Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 2

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego z uwzględnieniem odpowiednio wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
3)
ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
4)
szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:
a)
organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,
b)
organizacji i przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,
c)
organizacji obiegu oraz postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz do kursu kwalifikacyjnego,
d)
prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
5)
szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
6)
wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
7)
wzór legitymacji egzaminatora.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ustawy;
4)
dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm. 3 );
5)
osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy;
6)
egzaminatorze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, oraz kandydata na egzaminatora, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy;
7)
egzaminie - rozumie się przez to egzamin państwowy, o którym mowa w art. 51 ustawy;
8)
egzaminie weryfikacyjnym - rozumie się przez to egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy;
9)
pojeździe egzaminacyjnym - rozumie się przez to pojazd przeznaczony do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, o którym mowa w art. 53 lub art. 54 ust. 5 ustawy;
10)
pojeździe z automatyczną skrzynią biegów - rozumie się przez to pojazd bez pedału sprzęgła albo dźwigni ręcznej sprzęgła w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
11)
systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1 ustawy, zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców oraz z systemem, o którym mowa w art. 16a ustawy;
12)
administratorze - rozumie się przez to ośrodek egzaminowania reprezentowany przez dyrektora;
13)
operatorze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ośrodku egzaminowania, która została upoważniona przez dyrektora do przetwarzania danych osobowych w celu obsługi systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania lub wprowadzania danych do tego systemu;
14)
egzaminatorze nadzorującym - rozumie się przez to egzaminatora zatrudnionego w ośrodku egzaminowania, posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w zakresie wszystkich kategorii praw jazdy oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E i D, który kontroluje i ocenia przebieg egzaminów oraz udziela wyjaśnień na uwagi wnoszone przez osoby egzaminowane;
15)
koordynatorze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w ośrodku egzaminowania, która koordynuje pracę egzaminatorów oraz została upoważniona przez dyrektora do przetwarzania danych osobowych w celu przygotowywania i aktualizowania planu egzaminów, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz z upoważnienia dyrektora nadzoruje realizację zatwierdzonego planu egzaminów.

Rozdział  2

Ośrodek egzaminowania

§  3. 
1. 
Ośrodek egzaminowania posiada:
1)
co najmniej:
a)
pomieszczenie do przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów,
b)
pomieszczenie przeznaczone do zapisywania osób na egzamin i administrowania danymi,
c)
pomieszczenie dla egzaminatorów,
d)
salę przeznaczoną do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu lub testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm. 4 ),
e)
pomieszczenie stanowiące poczekalnię dla osób oczekujących na egzamin,
f)
toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali, o której mowa w lit. d, w tym toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2)
plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu;
3)
pojazdy egzaminacyjne w liczbie umożliwiającej obsługę zaplanowanych egzaminów;
4)
system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania umożliwiający obsługę oraz przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego oraz zapewniający co najmniej:
a)
przeprowadzenie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b)
ewidencję osób przystępujących do egzaminu,
c)
generowanie informacji, o których mowa w § 37, w celu sporządzenia analizy wyników egzaminów, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy,
d)
przekazywanie i pobieranie danych dotyczących osób egzaminowanych z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców oraz systemu, o którym mowa w art. 16a ustawy,
e)
rejestrację informacji określonej w art. 63 ust. 6 ustawy,
f)
wyłączenie możliwości przeprowadzania egzaminu dla osób, o których mowa w art. 57 ustawy,
g)
możliwość nadania przez administratora osobie zatrudnionej w ośrodku egzaminowania uprawnień do przetwarzania danych osobowych zgodnych z udzielonym przez dyrektora upoważnieniem,
h)
możliwość bezpiecznego przechowywania i wydruku zgromadzonych danych,
i)
możliwość dostępu do zgromadzonych danych z wykorzystaniem przyznawanych przez administratora haseł i indywidualnych kluczy cyfrowych.
2. 
Ośrodek egzaminowania wyznacza miejsce do przeglądania zarejestrowanego przebiegu części praktycznej egzaminu.
§  4. 
1. 
Sala przeznaczona do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu jest:
1)
oświetlana, ogrzewana i przewietrzana;
2)
oznaczona informacją "Sala egzaminacyjna";
3)
oddzielona od innych pomieszczeń;
4)
wyposażona w:
a)
oddzielne miejsce lub stanowisko do pracy dla egzaminatora,
b)
oddzielne miejsce lub stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej,
c)
komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.
2. 
W sali egzaminacyjnej, w czasie trwania egzaminu, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej.
§  5. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzania umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy:
1)
lokalizuje się możliwie blisko ośrodka egzaminowania;
2)
wyłącza się, na czas przeprowadzania egzaminów, z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne wykorzystywane do przeprowadzania tych egzaminów;
3)
odgradza się od pozostałej części ośrodka egzaminowania;
4)
ma nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową;
5)
umożliwia, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie.
§  6. 
Plac manewrowy przeznaczony do sprawdzenia umiejętności wykonywania zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu w zakresie pozwolenia:
1)
wyposaża się w sieć trakcyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład tej części egzaminu;
2)
wyłącza się, na czas przeprowadzania egzaminów, z ruchu dla pojazdów innych niż pojazdy egzaminacyjne wykorzystywane do przeprowadzania tych egzaminów;
3)
wydziela się oznakowaniem od pozostałej części zajezdni lub torowiska - na czas przeprowadzania egzaminów.
§  7. 
1. 
Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy:
1)
rejestruje co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;
2)
rejestruje dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;
3)
uniemożliwia ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;
4)
uruchamia się i zatrzymuje automatycznie bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji; w celu wyjęcia informatycznego nośnika danych dopuszcza się manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu określonym w § 28 ust. 2 pkt 1;
5)
zapewnia egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub jest wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.
2. 
Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania na odpowiednich informatycznych nośnikach danych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. 
Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu mogą przeglądać:
1)
dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
2)
egzaminator nadzorujący;
3)
osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy;
4)
osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku złożenia skargi dotyczącej egzaminu;
5)
egzaminator, który przeprowadził ten egzamin - w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu lub sposobu jego przeprowadzenia.
4. 
Jeżeli przebieg części praktycznej egzaminu nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego jego przebieg, dyrektor:
1)
informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w celu sprawdzenia, czy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, albo
2)
występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli stwierdzi, że zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
§  8. 
Ośrodek egzaminowania prowadzi ewidencję osób egzaminowanych, planów egzaminów, wyników egzaminów i protokołów egzaminacyjnych, korzystając z systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.

Rozdział  3

Egzamin

§  9. 
1. 
Egzamin jest przeprowadzany w ośrodku egzaminowania.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym, w tym w zakresie pozwolenia, a także do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
3. 
Zadania egzaminacyjne, kryteria oceny wykonania tych zadań oraz zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie:
1)
prawa jazdy kategorii A, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
2)
prawa jazdy kategorii A2, B, C lub D, jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie tych kategorii prawa jazdy,
3)
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiadają wydane prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów,
4)
w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie tej kategorii prawa jazdy

- uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu.

2. 
Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, oraz składa lub przesyła środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, odpowiednio:
1)
dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
2)
wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy;
3)
wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 lub art. 56 ust. 7 ustawy;
4)
wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora, wskazanego w tym wniosku;
5)
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał;
6)
informację o potrzebie przeprowadzenia egzaminu pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy, lub z udziałem tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy.
3. 
W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie do ośrodka egzaminowania, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje ośrodkowi egzaminowania nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
4. 
Obowiązek informowania ośrodka egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę nie dotyczy żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), zwanego dalej "żołnierzem dzsw", który osiągnął minimalny wiek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
5. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do żołnierza dzsw i dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw.
6. 
W przypadku żołnierza dzsw, przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania, dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw składa do ośrodka egzaminowania wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu przed wydaniem pozwolenia wojskowego. Wzór wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu przed wydaniem pozwolenia wojskowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 6, dowódca jednostki wojskowej przekazuje do ośrodka egzaminowania z wykorzystaniem:
1)
elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej lub
2)
adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860)

- jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

8. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dowódca jednostki wojskowej dołącza kopię:
1)
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez żołnierza dzsw ubiegającego się o pozwolenie wojskowe,
2)
orzeczenia lekarskiego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
3)
orzeczenia psychologicznego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

- zaopatrzoną w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

9. 
W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie przez dowódcę jednostki wojskowej do ośrodka egzaminowania wniosku lub załączników w sposób określony w ust. 7 i 8, przekazanie tego wniosku i załączników następuje w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640). Wówczas dowódca jednostki wojskowej dołącza do wniosku oryginał zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz poświadczone przez niego za zgodność z oryginałem kopie orzeczeń, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3.
10. 
Osobę, która:
1)
przystępowała do egzaminu w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 lub art. 102 ust. 2 ustawy i uzyskała negatywny wynik egzaminu albo
2)
przystępuje do egzaminu w związku z odzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami

- uznaje się za osobę po raz pierwszy przystępującą do egzaminu na prawo jazdy lub pozwolenie.

