.2. Celem ochrony ekosystemów leśnych jest:

1) doprowadzenie wszystkich drzewostanów do stanu zbliżonego do stanu naturalnego i umożliwienie im nieskrępowanego trwania i zmiany bez bezpośredniej ingerencji człowieka;

2) zapewnienie warunków do naturalnego rozwoju ekosystemów leśnych;

3) odtworzenie kluczowych dla różnorodności biologicznej i dla stanu ekosystemu elementów struktury ekosystemów leśnych, w tym zróżnicowanej struktury pionowej i poziomej oraz zasobów rozkładającego się drewna;

4) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego;

5) zachowanie lub odtworzenie różnorodności biologicznej oraz trwałości zbiorowisk i zespołów leśnych;

6) zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w ekosystemach leśnych.

1.3. Celem ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych jest:

1) zachowanie trwałości i zapewnienie możliwości rozwoju naturalnych lub półnaturalnych zbiorowisk i zespołów roślinnych oraz znajdujących się tam roślin;

2) zapobieganie wtórnej sukcesji lasu na obszarach zajętych przez naturalne lub półnaturalne zbiorowiska roślinności nieleśnej;

3) zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów, w lądowych ekosystemach nieleśnych;

4) zapewnienie pełnego cyklu życiowego (kwitnienie, owocowanie, wysiew nasion lub zarodników) dla cennych taksonów (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) roślin występujących w zbiorowiskach półnaturalnych;

5) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby stanowisk oraz liczebności populacji cennych taksonów roślin (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) występujących w zbiorowiskach półnaturalnych lub naturalnych;

6) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego.

1.4. Celem ochrony ekosystemów torfowiskowych i innych ekosystemów zależnych od wód jest:

1) zachowanie istniejących siedlisk torfowiskowych będących miejscem występowania charakterystycznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

2) odtworzenie siedlisk torfowiskowych i innych ekosystemów zależnych od wód, które zostały odwodnione, i przywrócenie ich do stanu zbliżonego do naturalnego;

3) zapewnienie pełnego cyklu życiowego (kwitnienie, owocowanie, wysiew nasion lub zarodników) dla cennych taksonów (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) roślin występujących w ekosystemach torfowiskowych lub innych ekosystemach zależnych od wód;

4) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby stanowisk oraz liczebności populacji cennych taksonów roślin (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) występujących w ekosystemach torfowiskowych lub innych ekosystemach zależnych od wód;

5) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego.

1.5. Celem ochrony ekosystemów wodnych jest:

1) zachowanie mało przekształconych ekosystemów wodnych występujących w naturalnej sieci potoków, z charakterystyczną dla nich fauną wodną;

2) utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód, w tym kontrola jakości wody odprowadzanej do Parku z enklawy w Karłowie;

3) utrzymanie stabilności zasobów wodnych oraz ochrona naturalnej retencji Parku.

1.6. Celem ochrony gatunków roślin i grzybów i ich siedlisk jest:

1) zachowanie lub przywrócenie różnorodności biologicznej mikrosiedlisk lasów naturalnych, torfowisk, ekotonów i łąk;

2) utrzymanie różnorodności gatunkowej zbiorowisk roślin i grzybów;

3) zachowanie siedlisk, w tym mikrosiedlisk półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych i związanych z nimi zespołów roślinnych, z rzadkimi gatunkami roślin i grzybów;

4) zachowanie taksonów (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) unikatowych w skali kraju lub regionu oraz objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000;

5) eliminacja lub powstrzymanie ekspansji gatunków obcych, w szczególności gatunków inwazyjnych;

6) zachowanie korytarzy ekologicznych;

7) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby stanowisk oraz liczebności populacji cennych taksonów roślin (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) występujących w zbiorowiskach półnaturalnych lub naturalnych;

8) zapewnienie pełnego cyklu życiowego (kwitnienie, owocowanie, wysiew nasion lub zarodników) dla cennych taksonów (gatunków, podgatunków, odmian botanicznych) roślin i grzybów występujących w zbiorowiskach półnaturalnych;

9) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego, zmierzającym do ubożenia składu gatunkowego naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślin i grzybów.

1.7. Celem ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk jest:

1) zachowanie różnorodności biologicznej gatunków zwierząt i ich siedlisk;

2) zachowanie unikatowego w skali kraju zespołu rzadkich gatunków zwierząt zamieszkujących w dziuplach, w szczególności dzięcioła czarnego (Dyrocopus maritus), dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), siniaka (Columba oenas), sóweczki (Glaucidium passerinum), włochatki (Aegolius funereus), orzesznicy (Muscardinus avellanarius), popielicy (Glis glis) i nietoperzy (Chiroptera);

3) zachowanie populacji puchacza (Bubo bubo);

4) zachowanie stanowisk lęgowych sokoła wędrownego (Falco peregrinus) oraz bociana czarnego (Ciconia nigra);

5) zachowanie populacji nietoperzy (Chiroptera) i jej bogactwa gatunkowego;

6) zachowanie półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych i związanych z nimi gatunków zwierząt, w szczególności populacji derkacza (Crex crex);

7) zachowanie lub przywrócenie fauny siedlisk mokradłowych, w szczególności płazów (Amphibia);

8) eliminacja gatunków obcych, w szczególności gatunków inwazyjnych.

1.8. Celem ochrony siedlisk przyrodniczych jest:

1) zachowanie lub odtworzenie naturalnych lub półnaturalnych siedlisk przyrodniczych oraz zachowanie lub odtworzenie ich właściwego stanu ochrony;

2) zapewnienie warunków życia gatunkom roślin i zwierząt związanym z naturalnymi lub półnaturalnymi siedliskami przyrodniczymi;

3) przeciwdziałanie przekształceniom i zaburzeniom pochodzenia antropogenicznego, zmierzającym do zaburzenia naturalnych procesów zachodzących w biocenozie siedlisk przyrodniczych.

1.9. Celem ochrony krajobrazu jest:

1) zachowanie istniejących lub przywrócenie utraconych w wyniku działalności człowieka walorów przyrodniczo-krajobrazowych, przez:

a) zachowanie istniejących systemów przyrodniczych,

b) ochronę krajobrazów o charakterze naturalnym lub przekształconych w niewielkim stopniu, c) zachowanie lub kształtowanie mozaiki krajobrazów we wnętrzach widokowych,

d) kształtowanie różnorodnej struktury ekologicznej krajobrazu zapewniającej pożądaną zmienność widoków,

e) zachowanie charakterystycznych dla regionu krajobrazów kulturowych,

f) przywrócenie walorów krajobrazowych obszarom zdegradowanym,

g) tworzenie stref buforowych,

h) ochronę atrakcyjnych panoram i przedpól ich ekspozycji;

2) udostępnianie wartości wizualnych krajobrazu.

1.10. Celem ochrony wartości kulturowych jest zachowanie i uwidocznienie elementów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem, w szczególności:

1) zachowanie istniejących walorów kulturowych, w tym obiektów zabytkowych i starych elementów zagospodarowania terenu;

2) tworzenie podstaw dla kontynuacji tradycji regionu, w tym podtrzymanie tradycji i zwyczajów ludowych.

1.11. Celem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Góry Stołowe (PLB020006), zwanego dalej "obszarem Natura 2000 PLB Góry Stołowe", oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004), zwanego dalej "obszarem Natura 2000 PLH Góry Stołowe", w częściach pokrywających się z obszarem Parku, jest zachowanie integralności tych obszarów, spójności sieci obszarów Natura 2000 oraz utrzymanie lub przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony tych obszarów.

2. Przyrodnicze uwarunkowania realizacji celów ochrony Parku

2.1. Najcenniejsze przyrodnicze obiekty geologiczne i geomorfologiczne występujące na obszarze

Parku

Lp. Nazwa obiektu Charakterystyka obiektu
1 Szczeliniec Wielki i Szczeliniec Mały Stoliwa skalne, silnie rozczłonkowane na oddzielne formy skalne o różnych kształtach oraz labirynty o zróżnicowanych przebiegach, osuwisko skalne na wschodnich stokach Szczelińca Wielkiego
2 Błędne Skały Stoliwa skalne, silnie rozczłonkowane na oddzielne formy skalne o różnych kształtach oraz labirynty o zróżnicowanych przebiegach
3 Białe Skały Stoliwa skalne, silnie rozczłonkowane na oddzielne formy skalne o różnych kształtach oraz labirynty o zróżnicowanych przebiegach
4 Skałki przy

Radkowskim Urwisku

Płaskowyże i grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych
5 Skałki przy

Słonecznym Urwisku

Płaskowyże i grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych
6 Skalne Grzyby Płaskowyże i grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych, w tym grzybów skalnych
7 Skałki Góry Zbój Płaskowyże i lokalne grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych, w tym grzybów skalnych
8 Skałki Góry Dzik Płaskowyże i lokalne grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych, w tym grzybów skalnych
9 Skałki Fortu Karola i Samotnika Płaskowyże i grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych
10 Skałki Łężyckie Płaskowyże i grzbiety wododziałowe z grupami ostańców skalnych, często o zróżnicowanej budowie geologicznej i zmiennej odporności na wietrzenie, co prowadzi do erozji powodującej powstawanie różnych form skalnych
11 Ściany Szczelińca Wielkiego Ściany skalne głównego progu morfologicznego, w szczególności Piekiełko na Szczelińcu Wielkim
12 Ściany Szczelińca Małego Ściany skalne głównego progu morfologicznego
13 Ściany Błędnych Skał Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
14 Ściany Skalniaka Ściany skalne głównego progu morfologicznego
15 Ściany Białych Skał Ściany skalne głównego progu morfologicznego
16 Ściany Narożnika - Puchacza Ściany skalne głównego progu morfologicznego
17 Ściany Batorowskie Ściany skalne głównego progu morfologicznego
18 Ściany Radkowskie Ściany skalne głównego progu morfologicznego
19 Ściany Słonecznych Skał Ściany skalne głównego progu morfologicznego
20 Ścianki - Skalne Wrota Pośny Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
21 Pasterska Góra Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
22 Pasterka Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
23 Nad Dańczówką Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
24 Pod Górą Wyniosłą Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
25 Krucze Skały Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
26 Bastion Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
27 Przy Słonecznych Skałach Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
28 Przy dolinie Czerwonej Wody Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
29 Dziczy Grzbiet Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
30 Batorówek Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
31 Góra Dzik Ściany skalne drugorzędnych progów morfologicznych
32 Stok Progu Radkowskiego Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
33 Stok Słonecznych Skał i Skalnych Grzybów Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
34 Stok Narożnika - Puchacza Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
35 Stok Urwiska Batorowskiego Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
36 Południowy stok Skalniaka Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
37 Północny stok Skalniaka Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
38 Stoki Szczelińca Wielkiego i Szczelińca Małego Stoki ograniczające główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
39 Stoki Białych Skał Stoki ograniczające główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
40 Północny stok Płaskowyżu Batorowskiego Stok ograniczający główne jednostki strukturalne masywu Gór Stołowych
41 Blokowisko Szczelińca

Wielkiego

Widoczne stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
42 Blokowisko Szczelińca Małego Widoczne stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
43 Blokowiska Skalniaka - S Stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
44 Blokowisko Skalniaka

- N

Stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
45 Blokowiska Urwiska Batorowskiego Stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
46 Blokowiska urwiska Narożnika Stoki z dużym nagromadzeniem bloków skalnych oberwanych ze ścian i stoczonych na różne odległości aż do załamania stoku
47 Rumowisko Szczelińca

Wielkiego

Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
48 Rumowisko Szczelińca Małego Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
49 Rumowisko Skalniaka - S Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
50 Rumowisko Skalniaka - N Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
51 Rumowisko Białych Skał Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
52 Rumowisko Narożnika Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
53 Rumowisko

Batorowskie

Górne części stoków z rumowiskami głazów i kamieni osypujących się ze ścian skalnych na skutek ich wietrzenia i rozpadu bloków
54 Rogowa Kopa Pole morfologii wykrotowej
55 Wąwóz za Pasterską Górą Głęboka dolina wciosowa ze ścianami skalnymi o charakterze przekształconego wąwozu z pogłębionym dnem erozją wgłębną
56 Wąwóz i dolina Piekła Dolina wciosowa częściowo ze ścianami dawnego wąwozu, głęboka w odcinku przełomowym
57 Sieć dolinek w Ostrej Górze Doliny wciosowe, głębokie w odcinkach stromych stoków
58 Dolina Złotnowskiego Potoku Głęboka dolina wciosowa
59 Dolina Kamiennego Potoku z przełomem Dolina wciosowa, głęboka w odcinku przełomowym na progu Narożnika - Puchacza
60 Przełomowa dolina Czerwonej Wody z dopływami Doliny wciosowe, głębokie w odcinkach przełomowych
61 Dolina Bobrówki z odcinkami przełomowymi Dolina wciosowa częściowo ze ścianami dawnego wąwozu, głęboka w odcinku przełomowym Urwiska Batorowskiego
62 Dolina Mostowej Wody z dopływami i odcinkiem przełomowym Doliny wciosowe, głębokie w odcinku przełomowym Urwiska Batorowskiego
63 Dolinki przy Filarach Skalnych i Stroczym Zakręcie Doliny wciosowe częściowo ze ścianami dawnych wąwozów, głębokie w odcinkach przełomowych
64 Dolina Czarny Piotruś Dolina wciosowa częściowo ze ścianami dawnego wąwozu
65 Dolinki nad Kopalnią Piaskowca Radków Doliny wciosowe częściowo ze ścianami dawnych wąwozów lub bez ciągów ścian skalnych, głębokie w odcinkach przełomowych
66 Dolina Dańczówki Złożona dolina wciosowa; szeroka dawna dolina erozyjna oraz współczesna erozyjno-akumulacyjna
67 Sieć dolinek Pośny Poprzeczne wciosowe doliny rzeczne rozcinające długie stoki stoliw i płaskowyżów, tworzące gęstą sieć
68 Sieć dolinek łężyckich, dopływów Dańczówki Poprzeczne wciosowe doliny rzeczne rozcinające długie stoki stoliw i płaskowyżów, głębokie w odcinkach przełomowych
69 Sieć dolinek

Radkowskich Ścian

Poprzeczne wciosowe doliny rzeczne rozcinające długie stoki stoliw i płaskowyżów, tworzące gęstą sieć
70 Sieć dolinek Cedronu Poprzeczne wciosowe doliny rzeczne rozcinające długie stoki stoliw i płaskowyżów, tworzące gęstą sieć
71 Sieć dolinek Czerwonej Wody na płaskowyżu Płaskodenna dolina z wciosowymi dolinami bocznych dopływów
72 Dolinki koło Czartowskiego Kamienia Sieć dolinna masywu granitoidu kudowskiego
73 Sieć dolinek

Kudowskiego Potoku

Sieć dolinna masywu granitoidu kudowskiego

2.2. Na obszarze Parku występują następujące ekosystemy:

1) leśne;

2) lądowe ekosystemy nieleśne;

3) torfowiskowe i inne ekosystemy zależne od wód;

4) wodne.

2.2.1. Ekosystemy leśne - obejmują około 91% powierzchni Parku i zostały zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego. Istotnymi przyrodniczymi uwarunkowaniami ochrony ekosystemów leśnych są:

1) znaczny stopień przekształcenia drzewostanów wyrażający się dużym udziałem (około 85% powierzchni ekosystemów leśnych) zbiorowisk zastępczych z dominującym świerkiem pospolitym (Picea abies);

2) potencjalna niestabilność znacznej części drzewostanów w wyniku niezgodności ich składu gatunkowego z roślinnością potencjalną oraz uproszczenia struktury drzewostanów;

3) zróżnicowanie zbiorowisk leśnych, wśród których występują zarówno zbiorowiska typowo niżowe, jak i górskie;

4) specyficzne warunki mikroklimatyczne, obecność głębokich jarów i urwisk skalnych, torfowisk oraz ścian skalnych, powodujące wykształcanie się zbiorowisk roślinnych wywodzących się z wyższych pięter roślinnych, w tym regla górnego oraz piętra subalpejskiego; w tej grupie na szczególna uwagę zasługuje zespół buczyny ziołoroślowej (Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae) oraz jaworzyny (Arunco dioici-aceretum pseudoplatani i Mercuriali perennis-Fraxinietum excelsioris);

5) niski udział dolnoreglowych lasów liściastych pochodzących z naturalnych odnowień; zachowały się na niewielkich fragmentach w trudnodostępnym terenie i są reprezentowane głównie przez buczyny;

6) nieliczne i małe fragmenty zajmowane przez słabo wykształcone zbiorowiska łęgowe;

7) naturalne zbiorowisko leśne porastające przede wszystkim wierzchowinę Szczelińca Wielkiego i Szczelińca Małego - reliktowe laski naskalne z udziałem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) oraz brzozy karpackiej (Betula pubescens var. glabrata).

Potencjalne leśne zbiorowiska roślinne na obszarze Parku

Lp. Leśne zbiorowisko roślinne Powierzchnia1) (ha) Udział (%)
1 Bór górski bagienny - sosnowy (Vaccinio uliginosi-Pinetum) 0,71 0,01
2 Bór górski trzęślicowy (Molinio-Pinetum) 8,07 0,14
3 Dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy - postać podmokła (Abieti-

-Piceetum montanum)

154 2,70
4 Dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy - postać torfowcowa (Abieti-Piceetum montanum sphagnetosum) 9,69 0,17
5 Dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy - postać typowa (Abieti-Piceetum montanum) 59,31 1,04
6 Dolnoreglowy świerkowy bór na torfie (Bazzanio-Piceetum) 60,51 1,06
7 Kwaśna buczyna górska - podzespół paprociowy (Luzulo luzuloides-Fagetum dryopteridosum) 171,59 3,00
8 Kwaśna buczyna górska - podzespół typowy (Luzulo luzuloides-Fagetum) 4065,9 71,10
9 Kwaśna buczyna górska - podzespół ubogi (Luzulo luzuloides-

-Fagetum)

5,19 0,09
10 Las zboczowy jaworowy z miesięcznicą trwałą (Lunario-Aceretum) 2,67 0,05
11 Naskalny bór górski sosnowo-świerkowo-brzozowy (zb. Betula pubescens-Pinus sylvestris-Picea abies) 57,5 1,01
12 Torfowisko wysokie leśne (Pino mugo-Sphagnetum) 7,00 0,12
13 Podgórski łęg jesionowy - odmiana sudecka (Carici remotae-Fraxinetum) 19,47 0,34
14 Zboczowy podgórski las lipowo-klonowy (Aceri platanoidis-

-Tilietum platyphylli)

11,34 0,20
15 Żyzna buczyna sudecka - podzespół kopytnikowy (Dentario enneaphyllidis-Fagetum asaretosum) 197,63 3,46
16 Żyzna buczyna sudecka - podzespół typowy (Dentario enneaphyllidis-Fagetum) 887,68 15,51
Razem 5711,26 100

2.2.2. Lądowe ekosystemy nieleśne - obejmują około 9,81% powierzchni Parku, w tym:

1) zbiorowiska łąkowe stanowiące około 5,5% powierzchni Parku, w znacznej mierze decydujące o jego różnorodności biologicznej - znajduje się w nich blisko 40% gatunków lokalnej flory naczyniowej; na obszarze Parku występuje szerokie spektrum tych zbiorowisk od uboższych w gatunki stanowisk na gruntach porolnych do najbogatszych łąk storczykowych;

2) zbiorowiska roślinności naskalnej reprezentowane w szczególności przez wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandelii;

3) wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) porastające wierzchowinę Szczelińca Wielkiego i Szczelińca Małego;

4) płaty zbiorowisk ziołoroślowych (Petasitetum albii) z dominującym lepiężnikiem białym (Petasites albus) spotykane w szczególności w dolinach potoków i w miejscach wysięku wód (źródliskach);

5) na obszarze Parku łącznie zidentyfikowano 31 nieleśnych zbiorowisk i zespołów roślinnych:

a) zbiorowisko rzęsy drobnej (Lemna minor),

b) zespół zanokcicy murowej i zanokcicy skalnej (Asplenietum rutae-murariae-trichomanis),

c) zespół paprotnicy kruchej (Cystopteridetum fragilis),

d) zespół paprotki zwyczajnej i rokietu cyprysowatego (Hypno-Polypodietum),

e) zespół naparstnicy purpurowej i wierzbownicy kiprzycy (Digitali purpureae-Epilobietum),

f) zespół starca Fuchsa (Senecionetum fuchsii),

g) zespół maliny zwyczajnej (Rubetum idaei),

h) zbiorowisko rzeżuchy gorzkiej (Cardamine amara) i śledziennicy skrętolistnej (Chrysosplenium alternifolium),

i) zespół głowienki pospolitej i babki pospolitej (Prunello-Plantaginetum),

j) zespół życicy trwałej (Lolio-Polygonetum arenastri),

k) zbiorowisko jaskra rozłogowego (Ranunculus repens),

l) zbiorowisko łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus),

m) zespół świerząbka korzennego (Chaerophylletum aromatici),

n) zespół bodziszka żałobnego i pokrzywy zwyczajnej (Geranio phaei-Urticetum dioicae),

o) zespół podagrycznika pospolitego (Urtico-Aegopodietum podagrariae),

p) zespół szczawiu alpejskiego (Rumicetum alpini),

q) zespół wiązówki błotnej i bodziszka błotnego (Filipendulo-Geranietum palustris),

r) zbiorowisko trzęślicy modrej (Molinia caerulea),

s) zespół ostrożenia warzywnego (Angelico-Cirsietum oleracei),

t) zespół ostrożenia łąkowego (Cirsietum rivularis),

u) zespół sitowia leśnego (Scirpetum sylvatici),

v) zbiorowisko śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa),

w) zespół wyczyńca łąkowego (Alopecuretum pratensis),

x) zespół rajgrasu wyniosłego (Arrhenatheretum elatioris),

y) zbiorowisko mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris) i kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

z) zespół bliźniczki psiej trawki i jastrzębca Lachenala - psiara reglowa (Hieracio vulgati-Nardetum),

za) zespół bliźniczki psiej trawki - psiara krzyżownicowa (Polygalo-Nardetum),

zb) zespół lepiężnika białego (Petasitetum albi),

zc) ziołorośla z modrzykiem górskim (Cicerbita alpina),

zd) zbiorowisko z ciemiężycą zieloną (Veratrum lobelianum), ze) zespół bażyny i borówki bagiennej (Empetro-Vaccinietum).

2.2.3. Ekosystemy torfowiskowe i inne ekosystemy zależne od wód stanowią około 2% powierzchni Parku. Istotnymi przyrodniczymi uwarunkowaniami ochrony ekosystemów torfowiskowych i innych ekosystemów zależnych od wód są:

1) degradacja ekosystemów torfowiskowych i innych zależnych od wód, w związku z intensywną ich melioracją i osuszaniem na potrzeby gospodarki leśnej i łąkowo-hodowlanej, przed utworzeniem Parku;

2) obecność wierzchowinowych i podstokowych spłaszczeń, jak również uwarunkowania litologiczno-strukturalne (obecność trudno przepuszczalnych warstw skalnych i ich płaskie lub prawie płaskie zaleganie), co sprzyja rozwojowi obszarów podmokłych, w tym torfowisk;

3) przewaga torfowisk o charakterze torfowisk wysokich lub przejściowych, w różnym stopniu zdegradowanych na skutek wieloletniej presji antropogenicznej, w tym melioracji, systemów dróg z odwadnianiem oraz nasadzeń świerka pospolitego (Picea abies).

2.2.4. Ekosystemy wodne - Góry Stołowe charakteryzują się słabo rozwiniętą siecią hydrograficzną, co jest spowodowane budową geologiczną i warunkami geomorfologicznymi; gęstość sieci rzecznej na obszarze Parku wynosi 2,7 km/km2. Istotnymi przyrodniczymi uwarunkowaniami ochrony ekosystemów wodnych są:

1) długość cieków na obszarze Parku wynosząca 175 km, z czego około 110 km stanowią cieki stałe;

2) układ sieci rzecznej Parku mającej charakter decentryczny, co oznacza, że obszar ten jest odwadniany we wszystkich kierunkach;

3) znaczne przekształcenie sieci rzecznej przez człowieka, w szczególności przez budowę sztucznego systemu drenażu;

4) brak istotnych przeobrażeń antropogenicznych w obrębie koryt rzecznych;

5) brak naturalnych zbiorników wód stojących;

6) brak zasiedlenia wszystkich cieków przez ichtiofaunę; z obszaru Parku wypływa około 25 cieków, z których tylko jedenaście jest zasiedlonych na stałe przez ryby (Pisces);

7) mała różnorodność gatunkowa ichtiofauny złożona zaledwie z 3 rodzimych gatunków ryb: pstrąga potokowego (Salmo trutta), głowacza białopłetwego (Cottus gobio) i głowacza pregopłetwego (Cottus poecilopus) oraz jednego przedstawiciela smoczkoustych - minoga strumieniowego (Lampetra planeri);

8) znaczne spadki jednostkowe cieków przez co na ich życie biologiczne istotnie oddziałują czynniki abiotyczne, w szczególności szybki prąd, niska koncentracja jonów, niska temperatura i pH wody.

2.3. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie następujących grup ekologicznych grzybów (Fungi):

1) grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) - 56 gatunków, w tym 10 gatunków objętych ochroną gatunkową;

2) porosty (Lichenes) - 288 gatunków, w tym 118 gatunków objętych ochroną gatunkową.

2.4. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 86 gatunków śluzowców (Myxomycetes).

2.5. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie następujących grup systematycznych roślin:

1) mchy (Bryophyta) - 270 gatunków, w tym 55 gatunków objętych ochroną gatunkową;

2) wątrobowce (Marchantiophyta) - 120 gatunków;

3) rośliny naczyniowe (Lycopodiophyta, Monilophyta i Spermatophyta) - 819 gatunków, w tym 50 gatunków objętych ochroną gatunkową.

2.6. Gatunki roślin i grzybów o szczególnym znaczeniu dla Parku, występujące na jego obszarze:

1) rośliny naczyniowe 64 gatunki: arnika górska (Arnica montana), bagno zwyczajne (Ledum palustre), barwinek pospolity (Vinca minor), bażyna czarna (Empetrum nigrum), bluszcz pospolity (Hedera helix), ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), cis pospolity (Taxus baccata), dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia), gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis), goryczuszka czeska (Gentianella bohemica), goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora), gruszynka jednostronna (Orthilia secunda), irga zwyczajna (Cotoneaster integerrimus), jałowiec pospolity (Juniperus communis), jastrzębiec rurkokwiatowy (Hieracium sudetotubulosum), kosodrzewina (Pinus mugo), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), lilia złotogłów (Lilium martagon), listera jajowata (Listera ovata), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), mietlica skalna (Agrostis rupestris), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), modrzyk górski (Cicerbita alpina), nasięźrzał pospolity (Ophoglossum vulgatum), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum), pełnik europejski (Trollius europaeus), podkolan biały (Platanthera bifolia), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), przytulia hercyńska (Galium saxatile), przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium), rcjownik pospolity (Jovibarba sobolfera), rzeżusznik piaskowy Borbâsa (Cardaminopsis arenosa ssp. borbasi), siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre), skalnica zwodnicza (Saxifraga decipiens), sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica), storczyk męski (Orchis mascula), storczyka kulista (Traunsteinera globosa), strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), świetlik błękitny (Euphrasia coerulea), turzyca Davalla (Carex davalliana), turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora), turzyca zwisła (Carex pendula), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum), wroniec widlasty (Huperzia selago), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), zanokcica zielona (Asplenium viride), zaproć górska (Oreopteris limbosperma), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare);

2) mchy (Bryophyta) - 3 gatunki: widłoząb sudecki (Dicranum sendtneri), świetlanka długoszowata (Schistostega pennata) i płaskodziur trójkątny (Plagiopus oederiana);

3) krasnorost - hildenbrandia rzeczna (Hildenbrandia rivularis);

4) grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) - 10 gatunków: chełmówka błotna (Galerina paludosa), lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum), klejówka świerkowa (Gomphidius glutinosus), soplówka jodłowa (Hericium flagellum), purchawica olbrzymia (Langermannia gigantea), żagiew ciemnonoga (Polyporus melanopus), grzybiec purpurowo zarodnikowy

(Porphyrellus porphyrosporus), sarniak dachówkowaty (Sarcodon imbricatus), czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) i siedzuń sosnowy (Sparassis crispa).

2.7. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 2292 gatunków zwierząt:

1) kręgowce (Vertebrata) - 174 gatunki, w tym 142 gatunki objęte ochroną gatunkową:

a) ssaki (Mammalia) - 57 gatunków, w tym 37 gatunków objętych ochroną gatunkową,

b) ptaki (Aves) - 95 gatunków, w tym 89 gatunków objętych ochroną gatunkową,

c) gady (Reptilia) - 5 gatunków, wszystkie objęte ochroną gatunkową,

d) płazy (Amphibia) - 8 gatunków, wszystkie objęte ochroną gatunkową,

e) ryby (Pisces) i smoczkouste (Cyclostomata) - 8 gatunków, w tym 3 gatunki objęte ochroną gatunkową;

2) bezkręgowce (Invertebrata) - 2118 gatunków, w tym 27 gatunków objętych ochroną gatunkową:

a) pajęczaki (Arachnida) - 200 gatunków,

b) skorupiaki (Crustacea) - 10 gatunków,

c) dwuparce (Diplopoda) - 14 gatunków,

d) owady (Insecta) - 1800 gatunków, w tym 23 gatunki objęte ochroną gatunkową,

e) mięczaki (Mollusca) - 94 gatunki, w tym 4 gatunki objęte ochroną gatunkową.

2.8. Gatunki zwierząt o szczególnym znaczeniu dla Parku, występujące na jego obszarze:

1) kręgowce - 39 gatunków:

a) ssaki (Mammalia): koszatka (Dryomys nitedula), nietoperze (Chiroptera) - 19 gatunków, orzesznica (Muscardinus avellanarius), popielica (Glis glis), ryś (Lynx lynx), wilk (Canis lupus) i wydra (Lutra lutra),

b) ptaki (Aves): bocian czarny (Ciconia nigra), derkacz (Crex crex), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), jarząbek (Tetrastes bonasia), puchacz (Bubo bubo), sokół wędrowny (Falco peregrinus), sóweczka (Glaucidium passerinum), trzmielojad (Pernis apivorus) i włochatka (Aegolius funereus),

c) płazy (Amphibia): salamandra plamista (Salamandra salamandra) i traszka grzebieniasta (Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)),

d) ryby (Pisces) i smoczkouste (Cyclostomata): głowacz białopłetwy (Cottus gobio) i minóg strumieniowy (Lampetra planeri);

2) bezkręgowce - 7 gatunków: miedziopierś górska (Somatochlora alpestris), miedziopierś północna (Somatochlora arctica), modraszek nausitous (Maculinea (Phengaris) nausitous), modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius), poczwarówka zwężona (Vertigo angustior), ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida) i świdrzyk kasztanowaty (Macrogastra badia).

2.9. Siedliska przyrodnicze występujące na obszarze Parku, wymagające ochrony w ramach obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe

Lp. Nazwa siedliska przyrodniczego Kod siedliska przyrodniczego2) Powierzchnia (ha)
1 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum) 4060 4,60
2 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 62303) 22,50
3 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 6430 6,78
4 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510 16,16
5 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 6520 180,57
6 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 71103) 0,87
7 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7140 19,18
8 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230 0,23
9 Piargi i gołoborza krzemianowe 8110 1,29
10 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 8210 2,94
11 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 8220 7,84
12 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 9110 497,76
13 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 9130 92,00
14 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) 91803) 16,14
15 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 91D03) 77,39
16 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 91E03) 75,01
17 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) 9410 41,99

2.10. Gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Parku, wymagające ochrony wynikającej z wyznaczenia obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe

Lp. Nazwa gatunkowa Kod2) Występowanie na obszarze Parku
1 Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica) 40943) 2 potwierdzone stanowiska
2 Modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius) 6177 2 potwierdzone stanowiska przy granicy Parku
3 Modraszek nausitous (Maculinea (Phengaris) nausithous) 6179 1 potwierdzone stanowisko
4 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1303 Na obszarze Parku znajdują się jedynie żerowiska gatunku, kolonie rozrodcze znajdują się w otulinie Parku
5 Mopek (Barbastella barbastellus) 1308 3 potwierdzone kolonie na obszarze Parku
6 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) 1323 Na obszarze Parku znajdują się jedynie żerowiska gatunku, kolonie niezlokalizowane
7 Nocek duży (Myotis myotis) 1324 Na obszarze Parku znajdują się jedynie żerowiska gatunku, kolonie rozrodcze znajdują się w otulinie Parku
8 Wilk (Canis lupus) 13523) Obszar Parku jest częścią terytorium grupy rodzinnej

2.11. Gatunki ptaków występujące na obszarze Parku, wymagające ochrony wynikającej z wyznaczenia obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe

Lp. Nazwa gatunkowa Kod4) Występowanie na obszarze Parku
1 Bocian czarny (Ciconia nigra) A030 3-6 par lęgowych
2 Sokół wędrowny (Falco peregrinus) A103 3 lub 4 pary lęgowe
3 Derkacz (Crex crex) A122 5-15 odzywających się samców
4 Puchacz (Bubo bubo) A215 4 lub 5 par lęgowych
5 Sóweczka (Glaucidium passerinum) A217 40-45 par lęgowych
6 Włochatka (Aegolius funereus) A223 20-25 par lęgowych
7 Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) A234 20-25 par lęgowych

2.12. Stan ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 PLH Góry Stołowe, w części pokrywającej się z obszarem Parku (w nawiasach podano docelowy, prognozowany stan ochrony)

Lp. Nazwa siedliska przyrodniczego Kod siedliska przyrodniczego2) Parametry stanu ochrony5) Łączna ocena5)
powierzchnia struktura i funkcja perspektywy ochrony
1 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum) 4060 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
2 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 62303) U1 (FV) U1 (U1) FV (U1) U1 (U1)
3 Ziołorośla górskie

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne

(Convolvuletalia sepium)

6430 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
4 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris)

6510 FV (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
5 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie

(Polygono-Trisetion)

6520 FV (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
6 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 71103) U1 (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
7 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z

Scheuchzerio-Caricetea)

7140 FV (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
8 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230 U1 (FV) U2 (U1) U1 (U1) U2 (U1)
9 Piargi i gołoborza krzemianowe 8110 FV (FV) XX (XX) FV (FV) FV (FV)
10 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 8210 U1 (FV) U1 (U1) U1 (FV) U1 (U1)
11 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 8220 U1 (FV) U1 (FV) FV (FV) U1 (FV)
12 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 9110 U1 (FV) U1 (FV) FV (FV) U1 (FV)
13 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 9130 U1 (FV) FV (FV) FV (FV) U1 (FV)
14 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plalyphyllis-Acerion pseudoplatani) 91803) U1 (FV) FV (FV) FV (FV) U1 (FV)
15 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo - sosnowe bagienne lasy borealne 91D03) U1 (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
16 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 91E03) U1 (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
17 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) 9410 FV (FV) U1 (FV) FV (FV) U1 (FV)

2.13. Stan ochrony gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszarze Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku (w nawiasach podano docelowy, prognozowany stan ochrony)

Lp. Nazwa gatunkowa Kod2), 4) Parametry stanu ochrony5) Łączna ocena5)
populacja siedlisko szanse zachowania
1 Goryczuszka czeska (Gentianella bohemica) 40943) U2 (U1) U1 (FV) U1 (U1) U2 (U1)
2 Modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius) 6177 XX (FV) U1 (FV) U1 (FV) U1 (FV)
3 Modraszek nausitous (Maculinea (Phengaris) nausithous) 6179 XX (FV) U1 (FV) U1 (FV) U1 (FV)
4 Podkowiec mały (Rhmolephus hipposideros) 1303 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
5 Mopek (Barbastella barbastellus) 1308 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
6 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) 1323 FV (FV) U1 (U1) FV (FV) U1 (U1)
7 Nocek duży (Myotis myotis) 1324 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
8 Wilk (Canis lupus) 1352 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
9 Bocian czarny (Ciconia nigra) A030 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
10 Sokół wędrowny (Falco peregrinus) A103 FV (FV) U1 (U1) U1 (U1) U1 (U1)
11 Derkacz (Crex crex) A122 U1 (U1) U1 (U1) U1 (U1) U1 (U1)
12 Puchacz (Bubo bubo) A215 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
13 Sóweczka (Glaucidium passerinum) A217 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
14 Włochatka (Aegolius funereus) A223 FV (FV) FV (FV) FV (FV) FV (FV)
15 Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) A234 FV (FV) U1 (U1) FV (FV) FV (FV)

3. Społeczne uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody

3.1. Park został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz. U. poz. 407 oraz z 1997 r. poz. 25). Powierzchnia Parku wynosi 6340,37 ha, z czego w wieczystym użytkowaniu Parku znajduje się 6189,07 ha.

3.2. Park jest położony na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego, a administracyjnie stanowi część gmin:

1) Kudowa-Zdrój, w której obszar Parku zajmuje 31,9% ogólnej powierzchni gminy;

2) Lewin Kłodzki, w której obszar Parku zajmuje 11,5% ogólnej powierzchni gminy;

3) Radków, w której obszar Parku zajmuje 20,8% ogólnej powierzchni gminy;

4) Szczytna, w której obszar Parku zajmuje 13,3% ogólnej powierzchni gminy.

3.3. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku są położone gminy miejskie: Duszniki-Zdrój i Polanica-Zdrój.

3.4. Obszar sześciu wymienionych gmin liczy 38 117 mieszkańców, co stanowi 24,7% populacji całego powiatu kłodzkiego. Średnia gęstość zaludnienia na obszarze tych gmin wynosi 95,8 mieszkańców/km2. Na obszarze Parku mieszka 75 osób.

3.5. Głównym kierunkiem rozwoju we wszystkich gminach tworzących przestrzeń społeczno-gospodarczą Parku jest turystyka. Kierunek ten jest realizowany przede wszystkim przez dążenie do przyciągnięcia jak największej liczby turystów, w szczególności przez nowe segmenty turystyki, wydłużanie sezonu turystycznego oraz przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę turystyczną i rekreacyjną. Działania te wiążą się z rozbudową infrastruktury turystycznej, rozprzestrzenianiem się zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane oraz zwiększeniem urbanizacji terenu w otoczeniu Parku. Zwiększenie liczby turystów ma wpływ nie tylko na otoczenie Parku (zagrożenie zewnętrzne), ale także na jego obszar (zagrożenie wewnętrzne). Pewną przeciwwagą dla tych zagrożeń jest w szczególności poprawa estetyki miast, budowa ścieżek spacerowych, wyeksponowanie walorów, rozwój funkcji kulturalnych i sportu oraz współpraca przygraniczna, co przyczynia się do wydłużenia pobytu turystów w miejscowościach. Drugim istotnym kierunkiem rozwoju gmin jest zwiększanie urbanizacji terenów w otoczeniu Parku, głównie w związku z planowanym w gminach rozwojem przedsiębiorczości. W dokumentach związanych z planowaniem przestrzennym gmin przeznacza się nowe tereny pod działalność produkcyjną oraz eksploatację surowców naturalnych, których realizacja powoduje zagrożenia dla przyrody Parku, w szczególności przez zniekształcanie krajobrazu oraz wpływ na poziom wód gruntowych.

3.6. Obszar Parku pokrywa się w części z obszarem Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszarem Natura 2000 PLB Góry Stołowe.

3.7. Otulina Parku ma powierzchnię 10 515 ha i jest położona na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Polanica-Zdrój, Radków i Szczytna.

