Prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80bh ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa zakres, sposób i tryb przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich weryfikacji.
§  2. 
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 80bh ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania lub sporządzenia. Przekazywane kopie zawierają dane, o których mowa w § 3, z wyjątkiem pkt 6-10, 37, 39-41, 44 i 46.
1a. 
Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, trolejbusu lub przyczepy przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 80bh ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 14 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych za granicą. Przekazywane kopie zawierają dane, o których mowa w § 3, z wyjątkiem pkt 6 i 7, 37, 41, 44 i 46.
2. 
Organy rejestrujące przesyłają do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu kopie dokumentów załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu, dla którego nie opracowano danych w katalogu:
1)
w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu;
2)
dodatkowo w postaci papierowej, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia wskazania takiej konieczności przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu.
3. 
Dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu nieokreślone w dokumentach, o których mowa w ust. 1-2, opracowuje podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu.
§  3. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu opracowuje następujące dane dotyczące pojazdów:
1)
markę;
2)
model (nazwę handlową);
3)
typ;
4)
wariant;
5)
wersję;
6)
rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
7)
kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
8)
rodzaj pojazdu;
9)
podrodzaj pojazdu;
10)
przeznaczenie pojazdu;
11)
kategorię pojazdu;
12)
nazwę podstawowego producenta pojazdu i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;
13)
rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
14)
numer dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
15)
dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;
16)
datę wydania dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
17)
datę ważności dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej, jeżeli występuje takie ograniczenie;
18)
liczbę miejsc siedzących;
19)
liczbę miejsc stojących;
20)
rodzaj zasilania silnika;
20a)
klasę pojazdu hybrydowego (elektrycznego);
20b)
informację, że pojazd jest napędzany wyłącznie energią elektryczną;
21)
rodzaj paliwa;
22)
rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;
23)
rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;
24)
poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);
25)
pojemność skokową silnika;
26)
maksymalną moc netto silnika;
27)
maksymalną moc netto silnika elektrycznego;
28)
(uchylony);
29)
stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);
30)
zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
31)
zużycie energii elektrycznej;
32)
zamontowany katalizator/pochłaniacz;
33)
indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa;
34)
kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;
35)
redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;
36)
maksymalną masę całkowitą;
37)
dopuszczalną masę całkowitą;
38)
masę pojazdu gotowego do jazdy;
39)
masę własną;
40)
maksymalną ładowność;
41)
dopuszczalną ładowność;
42)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;
43)
maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;
44)
największy dopuszczalny nacisk osi;
45)
największy maksymalny nacisk osi;
46)
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
47)
maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;
48)
liczbę osi;
49)
rozstaw osi;
50)
rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;
51)
maksymalny rozstaw kół;
52)
minimalny rozstaw kół;
53)
średni rozstaw kół;
54)
rodzaj zawieszenia;
55)
sposób produkcji;
56)
kod Instytutu Transportu Samochodowego;
57)
masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;
58)
masę próbną, jeżeli dotyczy;
59)
współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;
60)
współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;
61)
numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy;
62)
kod nadwozia, w tym w stosownych przypadkach cyfry uzupełniające, jeżeli dotyczy;
63)
maksymalną prędkość w km/h, jeżeli dotyczy;
64)
zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (OVC-HEV), jeżeli dotyczy;
65)
liczbę osi napędowych, jeżeli dotyczy.
§  4. 
1. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów, stacjom kontroli pojazdów, zakładom ubezpieczeń oraz administratorowi centralnej ewidencji pojazdów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, dane, o których mowa w § 3.
2. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia właściwym jednostkom organizacyjnym Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Żandarmerii Wojskowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, następujące dane dotyczące pojazdów:
1)
markę;
2)
model (nazwę handlową);
3)
typ;
4)
wariant;
5)
wersję;
6)
rodzaj pojazdu;
7)
podrodzaj pojazdu;
8)
przeznaczenie pojazdu;
9)
kategorię pojazdu;
10)
nazwę podstawowego producenta pojazdu;
11)
nazwę producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;
12)
rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
13)
numer dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
14)
dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;
15)
datę wydania dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;
16)
datę końca terminu ważności dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej.
3. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia administratorowi centralnej ewidencji pojazdów aktualizację danych, w sposób umożliwiający synchronizację tych danych z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów w czasie rzeczywistym.
§  5. 
1. 
Danych zgromadzonych w katalogu nie usuwa się.
2. 
Dane są gromadzone w systemie teleinformatycznym podmiotu prowadzącego katalog.
3. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu prowadzi katalog w sposób umożliwiający tworzenie słowników:
1)
rodzajów, podrodzajów, przeznaczenia pojazdów oraz rodzajów kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;
2)
paliw;
3)
rodzajów zawieszeń;
4)
producentów pojazdów;
5)
marek pojazdów;
6)
modeli pojazdów;
7)
typów pojazdów;
8)
rodzajów dokumentu homologacji lub dopuszczenia do ruchu;
9)
kategorii pojazdu;
10)
sposobów produkcji;
11)
norm emisji spalin;
12)
rodzajów zasilania silnika;
13)
krajów.
§  6. 
1. 
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu weryfikuje dane gromadzone w katalogu z urzędu albo na wniosek administratora centralnej ewidencji pojazdów, zakładów ubezpieczeń, stacji kontroli pojazdów lub organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów.
3. 
W wyniku weryfikacji danych gromadzonych w katalogu podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie niezwłocznie opracowuje dane w katalogu albo wskazuje pozycje w katalogu zawierające dane, których dotyczył wniosek.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1a, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2642 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 07/04/2016
Data ogłoszenia: 06/12/2023
Data wejścia w życie: 13/11/2017, 18/10/2018