11. 
Na wniosek i koszt osoby egzaminowanej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym.
§  11. 
1. 
Ośrodek egzaminowania:
1)
na podstawie numeru identyfikującego kandydata na kierowcę, albo na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia oraz imienia i nazwiska - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;
2)
sprawdza dane w profilu kandydata na kierowcę i w przypadku braku wątpliwości co do ważności lub prawidłowości tych danych rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;
3)
wyznacza termin egzaminu przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia egzaminu na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyznaczenia;
4)
wydaje zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu na druku, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kandydata na kierowcę ośrodek egzaminowania odnotowuje tę okoliczność w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania w celu jej wyjaśnienia przez właściwy podmiot lub organ.
3. 
Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 2 nie stosuje się do żołnierza dzsw.
4. 
W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 10 ust. 6 i 8, ośrodek egzaminowania wyjaśnia je z dowódcą jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw. Przepisy § 10 ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
6. 
Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.
8. 
Dyrektor w przypadkach losowych, wskazanych we wniosku osoby egzaminowanej, może skrócić termin, o którym mowa w ust. 6.
§  12. 
1. 
Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1)
dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu "Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online" (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);
2)
kartę pobytu;
3)
paszport lub inny dokument podróży;
4)
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5)
polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6)
zgodę na pobyt tolerowany;
7)
dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm. 5 ), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.
2. 
Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym:
1)
przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2)
najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę;
3)
dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie, o którym mowa w poz. 1-11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
4)
w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia - ruszyła w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie określone w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
4. 
W przypadku części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A brak umiejętności wykorzystania przez osobę egzaminowaną stroju określonego w § 13 ust. 1 lit. f oraz ust. 1 pkt 3, nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
§  13. 
1. 
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest:
1)
przygotowanie przez ośrodek egzaminowania przed egzaminem:
a)
planu egzaminów sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zatwierdzonego przez dyrektora także w przypadku aktualizacji planu,
b)
listy osób zakwalifikowanych na egzamin w danym dniu sporządzonej na druku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c)
sali egzaminacyjnej,
d)
pojazdów egzaminacyjnych,
e)
placu manewrowego odpowiadającego wymogom określonym dla poszczególnych zadań egzaminacyjnych,
f)
kamizelek, odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A - nie dotyczy osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe,
g)
środków łączności zapewniających porozumiewanie się egzaminatora z osobą egzaminowaną drogą radiową, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii:
AM, A1, A2, A, z wyjątkiem osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM - w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe,
B1 - w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii B1 nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe;
2)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy, oraz w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1;
3)
zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego, podlegającego ocenie egzaminatora, stroju ochronnego w postaci:
a)
obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
b)
spodni z długimi nogawkami,
c)
kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d)
rękawic chroniących i zakrywających całe dłonie

- z wyjątkiem osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe;

4)
zapewnienie tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy, jeżeli osoba egzaminowana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20);
5)
przydzielenie przed każdym egzaminem egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminów osób zakwalifikowanych na egzamin; przydzielenie odbywa się przez losowy dobór osoby egzaminowanej do egzaminatora, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania; nadzór nad przydzieleniem sprawuje koordynator lub egzaminator nadzorujący; w przypadku awarii systemu dopuszcza się ręczny losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów;
6)
sprawdzenie przez ośrodek egzaminowania za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, czy nie zostały przekazane przez centralną ewidencję kierowców informacje o zmianie danych zawartych w profilu kandydata na kierowcę.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do żołnierza dzsw.
3. 
Koordynator lub egzaminator nadzorujący może dokonywać bieżących zmian w rozdziale osób zakwalifikowanych na egzamin między egzaminatorów.
4. 
Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków:
1)
osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną lub praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość wcześniejszego lub późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut;
2)
egzaminatorowi przydziela się:
a)
nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:
B+E, C1, C i T nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów w ciągu doby,
C1+E, C+E, D1, D1+E, D i D+E nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów w ciągu doby,
b)
maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu w ciągu 45 minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B,
c)
maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu w ciągu 75 minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2, B+E, C, C1, T,
d)
maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu w ciągu 90 minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1, D, D1+E i D+E;
3)
egzaminator przeprowadza egzaminy w zakresie części praktycznej egzaminu nie więcej niż przez osiem godzin na dobę.
5. 
Przepisów ust. 4 pkt 2 nie stosuje się do egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii AM oraz pozwolenia.
6. 
Dopuszcza się:
1)
wydłużenie czasu określonego w ust. 4 pkt 3, wyłącznie o czas, który jest niezbędny do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora;
2)
skrócenie czasu określonego w ust. 4 pkt 2 lit. b-d, wyłącznie w przypadku, gdy mogłoby dojść do przekroczenia czasu rozpoczęcia egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w ust. 4.
7. 
W sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie liczby części praktycznych egzaminów przydzielonych egzaminatorowi w ciągu doby do dziesięciu. Za sytuacje losowe uznaje się:
1)
nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca;
2)
nieobecność osoby zapisanej na egzamin;
3)
przedłużony ze względu na warunki pogodowe lub nietypowe sytuacje drogowe ponad czas określony w ust. 4 pkt 2 lit. b-d czas trwania egzaminów realizowanych przez pozostałych zaplanowanych do pracy egzaminatorów.
8. 
W sytuacjach, o których mowa w ust. 7, informację o przydzieleniu większej liczby egzaminów poszczególnym egzaminatorom, podpisaną przez dyrektora, załącza się do protokołu egzaminacyjnego, a jej kopię dyrektor przesyła najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych właściwemu marszałkowi województwa.
9. 
Egzaminu, dla którego na podstawie § 33 pkt 1 lub 2 przyjęto, że osoba nie przystąpiła do egzaminu, i ustalono wynik egzaminu - "X", z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie wlicza się do maksymalnej liczby części praktycznych egzaminów, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a.
§  14. 
Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami:
1)
potwierdza:
a)
tożsamość osoby egzaminowanej, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1,
b)
zgodność danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z legitymacją instruktora mającego razem z osobą egzaminowaną brać udział w części praktycznej egzaminu;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3)
w przypadku gdy instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu zakłóca lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu, może nakazać temu instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
§  15. 
1. 
Egzaminator nie przeprowadza egzaminu, albo nie kontynuuje go, jeżeli:
1)
nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
2)
osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:
a)
jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2,
b)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
c)
nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem,
d)
spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy,
e)
nie zapewniła pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 4a lub art. 54 ust. 5 ustawy, lub pojazdu egzaminacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1,
f)
nie zapewniła stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3;
3)
nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora lub tłumacza przysięgłego mającego brać udział w części praktycznej egzaminu lub nie zgłosił się on na egzamin, z zastrzeżeniem § 38;
4)
warunki atmosferyczne, okoliczności określone w art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy, awaria systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, awaria pojazdu egzaminacyjnego lub inne przyczyny niezależne od osoby egzaminowanej uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminu;
5)
stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;
6)
pojazd, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, nie spełnia wymagań określonych w art. 24 oraz nie posiada urządzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.
2. 
Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
§  16. 
1. 
Egzaminator przerywa egzamin:
1)
jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy;
2)
jeżeli wystąpiły okoliczności określone w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a zachowanie osoby zdającej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego;
3)
jeżeli zaistniały przesłanki określone w art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy;
4)
na wniosek osoby egzaminowanej;
5)
w przypadku, o którym mowa w § 32;
6)
jeżeli osoba egzaminowana odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2.
2. 
Egzaminator lub egzaminator nadzorujący informuje osobę egzaminowaną o zakończeniu egzaminu przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jeżeli stwierdzi, że:
1)
wystąpiły okoliczności określone w art. 57 ust. 1 ustawy;
2)
nastąpiła awaria urządzenia rejestrującego uniemożliwiająca rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;
3)
nastąpiła awaria pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwiająca dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu innym pojazdem egzaminacyjnym;
4)
egzamin jest przeprowadzany niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przepisami ustawy lub niniejszego rozporządzenia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, egzamin lub dalszą część egzaminu przeprowadza egzaminator nadzorujący lub wyznaczony przez niego inny egzaminator.
4. 
Egzaminator, o którym mowa w ust. 3, wpisuje wyniki egzaminu do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, oraz aktualizuje profil kandydata na kierowcę, zgodnie z art. 10c ustawy.
5. 
Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
§  17. 
1. 
Dyrektor może okresowo wstrzymać przeprowadzanie egzaminów praktycznych z uwagi na trudne warunki atmosferyczne lub inne przyczyny niezależne od ośrodka egzaminowania, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwego marszałka województwa.
2. 
Wznowienie przeprowadzania egzaminów następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich wstrzymania.
§  18. 
1. 
Podczas przeprowadzania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, egzaminator przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący, oraz:
1)
kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów,
2)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3)
tłumacz języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
5)
dyrektor i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

2. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane przystępujące do egzaminu, egzaminatorzy przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący oraz:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu, który może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy,
7)
dyrektor i osoby przez niego upoważnione

- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

3. 
Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym w pojeździe egzaminacyjnym może przebywać wyłącznie osoba egzaminowana zdająca egzamin, egzaminator przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący, oraz:
1)
instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu,
2)
kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3)
kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy,
4)
osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5)
tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6)
tłumacz języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy,
7)
dyrektor i osoby przez niego upoważnione,
8)
w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia - druga osoba przystępująca do egzaminu

- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

4. 
W przypadku osoby z dysleksją, posiadającej opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.

Rozdział  4

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu

§  19. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana:
1)
w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
2)
w sali, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d.
2. 
Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie.
3. 
Część teoretyczna egzaminu polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
4. 
Część teoretyczna egzaminu obejmuje:
1)
20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a)
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2)
12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a)
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
5. 
Każde pytanie zawiera:
1)
jedną prawidłową odpowiedź;
2)
przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości:
a)
3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)
2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
6. 
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1)
wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2)
wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
7. 
Osoba egzaminowana, będąca osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, na przeczytanie:
1)
treści pytania, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2)
pytania i udzielenie odpowiedzi, o których mowa w ust. 6 pkt 2, ma łącznie 75 sekund.
8. 
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
9. 
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu wynosi 74.
10. 
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
11. 
Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut, a dla osoby, o której mowa w ust. 7, wynosi 40 minut.
§  20. 
1. 
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1)
czas egzaminu wydłuża się o 25 minut,
2)
dla osób, o których mowa w § 19 ust. 7, czas egzaminu wydłuża się o 40 minut

- dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

3. 
Przepis § 19 stosuje się.
§  21. 
1. 
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
2. 
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator rozpoczynając egzamin:
1)
uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
2)
czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
§  22. 
1. 
Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania:
1)
dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu w postaci arkusza zawierającego:
a)
nazwisko i imię osoby egzaminowanej,
b)
numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę, numer PESEL osoby egzaminowanej albo imię i nazwisko oraz datę urodzenia - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL,
c)
zakres egzaminu,
d)
numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,
e)
liczbę błędów - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,
f)
wynik egzaminu - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów;
2)
przedstawia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych - dotyczy osób, które uzyskały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu.
2. 
Arkusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Rozdział  5

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu

§  23. 
1. 
Część praktyczna egzaminu polega na:
1)
wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a)
dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
b)
dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz dwóch losowo wybranych zadań określonych w poz. 2-5 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
c)
dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;
2)
wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:
a)
obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
nr 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w zakresie pozwolenia,
b)
w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
3)
w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
2. 
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy podczas części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.
3. 
Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym podczas części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1 w sposób określony dla tej kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM.
§  24. 
1. 
Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania tej części egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.
§  25. 
Zadania egzaminacyjne przeprowadzane w ramach części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym jest przeprowadzany ten egzamin.
§  26. 
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu egzaminator:
1)
potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
2)
w przypadku obecności na egzaminie:
a)
instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1,
b)
tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1;
3)
upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
4)
przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;
5)
potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;
6)
potwierdza spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A.
§  27. 
Podczas części praktycznej egzaminu:
1)
na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli nr 1 albo 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
2)
w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową - nie dotyczy osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe; w przypadku głuchych lub niedosłyszących osób egzaminowanych dopuszcza się inne formy porozumiewania się egzaminatora z osobą egzaminowaną;
3)
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
4)
w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;
5)
w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 11, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9 i poz. 6;
6)
egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego podając informację o nazwie zadania, w którym został popełniony błąd; w przypadku określonym w § 12 ust. 2 lub przerwania egzaminu, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu;
7)
egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym;
8)
jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym albo w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii - pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;
9)
egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
a)
sposób wykonywania manewrów na drodze,
b)
zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c)
umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d)
skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e)
sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
f)
umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.
§  28. 
1. 
Osoba egzaminowana uzyskuje:
1)
pozytywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;
2)
negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:
a)
dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym,
b)
egzamin przerwano zgodnie z § 16 ust. 1,
c)
wystąpiły okoliczności określone w § 12 ust. 2.
2. 
Egzaminator bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej egzaminu:
1)
szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny uzyskania negatywnego wyniku;
2)
wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu oraz wynik egzaminu;
3)
przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
3. 
Czynności określone w ust. 2 pkt 2 i 3 mogą być wykonywane z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych ośrodka egzaminowania, lub potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
§  29. 
Stanowiska do wykonywania zadań egzaminacyjnych przedstawione na rysunkach do tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1)
wyznacza się białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m, z tym że wymiary pola mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii; dopuszcza się wyznaczenie stanowisk liniami w innym kolorze w przypadku wykorzystania już koloru białego i żółtego;
2)
posiadają na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka wynosi co najmniej 0,5 m; wysokość tyczki wynosi co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach przeznaczonych do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach przeznaczonych do egzaminowania w zakresie pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie mogą naruszać wymiarów stanowiska; w przypadku stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A dopuszcza się użycie pachołków o wysokości co najmniej 0,3 m; zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
3)
mogą posiadać wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;
4)
wyposaża się w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie - dotyczy zadania określonego w poz. 5 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział  6

Wynik egzaminu

§  30. 
1. 
Wyniki poszczególnych części egzaminu oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:
1)
egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery lub cyfry:
a)
"P" - jeżeli wynik jest pozytywny,
b)
"N" - jeżeli wynik jest negatywny,
c)
"X" - jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu,
d)
"78" - jeżeli egzamin był przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, z wyjątkiem egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C+E, C1+E, D1, D, D1+E, D+E przeprowadzanego dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów;
2)
dyrektor, operator lub egzaminator wpisuje do profilu kandydata na kierowcę, przez jego aktualizację w centralnej ewidencji kierowców za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery lub cyfry, o których mowa w pkt 1, potwierdzając ten wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym; do profilu kandydata na kierowcę wpisuje się zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki poszczególnych części egzaminu po przeprowadzeniu każdej z nich.
2. 
Dla osób egzaminowanych w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy w liście osób zakwalifikowanych na egzamin oraz w profilu kandydata na kierowcę w rubryce kategoria prawa jazdy umieszcza się wyrazy "B kod 96".
3. 
W przypadku braku możliwości aktualizacji profilu kandydata na kierowcę w sposób określony w ust. 1 pkt 2 z powodu braku łączności z centralną ewidencją kierowców, osoba, określona w ust. 1 pkt 2, wpisuje wyniki egzaminu do systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, w celu umożliwienia przeprowadzenia dalszych części egzaminu. Wpis potwierdza się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, a profil kandydata na kierowcę aktualizuje się w centralnej ewidencji kierowców w terminie określonym w art. 100ae ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
4. 
Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 3 nie stosuje się do żołnierza dzsw.
§  31. 
Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która otrzymała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu - jeżeli ich zdanie jest wymagane.
§  32. 
Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu, jeżeli:
1)
zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, lub
2)
korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub korzystała z urządzeń innych niż znajdujące się w fabrycznym wyposażeniu pojazdu we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie.
§  33. 
W przypadku:
1)
określonym w art. 57 i w art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, pojazdu, urządzenia rejestrującego lub wystąpienia innej przyczyny nieleżącej po stronie osoby egzaminowanej uniemożliwiającej przeprowadzanie egzaminu - przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu; osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin;
2)
niezapewnienia pojazdu w przypadkach, o których mowa odpowiednio w art. 54 ust. 5 pkt 1 lub 2 ustawy, lub stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, lub wskazanego przez osobę egzaminowaną tłumacza, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 - przyjmuje się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu;
3)
przystąpienia do egzaminu osoby określonej w art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy lub znajdującej się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, oraz w przypadku niezgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przez osobę skierowaną na egzamin w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy - przyjmuje się, iż osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu.
§  34. 
1. 
Po zakończeniu egzaminu dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, egzaminator przekazuje tę listę koordynatorowi.
2. 
Po przeprowadzeniu wszystkich egzaminów w danym dniu sporządza się w tym dniu protokół egzaminacyjny według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia, umieszczając w odpowiednich rubrykach litery lub cyfry, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 1.
3. 
Przyczynę przerwania lub nieprzeprowadzenia egzaminu opisuje się w protokole egzaminacyjnym.
4. 
Dyrektor zatwierdza protokół egzaminacyjny, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym został sporządzony.
5. 
Aktualizacja profilu kandydata na kierowcę zgodnie z art. 10c ustawy nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia protokołu egzaminacyjnego.
§  35. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przechowuje:
1)
protokoły egzaminacyjne; protokoły w postaci papierowej po upływie roku zszywa się w książkę, a na ostatniej stronie zamieszcza się adnotację dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką;
2)
plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin w postaci papierowej - przez okres miesiąca.
2. 
Na wniosek osoby egzaminowanej dyrektor przesyła dokumenty lub udostępnia profil kandydata na kierowcę do wskazanego ośrodka egzaminowania, dołączając informację o uzyskanych przez osobę egzaminowaną wynikach egzaminów, zakresie tych egzaminów oraz datach ich przeprowadzenia, używając funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje.
4. 
W przypadku określonym w ust. 2 dyrektor zwalnia pobrany uprzednio profil kandydata na kierowcę w celu umożliwienia jego pobrania przez kolejny podmiot przeprowadzający egzamin dla tej osoby.
5. 
Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do żołnierza dzsw.
§  36. 
Dokumentacja określona w § 34 i § 35 może być prowadzona w postaci elektronicznej i podpisywana z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
§  37. 
1. 
Dyrektor w okresach kwartalnych przekazuje informacje o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
1)
starostom - w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze; w ramach przekazywanych danych wyszczególnia się dodatkowo wariant za pierwszym podejściem po ukończeniu szkolenia podstawowego;
2)
właściwym organom ewidencyjnym - w odniesieniu do egzaminatorów będących w ich ewidencji.
2. 
W celu sporządzenia analizy, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, oblicza się średnią zdawalność osób szkolonych w danym ośrodku według następującego wzoru:

gdzie:

Z - zdawalność,

A - liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

B - liczba egzaminów zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania w danym okresie,

C - liczba egzaminów nieprzeprowadzonych w danym okresie.

3. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane w postaci elektronicznej.
4. 
Dopuszcza się elektroniczne przekazywanie dodatkowych danych, w szczególności określających:
1)
przyczyny przerwania egzaminów praktycznych;
2)
ilości i przyczyny uzyskanych przez osoby egzaminowane wyników negatywnych w trakcie części praktycznej egzaminu na placu manewrowym;
3)
ilości i przyczyny uzyskanych przez osoby egzaminowane wyników negatywnych w trakcie części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym.
§  38. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, egzamin może być przeprowadzony bez instruktora po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie. Dopuszcza się przesłanie powyższego oświadczenia środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
§  39. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się po uzyskaniu przez osobę egzaminowaną w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1 lub art. 102 ust. 2 ustawy negatywnego wyniku egzaminu lub niepoddaniu się przez nią sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do żołnierza dzsw.
4. 
Ośrodek egzaminowania przekazuje właściwemu organowi wydającemu pozwolenie wojskowe dla żołnierza dzsw informację o wyniku egzaminu żołnierza dzsw. Do przekazania tej informacji stosuje się odpowiednio wzór protokołu egzaminacyjnego określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
5. 
Do informacji, o której mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania dołącza:
1)
wydruk arkusza wyników przeprowadzonego egzaminu teoretycznego, oraz
2)
kopię arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu

- zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

6. 
W przypadku, gdy niemożliwe jest przekazanie w postaci elektronicznej informacji i załączników określonych w ust. 4 i 5 przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu wydającego pozwolenie wojskowe dla żołnierza dzsw, przekazanie tej informacji i załączników przez ośrodek egzaminowania do tego organu następuje w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
§  40. 
1. 
W przypadku osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T egzaminator bezpośrednio po zakończeniu tego egzaminu aktualizuje profil kandydata na kierowcę, zgodnie z art. 10c ustawy.
2. 
W przypadku zmiany przez egzaminatora wyniku egzaminu w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T egzaminator bezpośrednio po dokonaniu zmiany aktualizuje profil kandydata na kierowcę, zgodnie z art. 10c ustawy.

Rozdział  7

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów

§  41. 
Warunkiem przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6 ustawy, jest potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy przez osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia w zakresie przedmiotów:
1)
"Przepisy ruchu drogowego", "Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora" - przez udokumentowanie posiadania doświadczenia pedagogicznego, uprawnień egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem oraz co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w egzaminowaniu kandydatów na kierowców lub motorniczych;
2)
"Technika kierowania i obsługi pojazdu" - przez udokumentowanie posiadania doświadczenia pedagogicznego, uprawnień instruktora lub egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem, co najmniej 3-letniej praktyki zawodowej w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców lub motorniczych.
§  42. 
1. 
Ośrodek egzaminowania, przyjmując kandydata na egzaminatora lub egzaminatora na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów:
1)
zapoznaje go ze stosowanym na kursie regulaminem wewnętrznym zatwierdzonym przez dyrektora;
2)
sprawdza, czy spełnia on wymogi, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy;
3)
rejestruje go przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych w:
a)
książce ewidencji osób szkolonych, stosując odpowiednio książkę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy,
b)
dzienniku lekcyjnym kursu, wpisując:
imię i nazwisko kandydata na egzaminatora lub egzaminatora wraz z informacją, w jakim zakresie ubiega się o uprawnienia egzaminatora (kategorie prawa jazdy lub pozwolenie),
numer PESEL albo datę urodzenia - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL,
wykaz zajęć teoretycznych,
wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne zawierający imię, nazwisko oraz numer PESEL albo datę urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL;
4)
przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydaje mu kartę przeprowadzonych zajęć, której wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku przerwania kursu przez osobę szkoloną albo zakończenia szkolenia karta przeprowadzonych zajęć podlega zwrotowi do ośrodka egzaminowania, który ją wydał.
§  43. 
1. 
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia,

b) dydaktyka,

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

20 -
20 -
20 -
2. Przepisy ruchu drogowego 30 -
3. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

16 -
4. Zasady prowadzenia egzaminu oraz etyka zawodu egzaminatora 42 -
5. Praktyka egzaminatorska 4 6 - dotyczy zajęć określonych w ust. 2 pkt 7 lit. b i d,