Rozdział  2

OBSZARY OCHRONY ŚCISŁEJ, CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja6)
1 Ochrona ścisła 1i, 1j, 1m, 2a-2h, 2j, 2l, 2m, 7l-7o, 7r, 14i, 15a, 15d, 15f, 16a-16c, 16f-16i, 16k, 16l, 17a, 17b, 17j, 17l, 17p, 17t, 18g, 19b, 20fx, 20gx, 23a-23c, 23m-23o, 23z, 23ax, 23cx, 25f-25j, 26g-26i, 27a-27d, 28d, 33b-33f, 33h, 34a-34h, 34j, 35a- 35d, 35g-35w, 37a-37k, 38d, 38f, 42h, 42i, 44j, 44n, 44t, 45d, 46c, 47d, 47f, 57b, 57c, 73a-73g, 74a-74j, 75a-75l, 76a-76n, 83a-83d, 83g, 83bx, 86k, 86l, 87b, 87c, 87w, 87x, 87z, 87bx, 88c, 88g-88k, 88m-88o, 91a-91k, 92a-92h, 93a- 93f, 94a-94c, 95a-95n, 96a-96o, 97a-97p, 101a, 103a-103c, 103g, 103h, 104a- 104f, 105a-105l, 106a-106k, 111a, 111b, 112a, 114a-114d, 115a-115d, 116a, 117i-117m, 117o, 118a, 118b, 120a-120h, 132d-132h, 132k, 132m, 132n, 133j, 134d, 134g, 134i-134n, 135a-135l, 136b, 137a-137c, 137g, 138d, 138g, 139a, 139b, 139f, 139k, 139l i 140a-140c
2 Ochrona czynna 1. 1c-1h, 1k, 1l, 2i, 2k, 3a-3h, 4a-4p, 5c, 6a-6i, 6k, 6l, 7a-7k, 7p, 7s-7w, 7y, 8a, 8h-8l, 8n, 9b-9i, 10a-10i, 11a-11j, 12a-12o, 13a-13p, 14b-14h, 15b, 15c, 16j, 16m, 17f-17h, 17r, 17w, 17x, 17ax, 17dx, 17gx, 17hx, 18a-18f, 18h, 18j-18m, 19a, 19c, 19f-19r, 20a-20c, 20f, 20j, 20k, 20r, 20cx, 20jx, 21b-21l, 21n, 21o, 22a-22g, 22i-22k, 23d-23i, 23l, 23p-23t, 23x, 23y, 24a- 24c, 25b-25d, 25k, 25l, 26b-26f, 28a-28c, 28f, 29a-29j, 30a-30f, 30h-30m, 30°, 31a, 31b, 31d-31h, 32a-32f, 32h-32l, 34i, 36a-36f, 37l-37n, 38a-38c, 38g, 39a-39i, 40a-40d, 40g-40i, 41a-41l, 41n-41w, 42a, 42c, 42f, 42g, 42j, 42k, 43a-43m, 43o-43t, 43y, 43z, 44a, 44c, 44f, 44k, 44m, 45a-45c, 45f, 45g, 46a, 46b, 46d-46h, 47a-47c, 47g-47m, 48a-48h, 49a-49c, 49f-49h, 50a, 50b, 50d, 50g-50j, 51b-51f, 51h, 52b-52h, 53a-53h, 54a-54g, 55a-55f, 56a-56f, 57a, 57d-57g, 58a-58f, 59a-59f, 60a-60g, 61a-61f, 62a-62k, 63a- 63m, 64a-64g, 65a-65l, 66a-66n, 67a-67i, 67k-67n, 67p, 68a-68g, 69a-69j, 70c-70k, 71a-71c, 72a-72g, 72j-72l, 72n-72x, 77a-77j, 78a, 78c-78h, 78p- 78fx, 79a-79h, 80a, 80c, 80d, 80h, 80i, 80k, 80m-80s, 81b-81k, 81m, 81n, 81p, 82a-82h, 83h, 83j, 83l-83o, 83r-83w, 83x, 83ax, 83cx, 83fx, 83gx, 83y, 84a, 84b, 84d-84k, 85a-85l, 86a, 86c-86j, 87a, 87d-87p, 87s, 88a, 88b, 88d, 88l, 89a-89r, 90a-90h, 98a-98d, 99a-99n, 100a-100ax, 101b-101d, 102a- 102g, 103d, 103f, 107a-107c, 107f-107h, 107k, 107l, 107n, 108a, 108b, 108d-108h, 109a-109d, 109g, 110a-110h, 110j-110t, 111c-111h, 112b- 112k, 113a-113d, 113i-113o, 113r-113t, 116c-116i, 116k-116o, 117a, 117c, 117d, 117g-117h, 117n, 117p-117dx, 117gx-117ix, 118c-118r, 119a-119t, 121a-121d, 121g-121o, 122a-122p, 123a-123d, 124a-124k, 125a-125i, 126a-126n, 127a-127l, 128a-128t, 129a-129j, 130a-130n, 130s, 132a, 132c, 132l, 133a-133f, 133h, 133i, 134a, 134c, 134f, 136a, 136c, 137h-137j, 138a, 138c, 138f, 139c, 139d, 139h, 139i, 139m, 140d-140p, 141ab-141ax, 141dx, 142a-142d, 143a, 143b, 143c, 143f, 143g, 144a-144g, 145a-145r, 146a-146i, 146k-146p, 146s-146z, 147a-147g, 148a, 148b, 148d-148j, 149a-149n, 150a-150h, 151a-151l, 152a-152l, 152n-152p i 153a-153j.

2. Działka o numerze 24/2, obręb ewidencyjny Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój

3 Ochrona krajobrazowa 1. 1a, 1b, 1n, 5a, 5b, 5d, 5f, 5Aa-5Ac, 6j, 7x, 7z, 8b-8g, 8m, 8Aa, 8Ab, 9a, 9Aa, 9Ab, 14a, 15g, 16d, 17c, 17d, 17i, 17k, 17m-17o, 17s, 17y, 17z, 17bx, 17cx, 17fx, 17Aa-17Ag, 18i, 18n, 19d, 20d, 20l, 20m-20p, 20s- 20bx, 20dx, 20hx, 20ix, 20kx, 20lx, 20Aa-20Azx, 20Aay-20Azy, 20Ba-20Bzx, 20Bay-20Bky, 20Ca-20Cpx, 20Da-20Dh, 21a, 21m,
21p, 21Aa-21Ac, 22h, 22Aa-22Ar, 23j, 23k, 23w, 23bx, 23dx, 23Aa- 23Am, 23Ba-23Bs, 25a, 26a, 30g, 30n, 31c, 32g, 33a, 33g, 34k, 34l, 35f, 40f, 41m, 41x-41z, 41Aa, 42b, 42d, 43n, 43w, 43x, 43ax, 43Aa, 44b, 44d, 44g-44i, 44l, 44o, 44Aa-44Ah, 44 p, 44r, 44s, 49d, 50c, 50f, 51a, 51g, 51i, 52a, 52i, 61g-61k, 62l, 62m, 67j, 67o, 68h, 70a, 70b, 72h, 72i, 72m, 78b, 78h-78o, 78Aa, 79i, 79j, 80b, 80f, 80g, 80j, 80l, 81a, 81l, 81o, 81r, 83f, 83i, 83k, 83p, 83z, 83dx, 83hx, 83Aa-83Ag, 84c, 85l, 85m, 86b, 87r, 88f, 89Aa, 99o, 100bx, 100cx, 103i, 106l, 107d, 107i, 107j, 107m, 107o-107s, 108c, 108i, 109f, 110i, 112l, 112Aa, 112Ab, 113f- 113h, 113p, 113Aa-113Ahx, 116b, 116j, 117b, 117f, 117fx, 121f, 121p- 121w, 121x, 128w-128z, 128ax, 130°-130r, 131a-131c, 131Aa- 131Am, 132b, 132i, 132j, 133g, 134b, 134h, 135Aa-135An, 136d, 137d, 137f, 137k, 138b, 138h, 139g, 139j, 139Aa, 141bx-141hx, 143d, 146j, 146r, 148c, 151m-151dx, 152m, 154Aa-154Ad, 155Aa, 156Aa, 157Aa-157Ad, 158Aa, 159Aa-159Ag, 160Aa, 160Ab, 161Aa-161Ac, 162Aa i 162Ab.

2. Działki o numerach:

1) 110/2, 110/3, 111 i 158/3, obręb ewidencyjny Dańczów, gmina Lewin Kłodzki;

2) 100 i 101, obręb ewidencyjny Jakubowice, gmina Kudowa-Zdrój;

3) 32/2-32/5, 34/1 i 34/2, obręb ewidencyjny Bukowina, gmina Kudowa-Zdrój;

4) 98, 100 i 102, obręb ewidencyjny Karłów, gmina Radków

Rozdział  3

OPIS GRANIC I MAPA OBSZARU NATURA 2000 PLH GÓRY STOŁOWE ORAZ OBSZARU NATURA 2000 PLB GÓRY STOŁOWE, W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU

