Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 grudnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1815) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 15) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1:
a)
lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia i miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera,",

b)
w lit. q część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

c)
w lit. t:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"informacje o padnięciu, zabiciu lub poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju zwierzęcia z konieczności lub śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:",

dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

"– informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,",

d)
w lit. u po wyrazach "tego numeru," dodaje się wyrazy "jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,";
2)
w pkt 2:
a)
lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,",

b)
w lit. o część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

c)
w lit. r dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

"– informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,",

d)
w lit. s po wyrazach "tego numeru," dodaje się wyrazy "jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,";
3)
w pkt 3:
a)
lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,",

b)
w lit. q część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

c)
w lit. t dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

"– informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,",

d)
w lit. u po wyrazach "tego numeru," dodaje się wyrazy "jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,";
4)
w pkt 4:
a)
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) rodzaj środka identyfikacji zastosowanego do oznakowania zwierzęcia oraz miejsce jego umieszczenia - w przypadku zastosowania u tego zwierzęcia wszczepianego transpondera lub tatuażu,",

b)
w lit. m część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

c)
w lit. q dodaje się tiret dziesiąte w brzmieniu:

"– informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,",

d)
lit. r otrzymuje brzmienie:

"r) datę padnięcia, zabicia, poddania ubojowi lub śmierci w innych okolicznościach lochy oznakowanej indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy w siedzibie stada oraz numer siedziby stada, w której to zwierzę padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

e)
w lit. s po wyrazach "tego numeru," dodaje się wyrazy "jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,",
f)
w lit. y:
tiret szóste otrzymuje brzmienie:

"– produkcja świń przeznaczonych wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny,",

dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

"– inne modele produkcji świń niewymienione w tiret pierwszym-szóstym;";

5)
w pkt 5:
a)
po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej "numerem EP", właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy,

bb) imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON) lub numer NIP właściciela koniowatego, o ile zostały nadane, a w przypadku właściciela koniowatego będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, jeżeli właściciel koniowatego nie posiada numeru EP;",

b)
lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) miejsce umieszczenia wszczepianego transpondera, jeżeli dotyczy,",

c)
w lit. n część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– w której zwierzę przebywało, padło, zostało zabite lub poddane ubojowi lub w której śmierć tego zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach,",

d)
w lit. q:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"informacje o padnięciu, zabiciu lub poddaniu zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, uboju zwierzęcia z konieczności lub śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach albo informacje dotyczące uboju zwierzęcia w rzeźni obejmujące:",

dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

"– informację o dokonaniu uboju zwierzęcia po jego przemieszczeniu do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego, jeżeli dotyczy,",

e)
w lit. r po wyrazach "tego numeru," dodaje się wyrazy "jeżeli ten numer został nadany w drodze decyzji,",
f)
w lit. x średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. y w brzmieniu:

"y) informację, że posiadacz koniowatego działa z właścicielem koniowatego w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt, jeżeli dotyczy;";

6)
w pkt 6:
a)
w lit. h dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

"– inny,",

b)
lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) rodzaj zakładu drobiu zgodnie z następującą klasyfikacją:

– zakład hodowli zarodowej,

– zakład reprodukcyjny,

– zakład odchowu drobiu,

– zakład wylęgu drobiu,

– zakład hodowli kur niosek,

– zakład hodowli drobiu rzeźnego,

– zakład utrzymujący drób na użytek własny,

– inny,",

c)
po lit. k dodaje się lit. l-n w brzmieniu:

"l) informację, że jaja wylęgowe lub zwłoki ptaków zostały przekazane podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy,

m) informacje zawarte w dokumencie handlowym, o którym mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), lub w innym dokumencie potwierdzającym przekazanie jaj wylęgowych lub zwłok ptaków podmiotowi innemu niż zakład przetwórczy lub spalarnia, jeżeli dotyczy,

n) oznaczenie państwa przeznaczenia partii jaj wylęgowych, ptaków lub zwłok ptaków, jeżeli dotyczy;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2652

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.
Data aktu: 05/12/2023
Data ogłoszenia: 07/12/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024