4 - dotyczy zajęć określonych w ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6. Technika i taktyka jazdy* 2 5
Liczba godzin łącznie 154 (152**) 15 (10**) oraz zajęcia określone w ust. 2 pkt 7 lit. c i g
* Nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia.
** Łączna liczba godzin bez uwzględniania zajęć z poz. 6.
2. 
W zakresie przedmiotu określonego w tabeli nr 1 w:
1)
poz. 1 lit. a - realizuje się następujące tematy:
a)
podstawowe pojęcia psychologii,
b)
procesy poznawcze człowieka,
c)
osobowość egzaminatora,
d)
temperament jako szczególny składnik osobowości egzaminatora,
e)
psychologiczna sylwetka zdającego egzamin, w tym osoby niepełnosprawnej,
f)
psychologiczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu, w tym z osobą niepełnosprawną,
g)
elementy psychologii pracy,
h)
badania psychologiczne kierujących,
i)
praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w egzaminowaniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego;
2)
poz. 1 lit. b - realizuje się następujące tematy:
a)
podstawowe pojęcia dydaktyki,
b)
proces szkolenia i egzaminowania,
c)
egzamin - pojęcie, funkcje, formy, organizacja, warunki przeprowadzania, metodologia,
d)
metody sprawdzania i oceny wiedzy i umiejętności kandydatów na kierowców, w tym osób niepełnosprawnych,
e)
najczęstsze błędy podczas sprawdzania i oceny wiedzy i umiejętności egzaminowanych kandydatów na kierowców lub motorniczych oraz sposoby zapobiegania ich występowaniu,
f)
przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych;
3)
poz. 1 lit. c - realizuje się następujące tematy:
a)
przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem, w tym pojazdów przystosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności,
b)
bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
c)
przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
d)
dynamika i kultura jazdy, w tym jazda defensywna,
e)
zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
4)
poz. 2 - realizuje się następujące tematy:
a)
wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego,
zachowania bezpiecznych prędkości i odstępów między pojazdami podczas jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i po różnych nawierzchniach jezdni,
zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w szczególności z prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach widoczności i niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu osób i rzeczy,
b)
omówienie wybranych zagadnień:
w zakresie szkoleń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy,
występujących w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych w części teoretycznej egzaminu;
5)
poz. 3 - realizuje się następujące tematy:
a)
organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania,
b)
organy administracji publicznej zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym i regionalnym,
c)
akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami,
d)
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie, w tym główne okoliczności i rodzaje wypadków drogowych, charakterystyka sprawców i ofiar wypadków drogowych,
e)
założenia i cele obowiązujących krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,
f)
zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, kontrola ruchu drogowego, sankcje oraz ubezpieczenia,
g)
wpływ uwarunkowań psychologicznych i psychicznych na kierowanie pojazdem,
h)
problemy i szkody związane z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu,
i)
organizacja i warunki ruchu drogowego w miejscowości przeprowadzania egzaminów - dobór tras egzaminacyjnych,
j)
ekonomiczny wymiar wypadków drogowych (koszty zdarzeń i ofiar, wpływ na gospodarkę kraju);
6)
poz. 4 - realizuje się następujące tematy:
a)
statut ośrodka egzaminowania - rola, funkcje, uprawnienia i obowiązki egzaminatora,
b)
zasady:
funkcjonowania ośrodka egzaminowania,
korzystania z systemu teleinformatycznego używanego w ośrodku egzaminowania, w szczególności dotyczące ochrony przyznanych haseł i indywidualnych kluczy cyfrowych,
przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminu,
c)
planowanie i organizacja pracy oraz infrastruktura techniczna ośrodka egzaminowania,
d)
programy szkolenia kandydatów na kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie oraz sposób przeprowadzania egzaminu,
e)
prowadzenie dokumentacji,
f)
etyka zawodu egzaminatora, w szczególności:
sposób przekazywania osobie egzaminowanej informacji o tym, czego może spodziewać się podczas egzaminu,
nauka jasnego wyrażania się, przy użyciu treści, stylu i języka odpowiednio dobranego do osoby egzaminowanej oraz sytuacji, a także umiejętności właściwego odpowiadania na pytania osób egzaminowanych,
jasne informowanie o wynikach egzaminu wraz z komentarzem,
odnoszenie się do osób egzaminowanych z szacunkiem, bez wyróżniania i dyskryminowania kogokolwiek,
g)
umiejętność dokładnego obserwowania, kontrolowania i oceniania całokształtu zachowań kandydata, a w szczególności:
poprawne i kompleksowe rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych,
trafna ocena przyczyn i prawdopodobnych skutków sytuacji niebezpiecznych,
nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego rozpoznawania błędów,
konsekwentne przestrzeganie jednolitych kryteriów oceny,
szybkie przyswajanie informacji oraz określanie informacji najważniejszych,
h)
nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów;
7)
poz. 5 - realizuje się:
a)
zagadnienia związane z organizacją zajęć,
b)
pokaz przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu w zakresie kategorii B prawa jazdy, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
c)
dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w części:
teoretycznej egzaminu - w zakresie dowolnej kategorii prawa jazdy,
praktycznej egzaminu przeprowadzanej na placu manewrowym,
praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym,
d)
przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
e)
pokaz przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym w zakresie objętym nauczaniem,
f)
przeprowadzenie części praktycznej egzaminu przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
g)
dziesięciokrotne przeprowadzenie części:
teoretycznej egzaminu w zakresie dowolnej kategorii prawa jazdy (każdy egzamin przeprowadza się dla osobnej grupy kandydatów na kierowców lub motorniczych przystępujących do egzaminu w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów),
praktycznej egzaminu w zakresie objętym nauczaniem (każdy egzamin przeprowadza się dla osobnego kandydata na kierowcę lub motorniczego przystępującego do egzaminu w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów; kandydat na egzaminatora nie może egzaminować więcej niż 2 kandydatów na kierowców lub motorniczych dziennie);
8)
poz. 6 - realizuje się zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, w zależności od kategorii uprawnień.
3. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 7 w:
1)
lit. b i e - prowadzi wykładowca wykorzystując infrastrukturę techniczną jednostki upoważnionej do szkolenia;
2)
lit. c - są prowadzone pod nadzorem wykładowcy w czasie egzaminu, z tym że określone w tiret pierwsze i drugie - w grupach do 5 osób, a w tiret trzecie - indywidualnie z każdym słuchaczem kursu;
3)
lit. d i f - prowadzi indywidualnie każdy słuchacz kursu pod nadzorem wykładowcy wykorzystując infrastrukturę techniczną ośrodka egzaminowania prowadzącego kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów, z tym że w zakresie określonym w:

- lit. d oraz

- lit. f w ramach zajęć przeprowadzanych na placu manewrowym

- wykonuje w całości program egzaminacyjny dla kandydatów na kierowców lub motorniczych i ocenia jego wykonanie;

4)
lit. g - są prowadzone pod nadzorem egzaminatora upoważnionego przez dyrektora, który prowadzi kurs.
4. 
Zajęcia, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1, rozpoczyna się po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1-4 i 6 tabeli nr 1.
5. 
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 4 ustawy, ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy - technika kierowania i obsługa pojazdu 20 -
2. Zasady prowadzenia egzaminu oraz etyka zawodu egzaminatora 20 -
3. Praktyka egzaminatorska 4 10 - dotyczy zajęć określonych w ust. 6 pkt 3 lit. c i d,

4 - dotyczy zajęć określonych w ust. 2 pkt 7 lit. e i f

4. Technika i taktyka jazdy* 2 5
Liczba godzin łącznie 46 (44**) 15 (10**) oraz zajęcia, o których mowa

w ust. 6 pkt 3 lit. b i e.

* Nie dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz pozwolenia.
** Łączna liczba godzin bez uwzględniania zajęć z poz. 4.
6. 
W zakresie przedmiotu określonego w tabeli nr 2 w:
1)
poz. 1 - realizuje się następujące tematy:
a)
przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,
b)
bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
c)
przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
d)
dynamika i kultura jazdy, w tym jazda defensywna,
e)
zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
2)
poz. 2 - realizuje się następujące tematy:
a)
statut ośrodka egzaminowania - rola, funkcje, uprawnienia i obowiązki egzaminatora,
b)
zasady:
funkcjonowania ośrodka egzaminowania,
korzystania z systemu teleinformatycznego używanego w ośrodku egzaminowania,
przeprowadzania części teoretycznej i praktycznej egzaminu,
c)
planowanie i organizacja pracy oraz infrastruktura techniczna ośrodka egzaminowania,
d)
programy szkolenia kandydatów na kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie oraz sposób przeprowadzania egzaminu,
e)
prowadzenie dokumentacji,
f)
etyka zawodu egzaminatora, w szczególności:
sposób przekazywania osobie egzaminowanej informacji o tym, czego może spodziewać się podczas egzaminu,
nauka jasnego wyrażania się, przy użyciu treści, stylu i języka odpowiednio dobranego do osoby egzaminowanej oraz sytuacji, a także umiejętności właściwego odpowiadania na pytania osób egzaminowanych,
jasne informowanie o wynikach egzaminu wraz z komentarzem,
odnoszenie się do osób egzaminowanych z szacunkiem, bez wyróżniania i dyskryminowania kogokolwiek,
g)
umiejętność dokładnego obserwowania, kontrolowania i oceniania całokształtu zachowań kandydata, a w szczególności:
poprawne i kompleksowe rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych,
trafna ocena przyczyn i prawdopodobnych skutków sytuacji niebezpiecznych,
nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego rozpoznawania błędów,
konsekwentne przestrzeganie jednolitych kryteriów oceny,
szybkie przyswajanie informacji oraz określanie informacji najważniejszych,
h)
nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów;
3)
poz. 3 - realizuje się:
a)
zagadnienia związane z organizacją zajęć,
b)
dziesięciokrotny udział w charakterze obserwatora w części praktycznej egzaminu przeprowadzanej:
na placu manewrowym,
w ruchu drogowym,
c)
pokaz przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przeprowadzanej:
na placu manewrowym w zakresie objętym nauczaniem,
w ruchu drogowym w zakresie objętym nauczaniem,
d)
przeprowadzenie części praktycznej egzaminu przeprowadzanej:
na placu manewrowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy kursu występują w charakterze osób egzaminowanych,
e)
dziesięciokrotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu w zakresie objętym nauczaniem (każdy egzamin przeprowadza się dla osobnego kandydata na kierowcę lub motorniczego przystępującego do egzaminu w ośrodku egzaminowania, który prowadzi kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów; kandydat na egzaminatora nie może egzaminować więcej niż 2 kandydatów na kierowców lub motorniczych dziennie);
4)
poz. 4 - realizuje się zajęcia praktyczne z techniki i taktyki jazdy prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, w zależności od kategorii uprawnień.
7. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 6 w pkt 3:
1)
lit. b - są prowadzone pod nadzorem wykładowcy w czasie egzaminu, z tym że określone w tiret pierwsze - w grupach do 5 osób, a w tiret drugie - indywidualnie z każdym słuchaczem kursu;
2)
lit. c - prowadzi wykładowca wykorzystując infrastrukturę techniczną jednostki upoważnionej do szkolenia;
3)
lit. d - każdy słuchacz kursu prowadzi indywidualnie pod nadzorem wykładowcy wykorzystując infrastrukturę techniczną ośrodka egzaminowania prowadzącego kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów, z tym że w zakresie określonym w tiret pierwsze wykonuje w całości program egzaminacyjny dla kandydatów na kierowców lub motorniczych i ocenia jego wykonanie;
4)
lit. e - są prowadzone pod nadzorem egzaminatora upoważnionego przez dyrektora, który prowadzi kurs.
8. 
Zajęcia, o których mowa w poz. 3 tabeli nr 2, rozpoczyna się po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1, 2 i 4 tabeli nr 2.
9. 
Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych - 60 minutom.
§  44. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  45. 
1. 
Ośrodek egzaminowania przechowuje książkę ewidencji osób szkolonych przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.
2. 
W razie utraty książki, o której mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność, podlega ona każdorazowo odtworzeniu w zakresie posiadanych przez ośrodek egzaminowania kart przeprowadzonych zajęć.
3. 
Dzienniki lekcyjne i karty przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu, a następnie archiwizuje.