1. Opis granic obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe w części pokrywającej się z obszarem Parku
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)7)
X Y
1 2 3
1 310050,8843 296832,3524
2 310064,0068 296825,5050
3 310065,9022 296825,6453
4 310067,5887 296823,3013
5 310073,1071 296822,2281
6 310084,6199 296817,7164
7 310106,9482 296803,3824
8 310120,5541 296797,9952
9 310127,2798 296792,0621
10 310135,0264 296780,7059
11 310138,9053 296771,0518
12 310150,9382 296756,9707
13 310154,8838 296754,8561
14 310168,1373 296742,7074
15 310176,6387 296729,8870
16 310192,3867 296712,1185
17 310202,7065 296702,1017
18 310209,7937 296695,2275
19 310223,2214 296676,8109
20 310247,1083 296642,3217
21 310256,4348 296635,0880
22 310258,9611 296632,0581
23 310262,3730 296626,3287
24 310277,8047 296600,0468
25 310294,5103 296590,1805
26 310319,5183 296581,8555
27 310340,7521 296578,5695
28 310352,1174 296573,8416
29 310372,7223 296549,8289
30 310386,3999 296533,6558
31 310394,5336 296526,6689
32 310421,2692 296509,6460
33 310435,9830 296511,8661
34 310444,3624 296511,7534
35 310468,3414 296503,1794
36 310477,1530 296501,8534
37 310486,1733 296502,7115
38 310494,0336 296502,3347
39 310511,0913 296497,9294
40 310529,6943 296487,3033
41 310539,0363 296478,9680
42 310545,1495 296470,7146
43 310557,2020 296457,9125
44 310563,3256 296451,8792
45 310574,4247 296438,0715
46 310574,7831 296437,6261
47 310583,4441 296434,0533
48 310629,2948 296415,1113
49 310673,1168 296403,5463
50 310754,7368 296377,7815
51 310777,3396 296364,8699
52 310784,8179 296361,2941
53 310829,2778 296340,0358
54 310850,4675 296339,4716
55 310904,2817 296336,1855
56 310934,1456 296304,1559
57 310956,9297 296279,7191
58 310968,4425 296267,2550
59 311003,2719 296213,5472
60 311022,4135 296154,0293
61 311015,4308 296078,0228
62 311009,6605 296015,1841
63 310974,4585 295977,1742
64 311014,0187 295914,8157
65 311062,6013 295904,1907
66 311102,5446 295911,5430
67 311177,4225 295906,8971
68 311228,4996 295918,4008
69 311267,2898 295888,9771
70 311289,7256 295896,2772
71 311283,8713 295854,9414
72 311281,2489 295836,4233
73 311319,7217 295771,2980
74 311402,0431 295713,7020
75 311404,0715 295692,2319
76 311450,0604 295656,2803
77 311475,0040 295636,7946
78 311483,9425 295629,8109
79 311534,9039 295650,4220
80 311578,7772 295636,3440
81 311656,8470 295561,1763
82 311634,1213 295522,2755
83 311665,0247 295470,8462
84 311675,2892 295453,7648
85 311734,8409 295458,0011
86 311803,0179 295462,9685
87 311834,4956 295487,4902
88 311849,4839 295502,9260
89 311872,7708 295492,6932
90 311904,1051 295503,3643
91 311959,1195 295522,0994
92 311968,6345 295554,4117
93 311974,6884 295574,8978
94 311979,8237 295592,2731
95 311981,2195 295633,6427
96 311958,4723 295702,5763
97 311985,4260 295745,5454
98 312013,1775 295829,9036
99 312051,5509 295812,6963
100 312056,3094 295763,4316
101 312084,3055 295718,3408
102 312104,8910 295740,0035
103 312130,6661 295722,9908
104 312172,4801 295702,2139
105 312235,5176 295670,8917
106 312247,5209 295683,6498
107 312257,7916 295694,1110
108 312273,7128 295712,8389
109 312311,0857 295741,2876
110 312323,1361 295747,5514
111 312334,6326 295757,6522
112 312338,8024 295761,3160
113 312354,4552 295776,8900
114 312381,4161 295801,5634
115 312393,5966 295817,7272
116 312422,5236 295839,6685
117 312450,8556 295856,6863
118 312453,3101 295858,4005
119 312487,5803 295882,3344
120 312515,9728 295898,4204
121 312550,8932 295911,1508
122 312577,5510 295937,6448
123 312593,4220 295944,1993
124 312604,3900 295942,4626
125 312626,9753 295938,8868
126 312663,1851 295964,3610
127 312708,7449 295964,5145
128 312737,6309 295969,1368
129 312754,5883 295971,8505
130 312778,1823 295967,5701
131 312822,9618 295983,0725
132 312867,5693 296010,0046
133 312902,9219 296056,3314
134 312926,2968 296083,7184
135 312962,8248 296122,5464
136 312963,1393 296122,6764
137 312981,6399 296137,1917
138 313009,5889 296169,1168
139 313033,9642 296203,5437
140 313060,1356 296233,9637
141 313086,3838 296265,8921
142 313123,7946 296309,9138
143 313154,6057 296335,4872
144 313170,5146 296356,7731
145 313189,3418 296381,9635
146 313204,4366 296401,2075
147 313215,0360 296414,7191
148 313226,0994 296431,3274
149 313231,6310 296438,3469
150 313238,9249 296432,9464
151 313347,7117 296352,2747
152 313364,8821 296342,2036
153 313359,6085 296330,3252
154 313353,9376 296317,5836
155 313332,3629 296269,1095
156 313328,5516 296265,2878
157 313326,7032 296263,4335
158 313297,1332 296233,7733
159 313259,5421 296196,0665
160 313238,3033 296176,5460
161 313235,3584 296173,8375
162 313216,8188 296156,8022
163 313211,6844 296151,9515
164 313220,7428 296142,5247
165 313228,0859 296134,8824
166 313237,1534 296125,4556
167 313245,2512 296117,0199
168 313253,3501 296108,5934
169 313261,5942 296100,0225
170 313273,6458 296087,4805
171 313276,1350 296084,8918
172 313245,4089 296053,4141
173 313204,4121 296014,1201
174 313194,9175 296005,0199
175 313306,4055 295975,1190
176 313227,1479 295896,8466
177 313220,1796 295889,8158
178 313107,3932 295776,0258
179 313117,1600 295759,2343
180 313119,0596 295755,6932
181 313151,8533 295703,0719
182 313167,1333 295682,8182
183 313173,3879 295671,3986
184 313180,6737 295658,0865
185 313188,5176 295643,7567
186 313196,9850 295628,2667
187 313252,6537 295546,2463
188 313273,5648 295515,4312
189 313275,6016 295511,8062
190 313276,7095 295509,8114
191 313283,5089 295497,5746
192 313287,2413 295490,9360
193 313341,3403 295394,5551
194 313360,1266 295393,2864
195 313368,7804 295392,6853
196 313410,3497 295380,1310
197 313421,0342 295376,9044
198 313457,9135 295364,6851
199 313473,3154 295359,4718
200 313510,5840 295342,7478
201 313549,5308 295314,1292
202 313612,8734 295254,1964
203 313623,0397 295235,4316
204 313624,8685 295231,8834
205 313634,4111 295213,3480
206 313652,3855 295189,3281
207 313660,4382 295178,4818
208 313662,3654 295168,7990
209 313686,7581 295145,0391
210 313693,2974 295149,0848
211 313721,1378 295118,2051
212 313726,6132 295112,5824
213 313806,4011 295025,7789
214 313833,1133 294997,5042
215 313850,9830 294976,5890
216 313866,1659 294959,3182
217 313882,3185 294942,9384
218 313893,6818 294931,4183
219 313902,1063 294922,8719
220 313936,3088 294886,9102
221 313962,9933 294863,5189
222 314021,1063 294810,0835
223 314049,3882 294771,2371
224 314072,4968 294744,4749
225 314093,4694 294714,0293
226 314102,8073 294700,4408
227 314103,0929 294700,0240
228 314115,3225 294687,7371
229 314125,1652 294677,8555
230 316933,2568 293260,0220
231 316965,2036 293245,2087
232 317006,5784 293226,1091
233 317027,6072 293210,5761
234 317086,5660 293159,3218
235 317051,5278 293130,4255
236 317024,7379 293108,3307
237 317021,3905 293105,5741
238 317059,8099 293068,5104
239 317099,0015 293030,8815
240 317090,7972 293022,9445
241 317050,2786 292983,7457
242 316998,4641 292933,6199
243 316972,5027 292961,2607
244 316935,0754 292996,1720
245 316898,2401 292870,9183
246 316877,8718 292883,2791
247 316858,0952 292851,2954
248 316851,7506 292841,0349
249 316823,0386 292789,2185
250 316787,9646 292742,7935
251 316754,9048 292687,9019
252 316751,7262 292682,5658
253 316746,5858 292673,9386
254 316770,6641 292656,6975
255 316795,6907 292633,7015
256 316845,1735 292620,0885
257 316847,9976 292617,5972
258 316851,8745 292619,5345
259 316865,1711 292620,3824
260 316870,2501 292621,0839
261 316874,9237 292629,7489
262 316876,5958 292634,7328
263 316878,0612 292638,6915
264 316882,7266 292642,0308
265 316886,9106 292643,0005
266 316891,6230 292644,9912
267 316895,1948 292648,1522
268 316901,8231 292644,7250
269 316909,7765 292649,1107
270 316915,4996 292645,1826
271 316920,4999 292644,7311
272 316921,0037 292640,3586
273 316944,9264 292648,8414
274 316949,9799 292644,4321
275 316971,4664 292650,2053
276 316972,1893 292670,5399
277 316974,6377 292676,0266
278 316987,8115 292676,9882
279 316994,7819 292654,9332
280 316997,8693 292649,6945
281 317008,6877 292618,8854
282 317014,2522 292603,0378
283 317017,1287 292565,5575
284 317018,0594 292553,4343
285 317042,4972 292527,5917
286 317046,5410 292522,9038
287 317086,5046 292476,6599
288 317088,1932 292474,7062
289 317110,0618 292439,0310
290 317170,6887 292462,6301
291 317196,5006 292486,0592
292 317226,3831 292489,3646
293 317278,9858 292492,7992
294 317303,8762 292524,1694
295 317318,7089 292556,6456
296 317323,7040 292560,6105
297 317380,8237 292605,9666
298 317407,9884 292599,8041
299 317413,2701 292598,8385
300 317417,7286 292596,8386
301 317534,3049 292587,0850
302 317541,7494 292553,3709
303 317541,0807 292540,6476
304 317545,4000 292536,1410
305 317553,8828 292527,2886
306 317631,8850 292445,8856
307 317633,6831 292443,8029
308 317681,0155 292388,9810
309 317740,6777 292309,6691
310 317743,5020 292305,9141
311 317772,9635 292266,7512
312 317780,7889 292256,3484
313 317784,1875 292253,4208
314 317793,6360 292248,7073
315 317798,7345 292246,1637
316 317836,1617 292227,2258
317 317814,7130 292199,6699
318 317841,8766 292179,1234
319 317830,6106 292164,0419
320 318037,1842 291822,5870
321 318045,6157 291811,5883
322 318170,7926 291648,2952
323 318113,5634 291610,1859
324 318079,7201 291597,9419
325 318051,7966 291581,4822
326 318034,9662 291577,4476
327 318004,0220 291571,8351
328 317994,7445 291565,9542
329 317906,1285 291503,6510
330 317893,3695 291492,2866
331 317856,0713 291433,5981
332 317857,7343 291361,5260
333 317832,6873 291273,0759
334 317845,3132 291264,2080
335 317882,4373 291264,9658
336 317909,4290 291260,6097
337 317949,9731 291243,4854
338 317982,0828 291200,7078
339 317986,2821 291196,2278
340 317995,8853 291185,9817
341 318018,7982 291164,1582
342 318029,8032 291153,6775
343 318042,3523 291141,7253
344 318087,4370 291119,4175
345 318104,0626 291102,8625
346 318114,8925 291084,5585
347 318127,1589 291044,0931
348 318138,4578 291023,5332
349 318151,6694 290994,0923
350 318181,4913 290950,1155
351 318190,5261 290942,5308
352 318226,2452 290921,1271
353 318253,6322 290898,1127
354 318284,2313 290861,0746
355 318281,4532 290817,4103
356 318257,6831 290775,4825
357 318268,4423 290721,0703
358 318286,9060 290679,4918
359 318283,5299 290651,2191
360 318267,5565 290610,0676
361 318237,0986 290566,6593
362 318220,1443 290536,0017
363 318205,1836 290516,6450
364 318194,9702 290496,0217
365 318193,0861 290492,2175
366 318173,5800 290463,1503
367 318156,6921 290446,7540
368 318143,1722 290407,9270
369 318181,6665 290374,4821
370 318065,6882 290175,6694
371 318017,5049 290190,0413
372 317979,3159 290212,4331
373 317893,6890 290282,9426
374 317869,7314 290300,4777
375 317845,8488 290313,0482
376 317781,0490 290329,6012
377 317765,0695 290346,0364
378 317752,7150 290385,6140
379 317746,4583 290388,0010
380 317719,9663 290398,0925
381 317684,6978 290416,6617
382 317629,9855 290391,8379
383 317603,6625 290382,7100
384 317602,2606 290314,3457
385 317590,2102 290301,3296
386 317575,0703 290294,4514
387 317557,3879 290283,3820
388 317543,7236 290266,4358
389 317545,5669 290258,5356
390 317534,2415 290240,5664
391 317518,0714 290229,8698
392 317495,6582 290224,2009
393 317456,8291 290224,8881
394 317442,7009 290220,9292
395 317425,7323 290203,5673
396 317415,1708 290183,4550
397 317405,5800 290135,5665
398 317396,7684 290117,8011
399 317393,4312 290111,0735
400 317370,8090 290077,0225
401 317296,1901 290004,5242
402 317292,4668 289991,6566
403 317344,8844 289969,5802
404 317381,3889 289943,5593
405 317403,3179 289921,3365
406 317420,7577 289895,9536
407 317253,9727 289673,6473
408 317190,1017 289566,1652
409 317109,7412 289405,4945
410 317093,8201 289373,6532
411 317088,3776 289376,4845
412 317060,1151 289329,0652
413 317071,6074 289305,3995
414 317076,6998 289286,8948
415 317073,1609 289289,1650
416 317059,0082 289298,2428
417 317042,7133 289308,6947
418 317022,6274 289285,0465
419 317011,8776 289272,3796
420 317005,2052 289263,4155
421 316972,1167 289300,8018
422 316957,8063 289292,9374
423 316981,5968 289242,2781
424 316974,9777 289238,2046
425 316963,5479 289230,9598
426 316938,0266 289210,3630
427 316930,2300 289202,3287
428 316907,1725 289178,5688
429 316868,7858 289145,4896
430 316844,0111 289124,1403
431 316864,8618 289089,4778
432 316898,5914 289071,2875
433 316890,4587 289050,8065
434 316919,7012 289010,3892
435 316922,0051 289000,2751
436 316934,8400 288987,1997
437 316953,6929 288964,1228
438 316964,1663 288953,2725
439 316967,1871 288951,0565
440 316989,9967 288930,7076
441 316992,6539 288929,6437
442 316992,8527 288929,5781
443 316993,1394 288929,4686
444 317030,4949 288915,2863
445 317049,9427 288904,1543
446 317038,4944 288889,9381
447 317038,5282 288889,9033
448 317038,8538 288890,0057
449 317041,2172 288887,5675
450 317064,5491 288863,4974
451 317079,1727 288848,4139
452 317093,7853 288833,3417
453 317106,7542 288819,9662
454 317111,5240 288815,0479
455 317120,4646 288798,1519
456 317122,4470 288794,4041
457 317130,7537 288778,8700
458 317142,5481 288774,1094
459 317151,1650 288765,6378
460 317181,7561 288716,5267
461 317186,8514 288714,0865
462 317213,1765 288694,8579
463 317219,0154 288690,5930
464 317237,7996 288694,0767
465 317240,5972 288632,3223
466 317241,6652 288597,7489
467 317246,7401 288549,9260
468 317265,0216 288535,7703
469 317265,3943 288522,1152
470 317303,0570 288500,7803
471 317355,7183 288470,9440
472 317380,2544 288457,8326
473 317408,4441 288442,2463
474 317447,7339 288435,8054
475 317521,3574 288392,1594
476 317589,5415 288361,3268
477 317632,0078 288346,1234
478 317683,6410 288319,9203
479 317696,9990 288313,9811
480 317776,1881 288204,9528
481 317787,5770 288185,3207
482 317841,7343 288131,3917
483 317850,9708 288099,2432
484 317869,4509 288111,2168
485 317873,1199 288113,5946
486 317877,8324 288116,6481
487 317883,0803 288120,3529
488 317912,3851 288141,0428
489 317917,7244 288144,8071
490 317927,2476 288151,5306
491 317933,9659 288155,8918
492 317993,1696 288145,5864
493 317936,5792 288192,0677
494 317924,9159 288201,6483
495 317887,4917 288219,4434
496 317837,7970 288249,0872
497 317848,2295 288260,5836
498 317853,6824 288266,0743
499 317883,5442 288287,6060
500 317913,9550 288258,9268
501 317947,0630 288235,2345
502 318001,6432 288220,4019
503 318011,6743 288211,4153
504 318033,6605 288187,9667
505 318082,6160 288135,7550
506 318091,8381 288123,9226
507 318092,5405 288123,3605
508 318096,3038 288112,5706
509 318105,8936 288049,5618
510 309364,6537 290306,8817
511 309368,0923 290303,6234
512 309363,9399 290290,4589
513 309356,2159 290264,8732
514 309336,9156 290265,0463
515 309329,3933 290251,9482
516 309313,3124 290242,8182
517 309297,8439 290224,8265
518 309295,8737 290214,5856
519 309290,7567 290209,7205
520 309289,1614 290208,2030
521 309288,5869 290207,1104
522 309285,4043 290197,7827
523 309282,2207 290188,4541
524 309281,4189 290185,1886
525 309280,8055 290174,5441
526 309278,7217 290171,5887
527 309275,0148 290170,7645
528 309263,5603 290133,0116
529 309262,0366 290101,6199
530 309264,9591 290091,1157
531 309265,1229 290084,1884
532 309260,0173 290073,8347
533 309256,9227 290050,7354
534 309254,6351 290028,1499
535 309256,8102 290009,1158
536 309252,0895 289999,2107
537 309252,4858 289993,3667
538 309250,9569 289982,8513
539 309251,3102 289968,5869
540 309243,4695 289965,1310
541 309229,9076 289972,2273
542 309213,8011 289992,9674
543 309200,4810 290000,7559
544 309162,3831 290009,5398
545 309156,1100 290012,9978
546 309143,8865 290029,9553
547 309140,6434 290037,2482
548 309112,7979 290053,6639
549 309104,0344 290076,3046
550 309086,1421 290084,7465
551 309075,1218 290099,2156
552 309070,2046 290094,5482
553 309067,6998 290092,1725
554 309060,7500 290085,5811
555 309057,8306 290082,7517
556 308854,8062 289890,1066
557 308812,8058 289811,3241
558 308737,6084 289670,2732
559 308762,3369 289662,9587
560 308906,4598 289616,4692
561 308966,4990 289597,1023
562 308907,6711 289462,8528
563 308789,7484 289330,2059
564 308785,7158 289325,3695
565 308674,8094 289216,4324
566 318123,5136 287933,7863
567 318124,4280 287927,7795
568 318125,1683 287916,4346
569 318125,8472 287906,0287
570 318125,3956 287901,3389
571 318124,4095 287891,0999
572 318116,1653 287834,1470
573 318107,9210 287777,1942
574 318110,7709 287770,7839
575 318094,0847 287764,6646
576 318083,9114 287762,6810
577 318030,2476 287752,2178
578 317987,8827 287769,6360
579 317975,6755 287774,6547
580 317949,5349 287785,4026
581 317918,6746 287681,1901
582 317913,2095 287671,9342
583 317910,4867 287667,3241
584 317895,0887 287641,2469
585 317846,9464 287605,1837
586 317842,7440 287608,9663
587 317802,6626 287645,0500
588 317789,0444 287672,5895
589 317776,6140 287697,7288
590 317809,4332 287727,7565
591 317857,7076 287771,9226
592 317871,8788 287841,1583
593 317820,5304 287906,8428
594 317738,2581 287932,7244
595 317711,1272 287879,2480
596 317633,2715 287900,5299
597 317630,8323 287901,1965
598 317623,3131 287854,3290
599 317611,3568 287829,3055
600 317593,1040 287820,7449
601 317549,8564 287800,4677
602 317517,5646 287785,3278
603 317473,3872 287812,2007
604 317423,5194 287842,5366
605 317426,7828 287855,7380
606 317423,5584 287882,4460
607 317417,9489 287884,9753
608 317349,8539 287915,6676
609 317335,6049 287922,0891
610 317422,8098 288084,9677
611 317453,7540 288142,7653
612 317443,8192 288159,9602
613 317419,7787 288177,3877
614 317410,0170 288184,4646
615 317388,9348 288197,6782
616 317305,6313 288229,9537
617 317264,5771 288254,1458
618 317241,5208 288251,2662
619 317234,8934 288250,4430
620 317148,5958 288239,6613
621 317116,7075 288235,6779
622 316995,7803 288231,4006
623 316952,3104 288211,9846
624 316924,7607 288206,6260
625 316867,7915 288195,5453
626 316862,4319 288192,1016
627 316849,2837 288121,6637
628 316840,8204 288066,3831
629 316840,3258 288062,1929
630 316838,5737 288047,3479
631 316831,6136 288048,3555
632 316790,4744 288078,7714
633 316764,4894 288091,9390
634 316683,9098 288119,1876
635 316676,8135 288103,3955
636 316667,5043 288075,7086
637 316647,0222 287993,4271
638 316642,1613 287980,0997
639 316629,3940 287945,0953
640 316616,3074 287923,2985
641 316563,1034 287952,4108
642 316517,9839 288030,7653
643 316534,9095 288141,3071
644 316546,8730 288204,8800
645 316517,9962 288234,3119
646 316480,6539 288246,3735
647 316468,3302 288252,0056
648 316457,7410 288256,8450
649 316415,9413 288275,9478
650 316379,3743 288306,7004
651 316329,7440 288306,4834
652 316299,2483 288277,2092
653 316284,3665 288274,3840
654 316290,5555 288223,8262
655 316285,5277 288195,5054
656 316165,8959 288221,7372
657 316143,1466 288233,1783
658 316101,7279 288254,0106
659 316084,9670 288262,4412
660 316019,5325 288238,5922
661 316015,3309 288237,6327
662 316009,5146 288236,5043
663 315958,8113 288230,1595
664 315862,8021 288222,8820
665 315824,8383 288220,0045
666 315821,1467 288219,7240
667 315784,2327 288217,0585
668 315723,2053 288295,9700
669 315610,2448 288275,9293
670 315549,0361 288223,1697
671 315488,6632 288214,6931
672 315416,5039 288204,5605
673 315347,3901 288191,2343
674 315291,2719 288180,4126
675 315273,6089 288179,1746
676 315127,5087 288168,9427
677 315117,3536 288168,2322
678 315075,5192 288172,5923
679 315008,2393 288182,1514
680 314940,8119 288191,8138
681 314930,4111 288195,9784
682 314844,7178 288230,2825
683 314856,4999 288209,7881
684 314868,0106 288201,0677
685 314928,2106 288155,4587
686 314946,7450 288106,8546
687 314954,7434 288076,1550
688 314965,0961 288036,4198
689 314970,6144 288001,8075
690 314981,0839 287965,8898
691 314991,1886 287931,1935
692 314997,1893 287911,5901
693 314991,2900 287920,9371
694 314981,3317 287928,1031
695 314920,0729 287972,1812
696 314914,0415 287963,8776
697 314851,4424 287975,7007
698 314825,3887 287972,1720
699 314822,2480 287971,7469
700 314820,2063 287971,4706
701 314800,3407 287968,7794
702 314755,7455 287949,5610
703 314744,5439 287947,3563
704 314735,3136 287945,5398
705 314714,7046 287946,7358
706 314650,5756 287963,3892
707 314610,4788 287984,6401
708 314566,2429 288018,4025
709 314527,2368 288035,1152
710 314515,3871 288047,3766
711 314503,3633 288059,8181
712 314498,0569 288058,5177
713 314450,2422 288046,7960
714 314389,2979 288031,8558
715 314338,1726 288192,8706
716 314379,5339 288193,1492
717 314384,3888 288193,1819
718 314387,8939 288193,2064
719 314389,4708 288198,2139
720 314401,1373 288235,3062
721 314424,7682 288257,4318
722 314451,4004 288288,5552
723 314477,3823 288314,4583
724 314479,6361 288319,2567
725 314498,3477 288359,0934
726 314507,0435 288376,5547
727 314513,9351 288390,3950
728 314517,9521 288398,4591
729 314537,3088 288427,5509
730 314540,6359 288432,5439
731 314513,4906 288477,6777
732 314503,5005 288484,1300
733 314509,3403 288512,4436
734 314506,1689 288517,5349
735 314490,9718 288541,9031
736 314480,9673 288558,4631
737 314475,1633 288563,9805
738 314460,8007 288577,6499
739 314456,4805 288587,8857
740 314436,6537 288610,0165
741 314430,0746 288617,3729
742 314426,6564 288621,1985
743 314404,6240 288645,7981
744 314381,8492 288656,1016
745 314362,9298 288664,6744
746 314352,5505 288669,0234
747 314315,5073 288672,5010
748 314252,2600 288666,2043
749 314216,7722 288663,4436
750 314211,6942 288686,4755
751 314207,2194 288688,2255
752 314114,7900 288724,3501
753 314108,3256 288745,4117
754 314106,6892 288750,8215
755 314036,5605 288764,3804
756 314049,9094 288838,6736
757 314050,8075 288843,6974
758 314062,4482 288908,4919
759 313968,8116 288956,7460
760 313903,1323 289001,8040
761 313902,3192 289023,4359
762 314130,8904 294657,8311
763 314150,4304 294638,4734
764 314156,3132 294633,0769
765 314176,4031 294614,6429
766 314238,7278 294569,4077
767 314314,3994 294512,0206
768 314320,3468 294507,7332
769 314326,7662 294502,8815
770 314375,4902 294486,6327
771 314412,8406 294474,1777
772 314434,9518 294467,6139
773 314492,9409 294453,4950
774 314511,8051 294448,3514
775 314513,5428 294447,8783
776 314523,1008 294444,8084
777 314600,7395 294419,8197
778 314656,7841 294409,6812
779 314711,0417 294394,4962
780 314712,4742 294393,9166
781 314713,9069 294393,3361
782 314749,2717 294384,5563
783 314795,0497 294372,8990
784 314834,8647 294362,6252
785 314852,6322 294358,0408
786 314872,4353 294388,2294
787 314890,4865 294419,0016
788 314904,8051 294442,7389
789 314934,2849 294485,4766
790 314998,8134 294573,5569
791 315025,5121 294633,7281
792 315050,3871 294665,4415
793 315138,3303 294611,8115
794 315155,8428 294594,2079
795 315167,7355 294572,4899
796 315169,3452 294562,9063
797 315147,1346 294484,9082
798 315200,4257 294473,9176
799 315209,1224 294472,1246
800 315235,5314 294460,0343
801 315242,6718 294442,4164
802 315236,3158 294409,4353
803 315269,0356 294401,7584
804 315317,8630 294390,3070
805 315435,3496 294464,7733
806 315439,1466 294467,1848
807 315438,7145 294459,7670
808 315437,1744 294433,2771
809 315457,8418 294354,9258
810 315590,2655 294353,7809
811 315661,8247 294352,9320
812 315664,8352 294345,5664
813 315713,3483 294239,6848
814 315719,8998 294240,6403
815 315721,7634 294236,9579
816 315773,9004 294133,9169
817 315788,4290 294102,4524
818 315798,0300 294092,5094
819 315826,3805 294077,8774
820 315851,8739 294058,2935
821 315830,1580 294120,7922
822 315807,5276 294192,4825
823 315785,8669 294245,9568
824 315814,1570 294254,3044
825 315845,2640 294263,4928
826 315878,3607 294273,2699
827 315906,8945 294192,5449
828 315932,9103 294117,2850
829 315941,1995 294104,7810
830 315999,4200 294046,8707
831 316006,4724 294047,5096
832 316064,4399 293988,9318
833 316082,1859 293969,7020
834 316103,9346 293945,0769
835 316112,0068 293953,6570
836 316149,2067 293925,7459
837 316174,2415 293910,4064
838 316164,1807 293884,3916
839 316171,2534 293878,4073
840 316206,7924 293852,3342
841 316229,6450 293903,1748
842 316285,7725 293941,7162
843 316299,9108 293951,1647
844 316384,5096 293835,6195
845 316392,1844 293835,0389
846 316380,1893 293817,7589
847 316390,8092 293798,5508
848 316541,5247 293763,2002
849 316569,2463 293755,9072
850 316600,0083 293747,8146
851 316641,6637 293722,9570
852 316666,2478 293708,2872
853 316637,6311 293626,0282
854 316637,2512 293624,7502
855 316634,9595 293617,0795
856 316646,1876 293613,0081
857 316726,3679 293583,9377
858 316735,0780 293580,4602
859 316796,4115 293555,9764
860 316858,4496 293534,9086
861 316855,5946 293526,9839
862 316838,6649 293480,0017
863 316786,0907 293446,8579
864 316766,1042 293411,0835
865 316763,5750 293406,6516
866 316742,5308 293370,6498
867 316740,2943 293367,2686
868 316751,8184 293361,8567
869 316774,3976 293361,9500
870 316826,3768 293342,2584
871 316855,6172 293325,6686
872 316880,7421 293313,7297
873 316922,8909 293268,5785
874 310542,3264 289406,5901
875 310534,3812 289405,5375
876 310524,5856 289408,0248
877 310532,4397 289496,5977
878 310523,8944 289550,4141
879 310517,1299 289593,0155
880 310509,4181 289641,5776
881 310484,1663 289706,6549
882 310474,2478 289763,0415
883 310483,0656 289777,9202
884 310483,6718 289804,3190
885 310505,6560 289793,0283
886 310605,6659 289836,4633
887 310604,8130 289838,2902
888 310557,7386 289962,6386
889 310496,3468 290124,2574
890 310499,5334 290158,6085
891 310503,5680 290175,0376
892 310508,8058 290192,4794
893 310509,7212 290195,5310
894 310520,8419 290212,6881
895 310518,6843 290229,7111
896 310508,0244 290216,1000
897 310479,0985 290190,3075
898 310466,9282 290183,7252
899 310412,9379 290154,5259
900 310395,5411 290145,1973
901 310383,8368 290137,6862
902 306814,1318 292856,0714
903 306822,9833 292863,7073
904 306831,0761 292878,0587
905 306920,2950 292895,9429
906 306928,1963 292899,4972
907 306934,6218 292902,3868
908 306938,9226 292917,6978
909 306936,5060 292928,4067
910 306924,4464 292941,9686
911 306866,0476 292974,9076
912 306822,5850 293002,1266
913 306806,7786 293013,9148
914 306774,5861 293056,6770
915 306776,1394 293062,5303
916 306784,0293 293061,1724
917 306794,6605 293044,7946
918 306806,2911 293034,1470
919 306838,1775 293021,5447
920 306894,3141 293018,5679
921 306914,6344 293021,9031
922 306975,7693 293043,1173
923 306990,1257 293042,5172
924 307022,3213 293029,3669
925 307049,8822 293018,1091
926 307071,0596 293015,5656
927 307074,0405 293020,9845
928 307062,4755 293035,0308
929 307039,0544 293064,9642
930 313853,9517 289032,5916
931 313846,5031 289034,0057
932 313844,1263 289034,4501
933 313790,3910 289036,0414
934 313773,9813 289128,8926
935 313752,0831 289226,5863
936 313750,4498 289233,8495
937 313742,4340 289231,8395
938 313657,3518 289201,2433
939 313525,3593 289232,4354
940 313476,4376 289233,1768
941 313427,3337 289231,2732
942 313384,4261 289233,0457
943 313381,8262 289232,4180
944 313347,3153 289224,0929
945 313314,5688 289215,5752
946 313308,4567 289213,9860
947 313277,7837 289199,7913
948 313261,4652 289233,8608
949 313233,6206 289272,6735
950 313199,1456 289303,0863
951 313194,2858 289307,3738
952 313163,5626 289291,9205
953 313117,2512 289290,7195
954 313096,4404 289284,5089
955 313078,8840 289279,3766
956 312982,3096 289261,3142
957 312917,9316 289254,6563
958 312841,7953 289270,5128
959 312810,6124 289271,9792
960 312658,1255 289355,3523
961 312624,1901 289402,7932
962 312609,7753 289422,9445
963 312572,0010 289453,8447
964 312554,4178 289474,0728
965 312549,4944 289479,7366
966 312508,5867 289553,3632
967 312482,6334 289600,0759
968 312467,6788 289626,9897
969 312442,1281 289638,0233
970 312406,5378 289653,3905
971 312376,6801 289725,6563
972 312358,6209 289745,0181
973 312348,6154 289755,7455
974 312307,3553 289799,9884
975 312294,6874 289804,0066
976 312277,8856 289803,5366
977 312264,9628 289803,1761
978 312259,9564 289803,0430
979 312260,7705 289820,4224
980 312246,6188 289841,8926
981 312220,6809 289840,9341
982 312214,1304 289832,0365
983 312205,0270 289824,9894
984 312194,6436 289819,2520
985 312187,6405 289815,3801
986 312197,9061 289784,4584
987 312230,9424 289691,5857
988 312238,6162 289676,1346
989 312265,9673 289621,0680
990 312274,8710 289594,2822
991 312277,0715 289577,0073
992 312232,6483 289570,5161
993 312225,7139 289569,5024
994 312183,5710 289604,9523
995 312119,3151 289658,9857
996 312108,9768 289718,9193
997 312095,6249 289746,4598
998 312087,6377 289762,9330
999 312086,9352 289763,9631
1000 312062,7914 289799,3945
1001 312056,3975 289822,3229
1002 312036,3312 289870,5502
1003 312028,0880 289890,3462
1004 311969,1005 289952,9484
1005 311952,9755 289974,3684
1006 311926,4498 290004,1750
1007 311924,2502 290002,2837
1008 311896,3995 289978,2494
1009 311894,4867 290011,3962
1010 311890,0128 290027,6185
1011 311881,7573 290041,6002
1012 311871,4672 290051,3036
1013 311845,1667 290070,3910
1014 311813,9061 290091,4639
1015 311773,9762 290118,1012
1016 311748,7274 290136,9366
1017 311735,2977 290149,8810
1018 311714,5371 290174,3782
1019 311690,5325 290202,2893
1020 311681,1066 290215,2982
1021 311676,9635 290221,0101
1022 311666,0415 290240,2593
1023 311644,6061 290279,0238
1024 311625,6047 290315,3615
1025 311606,2942 290350,3772
1026 311590,3546 290380,8463
1027 311579,2903 290398,3792
1028 311556,1376 290431,9879
1029 311547,4347 290449,5680
1030 311535,4170 290481,3550
1031 311522,2842 290512,8839
1032 311519,2000 290520,2894
1033 311505,7087 290548,8457
1034 311499,7900 290561,3734
1035 311483,1244 290600,6263
1036 311472,4502 290628,6615
1037 311467,6190 290652,5923
1038 311465,5023 290667,3840
1039 311452,5969 290670,8411
1040 311446,6055 290659,0875
1041 311444,2196 290654,4078
1042 311440,3160 290628,1975
1043 311435,0056 290580,7936
1044 311420,8119 290519,4785
1045 311398,7366 290437,3270
1046 311386,9196 290374,2559
1047 311328,4082 290297,4098
1048 311278,8722 290253,2538
1049 311241,0344 290225,2178
1050 311206,9464 290209,9581
1051 311141,3132 290156,7745
1052 311057,1445 290068,7997
1053 311042,5422 290039,7775
1054 311025,0605 290005,3936
1055 311006,8353 289975,3341
1056 310989,8278 289960,9019
1057 310927,2112 289887,7893
1058 310870,4846 289845,6312
1059 310865,0758 289835,8171
1060 310862,7749 289833,8889
1061 310768,6304 289713,5127
1062 310736,7943 289660,8770
1063 310720,3590 289611,9431
1064 310706,9016 289512,3571
1065 310675,8274 289434,2863
1066 310641,8418 289423,9214
1067 310630,7908 289422,4355
1068 310619,0271 289420,8422
1069 310564,7131 289409,4420
1070 310341,8560 290110,7459
1071 310296,1578 290112,8757
1072 310292,0864 290104,2404
1073 310262,1897 290093,7822
1074 310150,3423 290052,7987
1075 310146,8997 290051,4757
1076 310061,8502 290022,8691
1077 310037,8170 290014,7867
1078 310021,9081 290013,3839
1079 310002,2872 290009,0759
1080 309958,7406 289986,9412
1081 309946,9329 289973,0762
1082 309946,3472 289963,2816
1083 309953,8931 289938,1486
1084 309919,2235 289966,6619
1085 309902,3029 289976,4032
1086 309885,3833 289986,1455
1087 309842,0978 289995,3727
1088 309825,1649 289992,5916
1089 309808,0120 289986,8961
1090 309748,1980 289962,4501
1091 309642,7352 289897,9391
1092 309633,8378 289893,6168
1093 309626,6697 289891,8505
1094 309616,1543 289890,5090
1095 309542,3546 289895,7396
1096 309497,7604 289900,5463
1097 309422,7340 289910,0562
1098 309412,5104 289922,1997
1099 309391,3955 289935,9940
1100 309381,5261 289956,5591
1101 309390,9111 290017,0129
1102 309400,3452 290030,8021
1103 309419,3845 290034,1075
1104 309449,1880 290058,1829
1105 309457,4456 290074,9489
1106 309454,1176 290141,8529
1107 309448,1639 290142,7601
1108 309442,3702 290143,6510
1109 309483,8381 290201,3114
1110 309491,6840 290223,1523
1111 309462,5112 290270,0198
1112 309461,7494 290271,2434
1113 309448,2183 290293,0731
1114 309445,2148 290297,7988
1115 309393,1803 290279,9711
1116 309401,5627 290300,3947
1117 309416,4292 290363,7198
1118 309424,9407 290402,9954
1119 309415,2260 290393,9965
1120 309406,5854 290392,1359
1121 309401,7153 290386,7671
1122 309388,8160 290372,5458
1123 309372,7330 290372,9390
1124 309364,1765 290357,1622
1125 309354,0891 290328,5885
1126 308630,4314 289172,8417
1127 308444,1924 288991,4615
1128 308435,1290 288982,6357
1129 308413,2421 288944,9064
1130 308416,4410 288925,6705
1131 308409,0856 288923,0093
1132 308419,1116 288891,7660
1133 308416,3928 288888,6407
1134 308376,8757 288843,7404
1135 308354,7593 288792,5004
1136 308352,9213 288788,2416
1137 308356,6025 288783,1144
1138 308366,8169 288768,4712
1139 308356,7029 288757,2533
1140 308343,6079 288732,6149
1141 308327,9971 288703,6438
1142 308312,4343 288668,2390
1143 308295,7719 288631,2480
1144 308278,3586 288609,6058
1145 308266,7137 288566,0858
1146 308261,8794 288522,8434
1147 308219,9108 288467,3579
1148 308206,0223 288473,3042
1149 308186,7219 288444,1079
1150 308183,8578 288439,1855
1151 308145,4342 288436,9061
1152 308131,6881 288422,4821
1153 308112,5916 288429,4904
1154 308089,2310 288433,2423
1155 308054,6997 288432,5911
1156 308044,4012 288452,5795
1157 308044,5006 288455,6260
1158 308045,5594 288487,9945
1159 307992,4988 288487,0033
1160 307991,4902 288486,9839
1161 307965,8350 288486,4463
1162 307941,7279 288486,4493
1163 307938,4808 288462,6239
1164 307888,2239 288455,5726
1165 307887,9924 288444,6558
1166 307885,4171 288435,8843
1167 307861,4780 288434,5417
1168 307843,4382 288427,7137
1169 307829,8887 288414,7438
1170 307814,2512 288405,4192
1171 307803,0793 288384,0422
1172 307800,6084 288373,4857
1173 307779,3911 288355,5637
1174 307761,4108 288336,8900
1175 307756,8529 288351,7268
1176 307748,5759 288364,0393
1177 307743,6986 288386,5592
1178 307747,4219 288418,6022
1179 307757,9568 288462,1171
1180 307753,4327 288513,1737
1181 307732,1438 288515,2258
1182 307715,1750 288516,8611
1183 307691,7183 288519,1252
1184 307685,1360 288519,7611
1185 307655,6541 288520,6326
1186 307637,9696 288521,3063
1187 307626,7301 288522,4174
1188 307609,2157 288525,9666
1189 307610,1117 288509,5333
1190 307589,9552 288491,9574
1191 307560,2705 288478,3721
1192 307556,1744 288425,1844
1193 307555,4996 288416,4241
1194 307553,7671 288393,9391
1195 307567,3771 288373,6373
1196 307576,0554 288345,0564
1197 307569,2919 288297,0431
1198 307568,3652 288291,1008
1199 307565,5861 288276,4525
1200 307543,3724 288250,6692
1201 307533,0085 288214,8425
1202 307512,7323 288183,2061
1203 307501,0444 288166,4268
1204 307474,9385 288135,5236
1205 307465,7727 288099,6190
1206 307455,0392 288086,4904
1207 307438,4697 288075,1956
1208 307423,7539 288079,0059
1209 307421,5338 288102,0326
1210 307421,2820 288107,1024
1211 307419,2175 288119,7600
1212 307399,2864 288123,7844
1213 307367,0980 288130,8828
1214 307335,6193 288137,6289
1215 307317,1217 288141,7290
1216 307314,4224 288142,7540
1217 307306,3789 288147,5269
1218 307293,2533 288154,1890
1219 307273,4092 288159,0509
1220 307243,3015 288173,5262
1221 307222,4232 288186,5730
1222 307205,8938 288209,4666
1223 307174,7191 288265,5991
1224 307138,6251 288323,7357
1225 307111,8926 288340,8867
1226 307108,6466 288357,9937
1227 307111,2506 288376,2976
1228 307108,5461 288384,8143
1229 307106,3978 288384,2614
1230 307103,0330 288395,6708
1231 307124,5328 288440,5127
1232 307104,3489 288451,1561
1233 307031,5260 288484,4238
1234 307014,9158 288468,9481
1235 307005,3464 288463,3110
1236 306987,5831 288452,8478
1237 306947,8837 288535,1447
1238 306910,9449 288590,2573
1239 306950,2634 288639,6438
1240 306978,6549 288663,6730
1241 307017,8054 288680,2444
1242 307008,4460 288738,2151
1243 306996,0454 288749,8263
1244 306981,8600 288758,4421
1245 306952,0012 288771,5996
1246 306904,2551 288798,4612
1247 306905,3427 288803,4788
1248 306911,5481 288832,0339
1249 306910,5455 288836,2611
1250 306904,8583 288860,2319
1251 306900,3004 288881,6826
1252 306898,6937 288889,2428
1253 306880,3979 288946,8029
1254 306863,3719 288980,6758
1255 306909,3250 288998,3490
1256 306912,2465 288999,4734
1257 306917,4729 288995,1582
1258 306922,3000 288991,1759
1259 306963,0082 288953,5920
1260 306997,4995 288928,3258
1261 307031,0120 288904,3909
1262 307034,8376 288907,5591
1263 307055,1855 288924,4111
1264 307112,5941 288971,0502
1265 307100,8284 289010,3103
1266 307109,0704 289058,8777
1267 307106,5371 289094,2979
1268 307104,8240 289099,6892
1269 307100,2355 289114,1215
1270 307071,3423 289111,7836
1271 307050,0082 289108,0399
1272 307026,6969 289108,8888
1273 307009,7107 289118,4427
1274 307006,8180 289121,2740
1275 306994,7982 289132,6128
1276 306991,0105 289148,6998
1277 306983,8496 289179,1096
1278 306950,1241 289238,7729
1279 306921,9622 289289,1987
1280 306906,8960 289328,4814
1281 306892,0050 289353,2244
1282 306892,4381 289355,8817
1283 306894,8446 289370,7716
1284 306865,9452 289399,2429
1285 306787,7588 289422,2430
1286 306787,0717 289434,8085
1287 306786,8361 289439,1176
1288 306718,4697 289442,8745
1289 306705,8971 289523,4807
1290 306678,8225 289539,6211
1291 306664,8849 289562,8444
1292 306668,2927 289565,9379
1293 306679,9152 289576,0980
1294 306653,5216 289605,3107
1295 306646,0289 289601,7727
1296 306641,3329 289599,7299
1297 306636,1064 289597,3429
1298 306632,4722 289595,6564
1299 306624,0682 289591,8594
1300 306619,3261 289587,7368
1301 306616,7917 289585,4052
1302 306615,7861 289584,2665
1303 306612,6537 289580,4233
1304 306605,4274 289570,6871
1305 306603,0773 289565,2887
1306 306598,9730 289569,6581
1307 306595,6389 289572,7537
1308 306589,2809 289552,0852
1309 306588,9164 289542,4995
1310 306587,9917 289518,2307
1311 306585,5751 289508,1116
1312 306581,9246 289504,0054
1313 306571,9056 289490,7261
1314 306521,7881 289445,7111
1315 306464,2976 289451,3727
1316 306422,4048 289455,4984
1317 306412,9614 289478,4821
1318 306405,4985 289479,0955
1319 306402,7357 289473,2997
1320 306398,3735 289466,5740
1321 306395,1582 289460,6737
1322 306394,6309 289454,6976
1323 306395,2308 289444,4658
1324 306395,5677 289438,6229
1325 306395,6088 289425,5680
1326 306391,7175 289422,0485
1327 306390,2778 289416,9714
1328 306390,1600 289410,0328
1329 306389,5917 289398,6071
1330 306388,0598 289395,3435
1331 306368,6079 289353,6586
1332 306355,9471 289365,2493
1333 306344,9248 289384,7513
1334 306336,2751 289395,7255
1335 306318,3173 289410,9626
1336 306286,6223 289428,6901
1337 306260,6772 289437,4259
1338 306242,4562 289444,6184
1339 306221,6199 289460,6154
1340 306196,8954 289481,8254
1341 306182,9342 289498,5382
1342 306175,3607 289517,3511
1343 306169,6447 289539,8566
1344 306168,5562 289544,1420
1345 306162,1777 289570,1199
1346 306154,2314 289605,4694
1347 306145,4342 289640,1655
1348 306127,2542 289673,8951
1349 306132,4070 289676,7950
1350 306169,3784 289694,0239
1351 306191,2203 289711,1257
1352 306210,5350 289731,1981
1353 306213,3644 289734,2251
1354 306222,7903 289744,3085
1355 306256,9366 289765,5779
1356 306265,5146 289768,8435
1357 306275,7271 289772,7316
1358 306276,0906 289772,8821
1359 306279,9530 289774,4703
1360 306316,6420 289788,7469
1361 306284,7556 289849,9146
1362 306312,7477 292153,9003
1363 306311,1820 292160,1517
1364 306312,4026 292166,5466
1365 306312,8511 292168,9070
1366 306313,5413 292172,5421
1367 306314,0850 292175,3960
1368 306314,6298 292178,2499
1369 306336,2782 292194,5161
1370 306337,8326 292202,3201
1371 306339,5048 292210,6708
1372 306331,3661 292240,4467
1373 306378,8540 292276,6665
1374 306383,2418 292283,9216
1375 306376,1312 292322,9851
1376 306374,9648 292326,9337
1377 306388,6824 292326,4043
1378 306397,2440 292317,7526
1379 306400,3130 292314,4655
1380 306399,6279 292346,5986
1381 306404,3127 292380,5729
1382 306404,2011 292405,7848
1383 306406,4426 292410,9058
1384 306411,8914 292429,6716
1385 306413,7377 292442,9580
1386 306415,1241 292456,9294
1387 306413,8462 292482,2981
1388 306406,2737 292501,5134
1389 306396,3450 292515,7317
1390 306391,6254 292530,1752
1391 306394,2786 292534,3931
1392 306393,8833 292538,3763
1393 306393,2771 292544,5972
1394 306407,1656 292548,8734
1395 306417,8593 292550,4780
1396 306424,8153 292545,1583
1397 306435,2560 292553,7333
1398 306451,0317 292569,4138
1399 306466,1306 292576,8839
1400 306478,8969 292582,0653
1401 306488,6719 292608,3575
1402 306494,6736 292620,8032
1403 306511,7672 292644,3757
1404 306530,5413 292652,6405
1405 306516,6210 292674,5028
1406 306504,4866 292697,8306
1407 306503,9100 292707,5411
1408 306510,1083 292726,9235
1409 306505,9109 292739,5187
1410 306492,7024 292745,7743
1411 306478,9368 292745,1046
1412 306484,2421 292758,9736
1413 306480,4430 292764,1541
1414 306455,9019 292747,7660
1415 306390,0177 292721,5291
1416 306368,4635 292706,6370
1417 306370,2053 292728,3704
1418 306383,8696 292743,0688
1419 306412,0439 292753,4205
1420 306422,6946 292766,7714
1421 306418,7460 292787,6426
1422 306396,3317 292797,6378
1423 306373,8539 292801,4829
1424 306361,8413 292814,3024
1425 306359,2168 292823,1375
1426 306356,6179 292855,8287
1427 306354,9713 292857,2316
1428 306354,5115 292880,2828
1429 306358,3474 292887,1354
1430 309311,9259 295852,5995
1431 309253,3490 295933,8539
1432 309258,1003 296003,4961
1433 309258,1649 296004,0020
1434 309262,5026 296037,6987
1435 309272,0514 296067,9088
1436 309263,2562 296103,2952
1437 309295,6392 296118,3859
1438 309323,4449 296175,7340
1439 309360,6140 296263,7980
1440 309363,6902 296272,3463
1441 309364,0291 296273,2894
1442 309373,1058 296298,5177
1443 309366,6260 296350,3373
1444 309366,6741 296406,1534
1445 309359,8297 296452,6830
1446 309342,3920 296505,9453
1447 309338,3010 296550,9880
1448 309337,9253 296574,1078
1449 309345,2592 296591,0837
1450 309397,7924 296642,6554
1451 309420,4392 296672,6566
1452 309429,2681 296679,8820
1453 309444,5431 296685,3060
1454 309502,2384 296697,3032
1455 309522,2279 296704,2336
1456 309540,8698 296710,6982
1457 309650,9436 296726,8866
1458 309687,4042 296737,6980
1459 309718,3239 296739,2914
1460 309750,5409 296779,7035
1461 309760,6406 296792,3734
1462 309827,5652 296826,3180
1463 309869,2430 296836,9973
1464 309907,3584 296845,0460
1465 309963,4100 296853,1632
1466 309992,9351 296846,9270
1467 310043,2892 296836,3174
1468 310050,8843 296832,3524
1469 313889,6708 294193,2341
1470 313862,6771 294123,4874
1471 313847,8230 294138,1971
1472 313821,9404 294166,1462
1473 313807,2408 294163,4153
1474 313698,3313 294140,5780
1475 313687,7217 294136,5291
1476 313682,6302 294115,7828
1477 313681,0123 294109,1709
1478 313701,1821 294041,6196
1479 313696,7605 293991,4170
1480 313692,1156 293938,6820
1481 313697,9218 293889,3550
1482 313733,9594 293850,5884
1483 313780,0209 293801,0380
1484 313861,8794 293828,9133
1485 313879,5465 293826,7086
1486 313893,1268 293825,0139
1487 313899,5432 293824,2131
1488 313887,4539 293877,9579
1489 314011,0568 293863,7539
1490 314075,4623 293870,0291
1491 314106,4312 293892,9871
1492 314158,6624 293961,1517
1493 314160,3314 293971,3026
1494 314170,5233 294006,7043
1495 314155,6641 294039,4396
1496 314131,3185 294076,1930
1497 314125,4202 294122,2811
1498 314124,4382 294131,7747
1499 314075,0803 294115,4255
1500 314070,9690 294117,6445
1501 314061,8810 294117,1888
1502 314050,9016 294109,9808
1503 313996,5139 294095,2588
1504 314014,8845 294157,6522
1505 314009,1859 294237,5447
1506 313990,6925 294219,7485
1507 313967,3125 294212,9686
1508 313943,4851 294221,5876
1509 313924,4192 294238,5093
1510 313889,6708 294193,2341
1511 311230,3490 293736,9919
1512 311208,6145 293598,4836
1513 311233,9841 293579,3840
1514 311249,7681 293556,3727
1515 311259,5657 293531,6083
1516 311282,7275 293472,0258
1517 311251,1648 293432,6714
1518 311206,4283 293455,5885
1519 311176,4180 293456,5081
1520 311168,4379 293438,1539
1521 311144,6278 293383,3904
1522 311131,7859 293355,6738
1523 311118,2424 293332,3706
1524 311095,9397 293294,5062
1525 311083,3281 293266,1619
1526 311067,8002 293273,8173
1527 311058,6713 293278,3177
1528 311037,1488 293294,0730
1529 311029,5958 293299,6016
1530 311024,9591 293284,9747
1531 310993,0277 293188,4843
1532 310949,0326 293195,4629
1533 310914,1479 293227,9247
1534 310906,0564 293213,5938
1535 310894,2271 293185,9458
1536 310873,6672 293136,3237
1537 310888,7753 293130,6754
1538 310889,3784 293130,4501
1539 310898,1060 293133,8079
1540 310902,1426 293133,6133
1541 310909,3126 293133,2671
1542 310920,2255 293127,8031
1543 310926,1421 293130,2095
1544 310931,3993 293136,4661
1545 310938,0543 293141,0925
1546 310946,5750 293147,0154
1547 310947,8898 293144,2833
1548 310972,9225 293092,3634
1549 311090,3047 293107,8750
1550 311101,9250 293001,4087
1551 311144,4855 293002,2965
1552 311164,6154 293003,3390
1553 311164,3081 293023,8834
1554 311170,9088 293015,2440
1555 311219,1730 292955,7496
1556 311236,1704 292934,7975
1557 311239,2352 292931,7203
1558 311240,2101 292930,6913
1559 311315,5447 292851,1490
1560 311325,7130 292851,9508
1561 311329,5991 292852,0992
1562 311356,5652 292854,2753
1563 311366,2480 292855,0566
1564 311373,1929 292855,6167
1565 311392,0775 292857,1865
1566 311402,5796 292836,1023
1567 311411,2089 292830,8799
1568 311410,1951 292825,0104
1569 311418,7476 292817,3303
1570 311420,4719 292811,0952
1571 311424,0447 292807,0023
1572 311428,0096 292797,5457
1573 311443,5673 292776,8732
1574 311480,0544 292760,1573
1575 311486,0889 292757,3926
1576 311533,9762 292735,4534
1577 311491,6031 292700,0250
1578 311490,4111 292699,0277
1579 311472,4779 292686,6649
1580 311465,2003 292681,6483
1581 311460,3650 292678,3142
1582 311422,5548 292652,2483
1583 311379,2201 292633,5510
1584 311374,8896 292631,6832
1585 311353,4419 292622,4293
1586 311360,1819 292614,9050
1587 311365,4453 292609,0304
1588 311390,5978 292581,1581
1589 311403,1971 292567,6311
1590 311413,3132 292555,9226
1591 311431,7554 292535,4314
1592 311449,6959 292514,2550
1593 311462,1017 292499,6129
1594 311480,0533 292468,5007
1595 311552,3396 292502,2732
1596 311547,3998 292509,0706
1597 311541,5599 292518,7177
1598 311537,9657 292530,4220
1599 311538,0149 292530,4220
1600 311540,9415 292530,2601
1601 311554,9825 292529,5198
1602 311558,2286 292529,3478
1603 311558,3085 292529,3457
1604 311592,0176 292527,2968
1605 311615,3176 292526,0546
1606 311618,6036 292525,8805
1607 311638,6967 292520,6182
1608 311643,9692 292519,3423
1609 311676,6133 292526,4192
1610 311719,2947 292538,7235
1611 311728,0068 292541,2507
1612 311792,3438 292559,9100
1613 311799,4604 292561,9775
1614 311801,4194 292562,5459
1615 311858,7460 292536,9121
1616 311882,7455 292527,0878
1617 311897,2474 292520,2618
1618 311901,3936 292511,1687
1619 311915,3005 292478,9834
1620 311987,8109 292442,4614
1621 312012,1464 292429,2958
1622 312021,3408 292417,2146
1623 312040,6525 292444,8585
1624 312042,9462 292448,1375
1625 312059,2872 292450,2561
1626 312062,4913 292450,6656
1627 312066,9713 292451,2462
1628 312088,4609 292427,0758
1629 312089,4451 292425,9043
1630 312095,5665 292418,5613
1631 312111,9935 292398,1805
1632 312116,0424 292395,8724
1633 312144,6233 292379,6237
1634 312160,3120 292376,5516
1635 312196,3721 292369,5004
1636 312227,0338 292440,7913
1637 312294,3577 292410,5249
1638 312323,9728 292490,8925
1639 312331,9098 292508,2688
1640 312333,4663 292511,6818
1641 312335,0894 292515,2513
1642 312339,1146 292518,2661
1643 312370,4603 292541,7628
1644 312401,8418 292551,4130
1645 312415,6720 292560,5430
1646 312425,0098 292569,3135
1647 312434,8320 292578,5387
1648 312450,1367 292651,3717
1649 312455,5670 292723,1930
1650 312456,1671 292784,8030
1651 312460,7986 292839,1252
1652 312464,4861 292872,2096
1653 312380,2784 292830,0023
1654 312377,9816 292828,8545
1655 312375,6949 292827,7056
1656 312369,4978 292824,9786
1657 312297,5802 292788,7587
1658 312294,9987 292787,4592
1659 312199,9940 292766,2174
1660 312197,0828 292765,5682
1661 312196,0148 292765,3317
1662 312147,3829 292781,7290
1663 312129,4528 292789,8831
1664 312125,8768 292791,3556
1665 312125,8390 292791,3668
1666 312124,1924 292791,8481
1667 312113,7261 292827,8182
1668 312106,7803 292851,6918
1669 312106,0399 292854,1063
1670 312104,9832 292857,5500
1671 312069,7515 292942,5399
1672 312067,7761 292947,1827
1673 312041,2474 293014,5753
1674 312006,3229 293100,1366
1675 312003,2478 293107,6753
1676 311968,4686 293159,2419
1677 311954,1746 293178,4666
1678 311950,0275 293182,7375
1679 311940,8370 293193,0493
1680 311935,3647 293205,9241
1681 311931,2094 293215,7002
1682 311933,8903 293297,4318
1683 311959,0970 293375,5814
1684 311971,8386 293445,7213
1685 311973,0807 293452,6025
1686 311965,0966 293537,4675
1687 311910,1139 293514,6846
1688 311897,9561 293509,3793
1689 311812,7120 293482,3026
1690 311731,2231 293475,8218
1691 311642,6195 293476,4392
1692 311574,5082 293505,3693
1693 311511,6008 293501,3879
1694 311458,5688 293512,0898
1695 311530,9524 293595,5243
1696 311436,6163 293721,7354
1697 311364,5503 293756,4520
1698 311338,6830 293764,4536
1699 311331,0051 293766,8252
1700 311285,4218 293780,9257
1701 311263,6975 293780,3655
1702 306281,5085 289869,2323
1703 306215,8363 289993,1639
1704 306211,2437 290004,6062
1705 306203,0026 290025,1445
1706 306193,3217 290064,4877
1707 306191,8030 290070,6603
1708 306193,3523 290106,1132
1709 306224,5137 290136,8496
1710 306251,8258 290155,4720
1711 306263,2485 290164,5027
1712 306267,5391 290167,8953
1713 306271,0985 290176,1364
1714 306270,7145 290188,8125
1715 306271,0105 290217,7631
1716 306272,8865 290226,5469
1717 306275,6758 290230,9716
1718 306275,8293 290233,6616
1719 306276,2502 290241,0365
1720 306277,7853 290243,0989
1721 306305,2622 290265,0667
1722 306328,2008 290275,9631
1723 306336,6324 290280,0806
1724 306352,8331 290280,9049
1725 306373,8037 290280,6991
1726 306397,4591 290276,1372
1727 306413,6055 290271,0509
1728 306448,9622 290253,2610
1729 306451,9185 290251,7742
1730 306482,3763 290236,4490
1731 306501,8262 290218,6857
1732 306522,3789 290168,9971
1733 306527,3750 290133,0188
1734 306530,2494 290095,4370
1735 306531,9348 290074,1971
1736 306539,4480 290052,8048
1737 306545,7527 290038,4934
1738 306550,0228 290034,1537
1739 306554,2939 290029,8130
1740 306563,5918 290029,0122
1741 306578,4860 290033,4675
1742 306589,8625 290046,3362
1743 306588,5529 290076,4070
1744 306586,7783 290111,9583
1745 306586,7762 290111,9940
1746 306586,6892 290112,5347
1747 306580,1704 290152,7738
1748 306571,6118 290184,5619
1749 306561,2939 290213,1837
1750 306554,3246 290225,7256
1751 306522,3983 290279,5511
1752 306520,6289 290290,1598
1753 306525,3024 290300,1069
1754 306553,1450 290331,2366
1755 306563,9768 290338,4537
1756 306567,3561 290340,7054
1757 306584,7477 290343,4426
1758 306598,3740 290339,9753
1759 306614,6342 290341,7069
1760 306622,3776 290352,2889
1761 306625,9883 290363,7793
1762 306631,7155 290379,6052
1763 306658,6743 290409,6422
1764 306683,6497 290445,0326
1765 306674,2013 290455,0812
1766 306658,2821 290476,0649
1767 306679,3130 290497,9243
1768 306696,8091 290510,0709
1769 306715,2432 290518,6276
1770 306739,0789 290527,8159
1771 306778,0389 290550,0940
1772 306798,2230 290581,3331
1773 306817,2080 290597,9045
1774 306843,5554 290622,1591
1775 306860,2651 290648,4851
1776 306876,7566 290664,3243
1777 306892,5610 290673,2526
1778 306903,3519 290676,0460
1779 306949,5242 290681,0544
1780 306953,8567 290680,4021
1781 306993,9801 290674,3625
1782 306989,3208 290699,0656
1783 306981,9430 290730,5269
1784 306975,6238 290728,3837
1785 306961,6134 290714,1266
1786 306943,7733 290689,0764
1787 306918,5154 290683,3348
1788 306912,6058 290682,7594
1789 306901,7842 290690,1700
1790 306886,4242 290693,6731
1791 306877,1315 290695,7928
1792 306865,1301 290689,4962
1793 306849,2950 290694,1974
1794 306706,2135 290736,6791
1795 306728,0831 290769,0354
1796 306715,8084 290837,0710
1797 306712,5951 290855,2081
1798 306711,9080 290859,1403
1799 306709,2548 290874,1082
1800 306707,7239 290914,0186
1801 306705,7865 290964,3062
1802 306648,9432 290967,7037
1803 306604,7883 290980,4976
1804 306574,4144 290992,2101
1805 306570,9963 290993,5270
1806 306541,0853 291005,0552
1807 306537,3590 291006,5021
1808 306528,4460 291009,9468
1809 306524,6880 291011,3999
1810 306510,5446 291016,8629
1811 306495,7159 291060,8508
1812 306486,3556 291085,5426
1813 306484,1356 291099,5970
1814 306475,1254 291142,4852
1815 306461,1294 291141,5206
1816 306457,8567 291153,2771
1817 306468,6875 291159,5420
1818 306471,0591 291171,3927
1819 306494,7821 291180,1151
1820 306512,0815 291166,1990
1821 306559,0063 291124,3563
1822 306557,2748 291132,3138
1823 306555,5647 291139,0292
1824 306552,8490 291151,3285
1825 306552,7528 291180,8422
1826 306554,6851 291204,2303
1827 306611,1157 291188,3204
1828 306615,9817 291186,5879
1829 306629,8630 291181,6420
1830 306645,5968 291176,4789
1831 306667,8043 291139,4020
1832 306691,1228 291158,2896
1833 306776,0759 291182,3915
1834 306769,2151 291209,5858
1835 306761,4255 291236,8386
1836 306768,1399 291236,2784
1837 306798,0417 291233,7727
1838 306800,9182 291232,9719
1839 306835,5570 291223,2961
1840 306861,4591 291216,0637
1841 306889,3877 291199,7544
1842 306889,3436 291242,1296
1843 306903,7462 291240,4390
1844 306940,8816 291236,0859
1845 306974,8231 291235,4347
1846 306981,3070 291194,9078
1847 307015,4595 291191,4396
1848 307026,9263 291192,9509
1849 307040,8527 291194,7860
1850 307061,3961 291192,4431
1851 307082,3964 291191,5962
1852 307103,6207 291192,1522
1853 307112,5347 291194,6211
1854 307126,1437 291198,3905
1855 307140,4520 291211,9072
1856 307144,9248 291216,1190
1857 307164,5314 291234,6514
1858 307168,1594 291238,0786
1859 307182,9541 291247,6500
1860 307191,0079 291261,7321
1861 307201,7230 291280,6331
1862 307207,0735 291309,0153
1863 307219,8223 291338,5669
1864 307233,2694 291371,8868
1865 307196,3174 291385,9474
1866 307174,9485 291419,7465
1867 307155,0757 291466,2034
1868 307143,7728 291466,8873
1869 307167,9320 291487,9982
1870 307170,9457 291490,6248
1871 307160,5029 291518,1406
1872 307175,3202 291533,2220
1873 307204,5708 291561,3667
1874 307203,3235 291562,1163
1875 307201,4363 291563,8253
1876 307173,0132 291586,0820
1877 307172,2195 291587,1613
1878 307146,0042 291622,7986
1879 307148,0951 291667,8484
1880 307191,0161 291679,5896
1881 307197,9916 291651,8719
1882 307267,0573 291649,4409
1883 307283,4945 291648,8573
1884 307274,0646 291666,5275
1885 307266,3119 291677,0439
1886 307240,6719 291711,8374
1887 307202,1132 291755,7280
1888 307199,1774 291758,4509
1889 307179,2504 291776,9597
1890 307162,3246 291793,8947
1891 307138,5586 291776,0729
1892 307109,3306 291757,8907
1893 307100,6399 291756,0516
1894 307082,4680 291755,5406
1895 307045,7720 291754,7778
1896 307016,8746 291756,7633
1897 306994,0200 291764,5201
1898 306971,3958 291731,0569
1899 306965,3838 291722,4521
1900 306889,7911 291614,2011
1901 306862,3234 291626,3845
1902 306834,6088 291638,6859
1903 306802,3948 291627,7004
1904 306780,5662 291628,6149
1905 306741,3501 291638,0951
1906 306739,3071 291633,5372
1907 306704,1830 291555,1726
1908 306663,7432 291542,8262
1909 306660,5093 291531,2550
1910 306631,2957 291540,6849
1911 306617,7942 291553,5505
1912 306607,6617 291593,4773
1913 306602,7905 291596,0302
1914 306600,5071 291597,2220
1915 306564,9978 291615,8292
1916 306558,6479 291621,9701
1917 306542,1810 291637,9210
1918 306561,4087 291669,9189
1919 306575,9003 291695,3827
1920 306605,4745 291716,6030
1921 306616,4733 291745,8475
1922 306628,5176 291809,7615
1923 306657,0657 291859,5647
1924 306659,4270 291863,4119
1925 306673,9954 291887,1533
1926 306692,2493 291929,5767
1927 306667,0691 291943,2593
1928 306623,3054 291948,3895
1929 306601,1399 291947,7833
1930 306596,6250 291947,6646
1931 306573,6864 291958,7965
1932 306570,6482 291962,0098
1933 306553,4594 291980,1960
1934 306536,0360 291998,1273
1935 306519,0273 292012,4142
1936 306503,3110 292025,1301
1937 306500,0302 292035,6764
1938 306496,6488 292057,4189
1939 306488,5244 292115,5023
1940 306454,3505 292123,3840
1941 306426,1741 292132,4187
1942 306407,6499 292130,5366
1943 306385,5182 292117,9343
1944 306376,4497 292106,5238
1945 306373,5702 292103,6925
1946 306370,0189 292100,1925
1947 306376,2019 292079,0796
1948 306375,1666 292026,2023
1949 306378,7219 291999,2004
1950 306396,0092 291963,7947
1951 306400,2495 291901,4730
1952 306388,5596 291893,3916
1953 306375,6674 291884,4777
1954 306358,8358 291885,5549
1955 306341,7576 291888,6802
1956 306338,3262 291889,3375
1957 306321,6309 291892,5509
1958 306298,1024 291895,0975
1959 306255,7826 291926,2209
1960 306214,8687 291977,3186
1961 306190,5374 292006,9009
1962 306196,9180 292013,2435
1963 306193,0492 292025,7886
1964 306216,1814 292039,3699
1965 306234,0062 292055,9177
1966 306245,0490 292070,9276
1967 306270,3439 292080,0483
1968 306295,2301 292067,5350
1969 306299,7654 292082,3585
1970 306311,8486 292106,9191
1971 306298,9216 292130,5028
1972 306302,1318 292138,1552
1973 306307,6041 292147,4377
1974 306372,1172 292898,1885
1975 306384,5148 292901,8011
1976 306438,9618 292921,8940
1977 306453,4473 292928,9331
1978 306463,1671 292919,2358
1979 306475,5043 292905,5449
1980 306497,9718 292879,0028
1981 306519,5619 292861,5118
1982 306527,3167 292852,2959
1983 306550,5399 292830,4314
1984 306565,2650 292833,6222
1985 306601,0303 292834,6729
1986 306620,9297 292833,1501
1987 306648,5081 292834,7271
1988 306690,0630 292861,6061
1989 306716,7813 292872,1134
1990 306733,3730 292855,7089
1991 306742,4888 292850,0319
1992 306771,1351 292836,5201
1993 306802,2800 292851,0210
1994 307015,1923 293106,3851
1995 307003,8853 293116,1622
1996 306988,0470 293115,7578
1997 306955,7122 293112,1277
1998 306940,1371 293115,3461
1999 306937,9795 293116,7142
2000 306932,7449 293121,4000
2001 306932,0956 293125,2820
2002 306938,9779 293139,9907
2003 306972,7013 293170,0758
2004 306979,4557 293178,1378
2005 306985,8966 293193,1210
2006 306985,9559 293207,1538
2007 306984,6730 293211,5458
2008 306960,5925 293248,5316
2009 306942,6204 293287,9884
2010 306935,1185 293299,1971
2011 306969,1399 293310,0352
2012 306967,1666 293314,9984
2013 306953,4860 293349,3987
2014 306947,9318 293346,7732
2015 306923,2791 293335,1201
2016 306896,8209 293385,0052
2017 306889,5474 293395,2063
2018 306865,3851 293428,6133
2019 306858,1342 293444,0164
2020 306854,6864 293462,0203
2021 306852,6670 293480,5895
2022 306851,0696 293482,8525
2023 306833,6719 293507,4941
2024 306828,6768 293523,3763
2025 306820,8544 293552,7805
2026 306861,6710 293559,4078
2027 306864,2813 293559,8318
2028 306840,6852 293597,6030
2029 306839,4636 293599,7719
2030 306838,0065 293601,8188
2031 306816,0038 293638,7095
2032 306815,1200 293640,5076
2033 306815,1620 293640,5782
2034 306816,1338 293642,2258
2035 306826,6482 293659,7721
2036 306880,2864 293679,8680
2037 306873,8628 293693,5804
2038 306861,9281 293719,0546
2039 306865,5837 293764,2140
2040 306886,0770 293814,8784
2041 306895,2399 293823,8466
2042 306896,6140 293825,1912
2043 306898,0507 293826,5356
2044 306902,3649 293830,5732
2045 306915,0941 293842,5684
2046 306919,6981 293847,0863
2047 306955,9323 293882,6232
2048 306951,9838 293908,5652
2049 306948,8882 293915,0963
2050 306946,7194 293919,6725
2051 306944,4175 293924,0962
2052 306935,2280 293943,0494
2053 306927,9740 293958,0111
2054 306924,2507 293959,7007
2055 306921,2944 293961,0431
2056 306889,2811 293975,5758
2057 306867,9247 293982,2769
2058 306832,1830 293949,2559
2059 306830,7258 293947,9093
2060 306820,0363 293938,7814
2061 306812,6256 293931,4813
2062 306826,3236 293890,4209
2063 306843,0107 293897,4803
2064 306857,9038 293864,5547
2065 306810,8202 293841,3212
2066 306772,0311 293856,7908
2067 306764,0582 293859,9702
2068 306706,3569 293868,5288
2069 306707,4874 293878,7361
2070 306713,6652 293934,8000
2071 306714,7998 293945,1282
2072 306718,0090 293975,0761
2073 306722,3661 294015,7411
2074 306725,3735 294043,0656
2075 306727,2056 294066,7158
2076 306728,1578 294079,3929
2077 306728,9360 294089,7498
2078 306730,2837 294106,6129
2079 306753,8295 294091,2109
2080 306812,6154 294067,5259
2081 306872,9259 294044,2513
2082 306931,1536 294039,7089
2083 306969,2341 294029,4443
2084 307019,5708 293997,4996
2085 307050,5520 293990,8282
2086 307124,8093 293982,9230
2087 307165,8584 293951,4790
2088 307193,8689 293932,6466
2089 307208,7631 293939,6528
2090 307257,3979 293965,1699
2091 307289,4932 293925,3936
2092 307290,5131 293896,0120
2093 307309,1110 293871,4830
2094 307323,2534 293845,8933
2095 307348,2021 293829,6281
2096 307376,0416 293822,3250
2097 307393,1168 293829,0127
2098 307440,0549 293810,2673
2099 307447,6008 293825,6765
2100 307465,7748 293854,6260
2101 307524,8022 293900,1930
2102 307554,2095 293910,0049
2103 307610,0226 293928,6345
2104 307640,1588 293939,7142
2105 307671,1165 293931,9534
2106 307693,9445 293936,4200
2107 307731,3020 293921,8864
2108 307783,6284 293913,8665
2109 307841,4547 293898,4316
2110 307888,0314 293870,9946
2111 307930,5807 293844,9747
2112 307982,6552 293824,7488
2113 308040,5787 293768,3580
2114 308081,2111 293730,9340
2115 308127,1067 293785,8859
2116 308159,1221 293853,1063
2117 308194,1500 293904,7273
2118 308211,5253 293939,1848
2119 308221,4550 293958,8907
2120 308248,1107 294014,6752
2121 308270,8087 294062,2799
2122 308303,0607 294114,6882
2123 308318,2148 294141,8231
2124 308346,8120 294186,1429
2125 308391,5178 294230,5590
2126 308422,8307 294259,3887
2127 308449,6677 294296,0304
2128 308463,3781 294314,7379
2129 308478,5599 294339,5709
2130 308498,8873 294370,5018
2131 308508,7064 294385,4430
2132 308530,7040 294455,3771
2133 308537,2802 294486,4822
2134 308540,8242 294522,9825
2135 308573,0997 294598,4985
2136 308584,1086 294643,3682
2137 308617,3569 294705,2484
2138 308647,5957 294773,2246
2139 308647,9357 294806,4248
2140 308658,6313 294841,3011
2141 308660,5461 294844,9425
2142 308657,4384 294851,4326
2143 308658,4265 294860,3148
2144 308659,9922 294863,9767
2145 308656,5137 294872,6786
2146 308653,5809 294876,7910
2147 308657,8961 294887,4498
2148 308650,3226 294905,2930
2149 308649,4839 294907,2396
2150 308646,7888 294913,4962
2151 308648,2397 294918,3019
2152 308630,6946 294930,4752
2153 308620,9666 294943,4042
2154 308615,9530 294963,7777
2155 308608,5352 294965,2103
2156 308602,7660 294987,6379
2157 308605,4059 294997,8492
2158 308595,8765 295001,1384
2159 308584,9514 295015,1652
2160 308588,4628 295024,1179
2161 308592,8597 295031,9434
2162 308604,4535 295037,3624
2163 308595,2242 295049,3053
2164 308588,7157 295064,1235
2165 308584,4794 295079,9014
2166 308589,1816 295079,9536
2167 308616,6534 295056,3862
2168 308643,7690 295040,6331
2169 308669,4141 295025,8250
2170 308731,1080 295024,9945
2171 308736,1051 295024,8379
2172 308753,4097 295024,7969
2173 308808,3729 295019,8745
2174 308808,1886 295017,1793
2175 308852,3752 295013,0956
2176 308877,3158 295017,3165
2177 308886,3577 295024,9362
2178 308907,2319 295030,2845
2179 308918,2051 295034,4030
2180 308929,7559 295043,5842
2181 308962,7737 295066,1583
2182 308974,5886 295082,0323
2183 308978,9918 295087,9480
2184 309002,7107 295102,0208
2185 309017,0702 295105,6929
2186 309028,0321 295116,4735
2187 309041,7998 295120,4037
2188 309049,6355 295122,4291
2189 309075,6062 295126,6479
2190 309085,3660 295128,7831
2191 309099,1818 295128,8107
2192 309100,4054 295129,2756
2193 309126,3740 295139,1234
2194 309132,9082 295142,1196
2195 309152,5986 295151,1472
2196 309154,2791 295147,2928
2197 309184,0160 295151,3643
2198 309214,3551 295150,4683
2199 309240,6831 295149,6901
2200 309295,4866 295165,1812
2201 309322,3994 295194,0487
2202 309362,8433 295236,4976
2203 309367,7749 295243,7506
2204 309391,6812 295278,9106
2205 309407,5358 295302,8231
2206 309442,3773 295342,0464
2207 309452,8088 295374,8329
2208 309454,9644 295411,6804
2209 309456,0293 295432,8557
2210 309440,9847 295501,6572
2211 309430,8236 295544,3960
2212 309427,6000 295597,8212
2213 309431,6622 295644,4121
2214 309431,6417 295682,1229
2215 309398,3372 295743,1748
2216 309372,3429 295769,2920
2217 309340,8877 295812,6840
2218 311237,0480 293779,6794
2219 311230,3490 293736,9919