Rozdział  8

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

§  46. 
1. 
Ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
2. 
Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie tematyki określonej w § 43 ust. 1 tabela nr 1 poz. 1-4;
2)
omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów i osoby egzaminowane podczas przeprowadza nia egzaminu.
3. 
Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1)
przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu przeprowadzanej:
a)
na placu manewrowym,
b)
w ruchu drogowym

- przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych;

2)
ocena sposobu przeprowadzania egzaminu przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów;
3)
jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów.
4. 
Zajęcia, o których mowa w ust. 3, realizuje się dla kategorii uprawnień jakie posiada egzaminator, tak aby w ciągu 5 lat odbył szkolenie w zakresie wszystkich kategorii posiadanych uprawnień.
5. 
W ramach omówień, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, za zgodą dyrektora, mogą być wykorzystane zarejestrowane fragmenty przebiegu części praktycznej egzaminu. Warunkiem wykorzystania zarejestrowanych fragmentów jest zachowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zasad dotyczących ochrony wizerunku osoby egzaminowanej i egzaminatora.
6. 
Uczestnictwo egzaminatora w warsztatach, o których mowa w ust. 1, jest odnotowywane na liście obecności udostępnianej po zakończeniu programu zajęć zatwierdzonego przez marszałka województwa.
§  47. 
Szczegółowy program zajęć, o których mowa w § 46, przygotowuje dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia właściwemu marszałkowi województwa.
§  48. 
W zaświadczeniu, o którym mowa w art. 62 ust. 5 ustawy, wpisuje się:
1)
kolejny numer zaświadczenia w ewidencji wydanych zaświadczeń;
2)
nazwę ośrodka egzaminowania;
3)
imię i nazwisko egzaminatora;
4)
numer PESEL egzaminatora albo datę urodzenia oraz serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL;
5)
numer egzaminatora w ewidencji;
6)
zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania kandydatów na kierowców lub motorniczych;
7)
daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów doskonalących;
8)
imię i nazwisko oraz podpis dyrektora, który wystawił zaświadczenie;
9)
datę wystawienia zaświadczenia;
10)
kategorie uprawnień w zakresie których przeprowadzone były warsztaty doskonalące.

Rozdział  9

Egzamin weryfikacyjny

§  49. 
Komisja weryfikacyjna, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, przeprowadza egzamin weryfikacyjny dla grup nie mniejszych niż 20 i nie większych niż 40 osób. Przepis nie dotyczy egzaminów w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem.
§  50. 
1. 
Egzamin weryfikacyjny składa się z części:
1)
teoretycznej - obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przepisów ruchu drogowego, zagadnień dotyczących techniki kierowania i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, zasad przeprowadzania egzaminu, etyki zawodu egzaminatora oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego - przeprowadzanej w formie testu;
2)
praktycznej - obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
2. 
Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego jest ważny do końca roku następującego po roku, w którym został uzyskany.
3. 
Egzamin weryfikacyjny przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D oraz pozwolenia, w oparciu o treści i zagadnienia zawarte w programie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów, dla każdej kategorii uprawnień oddzielnie.
§  51. 
1. 
Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1)
wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
2)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
3)
kopię informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej osoby ubiegającej się o wpis;
4)
kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów;
5)
kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;
6)
kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o jego posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat;
7)
kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8)
kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.
2. 
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.
3. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
4. 
Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1)
skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3)
kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.
§  52. 
Właściwy organ ewidencyjny przesyła do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu weryfikacyjnego oraz imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób, a w przypadku osób nieposiadających tego numeru - datę urodzenia i serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, które zostały zakwalifikowane na egzamin weryfikacyjny i złożyły dokumenty, o których mowa w § 51.
§  53. 
1. 
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej wyznacza termin i miejsce egzaminu weryfikacyjnego dla osób zakwalifikowanych na egzamin.
2. 
Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów może, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu, poinformować w formie pisemnej przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.
3. 
Przewodniczący komisji weryfikacyjnej w przypadkach losowych, wskazanych we wniosku osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji egzaminatorów, może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  54. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana w formie testu komputerowego za pomocą urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1 ustawy. System losowo wyświetla pytania pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu.
§  55. 
1. 
Część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego obejmuje:
1)
20 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii B, w tym:
a)
7 pytań o wartości 3 punktów,
b)
6 pytań o wartości 2 punktów,
c)
7 pytań o wartości 1 punktu;
2)
14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C, D lub pozwolenia, w tym:
a)
5 pytań o wartości 3 punktów,
b)
4 pytania o wartości 2 punktów,
c)
5 pytań o wartości 1 punktu.
2. 
Każde pytanie egzaminacyjne ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
3. 
Kandydat na egzaminatora nie uzyskuje punktów, w przypadku gdy na pytanie egzaminacyjne:
1)
nie udzielił odpowiedzi;
2)
udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna.
4. 
Czas trwania części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego wynosi:
1)
30 minut - dla prawa jazdy kategorii B;
2)
20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, C, D lub pozwolenia.
5. 
Wynik części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
1)
34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2)
23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, C, D lub pozwolenia.
6. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego odbywa się przy użyciu pojazdu odpowiedniego do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się kandydat na egzaminatora.
7. 
Zadania egzaminacyjne dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora rozszerzającego swoje uprawnienia oraz kryteria oceny wykonania tych zadań określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  56. 
1. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego polega na:
1)
wykonaniu przez kandydata na egzaminatora na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia zadań określonych w tabeli nr 1 lub odpowiednio w tabeli nr 3 załącznika nr 11 do rozporządzenia;
2)
dokonaniu przez kandydata na egzaminatora oceny prawidłowości wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy zastosowaniu kryteriów określonych odpowiednio w tabeli nr 2 lub nr 4 załącznika nr 11 do rozporządzenia.
2. 
Część praktyczna egzaminu weryfikacyjnego jest przeprowadzana jednocześnie dla dwóch kandydatów na egzaminatorów, z tym że jeden z kandydatów wykonuje zadania egzaminacyjne siedząc za kierownicą lub pulpitem pojazdu egzaminacyjnego, a drugi ocenia ich wykonanie. Ocenie podlega umiejętność wykonania zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym oraz umiejętność oceny ich wykonania.
3. 
W przypadku części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego zadania egzaminacyjne przeprowadza się:
1)
na placu manewrowym według kolejności określonej odpowiednio w poz. 1-9 tabeli nr 1 załącznika nr 11 do rozporządzenia lub w tabeli nr 3 tego załącznika;
2)
w ruchu drogowym w zakresie możliwym do zrealizowania określonym w poz. 10-35 tabeli nr 1 załącznika nr 11 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego na placu manewrowym w zakresie prawa jazdy kategorii A zadania egzaminacyjne przeprowadza się w kolejności: poz. 1, poz. 9, poz. 6, poz. 7, poz. 8, poz. 5 tabeli nr 1 załącznika nr 11 do rozporządzenia.
§  57. 
1. 
Kandydat na egzaminatora uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu weryfikacyjnego i egzamin ten przerywa się, jeżeli:
1)
dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne, za nieprawidłowe wykonanie zadania uznaje się również niewykonanie zadania;
2)
nieprawidłowo ustali ocenę z egzaminu;
3)
nie wskaże wszystkich błędów popełnionych podczas egzaminu;
4)
w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5)
kierując pojazdem, narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
6)
zachowanie kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin na placu manewrowym świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7)
zaproponował członkom komisji przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.
2. 
Za zachowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uznaje się:
1)
działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem lub prowadzącego egzamin;
2)
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem;
3)
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem;
4)
ruszenie tramwajem w niewłaściwym kierunku - w przypadku kandydata na egzaminatora kierującego pojazdem.
§  58. 
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu weryfikacyjnego albo nie zgłosiła się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwy organ ewidencyjny i uiszczeniu przez nią opłaty za egzamin.

Rozdział  10

Dokumenty stwierdzające uprawnienia egzaminatorów

§  59. 
Właściwy organ ewidencyjny, wpisując osobę do ewidencji egzaminatorów:
1)
nadaje jej numer uprawnień, składający się z 5 znaków, z tym że:
a)
pierwszy znak od lewej jest wyróżnikiem województwa ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
b)
pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji egzaminatorów;
2)
w zakresie prawa jazdy kategorii:
a)
B, C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E oraz kategorii T - jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,
b)
C lub D, posiadającą dodatkowo uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E,
c)
B, C lub D, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1,
d)
A, wpisuje jej z urzędu uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 oraz A2.
§  60. 
1. 
Dyrektor zatrudniając egzaminatora wydaje mu legitymację, której wzór określa załącznik nr 12 do rozporządzenia, po otrzymaniu od egzaminatora:
1)
aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ewidencyjny o dokonaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów, określającego zakres uprawnień do egzaminowania;
2)
kopii orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.
2. 
Jeżeli terminy następnych badań lekarskich i psychologicznych są różne, legitymację wydaje się z terminem ważności wynikającym z upływu wcześniejszego terminu.
3. 
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania z egzaminatorem umowy o pracę.
4. 
Dyrektor po wydaniu legitymacji przekazuje właściwemu dla egzaminatora organowi prowadzącemu ewidencję egzaminatorów, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy, informację o numerze wydanej legitymacji oraz jej terminie ważności.

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe

§  61. 
Osoby zatrudnione na stanowisku egzaminatora nadzorującego lub takie, którym powierzono wykonywanie tej funkcji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uważa się za spełniające wymagania określone w rozporządzeniu.
§  62. 
1. 
Dotychczasowe numery uprawnień egzaminatorów oraz wydane legitymacje egzaminatorów zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane.
2. 
Zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
§  63. 
1. 
Wnioski o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego oraz wnioski o wpis do ewidencji egzaminatorów sporządzone według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych mogą być składane do dnia 1 lipca 2024 r.
2. 
Zaświadczenia o wyznaczeniu terminu egzaminu sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do dnia 1 lipca 2024 r.
3. 
Plany egzaminów, listy osób zakwalifikowanych na egzamin, arkusze przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, protokoły egzaminacyjne, karty przeprowadzonych zajęć oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego mogą być sporządzane według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych do dnia 1 lipca 2024 r.
4. 
Legitymacje egzaminatora sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do dnia 12 lipca 2024 r.
§  64. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  7  

ZADANIA EGZAMINACYJNE, KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ ORAZ ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ MOGĄCE SKUTKOWAĆ PRZERWANIEM EGZAMINU

TABELA NR 1
Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

Rysunek nr 1.

AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

Rysunek nr 2.

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem albo wjazd przodem - wyjazd tyłem).

Rysunek nr 3.

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem).

Rysunek nr 4.

C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Rysunek nr 5.

AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

Rysunek nr 6.

AM**, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

Rysunek nr 7.

AM**, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody.

Rysunek nr 8.

A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

Rysunek nr 9.

AM**, A1, A2, A
11 Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku.

Rysunek nr 10.

AM**, A1, A2, A
* Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Rysunek nr 1. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

wzór

Rysunek nr 2. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem).

wzór

Rysunek nr 3. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem albo wjazd przodem - wyjazd tyłem).

wzór

Rysunek nr 4. Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem).

wzór

Rysunek nr 5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

wzór

Rysunek nr 6. Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

wzór

Rysunek nr 7. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

wzór

Rysunek nr 8. Ominięcie przeszkody.

wzór

Rysunek nr 9. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

wzór

Rysunek nr 10. Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku.

wzór

TABELA NR 2

Poz. Nr zestawu Pozycja zadania w tabeli nr 1 Kategorie prawa jazdy
1 1 3, 4 - wjazd tyłem B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 2 3, 5 C1, C, D1, D
3 3 4 - wjazd przodem, 6 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 4 5, 6 C1, C, D1, D

TABELA NR 3

Poz. Zadania z tabeli nr 1 Kryteria oceny
1 1 Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

1) poziom oleju w silniku,

2) poziom płynu chłodzącego,

3) poziom płynu hamulcowego,

4) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

5) działanie sygnału dźwiękowego,

6) działanie świateł pozycyjnych,

7) działanie świateł mijania,

8) działanie świateł drogowych,

9) działanie świateł hamowania "STOP",

10) działanie świateł cofania,

11) działanie świateł kierunkowskazów,

12) działanie świateł awaryjnych,

13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich

- jeżeli występują.

1.1 Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:

1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;

2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe;

3) w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł, o których mowa w pkt 9 i 10, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł;

4) losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej jest dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje jeden element spośród elementów określonych w pkt 1-5 oraz jeden element spośród elementów określonych w pkt 6-13; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2 1 Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasa bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.
2.1 Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 2:

1) w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem;

2) w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;

3) w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;

4) zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.

3 1 Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

1) wykorzystanie odpowiedniego stroju określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia;

2) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch).

4 1 Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
1) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku;

2) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.

4.1 1 Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 4 pkt 2 obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:

1) podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę;

2) odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe;

3) cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m;

4) zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy, lub usunięcie klinów spod kół przyczepy, w przypadku zastosowania w trakcie egzaminu takiego zabezpieczenia przyczepy, oraz regulacja wysokości zaczepu przyczepy - w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia;

5) zabezpieczenie przed rozłączeniem oraz dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego;

6) podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony, światła zewnętrzne pojazdu wyłączone), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy.

5 1 Dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyj ść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.
W przypadku niewłaściwego wykonania zadania określonego w poz. 1-5, w trakcie drugiej próby wykonania, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te części zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane.
6 2 Sposób wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B - płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1+E, D1, D, D+E, T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu, b) w przypadku wykonywania zadania pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności w zakresie kategorii AM*,

B1 i B, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,

c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas,

d) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

7 3, 4 Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;

2) możliwa jedna korekta toru jazdy w ramach dostępnej przestrzeni obszaru wjazdu;

3) pojazd nie może:

a) wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,

b) naruszyć linii ograniczających stanowisko (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię),

c) potrącić pachołków lub tyczek;

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska;

5) jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem - wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.

8 5 Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;

2) możliwa jedna korekta toru jazdy;

3) pojazd nie może:

a) naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

b) najechać na krawężnik;

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

9 6 Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go - nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
10 7 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

3) niepodpieranie się nogami;

4) niepotrącanie pachołków.

11 8 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową;

3) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h - nie dotyczy kategorii AM;

4) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie dotyczy kategorii AM;

5) niepodpieranie się nogami;

6) niepotrącanie pachołków.

12 9 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

3) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h;

4) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo;

5) niepodpieranie się nogami;

6) niepotrącanie pachołków.

13 10 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) niepodpieranie się nogami;

4) niepotrącanie pachołków;

5) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne.

14 11 Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, następnie podparcie pojazdu na podpórce (nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego).
14.1 Sposób wykonania zadania określonego w poz. 14:

1) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 oznaczonej na rysunku nr 10 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku;

2) nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko;

3) maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).

* Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

TABELA NR 4

Poz. Zadania egzaminacyjne na pozwolenie na kierowanie tramwajem
1 Załączenie wagonu, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2 Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu - o ile tramwaj jest wyposażony w pulpit do cofania).
3 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej w pożądanym kierunku oraz przejazd.
4 Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5 Wjazd na stanowisko postojowe i rozłączenie wagonu.

TABELA NR 5

Poz. Zadania z tabeli nr 4 Kryteria oceny
1 1 Sposób wykonania zadania:

1) załączenie wagonu;

2) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:

a) hamulców elektrodynamicznych,

b) hamulców szynowych,

c) hamulców postojowych,

d) sygnału dźwiękowego,

e) przetwornicy,

f) pantografu,

g) piasecznicy,

h) drzwi, w tym blokady jazdy,

i) połączenia międzywagonowego,

j) świateł pozycyjnych,

k) świateł mijania,

l) świateł drogowych,

m) świateł hamowania "STOP",

n) świateł cofania,

o) świateł kierunkowskazów,

p) świateł awaryjnych,

q) oświetlenia wnętrza wagonu;

3) właściwe ustawienie fotela i lusterek.

1.1 Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:

1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;

2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu;

3) losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej jest dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje jeden element spośród elementów określonych w pkt 2 lit. a-h oraz jeden element spośród elementów określonych w pkt 2 lit. i-q; w przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana przed przystąpieniem do wykonania zadania z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2 2 Płynne ruszenie i jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki. Cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj jest wyposażony w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.
3 3 Sposób wykonania zadania:

1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic.

4 4 Właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5 5 Zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju.

TABELA NR 6

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Włączanie się do ruchu.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd)*.
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

1) prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

2) skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami - wjazd tyłem - wyjazd przodem (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego

- w przypadku błędnego wykonania manewru parkowania jest możliwe wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

12 Wykonanie, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoki);

2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;

3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14 Przejazd przez tunel*.
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16 Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe.
17 Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe.
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23 Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM i T.
24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii

AM****, ai, A2 i a, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

25 Rozprzęganie pojazdu z przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
25.1 Sposób wykonania rozprzęgania obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:

1) uruchomienie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika;

2) zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy);

3) odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem przez umieszczenie ich we właściwym miejscu);

4) wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę;

5) rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem);

6) ustawienie pojazdu obok przyczepy.