2. Opis granic obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe w części pokrywającej się z obszarem Parku

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)7)
X Y
1 2 3
1 306120,5193 287561,0431
2 306108,6357 287559,1447
3 306107,2063 287566,8411
4 306109,7151 287578,2863
5 306117,1934 287616,9033
6 306136,3104 287715,6190
7 306142,6818 287715,1531
8 306174,7462 287712,8071
9 306194,4727 287706,0979
10 306243,2600 287690,4675
11 306267,6732 287683,8729
12 306288,5884 287666,5530
13 306303,6781 287665,4318
14 306324,6240 287660,5852
15 306366,7289 287638,2220
16 306360,0708 287637,2195
17 306348,5774 287635,4879
18 306320,0559 287627,4373
19 306237,0699 287604,5734
20 306224,8833 287601,3242
21 306209,9452 287595,1986
22 306196,6854 287587,7203
23 306179,5222 287575,0730
24 306161,4323 287568,3064
25 306149,0265 287565,4033
26 306120,5193 287561,0431
27 304073,0262 288938,3047
28 304072,1455 288937,9524
29 304069,9225 288940,4418
30 304076,4648 288944,9095
31 304078,3448 288942,0198
32 304073,0262 288938,3047
33 304897,3319 289168,8594
34 304922,2335 289153,7482
35 304925,7130 289151,7585
36 304930,9314 289148,7838
37 304987,2493 289116,6384
38 304988,8417 289115,7291
39 305026,4419 289088,8727
40 304998,4590 289066,6724
41 304996,3475 289064,9971
42 304989,2277 289059,3486
43 304959,0309 289088,2234
44 304961,2284 289095,4764
45 304959,8143 289096,7994
46 304950,4785 289105,5270
47 304934,7201 289116,9537
48 304922,3297 289124,7946
49 304916,7684 289128,3192
50 304911,9618 289131,3605
51 304898,1418 289140,1055
52 304874,2601 289148,8842
53 304859,4357 289158,1504
54 304832,9397 289161,7405
55 304817,0564 289166,5984
56 304804,3998 289165,2334
57 304810,9431 289171,4316
58 304836,4991 289195,6390
59 304841,1215 289198,8553
60 304843,9907 289207,1589
61 304855,6653 289198,8113
62 304875,9457 289183,5322
63 304897,3319 289168,8594
64 305014,7786 289138,0349
65 304996,6455 289120,5869
66 304929,9832 289162,5884
67 304884,0670 289187,3292
68 304892,9799 289192,1328
69 304926,2823 289210,0569
70 304950,1958 289190,7729
71 304974,4279 289171,0784
72 305014,7786 289138,0349
73 302495,6249 289387,1659
74 302488,2705 289366,0081
75 302483,5129 289352,7227
76 302492,6276 289339,3430
77 302494,2926 289329,8875
78 302493,8042 289319,3792
79 302489,5126 289292,4746
80 302487,3582 289275,0656
81 302506,9779 289265,5792
82 302494,4944 289231,9674
83 302474,0604 289240,0693
84 302470,1477 289242,2729
85 302465,3114 289245,0050
86 302447,4662 289254,2855
87 302424,7374 289266,1107
88 302402,7286 289277,5529
89 302392,0872 289251,7460
90 302389,4556 289252,6583
91 302382,9305 289254,1934
92 302376,1998 289254,8835
93 302370,3896 289256,5363
94 302371,6788 289260,3169
95 302378,8018 289281,1317
96 302384,4840 289297,7502
97 302414,9490 289386,7982
98 302440,3555 289374,2993
99 302453,8231 289406,3597
100 302464,2853 289429,0710
101 302466,8525 289434,6426
102 302491,8944 289480,1666
103 302497,4701 289487,3152
104 302506,9144 289497,9136
105 302519,3848 289510,8887
106 302553,9160 289547,0112
107 302587,8289 289583,5035
108 302609,3032 289609,9197
109 302621,5083 289627,2242
110 302646,2450 289580,2257
111 302618,1904 289551,5947
112 302570,7496 289503,1830
113 302536,2469 289462,5149
114 302530,8300 289455,3110
115 302515,1055 289426,7312
116 302514,8054 289426,1864
117 302511,1221 289419,4935
118 302495,6249 289387,1659
119 302790,1836 289600,7252
120 302749,0515 289569,8075
121 302741,2855 289579,3246
122 302758,7856 289592,5188
123 302773,3101 289602,0656
124 302818,1510 289634,3268
125 302830,4442 289634,6022
126 302807,2546 289613,3931
127 302790,1836 289600,7252
128 304640,0918 289736,4390
129 304649,6631 289717,8954
130 304642,8176 289711,0868
131 304631,6510 289703,6146
132 304626,4583 289710,9178
133 304614,6986 289703,9935
134 304611,8407 289708,8636
135 304611,5355 289709,3235
136 304607,5726 289715,9487
137 304605,5328 289719,4324
138 304614,9536 289725,7904
139 304622,3612 289730,7804
140 304624,2484 289727,8210
141 304625,8234 289725,0911
142 304634,4034 289731,1050
143 304640,0918 289736,4390
144 305078,1150 289740,6558
145 305069,5553 289722,5566
146 305042,5299 289735,4149
147 305051,1183 289753,5029
148 305055,6228 289751,3617
149 305078,1150 289740,6558
150 305389,8175 289964,1263
151 305388,3256 289964,0927
152 305387,4009 289964,5923
153 305361,5684 289969,5505
154 305365,4729 289991,7058
155 305391,3361 289986,7363
156 305393,7128 289986,2816
157 305389,8175 289964,1263
158 310050,8843 296832,3524
159 310064,0068 296825,5050
160 310065,9022 296825,6453
161 310067,5887 296823,3013
162 310073,1071 296822,2281
163 310084,6199 296817,7164
164 310106,9482 296803,3824
165 310120,5541 296797,9952
166 310127,2798 296792,0621
167 310135,0264 296780,7059
168 310138,9053 296771,0518
169 310150,9382 296756,9707
170 310154,8838 296754,8561
171 310168,1373 296742,7074
172 310176,6387 296729,8870
173 310192,3867 296712,1185
174 310202,7065 296702,1017
175 310209,7937 296695,2275
176 310223,2214 296676,8109
177 310247,1083 296642,3217
178 310256,4348 296635,0880
179 310258,9611 296632,0581
180 310262,3730 296626,3287
181 310277,8047 296600,0468
182 310294,5103 296590,1805
183 310319,5183 296581,8555
184 310340,7521 296578,5695
185 310352,1174 296573,8416
186 310372,7223 296549,8289
187 310386,3999 296533,6558
188 310394,5336 296526,6689
189 310421,2692 296509,6460
190 310435,9830 296511,8661
191 310444,3624 296511,7534
192 310468,3414 296503,1794
193 310477,1530 296501,8534
194 310486,1733 296502,7115
195 310494,0336 296502,3347
196 310511,0913 296497,9294
197 310529,6943 296487,3033
198 310539,0363 296478,9680
199 310545,1495 296470,7146
200 310557,2020 296457,9125
201 310563,3256 296451,8792
202 310574,4247 296438,0715
203 310574,7831 296437,6261
204 310583,4441 296434,0533
205 310629,2948 296415,1113
206 310673,1168 296403,5463
207 310754,7368 296377,7815
208 310777,3396 296364,8699
209 310784,8179 296361,2941
210 310829,2778 296340,0358
211 310850,4675 296339,4716
212 310904,2817 296336,1855
213 310934,1456 296304,1559
214 310956,9297 296279,7191
215 310968,4425 296267,2550
216 311003,2719 296213,5472
217 311022,4135 296154,0293
218 311015,4308 296078,0228
219 311009,6605 296015,1841
220 310974,4585 295977,1742
221 311014,0187 295914,8157
222 311062,6013 295904,1907
223 311102,5446 295911,5430
224 311177,4225 295906,8971
225 311228,4996 295918,4008
226 311267,2898 295888,9771
227 311289,7256 295896,2772
228 311283,8713 295854,9414
229 311281,2489 295836,4233
230 311319,7217 295771,2980
231 311402,0431 295713,7020
232 311404,0715 295692,2319
233 311450,0604 295656,2803
234 311475,0040 295636,7946
235 311483,9425 295629,8109
236 311534,9039 295650,4220
237 311578,7772 295636,3440
238 311656,8470 295561,1763
239 311634,1213 295522,2755
240 311665,0247 295470,8462
241 311675,2892 295453,7648
242 311734,8409 295458,0011
243 311803,0179 295462,9685
244 311834,4956 295487,4902
245 311849,4839 295502,9260
246 311872,7708 295492,6932
247 311904,1051 295503,3643
248 311959,1195 295522,0994
249 311968,6345 295554,4117
250 311974,6884 295574,8978
251 311979,8237 295592,2731
252 311981,2195 295633,6427
253 311958,4723 295702,5763
254 311985,4260 295745,5454
255 312013,1775 295829,9036
256 312051,5509 295812,6963
257 312056,3094 295763,4316
258 312084,3055 295718,3408
259 312104,8910 295740,0035
260 312130,6661 295722,9908
261 312172,4801 295702,2139
262 312235,5176 295670,8917
263 312247,5209 295683,6498
264 312257,7916 295694,1110
265 312273,7128 295712,8389
266 312311,0857 295741,2876
267 312323,1361 295747,5514
268 312334,6326 295757,6522
269 312338,8024 295761,3160
270 312354,4552 295776,8900
271 312381,4161 295801,5634
272 312393,5966 295817,7272
273 312422,5236 295839,6685
274 312450,8556 295856,6863
275 312453,3101 295858,4005
276 312487,5803 295882,3344
277 312515,9728 295898,4204
278 312550,8932 295911,1508
279 312577,5510 295937,6448
280 312593,4220 295944,1993
281 312604,3900 295942,4626
282 312626,9753 295938,8868
283 312663,1851 295964,3610
284 312708,7449 295964,5145
285 312737,6309 295969,1368
286 312754,5883 295971,8505
287 312778,1823 295967,5701
288 312822,9618 295983,0725
289 312867,5693 296010,0046
290 312902,9219 296056,3314
291 312926,2968 296083,7184
292 312962,8248 296122,5464
293 312963,1393 296122,6764
294 312981,6399 296137,1917
295 313009,5889 296169,1168
296 313033,9642 296203,5437
297 313060,1356 296233,9637
298 313086,3838 296265,8921
299 313123,7946 296309,9138
300 313154,6057 296335,4872
301 313170,5146 296356,7731
302 313189,3418 296381,9635
303 313204,4366 296401,2075
304 313215,0360 296414,7191
305 313226,0994 296431,3274
306 313231,6310 296438,3469
307 313238,9249 296432,9464
308 313347,7117 296352,2747
309 313364,8821 296342,2036
310 313359,6085 296330,3252
311 313353,9376 296317,5836
312 313332,3629 296269,1095
313 313328,5516 296265,2878
314 313326,7032 296263,4335
315 313297,1332 296233,7733
316 313259,5421 296196,0665
317 313238,3033 296176,5460
318 313235,3584 296173,8375
319 313216,8188 296156,8022
320 313211,6844 296151,9515
321 313220,7428 296142,5247
322 313228,0859 296134,8824
323 313237,1534 296125,4556
324 313245,2512 296117,0199
325 313253,3501 296108,5934
326 313261,5942 296100,0225
327 313273,6458 296087,4805
328 313276,1350 296084,8918
329 313245,4089 296053,4141
330 313204,4121 296014,1201
331 313194,9175 296005,0199
332 313306,4055 295975,1190
333 313227,1479 295896,8466
334 313220,1796 295889,8158
335 313107,3932 295776,0258
336 313117,1600 295759,2343
337 313119,0596 295755,6932
338 313151,8533 295703,0719
339 313167,1333 295682,8182
340 313173,3879 295671,3986
341 313180,6737 295658,0865
342 313188,5176 295643,7567
343 313196,9850 295628,2667
344 313252,6537 295546,2463
345 313273,5648 295515,4312
346 313275,6016 295511,8062
347 313276,7095 295509,8114
348 313283,5089 295497,5746
349 313287,2413 295490,9360
350 313341,3403 295394,5551
351 313360,1266 295393,2864
352 313368,7804 295392,6853
353 313410,3497 295380,1310
354 313421,0342 295376,9044
355 313457,9135 295364,6851
356 313473,3154 295359,4718
357 313510,5840 295342,7478
358 313549,5308 295314,1292
359 313612,8734 295254,1964
360 313623,0397 295235,4316
361 313624,8685 295231,8834
362 313634,4111 295213,3480
363 313652,3855 295189,3281
364 313660,4382 295178,4818
365 313662,3654 295168,7990
366 313686,7581 295145,0391
367 313693,2974 295149,0848
368 313721,1378 295118,2051
369 313726,6132 295112,5824
370 313806,4011 295025,7789
371 313833,1133 294997,5042
372 313850,9830 294976,5890
373 313866,1659 294959,3182
374 313882,3185 294942,9384
375 313893,6818 294931,4183
376 313902,1063 294922,8719
377 313936,3088 294886,9102
378 313962,9933 294863,5189
379 314021,1063 294810,0835
380 314049,3882 294771,2371
381 314072,4968 294744,4749
382 314093,4694 294714,0293
383 314102,8073 294700,4408
384 314103,0929 294700,0240
385 314115,3225 294687,7371
386 314125,1652 294677,8555
387 316933,2568 293260,0220
388 316965,2036 293245,2087
389 317006,5784 293226,1091
390 317027,6072 293210,5761
391 317086,5660 293159,3218
392 317051,5278 293130,4255
393 317024,7379 293108,3307
394 317021,3905 293105,5741
395 317059,8099 293068,5104
396 317099,0015 293030,8815
397 317090,7972 293022,9445
398 317050,2786 292983,7457
399 316998,4641 292933,6199
400 316972,5027 292961,2607
401 316935,0754 292996,1720
402 316898,2401 292870,9183
403 316877,8718 292883,2791
404 316858,0952 292851,2954
405 316851,7506 292841,0349
406 316823,0386 292789,2185
407 316787,9646 292742,7935
408 316754,9048 292687,9019
409 316751,7262 292682,5658
410 316746,5858 292673,9386
411 316770,6641 292656,6975
412 316795,6907 292633,7015
413 316845,1735 292620,0885
414 316847,9976 292617,5972
415 316851,8745 292619,5345
416 316865,1711 292620,3824
417 316870,2501 292621,0839
418 316874,9237 292629,7489
419 316876,5958 292634,7328
420 316878,0612 292638,6915
421 316882,7266 292642,0308
422 316886,9106 292643,0005
423 316891,6230 292644,9912
424 316895,1948 292648,1522
425 316901,8231 292644,7250
426 316909,7765 292649,1107
427 316915,4996 292645,1826
428 316920,4999 292644,7311
429 316921,0037 292640,3586
430 316944,9264 292648,8414
431 316949,9799 292644,4321
432 316971,4664 292650,2053
433 316972,1893 292670,5399
434 316974,6377 292676,0266
435 316987,8115 292676,9882
436 316994,7819 292654,9332
437 316997,8693 292649,6945
438 317008,6877 292618,8854
439 317014,2522 292603,0378
440 317017,1287 292565,5575
441 317018,0594 292553,4343
442 317042,4972 292527,5917
443 317046,5410 292522,9038
444 317086,5046 292476,6599
445 317088,1932 292474,7062
446 317110,0618 292439,0310
447 317170,6887 292462,6301
448 317196,5006 292486,0592
449 317226,3831 292489,3646
450 317278,9858 292492,7992
451 317303,8762 292524,1694
452 317318,7089 292556,6456
453 317323,7040 292560,6105
454 317380,8237 292605,9666
455 317407,9884 292599,8041
456 317413,2701 292598,8385
457 317417,7286 292596,8386
458 317534,3049 292587,0850
459 317541,7494 292553,3709
460 317541,0807 292540,6476
461 317545,4000 292536,1410
462 317553,8828 292527,2886
463 317631,8850 292445,8856
464 317633,6831 292443,8029
465 317681,0155 292388,9810
466 317740,6777 292309,6691
467 317743,5020 292305,9141
468 317772,9635 292266,7512
469 317780,7889 292256,3484
470 317784,1875 292253,4208
471 317793,6360 292248,7073
472 317798,7345 292246,1637
473 317836,1617 292227,2258
474 317814,7130 292199,6699
475 317841,8766 292179,1234
476 317830,6106 292164,0419
477 318037,1842 291822,5870
478 318045,6157 291811,5883
479 318170,7926 291648,2952
480 318113,5634 291610,1859
481 318079,7201 291597,9419
482 318051,7966 291581,4822
483 318034,9662 291577,4476
484 318004,0220 291571,8351
485 317994,7445 291565,9542
486 317906,1285 291503,6510
487 317893,3695 291492,2866
488 317856,0713 291433,5981
489 317857,7343 291361,5260
490 317832,6873 291273,0759
491 317845,3132 291264,2080
492 317882,4373 291264,9658
493 317909,4290 291260,6097
494 317949,9731 291243,4854
495 317982,0828 291200,7078
496 317986,2821 291196,2278
497 317995,8853 291185,9817
498 318018,7982 291164,1582
499 318029,8032 291153,6775
500 318042,3523 291141,7253
501 318087,4370 291119,4175
502 318104,0626 291102,8625
503 318114,8925 291084,5585
504 318127,1589 291044,0931
505 318138,4578 291023,5332
506 318151,6694 290994,0923
507 318181,4913 290950,1155
508 318190,5261 290942,5308
509 318226,2452 290921,1271
510 318253,6322 290898,1127
511 318284,2313 290861,0746
512 318281,4532 290817,4103
513 318257,6831 290775,4825
514 318268,4423 290721,0703
515 318286,9060 290679,4918
516 318283,5299 290651,2191
517 318267,5565 290610,0676
518 318237,0986 290566,6593
519 318220,1443 290536,0017
520 318205,1836 290516,6450
521 318194,9702 290496,0217
522 318193,0861 290492,2175
523 318173,5800 290463,1503
524 318156,6921 290446,7540
525 318143,1722 290407,9270
526 318181,6665 290374,4821
527 318065,6882 290175,6694
528 318017,5049 290190,0413
529 317979,3159 290212,4331
530 317893,6890 290282,9426
531 317869,7314 290300,4777
532 317845,8488 290313,0482
533 317781,0490 290329,6012
534 317765,0695 290346,0364
535 317752,7150 290385,6140
536 317746,4583 290388,0010
537 317719,9663 290398,0925
538 317684,6978 290416,6617
539 317629,9855 290391,8379
540 317603,6625 290382,7100
541 317602,2606 290314,3457
542 317590,2102 290301,3296
543 317575,0703 290294,4514
544 317557,3879 290283,3820
545 317543,7236 290266,4358
546 317545,5669 290258,5356
547 317534,2415 290240,5664
548 317518,0714 290229,8698
549 317495,6582 290224,2009
550 317456,8291 290224,8881
551 317442,7009 290220,9292
552 317425,7323 290203,5673
553 317415,1708 290183,4550
554 317405,5800 290135,5665
555 317396,7684 290117,8011
556 317393,4312 290111,0735
557 317370,8090 290077,0225
558 317296,1901 290004,5242
559 317292,4668 289991,6566
560 317344,8844 289969,5802
561 317381,3889 289943,5593
562 317403,3179 289921,3365
563 317420,7577 289895,9536
564 317253,9727 289673,6473
565 317190,1017 289566,1652
566 317109,7412 289405,4945
567 317093,8201 289373,6532
568 317088,3776 289376,4845
569 317060,1151 289329,0652
570 317071,6074 289305,3995
571 317076,6998 289286,8948
572 317073,1609 289289,1650
573 317059,0082 289298,2428
574 317042,7133 289308,6947
575 317022,6274 289285,0465
576 317011,8776 289272,3796
577 317005,2052 289263,4155
578 316972,1167 289300,8018
579 316957,8063 289292,9374
580 316981,5968 289242,2781
581 316974,9777 289238,2046
582 316963,5479 289230,9598
583 316938,0266 289210,3630
584 316930,2300 289202,3287
585 316907,1725 289178,5688
586 316868,7858 289145,4896
587 316844,0111 289124,1403
588 316864,8618 289089,4778
589 316898,5914 289071,2875
590 316890,4587 289050,8065
591 316919,7012 289010,3892
592 316922,0051 289000,2751
593 316934,8400 288987,1997
594 316953,6929 288964,1228
595 316964,1663 288953,2725
596 316967,1871 288951,0565
597 316989,9967 288930,7076
598 316992,6539 288929,6437
599 316992,8527 288929,5781
600 316993,1394 288929,4686
601 317030,4949 288915,2863
602 317049,9427 288904,1543
603 317038,4944 288889,9381
604 317038,5282 288889,9033
605 317038,8538 288890,0057
606 317041,2172 288887,5675
607 317064,5491 288863,4974
608 317079,1727 288848,4139
609 317093,7853 288833,3417
610 317106,7542 288819,9662
611 317111,5240 288815,0479
612 317120,4646 288798,1519
613 317122,4470 288794,4041
614 317130,7537 288778,8700
615 317142,5481 288774,1094
616 317151,1650 288765,6378
617 317181,7561 288716,5267
618 317186,8514 288714,0865
619 317213,1765 288694,8579
620 317219,0154 288690,5930
621 317237,7996 288694,0767
622 317240,5972 288632,3223
623 317241,6652 288597,7489
624 317246,7401 288549,9260
625 317265,0216 288535,7703
626 317265,3943 288522,1152
627 317303,0570 288500,7803
628 317355,7183 288470,9440
629 317380,2544 288457,8326
630 317408,4441 288442,2463
631 317447,7339 288435,8054
632 317521,3574 288392,1594
633 317589,5415 288361,3268
634 317632,0078 288346,1234
635 317683,6410 288319,9203
636 317696,9990 288313,9811
637 317776,1881 288204,9528
638 317787,5770 288185,3207
639 317841,7343 288131,3917
640 317850,9708 288099,2432
641 317869,4509 288111,2168
642 317873,1199 288113,5946
643 317877,8324 288116,6481
644 317883,0803 288120,3529
645 317912,3851 288141,0428
646 317917,7244 288144,8071
647 317927,2476 288151,5306
648 317933,9659 288155,8918
649 317993,1696 288145,5864
650 317936,5792 288192,0677
651 317924,9159 288201,6483
652 317887,4917 288219,4434
653 317837,7970 288249,0872
654 317848,2295 288260,5836
655 317853,6824 288266,0743
656 317883,5442 288287,6060
657 317913,9550 288258,9268
658 317947,0630 288235,2345
659 318001,6432 288220,4019
660 318011,6743 288211,4153
661 318033,6605 288187,9667
662 318082,6160 288135,7550
663 318091,8381 288123,9226
664 318092,5405 288123,3605
665 318096,3038 288112,5706
666 318105,8936 288049,5618
667 309364,6537 290306,8817
668 309368,0923 290303,6234
669 309363,9399 290290,4589
670 309356,2159 290264,8732
671 309336,9156 290265,0463
672 309329,3933 290251,9482
673 309313,3124 290242,8182
674 309297,8439 290224,8265
675 309295,8737 290214,5856
676 309290,7567 290209,7205
677 309289,1614 290208,2030
678 309288,5869 290207,1104
679 309285,4043 290197,7827
680 309282,2207 290188,4541
681 309281,4189 290185,1886
682 309280,8055 290174,5441
683 309278,7217 290171,5887
684 309275,0148 290170,7645
685 309263,5603 290133,0116
686 309262,0366 290101,6199
687 309264,9591 290091,1157
688 309265,1229 290084,1884
689 309260,0173 290073,8347
690 309256,9227 290050,7354
691 309254,6351 290028,1499
692 309256,8102 290009,1158
693 309252,0895 289999,2107
694 309252,4858 289993,3667
695 309250,9569 289982,8513
696 309251,3102 289968,5869
697 309243,4695 289965,1310
698 309229,9076 289972,2273
699 309213,8011 289992,9674
700 309200,4810 290000,7559
701 309162,3831 290009,5398
702 309156,1100 290012,9978
703 309143,8865 290029,9553
704 309140,6434 290037,2482
705 309112,7979 290053,6639
706 309104,0344 290076,3046
707 309086,1421 290084,7465
708 309075,1218 290099,2156
709 309070,2046 290094,5482
710 309067,6998 290092,1725
711 309060,7500 290085,5811
712 309057,8306 290082,7517
713 308854,8062 289890,1066
714 308812,8058 289811,3241
715 308737,6084 289670,2732
716 308762,3369 289662,9587
717 308906,4598 289616,4692
718 308966,4990 289597,1023
719 308907,6711 289462,8528
720 308789,7484 289330,2059
721 308785,7158 289325,3695
722 308674,8094 289216,4324
723 318123,5136 287933,7863
724 318124,4280 287927,7795
725 318125,1683 287916,4346
726 318125,8472 287906,0287
727 318125,3956 287901,3389
728 318124,4095 287891,0999
729 318116,1653 287834,1470
730 318107,9210 287777,1942
731 318110,7709 287770,7839
732 318094,0847 287764,6646
733 318083,9114 287762,6810
734 318030,2476 287752,2178
735 317987,8827 287769,6360
736 317975,6755 287774,6547
737 317949,5349 287785,4026
738 317918,6746 287681,1901
739 317913,2095 287671,9342
740 317910,4867 287667,3241
741 317895,0887 287641,2469
742 317846,9464 287605,1837
743 317842,7440 287608,9663
744 317802,6626 287645,0500
745 317789,0444 287672,5895
746 317776,6140 287697,7288
747 317809,4332 287727,7565
748 317857,7076 287771,9226
749 317871,8788 287841,1583
750 317820,5304 287906,8428
751 317738,2581 287932,7244
752 317711,1272 287879,2480
753 317633,2715 287900,5299
754 317630,8323 287901,1965
755 317623,3131 287854,3290
756 317611,3568 287829,3055
757 317593,1040 287820,7449
758 317549,8564 287800,4677
759 317517,5646 287785,3278
760 317473,3872 287812,2007
761 317423,5194 287842,5366
762 317426,7828 287855,7380
763 317423,5584 287882,4460
764 317417,9489 287884,9753
765 317349,8539 287915,6676
766 317335,6049 287922,0891
767 317422,8098 288084,9677
768 317453,7540 288142,7653
769 317443,8192 288159,9602
770 317419,7787 288177,3877
771 317410,0170 288184,4646
772 317388,9348 288197,6782
773 317305,6313 288229,9537
774 317264,5771 288254,1458
775 317241,5208 288251,2662
776 317234,8934 288250,4430
777 317148,5958 288239,6613
778 317116,7075 288235,6779
779 316995,7803 288231,4006
780 316952,3104 288211,9846
781 316924,7607 288206,6260
782 316867,7915 288195,5453
783 316862,4319 288192,1016
784 316849,2837 288121,6637
785 316840,8204 288066,3831
786 316840,3258 288062,1929
787 316838,5737 288047,3479
788 316831,6136 288048,3555
789 316790,4744 288078,7714
790 316764,4894 288091,9390
791 316683,9098 288119,1876
792 316676,8135 288103,3955
793 316667,5043 288075,7086
794 316647,0222 287993,4271
795 316642,1613 287980,0997
796 316629,3940 287945,0953
797 316616,3074 287923,2985
798 316563,1034 287952,4108
799 316517,9839 288030,7653
800 316534,9095 288141,3071
801 316546,8730 288204,8800
802 316517,9962 288234,3119
803 316480,6539 288246,3735
804 316468,3302 288252,0056
805 316457,7410 288256,8450
806 316415,9413 288275,9478
807 316379,3743 288306,7004
808 316329,7440 288306,4834
809 316299,2483 288277,2092
810 316284,3665 288274,3840
811 316290,5555 288223,8262
812 316285,5277 288195,5054
813 316165,8959 288221,7372
814 316143,1466 288233,1783
815 316101,7279 288254,0106
816 316084,9670 288262,4412
817 316019,5325 288238,5922
818 316015,3309 288237,6327
819 316009,5146 288236,5043
820 315958,8113 288230,1595
821 315862,8021 288222,8820
822 315824,8383 288220,0045
823 315821,1467 288219,7240
824 315784,2327 288217,0585
825 315723,2053 288295,9700
826 315610,2448 288275,9293
827 315549,0361 288223,1697
828 315488,6632 288214,6931
829 315416,5039 288204,5605
830 315347,3901 288191,2343
831 315291,2719 288180,4126
832 315273,6089 288179,1746
833 315127,5087 288168,9427
834 315117,3536 288168,2322
835 315075,5192 288172,5923
836 315008,2393 288182,1514
837 314940,8119 288191,8138
838 314930,4111 288195,9784
839 314844,7178 288230,2825
840 314856,4999 288209,7881
841 314868,0106 288201,0677
842 314928,2106 288155,4587
843 314946,7450 288106,8546
844 314954,7434 288076,1550
845 314965,0961 288036,4198
846 314970,6144 288001,8075
847 314981,0839 287965,8898
848 314991,1886 287931,1935
849 314997,1893 287911,5901
850 314991,2900 287920,9371
851 314981,3317 287928,1031
852 314920,0729 287972,1812
853 314914,0415 287963,8776
854 314851,4424 287975,7007
855 314825,3887 287972,1720
856 314822,2480 287971,7469
857 314820,2063 287971,4706
858 314800,3407 287968,7794
859 314755,7455 287949,5610
860 314744,5439 287947,3563
861 314735,3136 287945,5398
862 314714,7046 287946,7358
863 314650,5756 287963,3892
864 314610,4788 287984,6401
865 314566,2429 288018,4025
866 314527,2368 288035,1152
867 314515,3871 288047,3766
868 314503,3633 288059,8181
869 314498,0569 288058,5177
870 314450,2422 288046,7960
871 314389,2979 288031,8558
872 314338,1726 288192,8706
873 314379,5339 288193,1492
874 314384,3888 288193,1819
875 314387,8939 288193,2064
876 314389,4708 288198,2139
877 314401,1373 288235,3062
878 314424,7682 288257,4318
879 314451,4004 288288,5552
880 314477,3823 288314,4583
881 314479,6361 288319,2567
882 314498,3477 288359,0934
883 314507,0435 288376,5547
884 314513,9351 288390,3950
885 314517,9521 288398,4591
886 314537,3088 288427,5509
887 314540,6359 288432,5439
888 314513,4906 288477,6777
889 314503,5005 288484,1300
890 314509,3403 288512,4436
891 314506,1689 288517,5349
892 314490,9718 288541,9031
893 314480,9673 288558,4631
894 314475,1633 288563,9805
895 314460,8007 288577,6499
896 314456,4805 288587,8857
897 314436,6537 288610,0165
898 314430,0746 288617,3729
899 314426,6564 288621,1985
900 314404,6240 288645,7981
901 314381,8492 288656,1016
902 314362,9298 288664,6744
903 314352,5505 288669,0234
904 314315,5073 288672,5010
905 314252,2600 288666,2043
906 314216,7722 288663,4436
907 314211,6942 288686,4755
908 314207,2194 288688,2255
909 314114,7900 288724,3501
910 314108,3256 288745,4117
911 314106,6892 288750,8215
912 314036,5605 288764,3804
913 314049,9094 288838,6736
914 314050,8075 288843,6974
915 314062,4482 288908,4919
916 313968,8116 288956,7460
917 313903,1323 289001,8040
918 313902,3192 289023,4359
919 314130,8904 294657,8311
920 314150,4304 294638,4734
921 314156,3132 294633,0769
922 314176,4031 294614,6429
923 314238,7278 294569,4077
924 314314,3994 294512,0206
925 314320,3468 294507,7332
926 314326,7662 294502,8815
927 314375,4902 294486,6327
928 314412,8406 294474,1777
929 314434,9518 294467,6139
930 314492,9409 294453,4950
931 314511,8051 294448,3514
932 314513,5428 294447,8783
933 314523,1008 294444,8084
934 314600,7395 294419,8197
935 314656,7841 294409,6812
936 314711,0417 294394,4962
937 314712,4742 294393,9166
938 314713,9069 294393,3361
939 314749,2717 294384,5563
940 314795,0497 294372,8990
941 314834,8647 294362,6252
942 314852,6322 294358,0408
943 314872,4353 294388,2294
944 314890,4865 294419,0016
945 314904,8051 294442,7389
946 314934,2849 294485,4766
947 314998,8134 294573,5569
948 315025,5121 294633,7281
949 315050,3871 294665,4415
950 315138,3303 294611,8115
951 315155,8428 294594,2079
952 315167,7355 294572,4899
953 315169,3452 294562,9063
954 315147,1346 294484,9082
955 315200,4257 294473,9176
956 315209,1224 294472,1246
957 315235,5314 294460,0343
958 315242,6718 294442,4164
959 315236,3158 294409,4353
960 315269,0356 294401,7584
961 315317,8630 294390,3070
962 315435,3496 294464,7733
963 315439,1466 294467,1848
964 315438,7145 294459,7670
965 315437,1744 294433,2771
966 315457,8418 294354,9258
967 315590,2655 294353,7809
968 315661,8247 294352,9320
969 315664,8352 294345,5664
970 315713,3483 294239,6848
971 315719,8998 294240,6403
972 315721,7634 294236,9579
973 315773,9004 294133,9169
974 315788,4290 294102,4524
975 315798,0300 294092,5094
976 315826,3805 294077,8774
977 315851,8739 294058,2935
978 315830,1580 294120,7922
979 315807,5276 294192,4825
980 315785,8669 294245,9568
981 315814,1570 294254,3044
982 315845,2640 294263,4928
983 315878,3607 294273,2699
984 315906,8945 294192,5449
985 315932,9103 294117,2850
986 315941,1995 294104,7810
987 315999,4200 294046,8707
988 316006,4724 294047,5096
989 316064,4399 293988,9318
990 316082,1859 293969,7020
991 316103,9346 293945,0769
992 316112,0068 293953,6570
993 316149,2067 293925,7459
994 316174,2415 293910,4064
995 316164,1807 293884,3916
996 316171,2534 293878,4073
997 316206,7924 293852,3342
998 316229,6450 293903,1748
999 316285,7725 293941,7162
1000 316299,9108 293951,1647
1001 316384,5096 293835,6195
1002 316392,1844 293835,0389
1003 316380,1893 293817,7589
1004 316390,8092 293798,5508
1005 316541,5247 293763,2002
1006 316569,2463 293755,9072
1007 316600,0083 293747,8146
1008 316641,6637 293722,9570
1009 316666,2478 293708,2872
1010 316637,6311 293626,0282
1011 316637,2512 293624,7502
1012 316634,9595 293617,0795
1013 316646,1876 293613,0081
1014 316726,3679 293583,9377
1015 316735,0780 293580,4602
1016 316796,4115 293555,9764
1017 316858,4496 293534,9086
1018 316855,5946 293526,9839
1019 316838,6649 293480,0017
1020 316786,0907 293446,8579
1021 316766,1042 293411,0835
1022 316763,5750 293406,6516
1023 316742,5308 293370,6498
1024 316740,2943 293367,2686
1025 316751,8184 293361,8567
1026 316774,3976 293361,9500
1027 316826,3768 293342,2584
1028 316855,6172 293325,6686
1029 316880,7421 293313,7297
1030 316922,8909 293268,5785
1031 310542,3264 289406,5901
1032 310534,3812 289405,5375
1033 310524,5856 289408,0248
1034 310532,4397 289496,5977
1035 310523,8944 289550,4141
1036 310517,1299 289593,0155
1037 310509,4181 289641,5776
1038 310484,1663 289706,6549
1039 310474,2478 289763,0415
1040 310483,0656 289777,9202
1041 310483,6718 289804,3190
1042 310505,6560 289793,0283
1043 310605,6659 289836,4633
1044 310604,8130 289838,2902
1045 310557,7386 289962,6386
1046 310496,3468 290124,2574
1047 310499,5334 290158,6085
1048 310503,5680 290175,0376
1049 310508,8058 290192,4794
1050 310509,7212 290195,5310
1051 310520,8419 290212,6881
1052 310518,6843 290229,7111
1053 310508,0244 290216,1000
1054 310479,0985 290190,3075
1055 310466,9282 290183,7252
1056 310412,9379 290154,5259
1057 310395,5411 290145,1973
1058 310383,8368 290137,6862
1059 306814,1318 292856,0714
1060 306822,9833 292863,7073
1061 306831,0761 292878,0587
1062 306920,2950 292895,9429
1063 306928,1963 292899,4972
1064 306934,6218 292902,3868
1065 306938,9226 292917,6978
1066 306936,5060 292928,4067
1067 306924,4464 292941,9686
1068 306866,0476 292974,9076
1069 306822,5850 293002,1266
1070 306806,7786 293013,9148
1071 306774,5861 293056,6770
1072 306776,1394 293062,5303
1073 306784,0293 293061,1724
1074 306794,6605 293044,7946
1075 306806,2911 293034,1470
1076 306838,1775 293021,5447
1077 306894,3141 293018,5679
1078 306914,6344 293021,9031
1079 306975,7693 293043,1173
1080 306990,1257 293042,5172
1081 307022,3213 293029,3669
1082 307049,8822 293018,1091
1083 307071,0596 293015,5656
1084 307074,0405 293020,9845
1085 307062,4755 293035,0308
1086 307039,0544 293064,9642
1087 313853,9517 289032,5916
1088 313846,5031 289034,0057
1089 313844,1263 289034,4501
1090 313790,3910 289036,0414
1091 313773,9813 289128,8926
1092 313752,0831 289226,5863
1093 313750,4498 289233,8495
1094 313742,4340 289231,8395
1095 313657,3518 289201,2433
1096 313525,3593 289232,4354
1097 313476,4376 289233,1768
1098 313427,3337 289231,2732
1099 313384,4261 289233,0457
1100 313381,8262 289232,4180
1101 313347,3153 289224,0929
1102 313314,5688 289215,5752
1103 313308,4567 289213,9860
1104 313277,7837 289199,7913
1105 313261,4652 289233,8608
1106 313233,6206 289272,6735
1107 313199,1456 289303,0863
1108 313194,2858 289307,3738
1109 313163,5626 289291,9205
1110 313117,2512 289290,7195
1111 313096,4404 289284,5089
1112 313078,8840 289279,3766
1113 312982,3096 289261,3142
1114 312917,9316 289254,6563
1115 312841,7953 289270,5128
1116 312810,6124 289271,9792
1117 312658,1255 289355,3523
1118 312624,1901 289402,7932
1119 312609,7753 289422,9445
1120 312572,0010 289453,8447
1121 312554,4178 289474,0728
1122 312549,4944 289479,7366
1123 312508,5867 289553,3632
1124 312482,6334 289600,0759
1125 312467,6788 289626,9897
1126 312442,1281 289638,0233
1127 312406,5378 289653,3905
1128 312376,6801 289725,6563
1129 312358,6209 289745,0181
1130 312348,6154 289755,7455
1131 312307,3553 289799,9884
1132 312294,6874 289804,0066
1133 312277,8856 289803,5366
1134 312264,9628 289803,1761
1135 312259,9564 289803,0430
1136 312260,7705 289820,4224
1137 312246,6188 289841,8926
1138 312220,6809 289840,9341
1139 312214,1304 289832,0365
1140 312205,0270 289824,9894
1141 312194,6436 289819,2520
1142 312187,6405 289815,3801
1143 312197,9061 289784,4584
1144 312230,9424 289691,5857
1145 312238,6162 289676,1346
1146 312265,9673 289621,0680
1147 312274,8710 289594,2822
1148 312277,0715 289577,0073
1149 312232,6483 289570,5161
1150 312225,7139 289569,5024
1151 312183,5710 289604,9523
1152 312119,3151 289658,9857
1153 312108,9768 289718,9193
1154 312095,6249 289746,4598
1155 312087,6377 289762,9330
1156 312086,9352 289763,9631
1157 312062,7914 289799,3945
1158 312056,3975 289822,3229
1159 312036,3312 289870,5502
1160 312028,0880 289890,3462
1161 311969,1005 289952,9484
1162 311952,9755 289974,3684
1163 311926,4498 290004,1750
1164 311924,2502 290002,2837
1165 311896,3995 289978,2494
1166 311894,4867 290011,3962
1167 311890,0128 290027,6185
1168 311881,7573 290041,6002
1169 311871,4672 290051,3036
1170 311845,1667 290070,3910
1171 311813,9061 290091,4639
1172 311773,9762 290118,1012
1173 311748,7274 290136,9366
1174 311735,2977 290149,8810
1175 311714,5371 290174,3782
1176 311690,5325 290202,2893
1177 311681,1066 290215,2982
1178 311676,9635 290221,0101
1179 311666,0415 290240,2593
1180 311644,6061 290279,0238
1181 311625,6047 290315,3615
1182 311606,2942 290350,3772
1183 311590,3546 290380,8463
1184 311579,2903 290398,3792
1185 311556,1376 290431,9879
1186 311547,4347 290449,5680
1187 311535,4170 290481,3550
1188 311522,2842 290512,8839
1189 311519,2000 290520,2894
1190 311505,7087 290548,8457
1191 311499,7900 290561,3734
1192 311483,1244 290600,6263
1193 311472,4502 290628,6615
1194 311467,6190 290652,5923
1195 311465,5023 290667,3840
1196 311452,5969 290670,8411
1197 311446,6055 290659,0875
1198 311444,2196 290654,4078
1199 311440,3160 290628,1975
1200 311435,0056 290580,7936
1201 311420,8119 290519,4785
1202 311398,7366 290437,3270
1203 311386,9196 290374,2559
1204 311328,4082 290297,4098
1205 311278,8722 290253,2538
1206 311241,0344 290225,2178
1207 311206,9464 290209,9581
1208 311141,3132 290156,7745
1209 311057,1445 290068,7997
1210 311042,5422 290039,7775
1211 311025,0605 290005,3936
1212 311006,8353 289975,3341
1213 310989,8278 289960,9019
1214 310927,2112 289887,7893
1215 310870,4846 289845,6312
1216 310865,0758 289835,8171
1217 310862,7749 289833,8889
1218 310768,6304 289713,5127
1219 310736,7943 289660,8770
1220 310720,3590 289611,9431
1221 310706,9016 289512,3571
1222 310675,8274 289434,2863
1223 310641,8418 289423,9214
1224 310630,7908 289422,4355
1225 310619,0271 289420,8422
1226 310564,7131 289409,4420
1227 310341,8560 290110,7459
1228 310296,1578 290112,8757
1229 310292,0864 290104,2404
1230 310262,1897 290093,7822
1231 310150,3423 290052,7987
1232 310146,8997 290051,4757
1233 310061,8502 290022,8691
1234 310037,8170 290014,7867
1235 310021,9081 290013,3839
1236 310002,2872 290009,0759
1237 309958,7406 289986,9412
1238 309946,9329 289973,0762
1239 309946,3472 289963,2816
1240 309953,8931 289938,1486
1241 309919,2235 289966,6619
1242 309902,3029 289976,4032
1243 309885,3833 289986,1455
1244 309842,0978 289995,3727
1245 309825,1649 289992,5916
1246 309808,0120 289986,8961
1247 309748,1980 289962,4501
1248 309642,7352 289897,9391
1249 309633,8378 289893,6168
1250 309626,6697 289891,8505
1251 309616,1543 289890,5090
1252 309542,3546 289895,7396
1253 309497,7604 289900,5463
1254 309422,7340 289910,0562
1255 309412,5104 289922,1997
1256 309391,3955 289935,9940
1257 309381,5261 289956,5591
1258 309390,9111 290017,0129
1259 309400,3452 290030,8021
1260 309419,3845 290034,1075
1261 309449,1880 290058,1829
1262 309457,4456 290074,9489
1263 309454,1176 290141,8529
1264 309448,1639 290142,7601
1265 309442,3702 290143,6510
1266 309483,8381 290201,3114
1267 309491,6840 290223,1523
1268 309462,5112 290270,0198
1269 309461,7494 290271,2434
1270 309448,2183 290293,0731
1271 309445,2148 290297,7988
1272 309393,1803 290279,9711
1273 309401,5627 290300,3947
1274 309416,4292 290363,7198
1275 309424,9407 290402,9954
1276 309415,2260 290393,9965
1277 309406,5854 290392,1359
1278 309401,7153 290386,7671
1279 309388,8160 290372,5458
1280 309372,7330 290372,9390
1281 309364,1765 290357,1622
1282 309354,0891 290328,5885
1283 308630,4314 289172,8417
1284 308444,1924 288991,4615
1285 308435,1290 288982,6357
1286 308413,2421 288944,9064
1287 308416,4410 288925,6705
1288 308409,0856 288923,0093
1289 308419,1116 288891,7660
1290 308416,3928 288888,6407
1291 308376,8757 288843,7404
1292 308354,7593 288792,5004
1293 308352,9213 288788,2416
1294 308356,6025 288783,1144
1295 308366,8169 288768,4712
1296 308356,7029 288757,2533
1297 308343,6079 288732,6149
1298 308327,9971 288703,6438
1299 308312,4343 288668,2390
1300 308295,7719 288631,2480
1301 308278,3586 288609,6058
1302 308266,7137 288566,0858
1303 308261,8794 288522,8434
1304 308219,9108 288467,3579
1305 308206,0223 288473,3042
1306 308186,7219 288444,1079
1307 308183,8578 288439,1855
1308 308145,4342 288436,9061
1309 308131,6881 288422,4821
1310 308112,5916 288429,4904
1311 308089,2310 288433,2423
1312 308054,6997 288432,5911
1313 308044,4012 288452,5795
1314 308044,5006 288455,6260
1315 308045,5594 288487,9945
1316 307992,4988 288487,0033
1317 307991,4902 288486,9839
1318 307965,8350 288486,4463
1319 307941,7279 288486,4493
1320 307938,4808 288462,6239
1321 307888,2239 288455,5726
1322 307887,9924 288444,6558
1323 307885,4171 288435,8843
1324 307861,4780 288434,5417
1325 307843,4382 288427,7137
1326 307829,8887 288414,7438
1327 307814,2512 288405,4192
1328 307803,0793 288384,0422
1329 307800,6084 288373,4857
1330 307779,3911 288355,5637
1331 307761,4108 288336,8900
1332 307756,8529 288351,7268
1333 307748,5759 288364,0393
1334 307743,6986 288386,5592
1335 307747,4219 288418,6022
1336 307757,9568 288462,1171
1337 307753,4327 288513,1737
1338 307732,1438 288515,2258
1339 307715,1750 288516,8611
1340 307691,7183 288519,1252
1341 307685,1360 288519,7611
1342 307655,6541 288520,6326
1343 307637,9696 288521,3063
1344 307626,7301 288522,4174
1345 307609,2157 288525,9666
1346 307610,1117 288509,5333
1347 307589,9552 288491,9574
1348 307560,2705 288478,3721
1349 307556,1744 288425,1844
1350 307555,4996 288416,4241
1351 307553,7671 288393,9391
1352 307567,3771 288373,6373
1353 307576,0554 288345,0564
1354 307569,2919 288297,0431
1355 307568,3652 288291,1008
1356 307565,5861 288276,4525
1357 307543,3724 288250,6692
1358 307533,0085 288214,8425
1359 307512,7323 288183,2061
1360 307501,0444 288166,4268
1361 307474,9385 288135,5236
1362 307465,7727 288099,6190
1363 307455,0392 288086,4904
1364 307438,4697 288075,1956
1365 307423,7539 288079,0059
1366 307421,5338 288102,0326
1367 307421,2820 288107,1024
1368 307419,2175 288119,7600
1369 307399,2864 288123,7844
1370 307367,0980 288130,8828
1371 307335,6193 288137,6289
1372 307317,1217 288141,7290
1373 307314,4224 288142,7540
1374 307306,3789 288147,5269
1375 307293,2533 288154,1890
1376 307273,4092 288159,0509
1377 307243,3015 288173,5262
1378 307222,4232 288186,5730
1379 307205,8938 288209,4666
1380 307174,7191 288265,5991
1381 307138,6251 288323,7357
1382 307111,8926 288340,8867
1383 307108,6466 288357,9937
1384 307111,2506 288376,2976
1385 307108,5461 288384,8143
1386 307106,3978 288384,2614
1387 307103,0330 288395,6708
1388 307124,5328 288440,5127
1389 307104,3489 288451,1561
1390 307031,5260 288484,4238
1391 307014,9158 288468,9481
1392 307005,3464 288463,3110
1393 306987,5831 288452,8478
1394 306947,8837 288535,1447
1395 306910,9449 288590,2573
1396 306950,2634 288639,6438
1397 306978,6549 288663,6730
1398 307017,8054 288680,2444
1399 307008,4460 288738,2151
1400 306996,0454 288749,8263
1401 306981,8600 288758,4421
1402 306952,0012 288771,5996
1403 306904,2551 288798,4612
1404 306905,3427 288803,4788
1405 306911,5481 288832,0339
1406 306910,5455 288836,2611
1407 306904,8583 288860,2319
1408 306900,3004 288881,6826
1409 306898,6937 288889,2428
1410 306880,3979 288946,8029
1411 306863,3719 288980,6758
1412 306909,3250 288998,3490
1413 306912,2465 288999,4734
1414 306917,4729 288995,1582
1415 306922,3000 288991,1759
1416 306963,0082 288953,5920
1417 306997,4995 288928,3258
1418 307031,0120 288904,3909
1419 307034,8376 288907,5591
1420 307055,1855 288924,4111
1421 307112,5941 288971,0502
1422 307100,8284 289010,3103
1423 307109,0704 289058,8777
1424 307106,5371 289094,2979
1425 307104,8240 289099,6892
1426 307100,2355 289114,1215
1427 307071,3423 289111,7836
1428 307050,0082 289108,0399
1429 307026,6969 289108,8888
1430 307009,7107 289118,4427
1431 307006,8180 289121,2740
1432 306994,7982 289132,6128
1433 306991,0105 289148,6998
1434 306983,8496 289179,1096
1435 306950,1241 289238,7729
1436 306921,9622 289289,1987
1437 306906,8960 289328,4814
1438 306892,0050 289353,2244
1439 306892,4381 289355,8817
1440 306894,8446 289370,7716
1441 306865,9452 289399,2429
1442 306787,7588 289422,2430
1443 306787,0717 289434,8085
1444 306786,8361 289439,1176
1445 306718,4697 289442,8745
1446 306705,8971 289523,4807
1447 306678,8225 289539,6211
1448 306664,8849 289562,8444
1449 306668,2927 289565,9379
1450 306679,9152 289576,0980
1451 306653,5216 289605,3107
1452 306646,0289 289601,7727
1453 306641,3329 289599,7299
1454 306636,1064 289597,3429
1455 306632,4722 289595,6564
1456 306624,0682 289591,8594
1457 306619,3261 289587,7368
1458 306616,7917 289585,4052
1459 306615,7861 289584,2665
1460 306612,6537 289580,4233
1461 306605,4274 289570,6871
1462 306603,0773 289565,2887
1463 306598,9730 289569,6581
1464 306595,6389 289572,7537
1465 306589,2809 289552,0852
1466 306588,9164 289542,4995
1467 306587,9917 289518,2307
1468 306585,5751 289508,1116
1469 306581,9246 289504,0054
1470 306571,9056 289490,7261
1471 306521,7881 289445,7111
1472 306464,2976 289451,3727
1473 306422,4048 289455,4984
1474 306412,9614 289478,4821
1475 306405,4985 289479,0955
1476 306402,7357 289473,2997
1477 306398,3735 289466,5740
1478 306395,1582 289460,6737
1479 306394,6309 289454,6976
1480 306395,2308 289444,4658
1481 306395,5677 289438,6229
1482 306395,6088 289425,5680
1483 306391,7175 289422,0485
1484 306390,2778 289416,9714
1485 306390,1600 289410,0328
1486 306389,5917 289398,6071
1487 306388,0598 289395,3435
1488 306368,6079 289353,6586
1489 306355,9471 289365,2493
1490 306344,9248 289384,7513
1491 306336,2751 289395,7255
1492 306318,3173 289410,9626
1493 306286,6223 289428,6901
1494 306260,6772 289437,4259
1495 306242,4562 289444,6184
1496 306221,6199 289460,6154
1497 306196,8954 289481,8254
1498 306182,9342 289498,5382
1499 306175,3607 289517,3511
1500 306169,6447 289539,8566
1501 306168,5562 289544,1420
1502 306162,1777 289570,1199
1503 306154,2314 289605,4694
1504 306145,4342 289640,1655
1505 306127,2542 289673,8951
1506 306132,4070 289676,7950
1507 306169,3784 289694,0239
1508 306191,2203 289711,1257
1509 306210,5350 289731,1981
1510 306213,3644 289734,2251
1511 306222,7903 289744,3085
1512 306256,9366 289765,5779
1513 306265,5146 289768,8435
1514 306275,7271 289772,7316
1515 306276,0906 289772,8821
1516 306279,9530 289774,4703
1517 306316,6420 289788,7469
1518 306284,7556 289849,9146
1519 306312,7477 292153,9003
1520 306311,1820 292160,1517
1521 306312,4026 292166,5466
1522 306312,8511 292168,9070
1523 306313,5413 292172,5421
1524 306314,0850 292175,3960
1525 306314,6298 292178,2499
1526 306336,2782 292194,5161
1527 306337,8326 292202,3201
1528 306339,5048 292210,6708
1529 306331,3661 292240,4467
1530 306378,8540 292276,6665
1531 306383,2418 292283,9216
1532 306376,1312 292322,9851
1533 306374,9648 292326,9337
1534 306388,6824 292326,4043
1535 306397,2440 292317,7526
1536 306400,3130 292314,4655
1537 306399,6279 292346,5986
1538 306404,3127 292380,5729
1539 306404,2011 292405,7848
1540 306406,4426 292410,9058
1541 306411,8914 292429,6716
1542 306413,7377 292442,9580
1543 306415,1241 292456,9294
1544 306413,8462 292482,2981
1545 306406,2737 292501,5134
1546 306396,3450 292515,7317
1547 306391,6254 292530,1752
1548 306394,2786 292534,3931
1549 306393,8833 292538,3763
1550 306393,2771 292544,5972
1551 306407,1656 292548,8734
1552 306417,8593 292550,4780
1553 306424,8153 292545,1583
1554 306435,2560 292553,7333
1555 306451,0317 292569,4138
1556 306466,1306 292576,8839
1557 306478,8969 292582,0653
1558 306488,6719 292608,3575
1559 306494,6736 292620,8032
1560 306511,7672 292644,3757
1561 306530,5413 292652,6405
1562 306516,6210 292674,5028
1563 306504,4866 292697,8306
1564 306503,9100 292707,5411
1565 306510,1083 292726,9235
1566 306505,9109 292739,5187
1567 306492,7024 292745,7743
1568 306478,9368 292745,1046
1569 306484,2421 292758,9736
1570 306480,4430 292764,1541
1571 306455,9019 292747,7660
1572 306390,0177 292721,5291
1573 306368,4635 292706,6370
1574 306370,2053 292728,3704
1575 306383,8696 292743,0688
1576 306412,0439 292753,4205
1577 306422,6946 292766,7714
1578 306418,7460 292787,6426
1579 306396,3317 292797,6378
1580 306373,8539 292801,4829
1581 306361,8413 292814,3024
1582 306359,2168 292823,1375
1583 306356,6179 292855,8287
1584 306354,9713 292857,2316
1585 306354,5115 292880,2828
1586 306358,3474 292887,1354
1587 309311,9259 295852,5995
1588 309253,3490 295933,8539
1589 309258,1003 296003,4961
1590 309258,1649 296004,0020
1591 309262,5026 296037,6987
1592 309272,0514 296067,9088
1593 309263,2562 296103,2952
1594 309295,6392 296118,3859
1595 309323,4449 296175,7340
1596 309360,6140 296263,7980
1597 309363,6902 296272,3463
1598 309364,0291 296273,2894
1599 309373,1058 296298,5177
1600 309366,6260 296350,3373
1601 309366,6741 296406,1534
1602 309359,8297 296452,6830
1603 309342,3920 296505,9453
1604 309338,3010 296550,9880
1605 309337,9253 296574,1078
1606 309345,2592 296591,0837
1607 309397,7924 296642,6554
1608 309420,4392 296672,6566
1609 309429,2681 296679,8820
1610 309444,5431 296685,3060
1611 309502,2384 296697,3032
1612 309522,2279 296704,2336
1613 309540,8698 296710,6982
1614 309650,9436 296726,8866
1615 309687,4042 296737,6980
1616 309718,3239 296739,2914
1617 309750,5409 296779,7035
1618 309760,6406 296792,3734
1619 309827,5652 296826,3180
1620 309869,2430 296836,9973
1621 309907,3584 296845,0460
1622 309963,4100 296853,1632
1623 309992,9351 296846,9270
1624 310043,2892 296836,3174
1625 310050,8843 296832,3524
1626 313889,6708 294193,2341
1627 313862,6771 294123,4874
1628 313847,8230 294138,1971
1629 313821,9404 294166,1462
1630 313807,2408 294163,4153
1631 313698,3313 294140,5780
1632 313687,7217 294136,5291
1633 313682,6302 294115,7828
1634 313681,0123 294109,1709
1635 313701,1821 294041,6196
1636 313696,7605 293991,4170
1637 313692,1156 293938,6820
1638 313697,9218 293889,3550
1639 313733,9594 293850,5884
1640 313780,0209 293801,0380
1641 313861,8794 293828,9133
1642 313879,5465 293826,7086
1643 313893,1268 293825,0139
1644 313899,5432 293824,2131
1645 313887,4539 293877,9579
1646 314011,0568 293863,7539
1647 314075,4623 293870,0291
1648 314106,4312 293892,9871
1649 314158,6624 293961,1517
1650 314160,3314 293971,3026
1651 314170,5233 294006,7043
1652 314155,6641 294039,4396
1653 314131,3185 294076,1930
1654 314125,4202 294122,2811
1655 314124,4382 294131,7747
1656 314075,0803 294115,4255
1657 314070,9690 294117,6445
1658 314061,8810 294117,1888
1659 314050,9016 294109,9808
1660 313996,5139 294095,2588
1661 314014,8845 294157,6522
1662 314009,1859 294237,5447
1663 313990,6925 294219,7485
1664 313967,3125 294212,9686
1665 313943,4851 294221,5876
1666 313924,4192 294238,5093
1667 313889,6708 294193,2341
1668 311230,3490 293736,9919
1669 311208,6145 293598,4836
1670 311233,9841 293579,3840
1671 311249,7681 293556,3727
1672 311259,5657 293531,6083
1673 311282,7275 293472,0258
1674 311251,1648 293432,6714
1675 311206,4283 293455,5885
1676 311176,4180 293456,5081
1677 311168,4379 293438,1539
1678 311144,6278 293383,3904
1679 311131,7859 293355,6738
1680 311118,2424 293332,3706
1681 311095,9397 293294,5062
1682 311083,3281 293266,1619
1683 311067,8002 293273,8173
1684 311058,6713 293278,3177
1685 311037,1488 293294,0730
1686 311029,5958 293299,6016
1687 311024,9591 293284,9747
1688 310993,0277 293188,4843
1689 310949,0326 293195,4629
1690 310914,1479 293227,9247
1691 310906,0564 293213,5938
1692 310894,2271 293185,9458
1693 310873,6672 293136,3237
1694 310888,7753 293130,6754
1695 310889,3784 293130,4501
1696 310898,1060 293133,8079
1697 310902,1426 293133,6133
1698 310909,3126 293133,2671
1699 310920,2255 293127,8031
1700 310926,1421 293130,2095
1701 310931,3993 293136,4661
1702 310938,0543 293141,0925
1703 310946,5750 293147,0154
1704 310947,8898 293144,2833
1705 310972,9225 293092,3634
1706 311090,3047 293107,8750
1707 311101,9250 293001,4087
1708 311144,4855 293002,2965
1709 311164,6154 293003,3390
1710 311164,3081 293023,8834
1711 311170,9088 293015,2440
1712 311219,1730 292955,7496
1713 311236,1704 292934,7975
1714 311239,2352 292931,7203
1715 311240,2101 292930,6913
1716 311315,5447 292851,1490
1717 311325,7130 292851,9508
1718 311329,5991 292852,0992
1719 311356,5652 292854,2753
1720 311366,2480 292855,0566
1721 311373,1929 292855,6167
1722 311392,0775 292857,1865
1723 311402,5796 292836,1023
1724 311411,2089 292830,8799
1725 311410,1951 292825,0104
1726 311418,7476 292817,3303
1727 311420,4719 292811,0952
1728 311424,0447 292807,0023
1729 311428,0096 292797,5457
1730 311443,5673 292776,8732
1731 311480,0544 292760,1573
1732 311486,0889 292757,3926
1733 311533,9762 292735,4534
1734 311491,6031 292700,0250
1735 311490,4111 292699,0277
1736 311472,4779 292686,6649
1737 311465,2003 292681,6483
1738 311460,3650 292678,3142
1739 311422,5548 292652,2483
1740 311379,2201 292633,5510
1741 311374,8896 292631,6832
1742 311353,4419 292622,4293
1743 311360,1819 292614,9050
1744 311365,4453 292609,0304
1745 311390,5978 292581,1581
1746 311403,1971 292567,6311
1747 311413,3132 292555,9226
1748 311431,7554 292535,4314
1749 311449,6959 292514,2550
1750 311462,1017 292499,6129
1751 311480,0533 292468,5007
1752 311552,3396 292502,2732
1753 311547,3998 292509,0706
1754 311541,5599 292518,7177
1755 311537,9657 292530,4220
1756 311538,0149 292530,4220
1757 311540,9415 292530,2601
1758 311554,9825 292529,5198
1759 311558,2286 292529,3478
1760 311558,3085 292529,3457
1761 311592,0176 292527,2968
1762 311615,3176 292526,0546
1763 311618,6036 292525,8805
1764 311638,6967 292520,6182
1765 311643,9692 292519,3423
1766 311676,6133 292526,4192
1767 311719,2947 292538,7235
1768 311728,0068 292541,2507
1769 311792,3438 292559,9100
1770 311799,4604 292561,9775
1771 311801,4194 292562,5459
1772 311858,7460 292536,9121
1773 311882,7455 292527,0878
1774 311897,2474 292520,2618
1775 311901,3936 292511,1687
1776 311915,3005 292478,9834
1777 311987,8109 292442,4614
1778 312012,1464 292429,2958
1779 312021,3408 292417,2146
1780 312040,6525 292444,8585
1781 312042,9462 292448,1375
1782 312059,2872 292450,2561
1783 312062,4913 292450,6656
1784 312066,9713 292451,2462
1785 312088,4609 292427,0758
1786 312089,4451 292425,9043
1787 312095,5665 292418,5613
1788 312111,9935 292398,1805
1789 312116,0424 292395,8724
1790 312144,6233 292379,6237
1791 312160,3120 292376,5516
1792 312196,3721 292369,5004
1793 312227,0338 292440,7913
1794 312294,3577 292410,5249
1795 312323,9728 292490,8925
1796 312331,9098 292508,2688
1797 312333,4663 292511,6818
1798 312335,0894 292515,2513
1799 312339,1146 292518,2661
1800 312370,4603 292541,7628
1801 312401,8418 292551,4130
1802 312415,6720 292560,5430
1803 312425,0098 292569,3135
1804 312434,8320 292578,5387
1805 312450,1367 292651,3717
1806 312455,5670 292723,1930
1807 312456,1671 292784,8030
1808 312460,7986 292839,1252
1809 312464,4861 292872,2096
1810 312380,2784 292830,0023
1811 312377,9816 292828,8545
1812 312375,6949 292827,7056
1813 312369,4978 292824,9786
1814 312297,5802 292788,7587
1815 312294,9987 292787,4592
1816 312199,9940 292766,2174
1817 312197,0828 292765,5682
1818 312196,0148 292765,3317
1819 312147,3829 292781,7290
1820 312129,4528 292789,8831
1821 312125,8768 292791,3556
1822 312125,8390 292791,3668
1823 312124,1924 292791,8481
1824 312113,7261 292827,8182
1825 312106,7803 292851,6918
1826 312106,0399 292854,1063
1827 312104,9832 292857,5500
1828 312069,7515 292942,5399
1829 312067,7761 292947,1827
1830 312041,2474 293014,5753
1831 312006,3229 293100,1366
1832 312003,2478 293107,6753
1833 311968,4686 293159,2419
1834 311954,1746 293178,4666
1835 311950,0275 293182,7375
1836 311940,8370 293193,0493
1837 311935,3647 293205,9241
1838 311931,2094 293215,7002
1839 311933,8903 293297,4318
1840 311959,0970 293375,5814
1841 311971,8386 293445,7213
1842 311973,0807 293452,6025
1843 311965,0966 293537,4675
1844 311910,1139 293514,6846
1845 311897,9561 293509,3793
1846 311812,7120 293482,3026
1847 311731,2231 293475,8218
1848 311642,6195 293476,4392
1849 311574,5082 293505,3693
1850 311511,6008 293501,3879
1851 311458,5688 293512,0898
1852 311530,9524 293595,5243
1853 311436,6163 293721,7354
1854 311364,5503 293756,4520
1855 311338,6830 293764,4536
1856 311331,0051 293766,8252
1857 311285,4218 293780,9257
1858 311263,6975 293780,3655
1859 306281,5085 289869,2323
1860 306215,8363 289993,1639
1861 306211,2437 290004,6062
1862 306203,0026 290025,1445
1863 306193,3217 290064,4877
1864 306191,8030 290070,6603
1865 306193,3523 290106,1132
1866 306224,5137 290136,8496
1867 306251,8258 290155,4720
1868 306263,2485 290164,5027
1869 306267,5391 290167,8953
1870 306271,0985 290176,1364
1871 306270,7145 290188,8125
1872 306271,0105 290217,7631
1873 306272,8865 290226,5469
1874 306275,6758 290230,9716
1875 306275,8293 290233,6616
1876 306276,2502 290241,0365
1877 306277,7853 290243,0989
1878 306305,2622 290265,0667
1879 306328,2008 290275,9631
1880 306336,6324 290280,0806
1881 306352,8331 290280,9049
1882 306373,8037 290280,6991
1883 306397,4591 290276,1372
1884 306413,6055 290271,0509
1885 306448,9622 290253,2610
1886 306451,9185 290251,7742
1887 306482,3763 290236,4490
1888 306501,8262 290218,6857
1889 306522,3789 290168,9971
1890 306527,3750 290133,0188
1891 306530,2494 290095,4370
1892 306531,9348 290074,1971
1893 306539,4480 290052,8048
1894 306545,7527 290038,4934
1895 306550,0228 290034,1537
1896 306554,2939 290029,8130
1897 306563,5918 290029,0122
1898 306578,4860 290033,4675
1899 306589,8625 290046,3362
1900 306588,5529 290076,4070
1901 306586,7783 290111,9583
1902 306586,7762 290111,9940
1903 306586,6892 290112,5347
1904 306580,1704 290152,7738
1905 306571,6118 290184,5619
1906 306561,2939 290213,1837
1907 306554,3246 290225,7256
1908 306522,3983 290279,5511
1909 306520,6289 290290,1598
1910 306525,3024 290300,1069
1911 306553,1450 290331,2366
1912 306563,9768 290338,4537
1913 306567,3561 290340,7054
1914 306584,7477 290343,4426
1915 306598,3740 290339,9753
1916 306614,6342 290341,7069
1917 306622,3776 290352,2889
1918 306625,9883 290363,7793
1919 306631,7155 290379,6052
1920 306658,6743 290409,6422
1921 306683,6497 290445,0326
1922 306674,2013 290455,0812
1923 306658,2821 290476,0649
1924 306679,3130 290497,9243
1925 306696,8091 290510,0709
1926 306715,2432 290518,6276
1927 306739,0789 290527,8159
1928 306778,0389 290550,0940
1929 306798,2230 290581,3331
1930 306817,2080 290597,9045
1931 306843,5554 290622,1591
1932 306860,2651 290648,4851
1933 306876,7566 290664,3243
1934 306892,5610 290673,2526
1935 306903,3519 290676,0460
1936 306949,5242 290681,0544
1937 306953,8567 290680,4021
1938 306993,9801 290674,3625
1939 306989,3208 290699,0656
1940 306981,9430 290730,5269
1941 306975,6238 290728,3837
1942 306961,6134 290714,1266
1943 306943,7733 290689,0764
1944 306918,5154 290683,3348
1945 306912,6058 290682,7594
1946 306901,7842 290690,1700
1947 306886,4242 290693,6731
1948 306877,1315 290695,7928
1949 306865,1301 290689,4962
1950 306849,2950 290694,1974
1951 306706,2135 290736,6791
1952 306728,0831 290769,0354
1953 306715,8084 290837,0710
1954 306712,5951 290855,2081
1955 306711,9080 290859,1403
1956 306709,2548 290874,1082
1957 306707,7239 290914,0186
1958 306705,7865 290964,3062
1959 306648,9432 290967,7037
1960 306604,7883 290980,4976
1961 306574,4144 290992,2101
1962 306570,9963 290993,5270
1963 306541,0853 291005,0552
1964 306537,3590 291006,5021
1965 306528,4460 291009,9468
1966 306524,6880 291011,3999
1967 306510,5446 291016,8629
1968 306495,7159 291060,8508
1969 306486,3556 291085,5426
1970 306484,1356 291099,5970
1971 306475,1254 291142,4852
1972 306461,1294 291141,5206
1973 306457,8567 291153,2771
1974 306468,6875 291159,5420
1975 306471,0591 291171,3927
1976 306494,7821 291180,1151
1977 306512,0815 291166,1990
1978 306559,0063 291124,3563
1979 306557,2748 291132,3138
1980 306555,5647 291139,0292
1981 306552,8490 291151,3285
1982 306552,7528 291180,8422
1983 306554,6851 291204,2303
1984 306611,1157 291188,3204
1985 306615,9817 291186,5879
1986 306629,8630 291181,6420
1987 306645,5968 291176,4789
1988 306667,8043 291139,4020
1989 306691,1228 291158,2896
1990 306776,0759 291182,3915
1991 306769,2151 291209,5858
1992 306761,4255 291236,8386
1993 306768,1399 291236,2784
1994 306798,0417 291233,7727
1995 306800,9182 291232,9719
1996 306835,5570 291223,2961
1997 306861,4591 291216,0637
1998 306889,3877 291199,7544
1999 306889,3436 291242,1296
2000 306903,7462 291240,4390
2001 306940,8816 291236,0859
2002 306974,8231 291235,4347
2003 306981,3070 291194,9078
2004 307015,4595 291191,4396
2005 307026,9263 291192,9509
2006 307040,8527 291194,7860
2007 307061,3961 291192,4431
2008 307082,3964 291191,5962
2009 307103,6207 291192,1522
2010 307112,5347 291194,6211
2011 307126,1437 291198,3905
2012 307140,4520 291211,9072
2013 307144,9248 291216,1190
2014 307164,5314 291234,6514
2015 307168,1594 291238,0786
2016 307182,9541 291247,6500
2017 307191,0079 291261,7321
2018 307201,7230 291280,6331
2019 307207,0735 291309,0153
2020 307219,8223 291338,5669
2021 307233,2694 291371,8868
2022 307196,3174 291385,9474
2023 307174,9485 291419,7465
2024 307155,0757 291466,2034
2025 307143,7728 291466,8873
2026 307167,9320 291487,9982
2027 307170,9457 291490,6248
2028 307160,5029 291518,1406
2029 307175,3202 291533,2220
2030 307204,5708 291561,3667
2031 307203,3235 291562,1163
2032 307201,4363 291563,8253
2033 307173,0132 291586,0820
2034 307172,2195 291587,1613
2035 307146,0042 291622,7986
2036 307148,0951 291667,8484
2037 307191,0161 291679,5896
2038 307197,9916 291651,8719
2039 307267,0573 291649,4409
2040 307283,4945 291648,8573
2041 307274,0646 291666,5275
2042 307266,3119 291677,0439
2043 307240,6719 291711,8374
2044 307202,1132 291755,7280
2045 307199,1774 291758,4509
2046 307179,2504 291776,9597
2047 307162,3246 291793,8947
2048 307138,5586 291776,0729
2049 307109,3306 291757,8907
2050 307100,6399 291756,0516
2051 307082,4680 291755,5406
2052 307045,7720 291754,7778
2053 307016,8746 291756,7633
2054 306994,0200 291764,5201
2055 306971,3958 291731,0569
2056 306965,3838 291722,4521
2057 306889,7911 291614,2011
2058 306862,3234 291626,3845
2059 306834,6088 291638,6859
2060 306802,3948 291627,7004
2061 306780,5662 291628,6149
2062 306741,3501 291638,0951
2063 306739,3071 291633,5372
2064 306704,1830 291555,1726
2065 306663,7432 291542,8262
2066 306660,5093 291531,2550
2067 306631,2957 291540,6849
2068 306617,7942 291553,5505
2069 306607,6617 291593,4773
2070 306602,7905 291596,0302
2071 306600,5071 291597,2220
2072 306564,9978 291615,8292
2073 306558,6479 291621,9701
2074 306542,1810 291637,9210
2075 306561,4087 291669,9189
2076 306575,9003 291695,3827
2077 306605,4745 291716,6030
2078 306616,4733 291745,8475
2079 306628,5176 291809,7615
2080 306657,0657 291859,5647
2081 306659,4270 291863,4119
2082 306673,9954 291887,1533
2083 306692,2493 291929,5767
2084 306667,0691 291943,2593
2085 306623,3054 291948,3895
2086 306601,1399 291947,7833
2087 306596,6250 291947,6646
2088 306573,6864 291958,7965
2089 306570,6482 291962,0098
2090 306553,4594 291980,1960
2091 306536,0360 291998,1273
2092 306519,0273 292012,4142
2093 306503,3110 292025,1301
2094 306500,0302 292035,6764
2095 306496,6488 292057,4189
2096 306488,5244 292115,5023
2097 306454,3505 292123,3840
2098 306426,1741 292132,4187
2099 306407,6499 292130,5366
2100 306385,5182 292117,9343
2101 306376,4497 292106,5238
2102 306373,5702 292103,6925
2103 306370,0189 292100,1925
2104 306376,2019 292079,0796
2105 306375,1666 292026,2023
2106 306378,7219 291999,2004
2107 306396,0092 291963,7947
2108 306400,2495 291901,4730
2109 306388,5596 291893,3916
2110 306375,6674 291884,4777
2111 306358,8358 291885,5549
2112 306341,7576 291888,6802
2113 306338,3262 291889,3375
2114 306321,6309 291892,5509
2115 306298,1024 291895,0975
2116 306255,7826 291926,2209
2117 306214,8687 291977,3186
2118 306190,5374 292006,9009
2119 306196,9180 292013,2435
2120 306193,0492 292025,7886
2121 306216,1814 292039,3699
2122 306234,0062 292055,9177
2123 306245,0490 292070,9276
2124 306270,3439 292080,0483
2125 306295,2301 292067,5350
2126 306299,7654 292082,3585
2127 306311,8486 292106,9191
2128 306298,9216 292130,5028
2129 306302,1318 292138,1552
2130 306307,6041 292147,4377
2131 306372,1172 292898,1885
2132 306384,5148 292901,8011
2133 306438,9618 292921,8940
2134 306453,4473 292928,9331
2135 306463,1671 292919,2358
2136 306475,5043 292905,5449
2137 306497,9718 292879,0028
2138 306519,5619 292861,5118
2139 306527,3167 292852,2959
2140 306550,5399 292830,4314
2141 306565,2650 292833,6222
2142 306601,0303 292834,6729
2143 306620,9297 292833,1501
2144 306648,5081 292834,7271
2145 306690,0630 292861,6061
2146 306716,7813 292872,1134
2147 306733,3730 292855,7089
2148 306742,4888 292850,0319
2149 306771,1351 292836,5201
2150 306802,2800 292851,0210
2151 307015,1923 293106,3851
2152 307003,8853 293116,1622
2153 306988,0470 293115,7578
2154 306955,7122 293112,1277
2155 306940,1371 293115,3461
2156 306937,9795 293116,7142
2157 306932,7449 293121,4000
2158 306932,0956 293125,2820
2159 306938,9779 293139,9907
2160 306972,7013 293170,0758
2161 306979,4557 293178,1378
2162 306985,8966 293193,1210
2163 306985,9559 293207,1538
2164 306984,6730 293211,5458
2165 306960,5925 293248,5316
2166 306942,6204 293287,9884
2167 306935,1185 293299,1971
2168 306969,1399 293310,0352
2169 306967,1666 293314,9984
2170 306953,4860 293349,3987
2171 306947,9318 293346,7732
2172 306923,2791 293335,1201
2173 306896,8209 293385,0052
2174 306889,5474 293395,2063
2175 306865,3851 293428,6133
2176 306858,1342 293444,0164
2177 306854,6864 293462,0203
2178 306852,6670 293480,5895
2179 306851,0696 293482,8525
2180 306833,6719 293507,4941
2181 306828,6768 293523,3763
2182 306820,8544 293552,7805
2183 306861,6710 293559,4078
2184 306864,2813 293559,8318
2185 306840,6852 293597,6030
2186 306839,4636 293599,7719
2187 306838,0065 293601,8188
2188 306816,0038 293638,7095
2189 306815,1200 293640,5076
2190 306815,1620 293640,5782
2191 306816,1338 293642,2258
2192 306826,6482 293659,7721
2193 306880,2864 293679,8680
2194 306873,8628 293693,5804
2195 306861,9281 293719,0546
2196 306865,5837 293764,2140
2197 306886,0770 293814,8784
2198 306895,2399 293823,8466
2199 306896,6140 293825,1912
2200 306898,0507 293826,5356
2201 306902,3649 293830,5732
2202 306915,0941 293842,5684
2203 306919,6981 293847,0863
2204 306955,9323 293882,6232
2205 306951,9838 293908,5652
2206 306948,8882 293915,0963
2207 306946,7194 293919,6725
2208 306944,4175 293924,0962
2209 306935,2280 293943,0494
2210 306927,9740 293958,0111
2211 306924,2507 293959,7007
2212 306921,2944 293961,0431
2213 306889,2811 293975,5758
2214 306867,9247 293982,2769
2215 306832,1830 293949,2559
2216 306830,7258 293947,9093
2217 306820,0363 293938,7814
2218 306812,6256 293931,4813
2219 306826,3236 293890,4209
2220 306843,0107 293897,4803
2221 306857,9038 293864,5547
2222 306810,8202 293841,3212
2223 306772,0311 293856,7908
2224 306764,0582 293859,9702
2225 306706,3569 293868,5288
2226 306707,4874 293878,7361
2227 306713,6652 293934,8000
2228 306714,7998 293945,1282
2229 306718,0090 293975,0761
2230 306722,3661 294015,7411
2231 306725,3735 294043,0656
2232 306727,2056 294066,7158
2233 306728,1578 294079,3929
2234 306728,9360 294089,7498
2235 306730,2837 294106,6129
2236 306753,8295 294091,2109
2237 306812,6154 294067,5259
2238 306872,9259 294044,2513
2239 306931,1536 294039,7089
2240 306969,2341 294029,4443
2241 307019,5708 293997,4996
2242 307050,5520 293990,8282
2243 307124,8093 293982,9230
2244 307165,8584 293951,4790
2245 307193,8689 293932,6466
2246 307208,7631 293939,6528
2247 307257,3979 293965,1699
2248 307289,4932 293925,3936
2249 307290,5131 293896,0120
2250 307309,1110 293871,4830
2251 307323,2534 293845,8933
2252 307348,2021 293829,6281
2253 307376,0416 293822,3250
2254 307393,1168 293829,0127
2255 307440,0549 293810,2673
2256 307447,6008 293825,6765
2257 307465,7748 293854,6260
2258 307524,8022 293900,1930
2259 307554,2095 293910,0049
2260 307610,0226 293928,6345
2261 307640,1588 293939,7142
2262 307671,1165 293931,9534
2263 307693,9445 293936,4200
2264 307731,3020 293921,8864
2265 307783,6284 293913,8665
2266 307841,4547 293898,4316
2267 307888,0314 293870,9946
2268 307930,5807 293844,9747
2269 307982,6552 293824,7488
2270 308040,5787 293768,3580
2271 308081,2111 293730,9340
2272 308127,1067 293785,8859
2273 308159,1221 293853,1063
2274 308194,1500 293904,7273
2275 308211,5253 293939,1848
2276 308221,4550 293958,8907
2277 308248,1107 294014,6752
2278 308270,8087 294062,2799
2279 308303,0607 294114,6882
2280 308318,2148 294141,8231
2281 308346,8120 294186,1429
2282 308391,5178 294230,5590
2283 308422,8307 294259,3887
2284 308449,6677 294296,0304
2285 308463,3781 294314,7379
2286 308478,5599 294339,5709
2287 308498,8873 294370,5018
2288 308508,7064 294385,4430
2289 308530,7040 294455,3771
2290 308537,2802 294486,4822
2291 308540,8242 294522,9825
2292 308573,0997 294598,4985
2293 308584,1086 294643,3682
2294 308617,3569 294705,2484
2295 308647,5957 294773,2246
2296 308647,9357 294806,4248
2297 308658,6313 294841,3011
2298 308660,5461 294844,9425
2299 308657,4384 294851,4326
2300 308658,4265 294860,3148
2301 308659,9922 294863,9767
2302 308656,5137 294872,6786
2303 308653,5809 294876,7910
2304 308657,8961 294887,4498
2305 308650,3226 294905,2930
2306 308649,4839 294907,2396
2307 308646,7888 294913,4962
2308 308648,2397 294918,3019
2309 308630,6946 294930,4752
2310 308620,9666 294943,4042
2311 308615,9530 294963,7777
2312 308608,5352 294965,2103
2313 308602,7660 294987,6379
2314 308605,4059 294997,8492
2315 308595,8765 295001,1384
2316 308584,9514 295015,1652
2317 308588,4628 295024,1179
2318 308592,8597 295031,9434
2319 308604,4535 295037,3624
2320 308595,2242 295049,3053
2321 308588,7157 295064,1235
2322 308584,4794 295079,9014
2323 308589,1816 295079,9536
2324 308616,6534 295056,3862
2325 308643,7690 295040,6331
2326 308669,4141 295025,8250
2327 308731,1080 295024,9945
2328 308736,1051 295024,8379
2329 308753,4097 295024,7969
2330 308808,3729 295019,8745
2331 308808,1886 295017,1793
2332 308852,3752 295013,0956
2333 308877,3158 295017,3165
2334 308886,3577 295024,9362
2335 308907,2319 295030,2845
2336 308918,2051 295034,4030
2337 308929,7559 295043,5842
2338 308962,7737 295066,1583
2339 308974,5886 295082,0323
2340 308978,9918 295087,9480
2341 309002,7107 295102,0208
2342 309017,0702 295105,6929
2343 309028,0321 295116,4735
2344 309041,7998 295120,4037
2345 309049,6355 295122,4291
2346 309075,6062 295126,6479
2347 309085,3660 295128,7831
2348 309099,1818 295128,8107
2349 309100,4054 295129,2756
2350 309126,3740 295139,1234
2351 309132,9082 295142,1196
2352 309152,5986 295151,1472
2353 309154,2791 295147,2928
2354 309184,0160 295151,3643
2355 309214,3551 295150,4683
2356 309240,6831 295149,6901
2357 309295,4866 295165,1812
2358 309322,3994 295194,0487
2359 309362,8433 295236,4976
2360 309367,7749 295243,7506
2361 309391,6812 295278,9106
2362 309407,5358 295302,8231
2363 309442,3773 295342,0464
2364 309452,8088 295374,8329
2365 309454,9644 295411,6804
2366 309456,0293 295432,8557
2367 309440,9847 295501,6572
2368 309430,8236 295544,3960
2369 309427,6000 295597,8212
2370 309431,6622 295644,4121
2371 309431,6417 295682,1229
2372 309398,3372 295743,1748
2373 309372,3429 295769,2920
2374 309340,8877 295812,6840
2375 311237,0480 293779,6794
2376 311230,3490 293736,9919