26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana dokonuje zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana utrzymuje prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

TABELA NR 7

Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1 Prawo jazdy kategorii:
AM, 10
A1, A2, A, B+E, T, 25
B1, B, 40
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. 45
2 Pozwolenie. 35

TABELA NR 8

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej w pożądanym kierunku oraz przejazd.
2 Przejazd pod izolatorem sekcyjnym.
3 Włączanie się do ruchu z pętli albo zajezdni.
4 Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
10 Przejazd przez torowisko tramwajowe* i kolejowe*.
11 Przejazd przez tunel*.
12 Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.
13 Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe.
14 Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe.
15 Wykonanie manewru wymijania.
16 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni.
17 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i w prawo.
18 Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
19 Jazda energooszczędna.
* Jeżeli jest dostępne.

TABELA NR 9

Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie zamieszkania.
8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:

9.1 "stop",

9.2 "zakaz wjazdu ...", *

9.3 "zakaz skręcania w lewo",

9.4 "zakaz skręcania w prawo",

9.5 "nakaz jazdy ...", *

9.6 "wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu",

9.7 "linia podwójna ciągła",

9.8 "zakaz ruchu".

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania.

11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15 Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU PRZED WYDANIEM POZWOLENIA WOJSKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WYZNACZENIU TERMINU EGZAMINU

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PLANU EGZAMINÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA EGZAMIN W DANYM DNIU

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ARKUSZA PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR PROTOKOŁU EGZAMINACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR KARTY PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZADANIA EGZAMINACYJNE DLA KANDYDATA NA EGZAMINATORA LUB EGZAMINATORA ROZSZERZAJĄCEGO SWOJE UPRAWNIENIA ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Tabela nr 1
Poz. Zadania egzaminacyjne na egzaminie weryfikacyjnym Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. A, B, C, D
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. B, C, D
3 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem). C, D
4 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem). C, D
5 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. A, B, C, D
6 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). A
7 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). A
8 Ominięcie przeszkody. A
9 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. A
10 Włączanie się do ruchu. A, B, C, D
11 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. A, B, C, D
12 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości. A, B, C, D
13 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu. A, B, C, D
14 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne. A, B, C, D
15 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych). A, B, C, D
16 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. A, B, C, D
17 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy. A, B, C, D
18 Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd).* A, B, C, D
19 Przejazd przez przejścia dla pieszych. A, B, C, D
20 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

1) prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez

B
kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

2) skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami - wjazd tyłem - wyjazd przodem (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania), przy czym miejsce do parkowania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań, wskazując je osobie wykonującej zadanie; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego

- w przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

21 Wykonanie, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

1) dopuszcza się wykonanie tego manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoki);

2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;

3) miejsce do zawracania wyznacza kandydat na egzaminatora oceniający wykonanie zadań.

B
22 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe.* A, B, C, D
23 Przejazd przez tunel.* A, B, C, D
24 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego. A, B, C, D
25 Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe. A, B, C, D
26 Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe. A, B, C, D
27 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h). A, B, C, D
28 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu. A, B, C, D
29 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo. A, B, C, D
30 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo. A, B, C, D
31 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu. A, B, C, D
32 Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez kandydata na egzaminatora oceniającego wykonanie zadań miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania). A, B, C, D
33 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:

1) w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

A, B
34 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem. B, C, D
35 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B - kandydat na egzaminatora wykonujący zadanie dokonuje zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana utrzymuje prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyj nego. B, C, D
* Jeżeli są dostępne.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 2

Poz. Zadania z tabeli nr 1 Kryteria oceny
1 1 Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

1) poziom oleju w silniku,

2) poziom płynu chłodzącego,

3) poziom płynu hamulcowego,

4) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

5) działanie sygnału dźwiękowego,

6) działanie świateł pozycyjnych,

7) działanie świateł mijania,

8) działanie świateł drogowych,

9) działanie świateł hamowania "STOP",

10) działanie świateł cofania,

11) działanie świateł kierunkowskazów,

12) działanie świateł awaryjnych,

13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich - jeżeli występują.

1.1 Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:

1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut;

2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe;

3) w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł, o których mowa w pkt 9 i 10, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł.

2 1 Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasa bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.
2.1 Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 2:

1) w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem;

2) w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;

3) w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;

4) zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.

3 1 Dodatkowo dla kategorii A:

1) wykorzystanie odpowiedniego stroju określonego w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia;

2) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch);

3) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku;

4) podparcie pojazdu na podpórce.

3.1 Sposób wykonania zadania określonego w pkt 3:

1) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 oznaczonej na rysunku nr 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku;

2) nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko;

3) maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).

4 1 Dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.
5 2 Sposób wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii B i C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas,

c) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

6 3 Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;

2) pojazd nie może:

a) wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,

b) naruszyć linii ograniczających stanowisko (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię),

c) potrącić pachołków lub tyczek;

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska;

5) jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem - wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.

7 4 Sposób wykonania zadania:

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy;

2) pojazd nie może:

a) naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

b) najechać na krawężnik;

3) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

8 5 Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
9 6 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

3) niepodpieranie się nogami;

4) niepotrącanie pachołków.

10 7 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową;

3) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h;

4) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu;

5) niepodpieranie się nogami;

6) niepotrącanie pachołków.

11 8 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

3) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h;

4) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo;

5) niepodpieranie się nogami;

6) niepotrącanie pachołków

7) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne.

12 9 Sposób wykonania zadania:

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym - jeżeli światła nie włączają się automatycznie;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) niepodpieranie się nogami;

4) niepotrącanie pachołków;

5) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne.

Tabela nr 3

Poz. Zadania egzaminacyjne na egzaminie weryfikacyjnym w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem
1 Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2 Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu - o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania).
3 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej w pożądanym kierunku oraz przejazd.
4 Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5 Wjazd na stanowisko postojowe i rozłączenie wagonu.
6 Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej w pożądanym kierunku oraz przejazd.
7 Przejazd pod izolatorem sekcyjnym.
8 Włączanie się do ruchu z pętli albo zajezdni.
9 Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym.
10 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
11 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
12 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
13 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
14 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
15 Przejazd przez torowisko tramwajowe* i kolejowe.*
16 Przejazd przez tunel.*
17 Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.
18 Wykonanie manewru wyprzedzania - jeżeli jest to możliwe.
19 Wykonanie manewru omijania - jeżeli jest to możliwe.
20 Wykonanie manewru wymijania.
21 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni.
22 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i w prawo.
23 Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
24 Jazda energooszczędna.
* Dotyczy miast posiadających odpowiednie elementy infrastruktury w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego, na którym odbywa się egzamin w zakresie pozwolenia.

Tabela nr 4

Poz. Zadania z tabeli nr 3 Kryteria oceny
1 1 Sposób wykonania zadania:

1) załączenie wagonu;

2) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:

a) hamulców elektrodynamicznych,

b) hamulców szynowych,

c) hamulców postojowych,

d) sygnału dźwiękowego,

e) przetwornicy,

f) pantografu,

g) piasecznicy,

h) drzwi, w tym blokady j azdy,

i) połączenia międzywagonowego,

j) świateł pozycyjnych,

k) świateł mijania,

l) świateł drogowych,

m) świateł hamowania "STOP",

n) świateł cofania,

o) świateł kierunkowskazów,

p) świateł awaryjnych,

q) oświetlenia wnętrza wagonu;

3) właściwe ustawienie fotela i lusterek.

1.1 Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:

1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 20 minut;

2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu;

3) właściwe ustawienie fotela i lusterek.

2 2 Płynne ruszenie i jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki; cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.
3 3 Sposób wykonania zadania:

1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic.

4 4 Właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5 5 Zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju.

ZAŁĄCZNIK Nr  12  8  

WZÓR LEGITYMACJI EGZAMINATORA

Format: 105 × 148 mm (A6)

wzór

Opis:

1. Awers i rewers: blankiet legitymacji egzaminatora jest wykonany na papierze o gramaturze 120 g/m2.

2. Zabezpieczenia zastosowane w papierze:

- papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

- dwutonowy, bieżący znak wodny,

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

- losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję

w promieniowaniu ultrafioletowym typu "gwiezdny pył" ("gwieździste niebo").

3. Zabezpieczenia zastosowane w druku:

- tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami reliefu,

- element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

- elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

- mikrodruki.

4. Numeracja typograficzna wykonana farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31, Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 31, Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 194 z 02.07.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 85, Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2016, str. 59, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29, Dz. Urz. UE L 165 z 02.07.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206, z 2021 r. poz. 1426 oraz z 2023 r. poz. 1531), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589).
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z mocą ustawy z dniem 18 stycznia 2024 r.
8 Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz.U.2024.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z mocą ustawy z dniem 18 stycznia 2024 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2659

Rodzaj: Rozporządzenie z mocą ustawy
Tytuł: Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Data aktu: 24/11/2023
Data ogłoszenia: 08/12/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024