3. Mapa obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe oraz obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku

wzór

Rozdział  4

IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW DLA OBSZARU PARKU, W TYM IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLH GÓRY STOŁOWE ORAZ OBSZARU NATURA 2000 PLB GÓRY STOŁOWE, W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU

1. Istniejące zagrożenia wewnętrzne
Lp. Identyfikacja zagrożenia Nazwa lub kod siedliska przyrodniczego lub gatunku, będących przedmiotami ochrony2), 4) Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków
1 Zamieranie monokultur świerkowych niedostosowanych do siedliska leśnego - 1. Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów przez usuwanie oraz korowanie drzew opanowanych przez grzyby, w szczególności z rodzaju opieńka (Armillaria spp.), i owady, w szczególności kornika drukarza (Ips typhographus), zagrażające trwałości drzewostanów, z pozostawieniem części drzew martwych i dziuplastych.

2. Monitoring zagrożenia drzewostanów ze strony foliofagów przez jesienne poszukiwania larw zasnui świerkowej (Cephalcia abietis).

3. Monitoring zagrożenia drzewostanów ze strony owadów przez wystawianie pułapek na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha) i kornika drukarza (Ips typhographus)

2 Niezgodność składu gatunkowego z siedliskiem leśnym oraz niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów - 1. Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliskowego lasu oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego z jednoczesną ochroną spontanicznych procesów odnowienia w miejscach o naturalnych procesach sukcesyjnych zgodnych z siedliskiem leśnym.

2. Wykonywanie działań ochronnych z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt określonych w załącznikach do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.), zwanej dalej

"dyrektywą ptasią", oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102), zwanej dalej "dyrektywą siedliskową".

3. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć, w tym o charakterze pielęgnacyjnym i przekształceniowym, dla potrzeb przebudowy składu gatunkowego drzewostanów;

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w poprawkach i uzupełnieniach;

3) składaniu gałęzi na powierzchniach odnowieniowych;

4) niszczeniu konkurencyjnej roślinności i pielęgnacji gleby;

5) pracach szkółkarskich;

6) zbiorze nasion, szyszek i innego materiału rozmnożeniowego, wysiewie nasion i hodowli sadzonek w szkółkach

3 Uszkadzanie odnowień i młodników przez jeleniowate (Cervidae) - 1. Zabezpieczanie odnowień grodzeniami, indywidualnymi środkami mechanicznymi lub repelentami.

2. Ochrona ostoi drapieżników dokonujących naturalnej redukcji jeleniowatych (Cervidae).

3. Monitoring dynamiki drzewostanów, przeżywalności jodły pospolitej (Abies alba), buka zwyczajnego (Fagus silvática) i jawora (Acer pseudoplatanus) i uszkodzeń gatunków lasotwórczych, których dokonały jeleniowate (Cervidae).

4. Monitoring liczebności populacji jeleniowatych (Cervidae) i drapieżników.

5. Regulacja populacji jelenia (Cervus elaphus) uwzględniająca wyniki monitoringu przeżywalności odnowień i młodników oraz liczebności jeleniowatych (Cervidae) oraz drapieżników dokonujących naturalnej redukcji jeleniowatych (Cervidae)

4 Zmiana stosunków wodnych i szaty roślinnej oraz zubożenie siedlisk wilgotnych spowodowane

nadmiernym odpływem wody z obszaru Parku oraz zmniejszonymi opadami

Siedliska przyrodnicze:

1) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);

1. Zachowanie lub odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych, w wyniku utrzymania poziomu wód gruntowych wokół mokradeł, przez konserwację istniejących i wykonywanie nowych zastawek.
2) 71103) Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe);

3) 7230 Górskie i nizinne

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;

4) 91D03) Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;

5) 91E03) Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

2. Przywracanie naturalnych reżimów wód w potokach, w tym kontrola odpływu ze zlewni cieków, w których funkcjonują największe systemy ujęć wody
5 Sukcesja drzew i krzewów na siedliskach wilgotnych, powodująca ich stopniową degenerację Siedliska przyrodnicze:

1) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);

2) 7230 Górskie i nizinne

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej
6 Mała ilość martwego drewna 1. Siedliska przyrodnicze:

1) 91D03) Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;

2) 91E03) Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe.

2. Gatunki zwierząt:

1) A217 Sóweczka

(Glaucidium passerinum);

2) A223 Włochatka (Aegolius funereus)

Pozostawianie do całkowitego rozkładu (mineralizacji) drzew zamierających i martwych, z wyjątkiem:

1) drzew pułapkowych związanych ze zwalczaniem gradacji owadów;

2) nieokorowanych drzew zasiedlonych przez owady, w sytuacji ich gradacji i podjętego zwalczania;

3) leżących martwych drzew, które w dużym nagromadzeniu stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pożarowego;

4) stojących drzew zamierających i martwych zlokalizowanych wzdłuż dróg i szlaków turystycznych, zagrażających bezpieczeństwu osób odwiedzających Park i mieniu;

5) martwych drzew leżących, których ilość uniemożliwia wykonanie odnowienia z sadzeń, j eżeli konieczne jest j ego szybkie przeprowadzenie

7 Zmniejszanie się różnorodności

gatunkowej i biocenotycznej zbiorowisk nieleśnych, na skutek sukcesji wtórnej

1. Siedliska przyrodnicze:

1) 62 3 03) Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie);

2) 6510 Niżowe i górskie

świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris);

3) 6520 Górskie łąki

konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion);

4) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);

5) 7230 Górskie i nizinne

torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

2. Gatunki roślin: 4094 goryczuszka czeska (Gentianella bohemica).

3. Gatunki zwierząt:

1) 6177 modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius);

2) 6179 modraszek nausitous (Maculinea (Phengaris) nausithous);

3) A122 derkacz (Crex crex)

1. Koszenie wraz z usuwaniem biomasy lub ekstensywny wypas zwierząt.

2. Usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów.

3. Usuwanie wywrotów drzew z przylegających do ekosystemów trawiastych zbiorowisk leśnych, które leżąc na łąkach, uniemożliwiają ich koszenie mechaniczne.

4. Monitoring skuteczności prowadzonych działań ochronnych

8 Nieprzestrzeganie przez odwiedzających Park zasad ochrony przyrody, w szczególności:

1) poruszanie się poza szlakami turystycznymi i przebywanie turystów lub odwiedzających Park w miejscach nieudostępnionych;

2) niszczenie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej;

3) zaśmiecanie i zanieczyszczanie obszaru Parku;

4) chwytanie i płoszenie zwierząt;

5) niszczenie siedlisk, w tym siedlisk przyrodniczych;

6) uszkadzanie lub niszczenie roślin oraz grzybów;

7) nocowanie na obszarze Parku poza miejscami wyznaczonymi

Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej, w tym odnawianie oznaczeń szlaków i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych.

2. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku oraz prezentujących informacje na temat obowiązujących w Parku zakazów, w tym w postaci piktogramów.

3. Konserwacja oznakowania granic Parku.

4. Usprawnianie ruchu turystycznego i ograniczanie liczby turystów na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach, w szczególności przez utworzenie tras turystycznych i wprowadzenie limitów wejść na trasy turystyczne.

5. Kontrola przestrzegania zasad korzystania z obszaru Parku przez Służbę Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zakazów i ograniczeń.

6. Edukacja społeczeństwa

9 Nieuprawnione korzystanie z zasobów Parku, w tym:

1) nielegalny zbiór roślin, zwierząt i grzybów;

2) ruch pojazdów mechanicznych, w szczególności motocykli, quadów i skuterów;

3) eksploracja nieudostępnionych wychodni skalnych;

4) używanie statków powietrznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych (dronów), bez wymaganych zezwoleń

Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Patrolowanie obszaru Parku przez Służbę Parku Narodowego i kontrola przestrzegania zasad korzystania z jego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zakazów i ograniczeń.

2. Kontrola zbioru jagód i grzybów w miejscach udostępnionych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego dokonywania.

3. Instalowanie barier (szlabanów) na wjazdach na newralgiczne odcinki dróg.

4. Stosowanie naturalnych przeszkód uniemożliwiających nielegalne wjazdy pojazdami mechanicznymi.

5. Zastosowanie monitoringu wizyjnego w miejscach newralgicznych.

6. Konserwacja oznakowania granic Parku

10 Niszczenie ekosystemów naskalnych w wyniku wzmożonej presji turystycznej lub nieuprawnionego wstępu na obszar Parku 1. Siedliska przyrodnicze:

1) 4060 Wysokogórskie

borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum);

2) 8220 Ściany skalne i

urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii.

2. Gatunki zwierząt:

1) A103 sokół wędrowny

(Falco peregrinus);

2) A215 puchacz (Bubo bubo)

1. Ograniczenie antropopresji przez ograniczenie dostępu do wybranych obszarów Parku, w szczególności miejsc występowania siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku, w tym mietlicy skalnej (Agrostis rupestris), jastrzębca rurkokwiatowego (Hieracium sudetotubulosum) i sokoła wędrownego (Falco peregrinus).

2. Udostępnianie niektórych obszarów Parku do wspinaczki - zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Parku w sprawie zasad udostępniania Parku.

3. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez uzupełnienie infrastruktury turystycznej, w szczególności barier i ogrodzeń, w miejscach rozdeptywanego otoczenia szlaków.

4. Kontrola przestrzegania zasad korzystania z zasobów Parku przez Służbę Parku Narodowego

11 Degradacja szaty roślinnej i erozja pokrywy glebowej na szlakach i w ich najbliższym otoczeniu w wyniku intensywnego ruchu turystycznego Siedliska przyrodnicze:

1) 9110 Kwaśne buczyny

(Luzulo-Fagetum);

2) 9130 Żyzne buczyny

(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion);

3) 91803) Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani);

4) 91D03) Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;

5) 9410 Górskie bory

świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie)

1. Monitoring natężenia ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach edukacyjnych oraz występowania erozji glebowej.

2. Bieżąca konserwacj a oraz remonty nawierzchni szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

3. Uzupełnianie, konserwacj a lub remonty infrastruktury turystycznej.

4. Stosowanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych

12 Deficyt potencjalnych miejsc lęgowych dla gniazdujących w dziuplach sów (Strigformes), popielicowatych (Gliridae) i nietoperzy (Chiroptera) Gatunki zwierząt:

1) A217 sóweczka

(Glaucidium passerinum);

2) A223 włochatka (Aegolius funereus);

3) 1308 mopek (Barbastella barbastellus);

4) 1323 nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii);

5) 1324 nocek duży (Myotis

myotis)

1. Zwiększanie liczby potencj alnych miej sc lęgowych przez wywieszanie budek lęgowych dla sów (Strig.formes), popielicowatych (Gliridae) i nietoperzy (Chiroptera).

2. Wyznaczanie stref ochronnych wokół stanowisk lęgowych sóweczki (Glaucidium passerinum) i włochatki (Aegolius funereus).

3. Ograniczenie lub rezygnacja z realizacji działań ochronnych w miejscach gniazdowania sów (Strigformes), popielicowatych (Gliridae) i nietoperzy (Chiroptera), w sezonie lęgowym lub rozrodczym.

4. Monitoring populacji sóweczki (Glaucidium passerinum), włochatki (Aegolius funereus), popielicowatych (Gliridae) i nietoperzy (Chiroptera).

5. Pozostawianie do naturalnego rozkładu stojących drzew zamierających i martwych

13 Śmiertelność ptaków (Aves) powodowana zderzeniami z napowietrznymi liniami energetycznymi Gatunki zwierząt: A215 puchacz (Bubo bubo) Podejmowanie działań na rzecz stopniowej likwidacji napowietrznych linii energetycznych i zastępowania ich liniami podziemnymi
14 Zanikanie starych odmian drzew owocowych oraz spadek liczebności i różnorodności populacji owadów zapylających - 1. Pielęgnacj a i rozwój sadu kolekcyjnego starych drzew owocowych.

2. Pielęgnacja starych sadów oraz drzew przydomowych.

3. Pozyskiwanie materiału genetycznego z wybranych drzew owocowych pochodzących z obszaru Parku i jego otuliny.

4. Hodowla materiału sadzeniowego.

5. Podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia zespołu owadów zapylających zbliżonego do naturalnego

15 Zamieranie gatunków roślin o szczególnym znaczeniu dla Parku oraz problemy z naturalną odbudową ich populacji Gatunki roślin: 4094 goryczuszka czeska (Gentianella bohemica) 1. Zbiór oraz deponowanie części zebranych nasion roślin o szczególnym znaczeniu dla Parku w banku nasion.

2. Hodowla sadzonek.

3. Wprowadzanie wyhodowanych sadzonek na wybrane stanowiska.

4. Monitoring populacji gatunków roślin o szczególnym znaczeniu dla Parku.

5. Czynna lub bierna ochrona stanowisk zgodnie z potrzebami gatunków

16 Zanieczyszczanie powierzchni ziemi, gleb i wód Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Popularyzacja mechanizmów finansowych i rozwiązań prawnych umożliwiających uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w celu wyeliminowania zagrożeń dla gleb i wód.

3. Działania na rzecz wdrażania programu monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego

17 Rozprzestrzenianie się na obszarze Parku obcych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym gatunków inwazyjnych Siedliska przyrodnicze:

1) 6430 Ziołorośla górskie

(Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne

(Convolvuletalia sepium);

2) 6510 Niżowe i górskie

świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris);

3) 6520 Górskie łąki

konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion);

4) 9110 Kwaśne buczyny

(Luzulo-Fagetum);

5) 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion);

6) 91803) Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani);

7) 91E03) Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

1. Eliminacja lub ograniczanie liczebności gatunków inwazyjnych.

2. Monitoring występowania obcych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z oceną skuteczności prowadzonych działań ochronnych

18 Śmiertelność zwierząt na drogach publicznych przebiegających przez Park Gatunki zwierząt: 13523) wilk (Canis lupus) 1. Identyfikacja, w porozumieniu z zarządcą drogi, odcinków dróg zagrożonych zwiększoną śmiertelnością zwierząt.

2. Działania na rzecz ustawiania znaków ostrzegawczych przy drogach publicznych.

3. Działalność edukacyjna i propagowanie możliwych zabezpieczeń w stosunku do różnych grup systematycznych zwierząt, w szczególności przejść dla płazów

(Amphibia)

19 Zanikanie śladów kultury materialnej, w tym niszczenie obiektów kulturowych na obszarze Parku - 1. Remonty i zabezpieczanie obiektów kulturowych, w szczególności obiektów zabytkowych.

2. Bieżąca konserwacja lub odtwarzanie elementów małej architektury sakralnej i świeckiej, w szczególności kapliczek, krzyży, pomników, tablic pamiątkowych, kamieni milowych, kamiennych drogowskazów przy drogach, napisów na skałach oraz technicznych elementów urządzenia dróg, mostów i szlaków turystycznych.

3. Inwentaryzacja wszystkich obiektów i śladów dawnej kultury materialnej

20 Utrata walorów krajobrazowych, w tym krajobrazu naturalnego, w związku z zabudową, w tym tworzeniem infrastruktury turystycznej - 1. Dbałość o estetykę elementów infrastruktury turystycznej.

2. Wykorzystywanie przy budowie lub remontach infrastruktury turystycznej materiałów naturalnych, w szczególności drewna.

3. Rezygnacja z budowy lub utrzymywania elementów infrastruktury turystycznej zniekształcającej krajobraz w miejscach mało uczęszczanych przez turystów

21 Nadmierna presja turystyczna Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Zarządzanie ruchem turystycznym, w szczególności przez jego kanalizowanie i regulowanie.

2. Usprawnianie ruchu turystycznego i ograniczanie ilości turystów na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach przez wprowadzenie limitów wejść na trasy turystyczne.

3. Wprowadzanie okresowych ograniczeń w udostępnianiu niektórych obszarów Parku.

4. Edukacja społeczności lokalnych i turystów w zakresie ochrony przyrody

22 Istnienie na obszarze Parku obiektów niesłużących j ego celom - 1. Likwidacja zbędnych Parkowi obiektów niesłużących jego celom, będących jego własnością.

2. Dążenie do likwidacji nieużytkowanych ujęć wody znajdujących się na obszarze Parku

23 Niekorzystna struktura własności utrudniająca zarządzanie Parkiem - 1. Dążenie do przejęcia gruntów Skarbu Państwa pozostających we władaniu innych podmiotów.

2. Nabywanie znajdujących się w granicach Parku gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku lub niebędących jego własnością

24 Presja zabudowy prywatnych nieruchomości na obszarze Parku powodująca w szczególności zanieczyszczenie powietrza, zrzuty ścieków do wód, przekształcanie powierzchni ziemi Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Parku nieruchomości, w tym przez realizację prawa pierwokupu
25 Organizacja imprez masowych skutkujących okresowym nasileniem negatywnych oddziaływań, w szczególności hałasu, na walory przyrodnicze Parku Gatunki zwierząt:

1) 13523) wilk (Canis lupus);

2) A215 puchacz (Bubo bubo);

3) A122 derkacz (Crex crex)

Ograniczanie organizacji imprez masowych charakteryzujących się w szczególności negatywnym oddziaływaniem na warunki bytowania dzikich zwierząt oraz formy rozwojowe roślin
26 Ograniczenia w migracji zwierząt spowodowane fragmentacją siedlisk, narastającym ruchem samochodowym i tworzeniem nowych szlaków turystycznych Gatunki zwierząt: 13523) wilk (Canis lupus) 1. Waloryzacja liniowych i punktowych barier antropogenicznych na obszarze Parku, w tym ciągów komunikacyjnych i ogrodzeń, wraz z oceną ich wpływu na drożność korytarzy ekologicznych.

2. Poprawa organizacji ruchu samochodowego i miejsc parkingowych na terenach zarządzanych przez Park.

3. Minimalizacja znaczenia barier liniowych dla gatunków wrażliwych przez ograniczenie rozbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych.

4. Ograniczenie tworzenia nowych szlaków turystycznych.

5. Działania edukacyjne

2. Potencjalne zagrożenia wewnętrzne

Lp. Identyfikacja zagrożenia Nazwa lub kod siedliska przyrodniczego lub gatunku, będących przedmiotami ochrony2^ 4) Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków
1 Wystąpienie ruchów masowych związanych z wietrzeniem fizycznym i fizykochemicznym skał budujących stoliwa 1. Siedliska przyrodnicze:

1) 4060 Wysokogórskie

borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum);

2) 8220 Ściany skalne i

urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii.

2. Gatunki zwierząt: A103 sokół wędrowny (Falco peregrinus)

1. Monitoring powierzchniowych ruchów masowych przez zainstalowanie i odczyty z punktów reperowych oraz szczelinomierzy w zagrożonych rejonach, w szczególności w rejonie ścian Progu Radkowskiego.

2. Ograniczenie udostępniania niektórych obszarów Parku.

3. Kontrola przestrzegania zasad udostępniania obszaru Parku.

4. Zabezpieczenie szlaków przed erozją

2 Występowanie pożarów Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Opracowanie i wdrożenie planu ochrony przeciwpożarowej Parku oraz instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru.

2. Wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

3. Zapewnienie i utrzymywanie dróg lub dojazdów pożarowych, które umożliwiają dotarcie pojazdów gaśniczych oraz dróg dojścia dla patroli interwencyj nych.

4. Zapewnienie i utrzymywanie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do celów przeciwpożarowych, w tym utrzymywanie i monitoring źródeł wody gromadzonej w tym celu, stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami oraz punktów poboru wody.

5. Zapewnienie baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów i regularne kontrole jego sprawności.

6. Organizowanie obserwacji i patrolowania lasów w celu wykrycia pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu.

7. Bieżąca współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

8. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3 Nieskuteczność działań ochronnych prowadzonych w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów, oraz ich siedlisk Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Prowadzenie monitoringu elementów przyrodniczych oraz procesów przyrodniczych.

2. Dostosowywanie działań ochronnych do wyników prowadzonego monitoringu

3. Istniejące zagrożenia zewnętrzne

Lp. Identyfikacja zagrożenia Nazwa lub kod siedliska przyrodniczego lub gatunku, będących przedmiotami ochrony2), 4) Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków
1 Działalność Kopalni Piaskowca Radków (złoże "Radków") Gatunki zwierząt:

1) A103 sokół wędrowny

(Falco peregrinus);

2) A215 puchacz (Bubo bubo)

1. Dążenie do ograniczenia, w okresie lęgów ptaków, prac strzałowych związanych z eksploatacją piaskowca pozyskiwanego ze złoża "Radków".

2. Dążenie do zaniechania eksploatacji i wykorzystania obiektu do celów turystycznych i edukacyjnych

2 Niedostateczny poziom wiedzy turystów i społeczności lokalnych na temat roli, jaką odgrywa Park, oraz zasad i przepisów obowiązujących w Parku - 1. Organizacj a kampanii i zajęć edukacyjnych promujących przyrodę i działalność Parku.

2. Monitoring postaw turystów i społeczności lokalnych wobec ochrony przyrody i jakości zagospodarowania turystycznego i edukacyjnego w Parku.

3. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do wyników badań monitoringowych

3 Brak akceptacji społeczności lokalnej dla działalności Parku - Budowanie akceptacji dla działalności Parku w społecznościach lokalnych, w szczególności przez:

1) podejmowanie działań służących ochronie przyrody w Parku i przynoszących korzyści społeczności lokalnej, w tym w zakresie obsługi ruchu turystycznego;

2) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie turystyki zrównoważonej;

3) popularyzację mechanizmów finansowych i rozwiązań prawnych umożliwiających ograniczanie zanieczyszczania powietrza oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w celu wyeliminowania zagrożeń dla gleb i wód;

4) monitoring postaw społeczności lokalnych i dostosowanie działań edukacyjnych i informacyjnych do potrzeb wynikających z monitoringu
4 Niska wrażliwość ekologiczna społeczeństwa na problematykę dotyczącą ochrony przyrody i roli Parku w systemie ochrony przyrody - 1. Realizacj a programów edukacyjnych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Przygotowywanie i publikacj a wydawnictw dotyczących środowiska przyrodniczego i kulturowego Parku oraz problemów ochrony przyrody.

3. Współpraca ze społecznościami lokalnymi, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze których położony jest Park i jego otulina

5 Przerwanie powiązań ekologicznych obszaru Parku z otoczeniem Gatunki zwierząt: 13523) wilk (Canis lupus) 1. Zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych łączących Park z innymi obszarami chronionymi, w tym przez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowywaniu planów ogólnych gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Współdziałanie z organami samorządowymi województwa dolnośląskiego na rzecz wypracowania zasad ochrony krajobrazu w audycie krajobrazowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z fragmentacją naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, fragmentacją przestrzeni przyrodniczej oraz zagęszczeniem barier ekologicznych w krajobrazie.

3. Prowadzenie badań naukowych i monitoringu przyrodniczego w zakresie wykorzystania przestrzeni przyrodniczej w otulinie Parku, w tym waloryzacja cech fizycznych krajobrazu, siedlisk gatunków i ostoi zwierząt wykorzystywanych przez populacje zwierząt migrujących, w szczególności zwierząt kopytnych oraz dużych drapieżników, w celu wyznaczania korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym i transgranicznym, w porozumieniu z właścicielami lub władającymi nieruchomościami

6 Zanieczyszczenie powietrza, gleb, wód i hałas wzdłuż szlaków komunikacyj nych przecinających Park Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Propagowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ruchu kołowego na obszarze Parku.

2. Wspieranie rozwoju transportu zbiorowego i alternatywnego na obszarze Parku.

3. Dążenie do ograniczenia ruchu samochodowego na drodze Polana YMCA-Błędne Skały przez wprowadzenie transportu alternatywnego lub zbiorowego

7 Zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód na skutek funkcjonowania na obszarze Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz ośrodków wypoczynkowych Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Propagowanie idei modernizacji i przebudowy systemów ogrzewania oraz urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.

2. Współpraca z j ednostkami samorządu terytorialnego na rzecz eliminacji lub ograniczania zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód.

3. Dążenie do wprowadzania w planach ogólnych gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego postanowień zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, w tym przez budowę systemów kanalizacji.

4. Dążenie do likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w sąsiedztwie Parku.

5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego

8 Obniżanie poziomu zlokalizowanych na obszarze Parku wód gruntowych w wyniku zmniejszonych opadów atmosferycznych oraz zwiększonej eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych Wszystkie siedliska przyrodnicze 1. Ograniczenie lokalizacji nowych ujęć wody na obszarze Parku; lokalizacja możliwa po przeprowadzeniu szczegółowych badań hydrogeologicznych określających obszary perspektywiczne do ujmowania wód podziemnych oraz po stwierdzeniu, że nie spowodowują one pogorszenia warunków siedliskowych, w szczególności ekosystemów hydrogenicznych.

2. Monitoring odpływu wód ze zlewni cieków, w których funkcjonują największe systemy ujęć wody.

3. Monitoring ilości pobieranej wody z ujęć znajdujących się na obszarze Parku.

4. Monitoring wód podziemnych.

5. Monitoring ilości opadów atmosferycznych.

6. Ograniczenie nadmiernego odpływu wód z obszaru Parku, w tym przez konserwację lub budowę zastawek oraz zasypywanie rowów melioracyjnych.

7. Odtwarzanie lub zachowanie siedlisk hydrogenicznych.

8. Przywracanie naturalnych reżimów wodnych w ciekach na obszarze Parku

9 Zanik walorów krajobrazowych otoczenia Parku, w szczególności zanik - 1. Propagowanie regionalnych wzorów architektury sudeckiej.

2. Dążenie do wprowadzania w planach ogólnych gmin i miejscowych planach

walorów krajobrazu kulturowego zagospodarowania przestrzennego postanowień dotyczących kształtowania nowej i przekształceń dawnej architektury, zgodnie ze wzorem architektury sudeckiej.

3. Współdziałanie z organami samorządowymi województwa dolnośląskiego na rzecz wypracowania zasad ochrony krajobrazu w audycie kraj obrazowym.

4. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących tradycyjne budownictwo.

5. Propagowanie wśród mieszkańców i organów jednostek samorządu terytorialnego korzyści z przyjęcia uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytach, standardach jakościowych oraz rodzajach materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029).

6. Współpraca z organami j ednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzenia w uchwałach o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytach, standardach jakościowych oraz rodzajach materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulacji dotyczących kształtowania przedmiotu uchwały w sposób zgodny ze wzorem architektury sudeckiej i z uwzględnieniem wartości krajobrazowych, w tym widokowych Parku

10 Obniżenie walorów krajobrazowych na skutek funkcjonowania infrastruktury energetycznej - 1. Ograniczenie, do minimum wymaganego przepisami prawa, szerokości wyciętego pasa drzew wzdłuż przebiegu linii energetycznej.

2. Dążenie do skablowania linii energetycznych na terenach otwartych, w szczególności Łąk Pasterskich i Łąk Łężyckich

11 Przenikanie na obszar Parku gatunków obcych, w tym inwazyjnych Wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt 1. Regulacja liczebności gatunków obcych, w szczególności gatunków inwazyjnych.

2. Współpraca z lokalnymi społecznościami dla podniesienia świadomości zagrożeń wynikających z obecności i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych.

3. Inicjowanie programów eliminacji gatunków obcych.

4. Wnioskowanie do właścicieli i zarządzających nieruchomościami o usuwanie na swoim terenie inwazyjnych gatunków obcych.

5. Współpraca z j ednostkami samorządu terytorialnego na rzecz eliminacji gatunków obcych, w tym inwazyjnych

12 Naruszanie granic Parku - 1. Patrolowanie granic przez Straż Parku.

2. Regulacja stanu granic Parku.

3. Konserwacja oznakowania granic Parku

13 Działalność kamieniołomu w miejscowości Bozanov na terenie Republiki Czeskiej Wszystkie gatunki ptaków Dążenie do ograniczenia w okresie lęgów ptaków prac strzałowych związanych z eksploatacją kamieniołomu Bozanov

4. Potencjalne zagrożenia zewnętrzne

Lp. Identyfikacja zagrożenia Nazwa lub kod siedliska przyrodniczego lub gatunku, będących przedmiotami ochrony2), 4) Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożenia oraz jego skutków
1 Zmniejszanie się wartości krajobrazu kulturowego na skutek wprowadzania zabudowy kubaturowej niezharmonizowanej z kulturowym i przyrodniczym otoczeniem oraz reklam - 1. Podejmowanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, działań związanych z kształtowaniem stylu budownictwa lokalnego i lokalizacji przedsięwzięć infrastruktury niedysharmonizujących walorów krajobrazowych, w tym propagowanie korzyści z przyjęcia uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytach, standardach jakościowych oraz rodzajach materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zapobieganie wprowadzaniu nowych elementów dysharmonizujących walory krajobrazu przez współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz

uchwał o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytach, standardach jakościowych oraz rodzajach materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, o których mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących miejscowe tradycje oraz kształtujących walory estetyczne dotyczące krajobrazu

2 Zanikanie lokalnych tradycji - Prowadzenie działań edukacyjnych promujących w szczególności tradycyjne budownictwo, sadownictwo, pasterstwo oraz zwyczaje i język

Rozdział  5

OKREŚLENIE WARUNKÓW UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLH GÓRY STOŁOWE ORAZ OBSZARU NATURA 2000 PLB GÓRY STOŁOWE, W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU, ZACHOWANIA INTEGRALNOŚCI TYCH OBSZARÓW ORAZ SPÓJNOŚCI SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

1. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku:

1) dla siedlisk przyrodniczych:

a) 40 602) Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

b) 62302), 3) Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez wykaszanie lub wypas,

c) 64302) Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

d) 65102) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez wykaszanie lub wypas,

e) 65202) Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez wykaszanie lub wypas,

f) 71102), 3) Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) - utrzymanie integralności powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez zapewnienie właściwych warunków hydrologicznych,

g) 71402) Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez zapewnienie właściwych warunków hydrologicznych i ograniczenie wtórnej sukcesji leśnej w wyniku wykaszania lub odkrzaczania,

h) 72302) Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez zapewnienie właściwych warunków hydrologicznych i ograniczenie wtórnej sukcesji leśnej w wyniku wykaszania lub odkrzaczania,

i) 81102) Piargi i gołoborza krzemianowe - utrzymanie powierzchni płatów siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

j) 82102) Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

k) 82202) Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii - utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego płatów siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

l) 91102) Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) - utrzymanie powierzchni oraz struktury i funkcji siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

m) 91302) Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) - utrzymanie powierzchni oraz struktury i funkcji siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

n) 91802), 3) Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) - utrzymanie powierzchni oraz struktury i funkcji siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

o) 91D02), 3) Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne - utrzymanie lub odtworzenie powierzchni oraz struktury i funkcji siedliska przez zapewnienie właściwych warunków hydrologicznych,

p) 91E02), 3) Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe - utrzymanie powierzchni oraz struktury i funkcji siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych,

q) 94102) Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) - zachowanie typowej postaci siedliska przez brak ingerencji człowieka, zapewniający niezakłócony przebieg procesów przyrodniczych;

2) dla gatunków roślin: 40942), 3) goryczuszka czeska (Gentianella bohemica) - utrzymanie stanowisk występowania gatunku przez wykaszanie i wertykulację oraz zachowanie zasobów genowych, w tym zbiór nasion do zasilania populacji macierzystej;

3) dla gatunków zwierząt:

a) 61772) modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius) - utrzymanie potencjalnych siedlisk gatunku przez wykaszanie,

b) 61792) modraszek nausitous (Maculinea (Phengaris) nausithous) - utrzymanie potencjalnych siedlisk gatunku przez wykaszanie,

c) 13032) podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) - zachowanie żerowisk: lasów bukowych i mieszanych porastających zbocza górskie i sąsiedztwo skał, przez brak ingerencji człowieka,

d) 13082) mopek (Barbastella barbastellus) - zachowanie siedlisk: obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów i obecnością starych drzew dziuplastych oraz rozwieszanie budek rozrodczych,

e) 13232) nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) - zachowanie siedlisk: obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów liściastych i mieszanych, z obecnością starych drzew dziuplastych,

f) 13242) nocek duży (Myotis myotis) - zachowanie żerowisk: obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów liściastych i mieszanych (głównie buczyn), o niewielkim zwarciu,

g) 13522), 3) wilk (Canis lupus) - zachowanie obszarów leśnych ze starodrzewami i martwym drewnem spełniającym ważną rolę mikrosiedliskową, utrzymanie miejsc rozrodu oraz łączności przestrzennej między populacjami w innych kompleksach leśnych, zachowanie wysokich zagęszczeń jeleniowatych (Cervidae) i dzików (Sus scrofa), stanowiących bazę żerową gatunku,

h) A0304) bocian czarny (Ciconia nigra) - zachowanie obszarów leśnych z udziałem starodrzewów oraz wysokiego poziomu wód gruntowych i powierzchniowych,

i) A1034) sokół wędrowny (Falco peregrinus) - rozpoznanie miejsc gniazdowania i wytyczenie wokół nich stref ochronnych, ograniczenie prac odstrzałowych w kopalni piaskowca Radków w sezonie lęgowym,

j) A1224) derkacz (Crex crex) - utrzymanie siedlisk gatunku przez wykaszanie lub wypas,

k) A2154) puchacz (Bubo bubo) - rozpoznanie miejsc gniazdowania i wytyczenie wokół nich stref ochronnych, ograniczenie prac odstrzałowych w kopalni piaskowca Radków w sezonie lęgowym,

l) A2174) sóweczka (Glaucidium passerinum) - zachowanie obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów oraz pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych, w tym obumierających i martwych,

m) A2234) włochatka (Aegolius funereus) - zachowanie obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów oraz pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych, w tym obumierających i martwych,

n) A2344) dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) - zachowanie obszarów leśnych z dużym udziałem starodrzewów oraz pozostawianie wszystkich drzew dziuplastych, w tym obumierających i martwych.

2. Warunki zachowania integralności obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe oraz spójności sieci obszarów Natura 2000:

1) utrzymanie we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, występujących na obszarze Parku i będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku;

2) uwzględnienie uwarunkowań przestrzennych i warunków zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w dokumentach planistycznych gmin oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego;

3) popularyzowanie wiedzy o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe;

4) podjęcie działań na rzecz utrzymania lub odtworzenia korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację gatunków z obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe i obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe do sąsiadujących obszarów Natura 2000: Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039), Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010), Góry Orlickie (PLH020060), Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014), Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083), Góry Kamienne (PLH020038), Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (PLB020010) i Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) oraz ich łączność z innymi obszarami chronionymi.

Rozdział  6

WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLH GÓRY STOŁOWE ORAZ OBSZARU NATURA 2000 PLB GÓRY STOŁOWE, W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU

1. Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe w części pokrywającej się z obszarem Parku
Lp. Nazwa siedliska przyrodniczego Kod siedliska przyrodniczego2) Wskaźnik właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego Parametr lub wskaźnik stanu ochrony8) Cel ochrony9)
1 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro- Yaccinietum) 4060 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 4,6 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Występowanie gatunków typowych dla siedliska powyżej 5% pokrycia
Gatunki dominujące, w tym ekspansja borówki czarnej (Yaccinium myrtillus) Udział borówki czarnej w płacie poniżej 50%
Zniszczenia mechaniczne Brak śladów antropopresji
Ekspansja kosodrzewiny

Pinus mugo

Udział pojedynczych krzewów lub siewek kosodrzewiny (Pinus mugo)
2 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 62303) Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 22,5 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Występowanie powyżej 4 gatunków charakterystycznych dla siedliska i wyróżniających
Gatunki dominujące Pokrycie bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta) w transekcie powyżej 40%
Obce gatunki inwazyjne Brak
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych Łączne pokrycie gatunków ekspansywnych poniże j 30%
Ekspansja krzewów i podrostu drzew Pokrycie warstwy B w transekcie poniżej 10-25%
Eutrofizacja Brak oznak
Struktura przestrzenna płatów siedliska Płaty siedliska zwarte i rozległe lub siedlisko z natury drobnopowierzchniowe, lecz wielkość płatów stabilna
Bogactwo gatunkowe Występowanie powyżej 25 gatunków na transekcie
3 Ziołorośla górskie {Adenostylion alllariae) i ziołorośla nadrzeczne (ConvolvuletaHa sepium) 6430 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 6,78 ha Gatunki charakterystyczne Występują co najmniej 4 gatunki charakterystyczne dla siedliska
Gatunki ekspansywne roślin zielnych Nie występują lub występują na powierzchni mniejszej niż 10%
Bogactwo gatunkowe Powyżej 20 gatunków w zdjęciu fitosoc j ologicznym
Obce gatunki inwazyjne Brak
Naturalność koryta rzecznego Brak regulacji
Naturalny kompleks siedlisk W otoczeniu siedliska znajdują się zbiorowiska naturalne
4 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie {Arrhenatherion elatioris) 6510 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 16,16 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Występują co najmniej 3 gatunki charakterystyczne dla siedliska
Gatunki dominujące Brak gatunków panujących lub status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla siedliska
Obce gatunki inwazyjne Brak lub pojedyncze osobniki gatunków o niskim stopniu inwazyjności
Gatunki ekspansywne roślin zielnych Brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych poniżej 50%
Ekspansja krzewów i podrostu drzew Łączne pokrycie na transekcie poniżej 1 %
Udział dobrze zachowanych płatów siedliska Płaty dobrze zachowane stanowią nie mniej niż 80% powierzchni transektu
Wojłok (martwa materia organiczna) Poniżej 2 cm
Struktura przestrzenna płatów siedliska Brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna
5 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 6520 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 180,57 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Gatunki charakterystyczne dla związku {Polygono-Trisetion) i (Arrhenalherion) liczne (3-5) i obecne inne gatunki typowe dla łąk górskich
Gatunki dominujące Współpanują gatunki typowo łąkowe i płaty siedliska bogate gatunkowo lub stan pośredni
Obce gatunki inwazyjne Brak lub pojedyncze osobniki o niskim stopniu inwazyjności
Gatunki ekspansywne roślin zielnych Brak lub gatunki w niewielkim pokryciu
Ekspansja krzewów i podrostu drzew Łączne pokrycie na transekcie poniżej 1 %
Zachowanie strefy ekotonowej Brak ekotonu lub brak w ekotonie gatunków ekspansywnych
Wojłok (martwa materia organiczna) Poniżej 2 cm
Powierzchnia zajęta przez siedlisko na transekcie Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie 80-100%
Struktura przestrzenna płatów siedliska Brak fragmentacji lub fragmentacja nieznaczna
6 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 71103) Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie

siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 0,87 ha

Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Występują co najmniej 3 gatunki torfowców i 2 gatunki roślin naczyniowych spośród wymienionych gatunków charakterystycznych
Pokrycie i struktura gatunkowa torfowców Całkowite pokrycie torfowców - ponad 50%, gatunki torfowców magellańskiego (Sphagnum magellanicum), brodawkowatego {Sphagnum papillosum), brunatnego (Sphagnum fuscum), czerwonego (Sphagnum rubellum), ostrolistnego {Sphagnum capillfolium) zajmują łącznie poniżej 40% całkowitej powierzchni zajmowanej przez wszystkie gatunki torfowców
Obce gatunki inwazyjne Brak gatunków inwazyjnych
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych Poniżej 5% powierzchni siedliska
Odpowiednie uwodnienie Poziom wody mierzony w piezometrze poniżej 10 cm w stosunku do powierzchni torfowiska - warstwy torfowców
Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp) Średnio wykształcony mszar kępkowo-dolinkowy, gdzie w rejonie kęp występują torfowce {Sphagnum), w szczególności torfowiec brunatny {Sphagnum fuscum), torfowiec czerwony {Sphagnum rubellum), torfowiec ostrolistny {Sphagnum capillfolium), torfowiec Russowa {Sphagnum russowi) oraz mchy z rodzaju płonnik {Polytrichum), z dość licznym udziałem krzewinek oraz innych roślin naczyniowych, natomiast dolinki dobrze uwodnione zajęte przez różne gatunki torfowców oraz rośliny naczyniowe
Pozyskanie torfu Brak pozyskania torfu
Melioracje odwadniające Infrastruktura melioracyjna, na skutek podjętych działań ochronnych, w niewielkim stopniu oddziałuje na warunki wodne
Obecność krzewów i drzew Pokrycie drzew poniżej 10%, krzewów poniżej 30%
7 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 7140 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 19,18 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie 80-100% powierzchni siedliska na transekcie
Gatunki charakterystyczne Powyżej 4 gatunków charakterystycznych albo poniżej 4, przy pokryciu gatunków charakterystycznych na transekcie 20-50%
Gatunki dominujące Dominują gatunki charakterystyczne dla siedliska lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów Całkowite pokrycie mchów powyżej 50% i mchy torfowce zajmują łącznie powyżej 50% całkowitej powierzchni porośniętej przez wszystkie gatunki mchów
Obce gatunki inwazyjne Brak gatunków inwazyjnych
Gatunki ekspansywne roślin zielnych Zajmują do 5% powierzchni
Obecność krzewów i podrostu drzew Brak lub pojedyncze
Stopień uwodnienia Poziom wody mierzony w piezometrze - 10-20 cm poniżej powierzchni torfowiska
Pozyskanie torfu Brak
Melioracje odwadniające Infrastruktura melioracyjna, na skutek podjętych działań ochronnych, w niewielkim stopniu oddziałuje na warunki wodne
8 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 7230 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie

siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 0,23 ha

Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska na stanowisku nie podlega zmianom lub zwiększa się
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie Powyżej 50%
Gatunki charakterystyczne 4-8 gatunków charakterystycznych lub pokrycie na transekcie 20-50%
Gatunki dominujące Dominują gatunki charakterystyczne dla siedliska lub brak dominanta, lecz przeważają gatunki charakterystyczne
Pokrycie i struktura gatunkowa mchów Całkowite pokrycie mchów 20-50%, mchy brunatne zajmują powierzchnię od 20% do 70% całkowitej powierzchni zajmowanej przez wszystkie gatunki mchów
Obce gatunki inwazyjne Brak
Gatunki ekspansywne roślin zielnych Zajmują do 5% powierzchni
Zakres pH Powyżej 7
Ekspansja krzewów i podrostu drzew Brak lub pojedyncze
Stopień uwodnienia Poziom wody mierzony w piezometrze - do 2 cm, powyżej, równo lub do 10 cm poniżej powierzchni torfowiska
Pozyskanie torfu Brak
Melioracje odwadniające Infrastruktura melioracyjna w wystarczającym stopniu zneutralizowana na skutek podjętych działań ochronnych
9 Piargi i gołoborza krzemianowe 8110 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 1,29 ha Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki typowe Powyżej 2 gatunków
Obce gatunki inwazyjne Brak
Pokrycie przez drzewa i krzewy Poniżej 5%
Procent powierzchni siedliska na transekcie Powyżej 50%
10 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami

Potentilletalia caulescentis

8210 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu

Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 2,94 ha

Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie Wszystkie dostępne skały zajęte przez siedlisko
Gatunki charakterystyczne Występowanie gatunków charakterystycznych we wszystkich płatach, z pokryciem minimum 5%
Gatunki dominujące Gatunkami dominującymi roślin naczyniowych powinny być gatunki charakterystyczne siedliska, ewentualnie inne gatunki stale towarzyszące siedliskom naskalnym
Obce gatunki inwazyjne Brak
Pokrycie przez gatunki traw Pokrycie do 25%
Martwa materia organiczna Poniżej 5% w podtypie światłolubnym, poniżej 10% w podtypie cieniolubnym
Ekspansja krzewów i podrostu drzew W podtypie światłolubnym dopuszczalne pojedyncze osobniki juwenilne drzew lub krzewy ciepłolubne o zwarciu nieprzekraczającym w sumie 10%, w podtypie cieniolubnym dopuszczalny udział siewek drzew i cieniolubnych krzewów poniżej 20%
Struktura przestrzenna płatów siedliska Wszystkie powierzchnie skalne zajęte przez siedlisko z wystąpieniem przynajmniej jednego gatunku charakterystycznego
Ślady wspinaczki lub wydeptywania Brak
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych Brak
Inne przypadki dewastacji siedliska Brak śladów dewastacji siedliska, w tym poboru kamienia ze ścian skalnych oraz drzew lub stosów gałęzi zrzuconych na skały
11 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z

Androsacion yandelii

8220 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu

Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 7,84 ha

Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie Wszystkie dostępne skały zajęte przez siedlisko
Gatunki charakterystyczne Występowanie gatunków charakterystycznych we wszystkich płatach, z pokryciem minimum 5%
Gatunki dominujące Gatunkami dominującymi roślin naczyniowych powinny być gatunki charakterystyczne siedliska, ewentualnie inne gatunki stale towarzyszące siedliskom naskalnym
Obce gatunki inwazyjne Brak
Pokrycie przez gatunki traw Pokrycie do 25%
Martwa materia organiczna Poniżej 5% powierzchni w przypadku naskalnych, szczelinowych zbiorowisk paproci serpentynitowych i naskalnych, światłolubnych i termofilnych zbiorowisk szczelinowych skał kwaśnych i obojętnych oraz poniżej 10% w przypadku mszysto-paprociowych zbiorowisk zacienionych skał kwaśnych i obojętnych
Ekspansja krzewów i podrostu drzew Dla naskalnych, szczelinowych zbiorowisk paproci serpentynitowych i naskalnych, światłolubnych i termofilnych zbiorowisk szczelinowych skał kwaśnych i obojętnych, dopuszczalne pojedyncze osobniki juwenilne lub krzewy ciepłolubne o pokryciu poniżej 10%, dla mszysto-paprociowych zbiorowisk zacienionych skał kwaśnych i obojętnych dopuszczalny udział siewek drzew i cieniolubnych krzewów poniżej 20%
Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego Brak nitrofilnych gatunków krzewów, z wyjątkiem maliny do 5% pokrycia
Ślady ognisk w pobliżu ścian skalnych Brak
Struktura przestrzenna płatów siedliska Wszystkie powierzchnie skalne zajęte przez siedlisko z wystąpieniem przynajmniej jednego gatunku charakterystycznego
Ślady wspinaczki lub wydeptywania Brak
Inne przypadki dewastacji siedliska Brak
12 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 9110 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 497,76 ha Powierzchnia siedliska na stanowisku Powierzchnia siedliska nie podlega zmianom lub zwiększa się
Charakterystyczna kombinacja florystyczna Typowa, właściwa dla siedliska
Skład drzewostanu Drzewostan jednolub wielogatunkowy z dominującym udziałem buka, bez gatunków obcych ekologicznie lub geograficznie
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie Brak
Ekspansywne gatunki rodzime w runie Brak gatunków ekspansywnych lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności Zróżnicowana; drzewostan różnowiekowy, o zróżnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i kępami starych drzew
Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) Powyżej 10% udział drzew starszych niż 100 lat
Naturalne odnowienie drzewostanu Obecne, o składzie odpowiadającym składowi drzewostanu
Gatunki obce w drzewostanie Poniżej 5% udziału powierzchniowego
Martwe drewno wielkowymiarowe Powyżej 5 sztuk/ha
Martwe drewno (łączne zasoby) Powyżej 20 m3/ha
Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna Brak
Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) Powyżej 20 sztuk/ha
13 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fageniori) 9130 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 92,00 ha Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana
Charakterystyczna kombinacja florystyczna Typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego
Skład drzewostanu Gatunki obce buczynom stanowią poniżej 15% drzewostanu; drzewostan zdominowany (powyżej 50%) przez gatunki buczynowe
Ekspansywne gatunki rodzime w runie Brak lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie
Struktura pionowa i przestrzenna roślinności Zróżnicowana; drzewostan różnowiekowy, o zróżnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i kępami starych drzew
Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) Powyżej 10% udział drzew starszych niż 100 lat
Naturalne odnowienie drzewostanu Obecne, wypełniające dogodne do odnowienia miejsca, w szczególności naturalne luki i prześwietlenia
Gatunki obce w drzewostanie Poniżej 5%
Martwe drewno wielkowymiarowe Powyżej 5 sztuk/ha
Martwe drewno (łączne zasoby) Powyżej 20 m3/ha
Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna Brak
Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) Powyżej 20 sztuk/ha
14 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Filio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) 91803) Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 16,14 ha Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska na stanowisku nie podlega zmianom lub zwiększa się
Gatunki charakterystyczne Powyżej 5 gatunków charakterystycznych dla warunków lokalnych, w tym minimum 2 w drzewostanie
Gatunki dominujące Możliwe występowanie facjalne gatunków z klasy (Querco-Fagetea), sporadyczny udział gatunków porębowych i inwazyjnych
Obce gatunki inwazyjne Brak
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych Możliwe występowanie facjalne gatunków z klasy (Querco-Fagetea), sporadyczny udział gatunków porębowych i inwazyjnych
Struktura drzewostanu Drzewostan zróżnicowany pod względem wysokości i pierśnicy drzew
Pionowa struktura roślinności Występują wszystkie warstwy roślinności (al, a2, b, c, d)
Gatunki obce w drzewostanie Brak
Naturalne odnowienie drzewostanu Obecne odnowienie różnowiekowe, minimum 3 gatunki
Przekształcenia związane z użytkowaniem Brak
15 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagnogirgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 91D03) Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 77,39 ha Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana
Gatunki charakterystyczne Obecnych powyżej 60% listy gatunków charakterystycznych
Gatunki dominujące We wszystkich warstwach dominują gatunki, które dominują w naturalnym zbiorowisku roślinnym, ale są zachwiane stosunki ilościowe
Inwazyjne gatunki obce w runie Brak
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych Obecne, lecz najwyżej 1 gatunek, nie bardzo silnie ekspansywny
Uwodnienie Właściwe uwodnienie bagienne do nieco przesuszonego
Wiek drzewostanu Powyżej 20% udział objętości drzew starszych niż 100 lat
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie Poniżej 1% i nieodnawiające się
Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie Poniżej 10%
Martwe drewno leżące lub stojące powyżej 3 m długości i 30 cm grubości Powyżej 1 sztuki/ha
Naturalne odnowienie drzewostanu Obecne
Występowanie mchów torfowców Dominują w runie, normalne zróżnicowanie gatunkowe
Występowanie charakterystycznych krzewinek Występują z obfitością charakterystyczną dla lokalnych warunków
Pionowa struktura roślinności Zróżnicowana
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna Brak
Inne zniekształcenia Brak
16 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion

glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

91E03) Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 75,01 ha Powierzchnia siedliska Powierzchnia siedliska nie zmniejsza się, nie jest antropogenicznie pofragmentowana
Gatunki charakterystyczne Kombinacja florystyczna typowa dla łęgu
Gatunki dominujące We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym są zachowane naturalne stosunki ilościowe
Gatunki obce geograficznie w drzewostanie Poniżej 1% i nie odnawiają się
Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie Obecny najwyżej 1 gatunek, nieliczny - sporadyczny
Ekspansywne gatunki rodzime w runie Nie bardzo silnie ekspansywne
Naturalność koryta rzecznego (stosować, tylko jeżeli występowanie łęgu jest związane z ciekiem) Brak regulacji lub ciek zdenaturalizowany po dawnej regulacji
Reżim wodny (w tym rytm zalewów, jeżeli występują) Dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne z punku widzenia odpowiedniego systemu/zbiorowiska roślinnego
Wiek drzewostanu Poniżej 20% udział objętości drzew starszych niż 100 lat, ale powyżej 50% udział drzew starszych niż 50 lat
Pionowa struktura roślinności Zróżnicowana, naturalna
Naturalne odnowienie drzewostanu Tak, pojedyncze
Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna Brak
Inne zniekształcenia Brak
17 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) 9410 Utrzymanie stanu zachowania siedliska określonego według wskaźników metodyki Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym zachowanie siedliska na powierzchni nie mniejszej niż 41,99 ha Typowe gatunki roślin Wśród gatunków o ilościowości 2 i więcej występują tylko gatunki typowe dla siedliska
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie Brak
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie Co najwyżej pojedynczo
Gatunki obce w drzewostanie Brak
Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, zaśmiecanie) Brak
Martwe drewno (łączne zasoby) Powyżej 20 m3/ha
Martwe drewno leżące lub stojące powyżej 3 m długości i powyżej 50 cm grubości Powyżej 5 sztuk/ha
Naturalne odnowienie drzewostanu Tak, obfite, reagujące na luki i prześwietlenia
Obecność kornika - posusz czynny Pojedyncze drzewa w transekcie i jego okolicy

2. Wskaźniki właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe w części pokrywającej się z obszarem Parku

Lp. Nazwa gatunkowa Kod2' Wskaźnik właściwego stanu ochrony gatunku Parametr lub wskaźnik stanu ochrony8) Cel ochrony9)
1 Goryczuszka czeska (Gentianella bohémica) 40943) Utrzymanie co najmniej 1 stanowiska, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Liczba osobników 50-100
Stan zdrowotny Brak uszkodzeń, objawów chorobowych lub śladów żerowania owadów
Powierzchnia potencjalnego siedliska Taka sama lub większa
Powierzchnia zajętego siedliska Taka sam lub większa
Fragmentacja siedliska Brak
Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą (dla siedlisk otwartych) Poniżej 10%
Gatunki ekspansywne - konkurencyjne Poniżej 5% powierzchni pokrycia siedliska
Wysokość runi (średnia wysokość warstwy C) Poniżej 40 cm
Wojłok (martwa materia organiczna) Poniżej 5 mm
Miejsca do kiełkowania Więcej niż 3 miejsca o strukturze roślinności, uszkodzonej darni lub odsłoniętej glebie, zajmujące łącznie powyżej 3% powierzchni
Wilgotność podłoża Gleba świeża do lekko suchej
2 Modraszek telejus {Maculinea (Phengaris) teleius) 6177 Utrzymanie co najmniej

2 stanowisk, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych

oddziaływań

Liczba obserwowanych osobników Powyżej 8 osobników/100 m
Indeks liczebności Powyżej 20 osobników/100 m
Powierzchnia 0,5-1 ha
Dostępność roślin żywicielskich Powyżej 20% udziału rośliny pokarmowej w płacie siedliska
Dostępność mrówek gospodarzy Powyżej 50% powierzchni penetrowanej przez mrówki
Zarastanie ekspansywnymi bylinami Poniżej 25% powierzchni siedliska
Zarastanie przez drzewa/krzewy Poniżej 25% powierzchni siedliska
3 Modraszek nausitous {Maculinea (Phengaris) nausithous) 6179 Utrzymanie co najmniej 1 stanowiska, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Liczba obserwowanych osobników Powyżej 4 osobników/100 m
Indeks liczebności Powyżej 10 osobników/100 m
Powierzchnia 0,5-1 ha
Dostępność roślin żywicielskich Powyżej 20% udziału rośliny pokarmowej w płacie siedliska
Dostępność mrówek gospodarzy Powyżej 50% powierzchni penetrowanej przez mrówkę (Myrmica rubra)
Zarastanie ekspansywnymi bylinami Poniżej 25% powierzchni siedliska
Zarastanie przez drzewa/krzewy Poniżej 25% powierzchni siedliska
4 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 1303 Obecność gatunku, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Obecność gatunku Zarejestrowano przelot osobnika w okresie rozrodczym, stwierdzono samicę karmiącą lub osobnika młodocianego, potwierdzono istnienie wykazanych kolonii rozrodczych w otoczeniu Parku
Powierzchnia zalesiona Powierzchnia kompleksu leśnego jest zbliżona do tej, jaka była w roku referencyjnym (rozpoczęcia monitoringu), lub uległa zwiększeniu
5 Mopek (Barbastella barbastellus) 1308 Rozród gatunku, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Stanowiska letnie
Rozród gatunku Potwierdzono rozród gatunku, tzn. stwierdzono kolonię rozrodczą mopków (Barbastella barbastellus) na monitorowanej powierzchni lub w pobliżu jej granic (do 500 m) lub odłowiono minimum 1 karmiącą samicę mopka (Barbastella barbastellus) lub minimum 1 osobnika młodocianego
Aktywność gatunku Liczba zarejestrowanych sygnałów echolokacyjnych mopków (Barbastella barbastellus) nie mniejsza niż 5 przelotów na godzinę, a jeśli niższa, to rozród gatunku oceniony na FV
Powierzchnia zalesiona Powierzchnia kompleksu leśnego zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa
Powierzchnia lasów liściastych Powierzchnia lasów liściastych zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa
Powierzchnia starodrzewów Powierzchnia starodrzewów zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa
Powierzchnia starodrzewów liściastych Powierzchnia starodrzewów liściastych zbliżona do stanu z roku referencyjnego (rozpoczęcia monitoringu) lub większa
Liczba drzew obumierających i martwych Mediana powyżej 2 sztuk/1600 m2
Grubość drzew żywych zapewniających potencjalne kryjówki dzienne Mediana powyżej 40 cm
6 Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) 1323 Obecność gatunku, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Stanowiska letnie
Obecność gatunku Odłowiono karmiące samice lub osobniki młodociane nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii)
Powierzchnia i zasobność pokarmowa kompleksu leśnego Suma jednostek równowartych 1 ha lasów liściastych lub 38 ha lasów iglastych osiąga wartości powyżej 1100
Powierzchnia i struktura starodrzewów Suma jednostek równowartych 1 ha lasów liściastych lub 5 ha lasów iglastych i mieszanych osiąga wartości powyżej 1000
Liczba drzew obumierających i martwych Mediana powyżej 3 sztuk/1600 m2
Grubość drzew zapewniających potencjalne kryjówki dzienne Mediana powyżej 60 cm
Zwarcie podszytu liściastego Mediana powyżej 50%
Zwarcie okapu w drzewostanie 4-5
Liczba śródleśnych zbiorników wodnych Pojedyncze, małe zbiorniki lub pojedyncze rzeczki i rowy
Powierzchnia śródleśnych zbiorników wodnych Między 1 ha wody na 1000 ha lasu i 1 ha wody na 500 ha lasu
7 Nocek duży (Myotis myotis') 1324 Obecność gatunku, zachowanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Obecność gatunku Odłowienie karmiącej samicy lub osobnika młodocianego w okresie rozrodczym lub potwierdzenie istnienia wykazanych kolonii rozrodczych w otoczeniu Parku
Powierzchnia zalesiona Powierzchnia kompleksu leśnego jest zbliżona do tej, jaka była w roku referencyjnym (rozpoczęcia monitoringu), lub uległa zwiększeniu
Powierzchnia użytkowanych łąk i pastwisk Powierzchnia użytkowanych łąk i pastwisk jest zbliżona do tej, jaka była w roku referencyjnym (rozpoczęcia monitoringu), lub uległa zwiększeniu
8 Wilk (Canis lupus') 1352 Utrzymanie co najmniej 1 grupy rodzinnej wilków, której zasięg terytorialny obejmuje przynajmniej część obszaru Parku, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań Zagęszczenie populacji Powyżej 2,5 osobnika/100 km2
Liczba watah Powyżej 0,5/100 km2
Lesistość Powyżej 40%
Fragmentacja siedliska Poniżej 3 km/km2
Dostępność bazy pokarmowej Powyżej 100kg/km2
Zagęszczenie dróg Poniżej 0,1 km/km2
Stopień izolacji siedlisk 1

3. Wskaźniki właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe w części pokrywającej się z obszarem Parku

Lp. Nazwa gatunkowa Kod4' Wskaźnik właściwego stanu ochrony gatunku
1 Bocian czarny (Ciconia nigra) A030 Powyżej 3 par, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
2 Sokół wędrowny (Falco peregrinus) A103 Powyżej 1 pary, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
3 Derkacz (Crex crex) A122 Powyżej 10 samców, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
4 Puchacz (Bubo bubo) A215 Powyżej 4 par, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
5 Sóweczka

(Glaucidium passerinum)

A217 Powyżej 40 par, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
6 Włochatka

(Aegolius funereus)

A223 Powyżej 20 par, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań
7 Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) A234 Powyżej 20 par, utrzymanie siedlisk gatunku i zapewnienie braku istotnych negatywnych oddziaływań

Rozdział  7

OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARACH OCHRONY ŚCISŁEJ, CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ, Z PODANIEM RODZAJU, ZAKRESU I LOKALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ, ORAZ OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PLH GÓRY STOŁOWE ORAZ OBSZARU NATURA 2000 PLB GÓRY STOŁOWE, W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM PARKU, ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ

I. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej

1. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej zapewniają nienaruszony, naturalny przebieg procesów i zjawisk przyrodniczych, i obejmują, w szczególności:

1) monitoring stanu biotycznych i abiotycznych składników przyrody (ekosystemów) umożliwiający rozpoznanie dynamiki naturalnie zachodzących zmian w długiej perspektywie czasu;

2) rozpoznanie stanu potencjalnych zagrożeń dla zasobów, tworów i składników przyrody;

3) pobieranie generatywnych i wegetatywnych części roślin na potrzeby hodowli ex situ oraz realizowanych programów reintrodukcji gatunków;

4) utrzymanie zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

5) utrzymywanie infrastruktury, w tym szlaków turystycznych, niezbędnych do udostępniania obszaru Parku dla celów turystycznych;

6) usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla życia lub mienia, w szczególności uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, pochylonych lub spróchniałych, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników szlaków turystycznych, ścieżek i odcinków dróg publicznych;

7) ochronę przed nieuprawnionym przebywaniem ludzi i przed szkodnictwem;

8) ochronę przeciwpożarową według planu ochrony przeciwpożarowej Parku zaliczającego obszar Parku do III kategorii zagrożenia pożarowego;

9) minimalizację negatywnych skutków udostępniania obszaru Parku, w szczególności degradacji szaty roślinnej, niszczenia stanowisk porostów i bezkręgowców oraz erozji pokrywy glebowej na szlakach i w ich najbliższym otoczeniu;

10) oznakowanie granic Parku.

2. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej dopuszczające ingerencję w zasoby przyrodnicze, ukierunkowane na wspieranie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych, w tym procesów regeneracji, sukcesji i unaturalniania się ekosystemów, zgodnie z przyjętymi założeniami i wyznaczonymi celami ochrony, obejmują, w szczególności:

1) monitoring stanu przyrody, w tym zagrożeń w postaci czynników mogących powodować zaburzenie przebiegu procesów przyrodniczych, na potrzeby ewentualnego podejmowania działań ochronnych;

2) wykorzystywanie materiału roślinnego do tworzenia banków nasion i banków genów ex situ;

3) spowalnianie i zatrzymywanie powierzchniowego odpływu wód, w celu zwiększenia zdolności retencyjnych ekosystemów;

4) ochronę różnorodności biologicznej, w tym utrzymanie zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, populacji rzadkich, dziko występujących, zagrożonych oraz wymagających zabiegów ochrony czynnej gatunków roślin, grzybów i zwierząt, występujących na obszarze Parku;

5) usuwanie obcych gatunków inwazyjnych zagrażających przedmiotom ochrony;

6) ochronę przeciwpożarową według planu ochrony przeciwpożarowej Parku zaliczającego obszar Parku do III kategorii zagrożenia pożarowego;

7) ochronę przed szkodami wyrządzanymi w ekosystemach przez człowieka;

8) budowę, remonty i utrzymanie urządzeń turystycznych i ochronnych;

9) utrzymywanie drożności dróg i szlaków turystycznych;

10) minimalizację skutków udostępniania obszaru Parku, w szczególności degradacji szaty roślinnej, niszczenia stanowisk porostów i bezkręgowców oraz erozji pokrywy glebowej na szlakach i w ich najbliższym otoczeniu;

11) renaturalizację ekosystemów leśnych o składzie gatunkowym drzewostanów niedostosowanym do siedliska, w szczególności drzewostanów świerkowych pochodzących z sadzenia;

12) hamowanie procesu sukcesji wtórnej w ekosystemach nieleśnych przez usuwanie drzew i krzewów;

13) utrzymywanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty przez odkrzaczanie, wykaszanie lub wypas, stosownie do typu zbiorowiska roślinnego i biologicznych właściwości gatunków, będących przedmiotami ochrony;

14) eliminowanie źródeł zanieczyszczania wód;

15) budowa, utrzymanie i remonty infrastruktury Parku, w szczególności budynków i dróg, oraz oznakowanie granic Parku.

2.1. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów obejmują:

1) odtwarzanie zdegradowanych bądź zanikających siedlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

2) eliminację zagrożeń dla rzadkich i zagrożonych gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

3) monitoring liczebności i rozmieszczenia populacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

4) wspomaganie rozmnażania się roślin rzadkich i zagrożonych gatunków, występujących w warunkach naturalnych;

5) ochronę gatunków ginących i zagrożonych wymarciem przez hodowlę ex situ;

6) pobieranie materiału rozmnożeniowego do przechowywania w bankach nasion i bankach genów;

7) zasilanie naturalnych populacji przez wprowadzanie osobników z hodowli ex situ oraz wymianę osobników między izolowanymi populacjami żyjącymi na wolności i hodowlami ex situ, z zachowaniem profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i pasożytniczym;

8) ochronę obszarów kluczowych dla zachowania ciągłości areałów występowania gatunków oraz korytarzy ekologicznych umożliwiających migracje zwierząt, roślin i grzybów między ich siedliskami na obszarze Parku oraz zapewniających połączenia przestrzenne z siedliskami roślin, zwierząt i grzybów położonymi poza obszarem Parku;

9) eliminowanie gatunków obcych zagrażających populacjom rodzimych gatunków;

10) utrzymywanie bazy pokarmowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i rzadko występujących;

11) wspieranie rozrodu populacji rzadkich gatunków zwierząt przez tworzenie siedlisk odpowiednich dla ich rozrodu.

2.2. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej w stosunku do przyrody nieożywionej obejmują, w szczególności:

1) zapobieganie czynnikom mogącym zaburzać procesy glebowe, w tym nadmiernej antropopresji oraz procesom erozyjnym;

2) identyfikowanie czynników zanieczyszczania wód powierzchniowych i zapobieganie ich skażeniom;

3) monitoring powierzchniowych ruchów masowych.

2.3. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej w stosunku do walorów krajobrazowych obejmują, w szczególności:

1) usuwanie roślinności, w tym wykaszanie, odkrzaczanie i wycinanie drzew, zasłaniających osie i punkty widokowe oraz otwarcia widokowe;

2) dostosowanie infrastruktury turystycznej do lokalnych cech architektonicznych;

3) racjonalizację oznakowania turystycznego i edukacyjnego przez unifikację stosowanych tablic informacyjnych wykonywanych według spójnego, estetycznego wzorca dostosowanego do lokalnych cech architektonicznych.

2.4. Działania ochronne na obszarach ochrony czynnej w stosunku do obiektów kulturowych obejmują, w szczególności:

1) utrzymywanie obiektów dawnej kultury materialnej przez realizację zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowych;

2) oznaczenie śladów istnienia wybranych obiektów historycznych udostępnionych do zwiedzania.

3. Działania ochronne na obszarach ochrony krajobrazowej obejmują, w szczególności:

1) ochronę walorów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego;

2) podejmowanie działań na rzecz rozpoznawania, monitorowania lub ograniczania czynników zagrożeń antropogenicznych związanych z urbanizacją krajobrazu kulturowego, a także z zanieczyszczeniem powietrza, gleb, wód i szaty roślinnej;

3) monitoring stanu przyrody, w tym zagrożeń w postaci czynników mogących powodować zaburzenie przebiegu procesów przyrodniczych, na potrzeby podejmowania działań ochronnych;

4) ochronę różnorodności biologicznej, w tym utrzymanie zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, populacji rzadkich lub dziko występujących, zagrożonych oraz wymagających zabiegów ochrony czynnej gatunków roślin, grzybów i zwierząt, występujących na obszarze Parku;

5) utrzymywanie nieleśnych zbiorowisk roślinnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przez odkrzaczanie, wykaszanie lub wypas, stosownie do typu zbiorowiska roślinnego i biologicznych właściwości gatunków będących przedmiotami ochrony;

6) spowalnianie i zatrzymywanie powierzchniowego odpływu wód w celu zwiększenia zdolności retencyjnych ekosystemów;

7) wykorzystanie materiału roślinnego do tworzenia banków nasion i banków genów ex situ;

8) zasilanie naturalnych populacji przez wprowadzanie osobników z hodowli ex situ oraz wymianę osobników między izolowanymi populacjami żyjącymi na wolności i hodowlami ex situ;

9) eliminowanie gatunków obcych zagrażających populacjom rodzimych gatunków;

10) ochronę przed szkodami wyrządzanymi przez człowieka w ekosystemach;

11) budowę, remonty i utrzymanie urządzeń turystycznych i ochronnych;

12) eliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód;

13) minimalizację skutków udostępniania obszaru Parku, w szczególności degradacji szaty roślinnej oraz erozji pokrywy glebowej na szlakach i w ich najbliższym otoczeniu;

14) budowę, utrzymanie i remonty obiektów infrastruktury, w tym budynków i dróg, oraz oznakowanie granic Parku.

II. Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych na obszarze Parku oraz określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 PLH Góry Stołowe oraz obszarze Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację

1. Rodzaj, zakres i lokalizacja działań ochronnych

1.1. Działania ochronne wspólne dla obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej

Lp. Rodzaj działań ochronnych Sposób wykonania i zakres Lokalizacja6)
1 Zachowanie dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego Ochrona cennych stanowisk geologicznych i form rzeźby terenu, w szczególności przez ich zabezpieczanie przed antropopresją - według potrzeb Obszar Parku
2 Ograniczanie nasilenia procesów erozji wywołanych działalnością człowieka 1) monitoring natężenia ruchu turystycznego na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, w tym inwentaryzowanie występowania przejawów erozji,

2) stosowanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych w miejscach zerodowanych przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

- według potrzeb

Obszar Parku
3 Ochrona cennych ekosystemów, w szczególności ekosystemów wodnych, torfowiskowych i innych zależnych od wód 1) inwentaryzacja cennych ekosystemów, w szczególności ekosystemów wodnych, torfowiskowych i innych zależnych od wód,

2) realizacja działań ochronnych

- według potrzeb

Obszar Parku
4 Ochrona stanowisk roślin gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku lub objętych ochroną gatunkową 1) rozpoznanie stanowisk gatunków roślin o szczególnym znaczeniu dla Parku lub objętych ochroną gatunkową,

2) realizacja działań ochronnych, w szczególności ochrona ich biotopów,

3) zachowanie puli genowej przez ochronę ex situ, zbiór nasion, utrzymywanie hodowli i współpraca z bankami nasion

- według potrzeb

Obszar Parku
5 Eliminacja niepożądanych gatunków roślin, w szczególności gatunków obcych 1) monitoring występowania lub pojawiania się gatunków obcych, w tym inwazyjnych,

2) eliminacja osobników gatunków obcych lub ograniczanie rozprzestrzeniania się gatunków niepożądanych

- według potrzeb

Obszar Parku
6 Ochrona grup i gatunków zwierząt o szczególnym znaczeniu dla Parku lub objętych ochroną gatunkową 1) inwentaryzacja miejsc występowania i rozrodu oraz rozpoznanie liczebności wybranych grup i gatunków zwierząt o szczególnym znaczeniu dla Parku, w szczególności:

a) nietoperzy (Chiroptera),

b) wydry (Lutra lutra),

c) rysia (Lynx lynx),

Obszar Parku
d) wilka (Canis lupus),

e) koszatki (Dryomys nitedula),

f) orzesznicy (Muscardinus avellanarius),

g) popielicy (Glis glis),

h) bociana czarnego (Ciconia nigra),

i) jarząbka (Tetrastes bonasia),

j) trzmielcjada (Pernis apivorus),

k) sokoła wędrownego (Falco peregrinus), l) derkacza (Crex crex),

m) żurawia (Grus grus),

n) puchacza (Bubo bubo),

o) sóweczki (Glaucidium passerinum),

p) włochatki (Aegolius funereus),

q) dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), r) dzięcioła zielonosiwego (Picus canus),

s) czeczotki (Acanthis flammea), t) salamandry plamistej (Salamandra salamandra),

u) głowacza białopłetwego (Cottus gobio), v) minoga strumieniowego (Lampetra planeri),

w) modraszka telejusa (Maculinea (Phengaris) teleius),

x) modraszka nausitousa (Maculinea (Phengaris) nausithous),

y) miedziopiersi górskiej (Somatochlora alpestris),

z) miedziopiersi północnej (Somatochlora arctica),

za) poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior),

zb) świdrzyka kasztanowatego (Macrogastra badia),

zc) ślimaka ostrokrawędzistego (Helicigona lapicida),

2) monitoring wybranych grup i gatunków zwierząt o szczególnym znaczeniu dla Parku lub objętych ochroną gatunkową,

3) czasowe wyłączanie z udostępniania oraz z realizacji zabiegów ochronnych miejsc ostoi gatunków zwierząt o szczególnym znaczeniu dla Parku lub objętych ochroną gatunkową

- według potrzeb

7 Ochrona siedlisk gatunków ssaków (Mammalia) o szczególnym znaczeniu dla Parku Utrzymanie lub odtwarzanie biotopów, miejsc stałego występowania i rozrodu gatunków ssaków o szczególnym, znaczeniu dla Parku, w tym:

1) nietoperzy (Chiroptera),

2) wydry (Lutra lutra),

3) rysia (Lynx lynx),

4) wilka (Canis lupus),

5) popielicy (Glis glis),

6) orzesznicy (Muscardinus avellanarius),

7) koszatki (Dryomys nitedula)

- według potrzeb

Obszar Parku
8 Ochrona siedlisk gatunków ptaków (Aves) o szczególnym znaczeniu dla Parku 1) utrzymanie biotopów, miejsc stałego występowania i rozrodu gatunków ptaków o szczególnym znaczeniu dla Parku, w tym:

a) sokoła wędrownego (Falco peregrinus),

b) trzmielojada (Pernis apivorus),

c) puchacza (Bubo bubo),

d) sóweczki (Glaucidium passerinum),

e) włochatki (Aegoliusfunereus),

f) bociana czarnego (Ciconia nigra),

g) jarząbka (Tetrastes bonasia),

h) derkacza (Crex crex), i) żurawia (Grus grus), j) dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), k) dzięcioła zielonosiwego (Picus canus), l) czeczotki (Acanthis flammea),

2) całkowite wyłączanie lub ograniczanie prac leśnych w pobliżu miejsc gniazdowania bociana czarnego (Ciconia nigra), puchacza (Bubo bubo), sóweczki (Glaucidium passerinum), włochatki (Aegolius funereus) i sokoła wędrownego (Falco peregrinus),

3) pozostawianie w drzewostanach i zadrzewieniach drzew obumierających i martwych, w szczególności drzew dziuplastych,

4) monitoring sukcesu lęgowego:

a) sokoła wędrownego (Falco peregrinus),

b) bociana czarnego (Ciconia nigra),

c) puchacza (Bubo bubo),

d) sóweczki (Glaucidium passerinum),

e) włochatki (Aegoliusfunereus), f) żurawia (Grus grus)

- według potrzeb

Obszar Parku
9 Ochrona siedlisk płazów (Amphibia.) i gadów (Raptilia) 1) utrzymanie miejsc rozrodu,

2) zabezpieczenie szlaków migracji w miejscach stwierdzonych zagrożeń, w szczególności budowa przejść dla płazów (Amphibia) w wybranych miejscach

- według potrzeb

Obszar Parku
10 Ochrona siedlisk ryb (Pisces) i smoczkoustych (Cyclostomata) Utrzymanie bądź przywracanie drożności potoków będących miejscem występowania minoga strumieniowego (Lampetra planeri) i głowacza białopłetwego (Cottus gobio) - według potrzeb Obszar Parku
11 Eliminacja niepożądanych gatunków zwierząt, w szczególności gatunków obcych Eliminacja lub ograniczenie populacji niepożądanych gatunków zwierząt, w szczególności jenota (Nyctereutes procyonoides) - według potrzeb Obszar Parku
12 Ochrona i opieka nad obiektami kultury materialnej 1) inwentaryzacja obiektów kultury materialnej, w tym ich dokumentacja fotograficzna,

2) remont i konserwacja obiektów kultury materialnej,

3) konserwacja bądź odtwarzanie dawnych historycznych, napisów na skałach i pomnikach

- według potrzeb

Obszar Parku
13 Ochrona tradycji i zwyczajów lokalnych Tworzenie warunków dla podtrzymania regionalnych tradycji, w szczególności pielgrzymkowych, językowych i kulinarnych, w tym ich promocja - według potrzeb Obszar Parku
14 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 1) likwidacj a nielegalnych składowisk, odpadów na obszarze Parku,

2) regularne usuwanie odpadów, w szczególności przy szlakach turystycznych i parkingach

- według potrzeb

Obszar Parku
15 Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez ruch samochodowy Dążenie do ograniczenia samochodowego ruchu turystycznego na drodze do Błędnych Skał oraz wprowadzenia transportu zastępczego, w szczególności zbiorowego - według potrzeb Droga Polana YMCA-Błędne Skały
16 Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z presji turystycznej 1) konserwacja, remonty lub uzupełnianie infrastruktury turystycznej w otoczeniu szlaków turystycznych,

2) wprowadzanie zakrzewień z gatunków rodzimych, zapobiegających zejściu ze szlaków,

3) konserwacja, remonty lub uzupełnianie oznakowania granic Parku i obszarów objętych ochroną ścisłą,

4) edukacja przyrodnicza

- według potrzeb

Obszar Parku
17 Zapobieganie dewastacji skał i roślinności 1) kontrole Straży Parku,

2) usuwanie skutków stwierdzonych aktów wandalizmu,

3) uzupełnianie infrastruktury turystycznej w miejscach potencjalnej dewastacji skał, w szczególności wprowadzanie barierek i ogrodzeń,

4) edukacja przyrodnicza

- według potrzeb

Obszar Parku
18 Utrzymanie, remont lub budowa obiektów infrastruktury turystycznej 1) konserwacja lub naprawa elementów infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów, tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku, kładek i stanowisk edukacyjnych, 2) naprawa i bieżąca konserwacja nawierzchni

szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, 3) bieżące remonty i naprawy wyposażenia i

nawierzchni parkingów, w tym koszenie trawy na parkingach i w miejscach odpoczynku,

4) udrażnianie przebiegu szlaków turystycznych, w szczególności przez usuwanie połamanych i wywróconych drzew,

5) utrzymanie tras narciarstwa biegowego,

6) usuwanie skutków wandalizmu na skałach i elementach infrastruktury turystycznej,

7) ujednolicenie estetyki obiektów i elementów infrastruktury,

8) kontrole Straży Parku zapobiegające dewastacji obiektów infrastruktury

- według potrzeb

Obszar Parku
19 Przystosowanie trasy turystycznej w obrębie Błędnych Skał dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Organizacja trasy turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w obrębie Błędnych Skał - według potrzeb Błędne Skały
20 Budowa i rozwój infrastruktury służącej edukacji przyrodniczej 1) działania zmierzające do rozbudowy zaplecza edukacyjnego,

2) organizacja nowych ścieżek edukacyjnych w oparciu o istniejące szlaki turystyczne,

3) ujednolicenie estetyki obiektów i elementów infrastruktury turystycznej i edukacyjnej,

4) opracowanie tablic edukacyjnych w językach obcych,

5) modernizacja i rozbudowa strony internetowej,

6) oznakowanie wybranych formacji skalnych

- według potrzeb

Obszar Parku
21 Ochrona przeciwpożarowa 1) opracowanie i wdrożenie planu ochrony przeciwpożarowej Parku oraz instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru lasu w Parku,

2) wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,

3) zapewnienie i utrzymywanie dróg lub dojazdów pożarowych, które umożliwiają dotarcie pojazdów gaśniczych, oraz dróg dojścia dla patroli interwencyjnych,

4) zapewnienie i utrzymywanie odpowiedniego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do celów

przeciwpożarowych, w tym utrzymywanie i monitoring źródeł wody gromadzonej w tym celu, stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami oraz punktów poboru wody,

5) zapewnienie baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów i regularne kontrole jego sprawności,

6) organizowanie obserwacji i patrolowania lasów w celu wykrycia pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu,

7) bieżąca współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,

8) edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- według potrzeb

Obszar Parku
22 Monitoring skuteczności stosowanych zabiegów ochronnych 1) opracowanie metod monitoringu i prowadzenie monitoringu oraz ocena skutków prowadzonych działań ochronnych,

2) założenie powierzchni kontrolnych do oceny skuteczności zabiegów ochrony czynnej

- według potrzeb

Obszar Parku
23 Monitoring zmian w środowisku 1) opracowanie proj ektu badań monitoringowych dla oceny zmian w środowisku będących wynikiem zanieczyszczeń komunikacyjnych,

2) prowadzenie monitoringu stanu powietrza atmosferycznego, gleb, wód powierzchniowych, roślinności, porostów epifitycznych w otoczeniu dróg, w zakresie zanieczyszczeń komunikacyjnych, w szczególności zawartości rtęci, węglowodorów i tlenków azotu

- według potrzeb

Obszar Parku
24 Monitoring wód powierzchniowych Monitoring stanu wód, w tym badanie wybranych zanieczyszczeń wód powierzchniowych, w szczególności na odpływach z terenów Karłowa i Pasterki - według potrzeb Obszar Parku
25 Monitoring powierzchniowych ruchów masowych i procesów tektonicznych 1. Pomiary satelitarne GPS i grawimetryczne w geodynamicznej sieci punktów zlokalizowanych na obrzeżach Parku - co 3 lata.

2. Monitoring przemieszczeń masowych bloków skalnych na Szczelińcu Wielkim (w trzech rejonach) oraz ruchów tektonicznych w dwóch miejscach (Ostra Góra i Wolany) - co miesiąc

1) Masyw Szczelińca;

2) Pasterka;

3) Ostra Góra;

4) Bukowina;

5) Jakubowic;

6) Darnków;

7) Narożnik;

8) Skalne Baszty;

9) Wambierzyce;

10) Batorówek;

11) Batorów

26 Monitoring przyrody nieożywionej, w szczególności warunków klimatycznych i hydrologicznych oraz pokrywy glebowej 1. Utworzenie sieci monitoringu opadów atmosferycznych.

2. Utworzenie sieci monitoringu wód podziemnych.

3. Monitoring gleb, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów glebowej materii organicznej - co 10 lat

Obszar Parku
27 Rozpoznanie występowania wybranych siedlisk wodnych i siedlisk zależnych od wód oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, związanych z tymi siedliskami 1. Inwentaryzacj a i skartowanie wszystkich torfowisk, utworzenie bazy obszarów torfowiskowych i podmokłych występujących na obszarze Parku.

2. Monitoring obszarów torfowisk prowadzony na stałych, oznakowanych powierzchniach próbnych - co 3-4 lata.

3. Instalacja automatycznych urządzeń rejestrujących poziom wody w celu określenia wieloletniego trendu nawodnienia torfowisk - według potrzeb

Obszar Parku
28 Rozpoznanie występowania wybranych siedlisk nieleśnych i 1) rozpoznanie ekosystemów nieleśnych pod względem, fitosocjologicznym, w szczególności fitocenoz łąkowych w rejonie Pasterki i Karłowa, Obszar Parku
związanych z nimi gatunków roślin 2) monitoring stanu zbiorowisk trawiastych z występującymi rzadkimi i objętymi ochroną gatunkową gatunkami roślin,

3) rozpoznanie siedlisk związanych ze zbiorowiskami naskalnymi,

4) monitoring stanu zbiorowisk, naskalnych z występującymi rzadkimi i objętymi ochroną gatunkową gatunkami roślin

- według potrzeb

29 Rozpoznanie i monitoring występowania wybranych gatunków roślin naczyniowych (Tracheophyta) 1) monitoring występowania i ocena stanu populacji rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków roślin naczyniowych (Tracheophyta),

2) ocena konieczności podjęcia działań ochronnych,

3) aktualizacj a listy gatunków występujących na obszarze Parku

- według potrzeb

Obszar Parku
30 Rozpoznanie i monitoring występowania wybranych gatunków mchów (Br-ycphyta), wątrobowców (Marchanticphyta) i glewików (Anthceratcphyta} 1) monitoring występowania i ocena stanu populacji rzadkich i chronionych gatunków,

2) ocena konieczności podjęcia działań ochronnych,

3) aktualizacj a listy gatunków występujących na obszarze Parku

- według potrzeb

Obszar Parku
31 Rozpoznanie i monitoring występowania wybranych gatunków śluzowców (Myxomycètes) 1) monitoring występowania i ocena stanu populacji rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków śluzowców

(Myxcmycetes),

2) ocena konieczności podjęcia działań ochronnych,

3) aktualizacj a listy gatunków występujących na obszarze Parku

- według potrzeb

Obszar Parku
32 Rozpoznanie występowania wybranych gatunków grzybów (Fungi) i ich siedlisk 1) inwentaryzacja stanowisk grzybów,

2) wyłączenie obszarów, na których znajdują się siedliska grzybów rzadkich lub objętych ochroną gatunkową, z realizacji działań ochronnych,

3) pozostawianie drzew martwych i obumierających stanowiących, siedliska grzybów,

4) monitoring stanu populacji rzadkich i objętych ochroną gatunkową grzybów

- według potrzeb

Obszar Parku
33 Rozpoznanie i monitoring występowania wybranych gatunków porostów (Lichenes) 1) uzupełnienie stanu wiedzy i aktualizacja rozpoznania stanowisk porostów objętych ochroną gatunkową ścisłą, ginących. i endemicznych,

2) monitoring składu gatunkowego i zmian w pokryciu porostów na powierzchniach kontrolnych.

- według potrzeb

Obszar Parku
34 Monitoring występowania i pojawiania się obcych, w tym inwazyjnych, gatunków roślin 1) monitoring występowania obcych gatunków roślin, w szczególności:

a) barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

b) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulfera),

c) rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica),

d) rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis),

e) łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus), 2) okresowe kontrole obszaru Parku dotyczące wykrywania zagrożeń związanych z pojawianiem się nowych gatunków obcych, w tym. inwazyjnych,

3) w przypadku stwierdzenia występowania inwazyjnych gatunków roślin:

a) koszenie lub wyrywanie,

b) wykopywanie,

c) wywożenie poza obszar Parku i zniszczenie ich poza obszarem Parku - według potrzeb

Obszar Parku
35 Monitoring występowania i pojawiania się obcych, w tym inwazyjnych, gatunków zwierząt 1) monitoring występowania obcych gatunków zwierząt, w szczególności jenota (Nyctereutes procyonoides) oraz obcych gatunków ryb (Pisces),

2) okresowe kontrole obszaru Parku dotyczące wykrywania zagrożeń związanych z pojawianiem się nowych obcych gatunków zwierząt, w tym. inwazyjnych,

3) w przypadku stwierdzenia występowania inwazyjnych gatunków zwierząt:

a) odłów,

b) przekazywanie do przetrzymywania w azylu,

c) usypianie lub odstrzał

- według potrzeb

Obszar Parku
36 Monitoring ruchu turystycznego 1) liczenie biletów sprzedanych w punktach kasowych w wybranych miejscach lub obiektach,

2) liczenie turystów w wybranych punktach z użyciem elektronicznych urządzeń zliczających

- według potrzeb

Obszar Parku
37 Monitoring ruchu samochodowego Monitoring natężenia ruchu pojazdów, z użyciem elektronicznych urządzeń zliczających, we współpracy z zarządzającym drogą - według potrzeb Droga Stu Zakrętów
38 Monitoring postaw społecznych wobec problematyki ochrony przyrody, w tym działalności Parku Badania ankietowe, w szczególności w zakresie prowadzonych działań ochronnych i edukacyjnych Parku - według potrzeb Obszar Parku

1.2. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą

Lp. Rodzaj działań ochronnych Sposób wykonania i zakres Lokalizacja6)
1 Zapewnienie naturalnego rozwoju ekosystemów leśnych Pozostawienie ekosystemów leśnych naturalnemu rozwojowi, bez ingerencji człowieka - 1442,73 ha Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 1
2 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków roślin w ekosystemach torfowiskowych 1) monitoring występowania i liczebności populacji roślin gatunków rzadkich i objętych ochroną gatunkową, w szczególności sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica),

2) powiększenie populacji sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica) przez zbiór nasion i pozyskiwanie zrazów do szczepień,

3) bieżące utrzymanie uprawy sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica)

- według potrzeb

57b, 57c, 75k i 76
3 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków roślin w ekosystemach leśnych i nieleśnych 1) monitoring występowania roślin gatunków rzadkich i objętych ochroną gatunkową występujących w lasach, w szczególności: a) kukułki Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), b) wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum), c) wrońca widlastego (Huperzia selago), d) jałowca pospolitego (Juniperus communis), e) widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum),

f) widłaka goździstego (Lycopodium clavatum),

g) gnieźnika leśnego (Neottia nidus-avis), h) paprotnika kolczystego (Polystichum aculeatum),

i) liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius),

j) zaproci górskiej (Oreopteris limbosperma), 2) monitoring występowania roślin gatunków rzadkich i objętych ochroną gatunkową w ekosystemach nieleśnych, w szczególności:

a) skalnicy zwodniczej (Sax,fraga decipiens), b) śnieżycy wiosennej (Leucojum vernum), c) lilii złotogłów (Lilium martagon)

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 1
4 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków zwierząt Monitoring występowania i liczebności populacji zwierząt gatunków rzadkich i objętych ochroną gatunkową, w szczególności:

1) sokoła wędrownego (Falco peregrinus),

2) bociana czarnego (Ciconia nigra),

3) puchacza (Bubo bubo),

4) sóweczki (Glaucidium passerinum),

5) włochatki (Aegoliusfunereus),

6) żurawia (Grus grus),

7) nietoperzy (Chiroptera),

8) wilka (Canis lupus),

9) popielicy (Glis glis)

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 1

1.3. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną czynną

Lp. Rodzaj działań ochronnych Sposób wykonania i zakres Lokalizacja6)
1 Zapobieganie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych 1) ograniczenie nadmiernego odpływu wody, w tym zasypywanie rowów odwadniających oraz budowa zastawek na rowach odprowadzających wodę,

2) usuwanie nalotów drzew na mokradłach,

3) przywracanie naturalnych reżimów wód w potokach

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
2 Ochrona cennych obiektów skalnych 1) utrzymanie właściwego stanu oraz widoczności skał,

2) ograniczanie lub eliminowanie pokrywy roślinnej, w szczególności drzew i krzewów na skałach i w ich najbliższym otoczeniu, w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
3 Ochrona gleb zawodnionych przed osuszaniem 1) usuwanie zakrzewień i zadrzewień w miejscach zawodnionych,

2) ograniczenie nadmiernego odpływu wody, w tym zasypywanie rowów odwadniających oraz budowa zastawek na rowach odprowadzających wodę,

3) przywracanie naturalnych reżimów wód w potokach

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
4 Ochrona zachowawcza ekosystemów leśnych 1) pozostawienie ekosystemów leśnych naturalnemu rozwojowi,

2) możliwość realizacji działań ochronnych, w szczególności w sytuacji zagrożenia trwałości ekosystemów leśnych

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
5 Renaturalizacja ekosystemów leśnych Zmiana składu gatunkowego drzewostanów przez:

1) sadzenie w celu zapewnienia równomiernego odnowienia, z uwzględnieniem warunków siedliskowych, w ogrodzonych lukach i przerzedzeniach - o wielkości od 500 do 1500 m2, następujących gatunków: buk zwyczajny (Fagus sylvatica), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), lipa drobnolistna (Tilia cordata), wiąz górski (Ulmus glabra), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), jawor (Acer pseudoplatanus), olsza szara (Alnus incana), czereśnia ptasia (Prunus avium), jodła pospolita (Abies alba), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), dąb szypułkowy (Quercus robur), klon zwyczajny (Acer platanoides) i grab pospolity (Carpinus betulus) - docelowo 200-300 kęp lub zespołów kęp,

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
2) cięcia rozluźniające i kształtujące skład gatunkowy w górnej warstwie drzewostanów, w których pod okapem drzewostanu występuje grodzenie młodego pokolenia,

3) eliminację gatunków obcych, w szczególności daglezji (Pseudotsuga menziesii), dębu czerwonego (Quercus rubra) i sosny wejmutki (Pinus strobus),

4) zabiegi o charakterze czyszczeń w drzewostanach w fazie inicjalnej i młodocianej,

5) cięcia sanitarne, korowanie części drzew pozostawionych w ekosystemach do rozpadu, monitoring zagrożenia drzewostanów przez czynniki biotyczne oraz odnawianie gatunkami zgodnymi ze składem naturalnym zbiorowiska powstałych luk bez względu na ich wielkość, w drzewostanach zamierających w wyniku działania czynników biotycznych lub abiotycznych,

6) ochronę upraw i młodników przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta, w szczególności przez grodzenie upraw siatką leśną oraz smarowanie drzew środkiem odstraszającym

- według potrzeb

6 Przebudowa drzewostanów Działania związane z przebudową drzewostanów, w szczególności: 1) regulacja składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego - zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych,

2) przygotowanie powierzchni do odnawiania drzewostanu,

3) odnawianie drzewostanu przez siew lub sadzenie drzew pod osłoną drzewostanu, w lukach, na gniazdach oraz w ramach poprawek i uzupełnień,

4) składanie gałęzi w stosach na powierzchniach odnowieniowych, w przypadku gdy uniemożliwiają one odnowienie,

5) wykaszanie roślinności zielnej w odnowieniach,

6) prace szkółkarskie,

7) zbiór nasion: buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), lipy drobnolistnej (Tilia cordata), wiązu górskiego (Ulmus glabra), jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia), jawora (Acer pseudoplatanus), jodły pospolitej

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
(Abies alba), głógów (Crataegus sp.) oraz tarniny (Prunus spinosa),

8) opóźnienie rozpadu monokultur świerkowych przez cięcia sanitarne, w tym usuwanie powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady drzew, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów,

9) zabezpieczanie drzewostanów przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta, w szczególności przez grodzenie upraw siatką leśną oraz smarowanie drzew środkiem odstraszającym

- według potrzeb

7 Ochrona ekosystemów leśnych przed owadami Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów przez:

1) korowanie części drzew pozostawionych w ekosystemach do rozpadu, w szczególności zasiedlonych przez: kornika drukarza (Ips typographus), kornika drukarczyka (Ips amitinus), rytownika pospolitego

(Pityogenes chalcographus) i czterooczaka świerkowca (Polygraphus poligraphus), 2) jesienne poszukiwania larw owadów z

rodzaju zasnuja (Cephalcia spp.), 3) wywieszanie pułapek feromonowych, w szczególności na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha) i wskaźnicę modrzewianeczkę (Zeiraphera griseana), 4) wykładanie pułapek klasycznych i

feromonowych, w szczególności na: kornika drukarza (Ips typographus), kornika drukarczyka (Ips amitinus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) i czterooczaka świerkowca (Polygraphus poligraphus),

5) wykładanie pułapek klasycznych na szeliniaka (Hylobius spp.)

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
8 Ochrona obszarów źródliskowych 1) rozpoznanie szczegółowych potrzeb ochrony w ramach badań naukowych lub monitoringu,

2) zasypanie wybranych rowów odwadniających lub budowa zastawek z pni ściętych drzew na korytach źródliskowych potoków, w celu spowolnienia odpływu wody,

3) usuwanie nalotu drzew

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
9 Ochrona ekosystemów torfowiskowych 1) rozpoznanie szczegółowych potrzeb ochrony w ramach badań naukowych lub monitoringu,

2) zasypanie wybranych rowów odwadniających i zerodowanych koryt

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
starych dróg lub budowa zastawek z pni ściętych drzew, w celu spowolnienia odpływu wody,

3) usuwanie nalotu drzew,

4) wykaszanie

- według potrzeb

10 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków roślin, w tym gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku 1) monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk,

2) zabezpieczenie istniejących stanowisk przed zniszczeniem

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
11 Ochrona sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica) 1) inwentaryzacja sosny drzewokosej (Pinus x rhaetica), w tym zbiór igieł do badań genetycznych (po 4 sztuki z osobnika),

2) zachowanie zasobów genowych populacji z Gór Stołowych przez:

a) zbiór nasion, zbiór zrazów do szczepień i hodowlę sadzonek oraz wprowadzenie sadzonek na wybrane stanowiska,

b) bieżące utrzymanie plantacji drzew zachowawczych sosny drzewokosej

(Pinus x rhaetica) przez pielęgnację jej powierzchni i bieżące naprawy ogrodzenia

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
12 Ochrona rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków grzybów (Fungi) 1) szczegółowe rozpoznanie występowania gatunków grzybów (Fungi),

2) pozostawianie drzew martwych i obumierających, stanowiących siedliska grzybów (Fungi),

3) wyłączenie obszarów, na których znajdują się siedliska grzybów (Fungi) rzadkich lub objętych ochroną gatunkową, z realizacji działań ochronnych,

4) zachowanie tradycyjnej gospodarki na łąkach kośnych i pastwiskach w miejscach występowania purchawicy olbrzymiej

(Langermannia gigantea)

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
13 Ochrona cennych, rzadkich i chronionych gatunków porostów (Lichenes) 1) szczegółowe rozpoznanie występowania gatunków porostów (Lichenes), w tym inwentaryzacja drzew liściastych będących stanowiskami ich występowania, w szczególności jaworu (Acer pseudoplatanus), jesionu wyniosłego (Fraxinus exelsior) i lipy drobnolistnej (Tilia cordata),

2) ochrona najcenniejszych stanowisk porostów naskalnych przez wyłączanie formacji skalnych z udostępniania do wspinaczki,

3) uzupełnianie zadrzewień przydrożnych,

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
4) zachowanie starodrzewów świerkowych ze stanowiskami porostów (Lichenes) objętych ochroną gatunkową

- według potrzeb

14 Ochrona siedlisk ssaków

(Mammalia)

1) utrzymanie lub odtwarzanie biotopów, miejsc stałego występowania oraz rozrodu niektórych gatunków ssaków, w szczególności nietoperzy (Chiroptera), wydry (Lutra lutra), rysia (Lynx lynx), wilka (Canis lupus), popielicy (Glis glis), orzesznicy (Muscardinus avellanarius) i koszatki

(Dryomys nitedula),

2) pozostawianie w drzewostanach i zadrzewieniach drzew dziuplastych, martwych lub obumierających,

3) rozwieszanie budek rozrodczych dla nietoperzy (Chiroptera) i popielicowatych (Gliridae) oraz ich czyszczenie i demontaż starych budek

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
15 Ochrona siedlisk ptaków (Aves) 1) ochrona biotopów oraz miejsc stałego występowania i rozrodu gatunków wykorzystujących dziuple, w szczególności sów (Strigiformes) i dzięciołów (Picinae), przez pozostawianie w drzewostanach i zadrzewieniach drzew dziuplastych, martwych lub obumierających,

2) montaż platform gniazdowych dla bociana czarnego (Ciconia nigra)

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
16 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków zwierząt, w tym gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku Okresowe wyłączanie lub ograniczanie prac leśnych w pobliżu miejsc rozrodu rzadkich i objętych ochroną gatunkową zwierząt, w tym gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku - według potrzeb Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
17 Wzbogacanie naturalnej bazy żerowej zwierząt Hodowla i sadzenie sadzonek dzikich drzew i krzewów owocowych oraz zabezpieczenie ich przed zgryzaniem i spałowaniem przez jeleniowate (Cervidae) - według potrzeb Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
18 Ochrona lokalnych tradycji i zwyczajów sadowniczych 1) waloryzacja i zachowanie starych odmian drzew owocowych przez pielęgnowanie starych sadów i przydomowych drzew,

2) wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów owocowych z egzemplarzy rosnących na obszarze Parku

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
19 Ochrona populacji dzikich owadów zapylających, w szczególności pszczołowatych (Apidae) 1) szczegółowe rozpoznanie występowania gatunków owadów zapylających,

2) utrzymanie lub odtwarzanie biotopów i miejsc rozrodu gatunków owadów zapylających,

3) odtworzenie zbliżonego do naturalnego zespołu dzikich pszczół przez ich restytucję,

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2
4) edukacja przyrodnicza społeczeństwa na temat roli owadów zapylających w środowisku oraz promowanie tradycji pszczelarskich

- według potrzeb

20 Zapobieganie zagrożeniom dla przyrody wynikającym z presji turystycznej 1) korekta przebiegu szlaków turystycznych w celu skanalizowania ruchu turystycznego,

2) podniesienie atrakcyjności szlaków turystycznych, w szczególności przez poprowadzenie ich przebiegu między skałami lub odsłonięcie wybranych form skalnych,

3) umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami atrakcji turystycznych i ich opisem,

4) ograniczanie organizacji imprez masowych charakteryzujących się, w szczególności negatywnym oddziaływaniem na warunki bytowania dzikich zwierząt oraz formy rozwojowe roślin,

5) edukacja przyrodnicza społeczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia dla przyrody związane z presją turystyczną

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 2

1.4. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Lp. Rodzaj działań ochronnych Sposób wykonania i zakres Lokalizacja6)
1 Zapobieganie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych 1) ograniczanie nadmiernego odpływu wody, w szczególności zasypywanie rowów oraz budowa zastawek na rowach odprowadzających wodę,

2) usuwanie nalotów drzew na mokradłach,

3) przywracanie naturalnych reżimów wód

w potokach

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
2 Ochrona przed osuszaniem gleb zawodnionych 1) usuwanie zakrzewień i zadrzewień w miejscach zawodnionych,

2) ograniczanie nadmiernego odpływu wody, w szczególności przez zasypywanie rowów oraz budowę zastawek na rowach odprowadzających wodę,

3) przywracanie naturalnych reżimów wód w potokach

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
3 Ochrona ekosystemów torfowiskowych i obszarów źródliskowych 1) rozpoznanie szczegółowych potrzeb ochrony w ramach badań naukowych lub monitoringu,

2) ograniczenie nadmiernego odpływu wody, w szczególności przez zasypywanie wybranych rowów odwadniających oraz budowę zastawek na rowach odprowadzających wodę,

3) usuwanie nalotu drzew,

4) wykaszanie,

5) nabywanie gruntów niebędących. w użytkowaniu wieczystym Parku albo niebędących. jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
4 Ochrona obszarów źródliskowych Nabywanie gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku albo niebędących. jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu - według potrzeb 112Aa
5 Ochrona ekosystemów trawiastych 1) ekstensywna gospodarka rolna dostosowana do potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, w tym koszenie, wypas zwierząt,

2) usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów,

3) usuwanie z przylegających do ekosystemów trawiastych zbiorowisk leśnych wywrotów drzew, które, leżąc na łąkach, uniemożliwiają ich koszenie mechaniczne,

4) nabywanie gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku albo niebędących. jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
6 Ochrona stanowisk rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków roślin, w szczególności gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku 1) utrzymanie siedlisk gatunków roślin we właściwym stanie ochrony, w szczególności storczycy kulistej (Traunsteinera globosa) i goryczuszki czeskiej (Gentaniella bohemica), 2) zbiór nasion. do zasilenia populacj i macierzystej,

3) monitoring liczebności i struktury populacji oraz czynników abiotycznych. na stanowiskach,

4) zabezpieczanie stanowisk przed zniszczeniem,

5) nabywanie gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku albo niebędących. jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
7 Ochrona rzadkich i objętych ochroną gatunkową gatunków grzybów (Fungi), w szczególności gatunków o szczególnym znaczeniu dla Parku 1) szczegółowe rozpoznanie występowania gatunków grzybów (Fungi),

2) zachowanie tradycyjnej gospodarki na łąkach. kośnych. i pastwiskach w miejscach występowania purchawicy olbrzymiej

(Langermannia gigantea),

3) nabywanie gruntów niebędących. w użytkowaniu wieczystym Parku albo

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
niebędących jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu

- według potrzeb

8 Ochrona siedlisk gatunków zwierząt występujących w ekosystemach nieleśnych 1) przeciwdziałanie procesom sukcesyjnym w ekosystemach trawiastych stanowiących rzeczywiste lub potencjalne siedliska rzadkich gatunków zwierząt, w tym derkacza (Crex crex), przepiórki (Coturnix coturnix) i motyli (Lepidoptera),

2) koszenie łąk, muraw i pastwisk z usuwaniem biomasy lub ekstensywny wypas zwierząt,

3) usuwanie naturalnego odnowienia drzew i krzewów,

4) nabywanie gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku albo niebędących jego własnością, w szczególności w drodze pierwokupu i wykupu

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
9 Ochrona biotopów oraz miejsc stałego występowania i rozrodu zwierząt wykorzystujących dziuple, w szczególności: 1) sów

(Strigformes);

2) popielicowatych (Gliridae);

3) dzięciołów

(Picinae);

4) nietoperzy (Chiroptera)

Pozostawianie w zadrzewieniach drzew dziuplastych, martwych lub obumierających, z wyłączeniem drzew zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia - według potrzeb Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
10 Ochrona kolonii rozrodczych i schronień letnich nietoperzy (Chiroptera) w budynkach 1) współpraca z właścicielami budynków, w których znajdują się kolonie rozrodcze lub schronienia nietoperzy (Chiroptera), przy przeprowadzaniu remontów budynków,

2) edukacja przyrodnicza społeczeństwa

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
11 Wzbogacanie naturalnej bazy żerowej zwierząt Hodowla i sadzenie sadzonek dzikich drzew i krzewów owocowych oraz zabezpieczenie ich przed zgryzaniem i spałowaniem przez jeleniowate (Cervidae) - według potrzeb Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
12 Ochrona populacji dzikich owadów zapylających, w szczególności pszczołowatych (Apidae) 1) szczegółowe rozpoznanie występowania gatunków owadów zapylających,

2) utrzymanie lub odtwarzanie biotopów i miejsc rozrodu gatunków owadów zapylających,

3) odtworzenie zbliżonego do naturalnego zespołu dzikich pszczół przez ich restytucję,

4) edukacja przyrodnicza społeczeństwa na temat roli owadów zapylających w środowisku oraz promowanie tradycji pszczelarskich

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
13 Ochrona lokalnych tradycji i zwyczajów pasterskich Promowanie tradycyjnego wypasu oraz tradycji i zwyczajów pasterskich, z wyłączeniem siedlisk łąkowych, na które wypas miałby niekorzystny wpływ - według potrzeb Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
14 Zapobieganie zagrożeniom dla przyrody wynikającym z presji turystycznej 1) korekta przebiegu szlaków turystycznych w celu skanalizowania ruchu turystycznego,

2) zapobieganie przed wydeptywaniem i niszczeniem roślinności przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przy pomocy infrastruktury turystycznej,

3) ograniczanie organizacji imprez masowych charakteryzujących się w szczególności negatywnym oddziaływaniem na warunki bytowania dzikich zwierząt oraz formy rozwojowe roślin

- według potrzeb

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3

2. Działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe oraz obszaru Natura 2000 PLB Góry Stołowe, w częściach pokrywających się z obszarem Parku

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań ochronnych jest Dyrektor Parku jako sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Parku lub będących jego własnością lub na podstawie porozumienia z władającym nieruchomością na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku lub niebędących jego własnością.

2.1. Działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLH Góry Stołowe

Lp. Przedmiot ochrony2) Działanie ochronne Lokalizacja6)
1 Siedliska przyrodnicze
1.1 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro- Vaccinietum) 1. Zabezpieczenie przed wydeptywaniem i niszczeniem roślinności przez instalowanie barier ochronnych oraz patrole Służby Parku Narodowego.

2. Ograniczenie działalności wspinaczkowej w miejscach występowania płatów siedliska

Obszar Parku
1.2 62303) Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) 1. Działania obligatoryjne:

1) zachowanie siedliska przyrodniczego i siedlisk gatunków stanowiących

przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych;

2) ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.

2. Działania fakultatywne - użytkowanie zgodne z wymogami zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
1.3 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) Zachowanie siedliska przyrodniczego przez brak ingerencji człowieka Obszar Parku
1.4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris)

1. Działania obligatoryjne:

1) zachowanie siedliska przyrodniczego i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych;

2) ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.

2. Działania fakultatywne:

1) użytkowanie zgodne z wymogami zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej;

2) ograniczenie ekspansji łubinu trwałego (Lupinus polyphullus) przez wyrywanie, koszenie wraz z usuwaniem pozyskanej biomasy

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
1.5 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 1. Działania obligatoryjne:

1) zachowanie siedliska przyrodniczego i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony, położonych na trwałych użytkach zielonych;

2) ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych.

2. Działania fakultatywne:

1) użytkowanie zgodne z wymogami zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej;

2) ograniczenie ekspansji łubinu trwałego (Lupinus polyphullus) przez wyrywanie, koszenie wraz z usuwaniem pozyskanej biomasy

Zgodnie z podziałem w rozdziale 2 w tabeli w lp. 3
1.6 71103) Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) Utrzymanie ochrony ścisłej i zapewnienie funkcjonowania naturalnych procesów 76i
1.7 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 1. Działania obligatoryjne - zachowanie siedliska przyrodniczego i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony.

2. Działania fakultatywne:

1) w przypadku siedliska położonego na trwałych użytkach zielonych - użytkowanie zgodne z wymogami zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej;

2) koszenie ręczne wraz z usuwaniem pozyskanej biomasy;

3) usuwanie drzew i krzewów wraz z uprzątnięciem pozyskanej biomasy;

4) utrzymywanie wysokiego poziomu wód gruntowych

Obszar Pa