Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Zakres przedmiotowy rozporządzenia]
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.
§  2.  [Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa]
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:
1)
opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
2)
niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.
§  3.  [Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej]
Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera oświadczenie, że opłata nie została zapłacona w całości lub w części.
§  4.  [Zasady wymiaru opłaty przysługującej adwokatowi]
1. 
Opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
2. 
Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w rozdziałach 2-4, następuje z uwzględnieniem:
1)
nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
2)
wartości przedmiotu sprawy;
3)
wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
4)
stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.
3. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
4. 
W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłaty bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.
§  5.  [Opłaty należne w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu]
Wysokość opłat w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę opłatę w sprawach najbardziej zbliżonego rodzaju.
§  6.  [Przyznanie kosztów obciążających przeciwnika]
W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 2, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
§  7.  [Stawki wynagrodzenia za obronę lub reprezentację kilku osób przez tego samego adwokata]
Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób w postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wykroczenia ustala się opłatę od każdej z tych osób.

Rozdział  2

Opłaty w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§  8.  [Opłaty zależne od wartości przedmiotu sprawy]
Opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
7)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 7200 zł;
8)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 10 000 zł;
9)
powyżej 5 000 000 zł - 16 600 zł.
§  9.  [Opłaty w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty]
1. 
W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym opłaty wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1)
do 500 zł - 60 zł;
2)
powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
3)
powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
4)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
5)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
6)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
7)
powyżej 200 000 zł - 7200 zł.
2. 
W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
§  10.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1)
rozwód i unieważnienie małżeństwa - 360 zł;
2)
stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 360 zł;
3)
przysposobienie - 180 zł;
4)
pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 120 zł;
5)
ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 240 zł;
6)
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 240 zł;
7)
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 360 zł;
8)
podział majątku wspólnego między małżonkami - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej opłaty;
9)
alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 60 zł.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359, z 2022 r. poz. 2140 oraz z 2023 r. poz. 1606, 1615 i 1843), od których pobiera się także opłaty określone w ust. 1.
3. 
Opłaty określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.
4. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.
§  11.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa rzeczowego]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:
1)
o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8;
2)
o rozgraniczenie - 360 zł;
3)
dotyczących służebności - 240 zł;
4)
o naruszenie posiadania - 160 zł;
5)
o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - 120 zł;
6)
o zniesienie współwłasności - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników - 50% tej opłaty;
7)
związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - 240 zł;
8)
o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.
§  12.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa spadkowego]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1)
zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - 60 zł;
2)
stwierdzenie nabycia spadku - 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł;
3)
dział spadku - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w przypadku działu spadku na zgodny wniosek uczestników postępowania - 50% tej opłaty.
§  13.  [Opłaty w sprawach windykacyjnych]
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o:
1)
opróżnienie lokalu mieszkalnego - 120 zł;
2)
wydanie nieruchomości rolnej - 360 zł;
3)
wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego - opłatę obliczoną na podstawie § 8 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.
§  14.  [Opłaty w innych sprawach cywilnych]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach:
1)
o uchylenie uchwały organu spółdzielni - 180 zł;
2)
o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich - 360 zł;
3)
z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie - 120 zł;
4)
o uchylenie wyroku sądu polubownego - 1200 zł;
5)
z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego - 1800 zł;
6)
o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego - 240 zł;
7)
egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej opłaty;
8)
ze skargi na czynności komornika - 80 zł;
9)
o wyjawienie majątku - 60 zł;
10)
rejestracji spółki - 1200 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 600 zł;
11)
rejestracji spółdzielni - 1200 zł;
12)
innych rejestracji - 600 zł;
13)
zmiany w rejestrze - 360 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 180 zł;
14)
o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności - 60 zł;
15)
o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu - 60 zł;
16)
o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa - 60 zł;
17)
o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 480 zł;
18)
o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 600 zł;
19)
o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
20)
o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 720 zł;
21)
o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 840 zł;
22)
o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy - 540 zł;
23)
o wyłączenie wspólnika - 540 zł;
24)
o rozwiązanie spółki kapitałowej - 540 zł;
25)
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - 150 zł;
26)
o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - 120 zł;
27)
o ubezwłasnowolnienie - 240 zł;
28)
o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - 180 zł.
2. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
§  15.  [Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1)
nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy - 90 zł;
2)
wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 - 75% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3)
inne roszczenia niemajątkowe - 60 zł;
4)
ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty - 120 zł;
5)
świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 50% opłaty obliczonej na podstawie § 8 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.
2. 
Opłaty wynoszą 90 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.
§  16.  [Opłaty w postępowaniach odwoławczych, postępowaniu kasacyjnym i postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym]
1. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1)
przed sądem okręgowym - 50% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;
2) 1
 (utracił moc).
2. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1)
przed sądem okręgowym - 25% opłaty, a jeżeli w pierwszej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 50% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł;
2)
przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
3. 
Do ustalenia opłat za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się przepisy § 15.
4. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
5. 
Opłaty w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 75% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 100% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
3)
za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym - 50% opłaty, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 75% opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
6. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:
1)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 480 zł;
2)
za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 240 zł.

Rozdział  3

Opłaty w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

§  17.  [Opłaty w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia]
1. 
Opłaty wynoszą w sprawie objętej:
1)
dochodzeniem - 180 zł;
2) 2
 śledztwem - 300 zł;
3)
czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 90 zł.
2. 
Opłaty za obronę wynoszą:
1)
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 360 zł;
2)
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł;
3) 3
 przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 420 zł;
4)
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 420 zł;
5)
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 600 zł;
6)
przed Sądem Najwyższym - 600 zł.
3. 
Opłaty wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:
1)
sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy - 360 zł;
2)
sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy - 600 zł.
4. 
Opłaty wynoszą:
1)
za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego - 360 zł;
2)
za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym - 360 zł;
3)
za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem - 360 zł.
5. 
Opłaty wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 120 zł.
6. 
Opłaty wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 120 zł.
7. 
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
§  18.  [Opłaty za dokonanie określonej czynności w postępowaniu karnym oraz za postępowania aresztowe]
1. 
Opłaty wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25% opłaty przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.
2. 
Opłaty wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50% opłaty.
3. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
4. 
W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć 100% opłaty, o której mowa w § 17.
§  19.  [Opłaty w postępowaniu wykonawczym]
Opłaty wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:
1)
w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary - 180 zł;
2)
w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary - 180 zł;
3)
w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia - 120 zł;
4)
za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających - 120 zł;
5)
za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania - 120 zł;
6)
za prowadzenie sprawy o ułaskawienie - 240 zł;
7)
za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym - 240 zł.
§  20.  [Podwyższenie opłaty z uwagi na ilość terminów rozprawy]
W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, opłata ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

Rozdział  3a 

Opłaty w sprawach nieletnich

§  20a.  [Opłaty w postępowaniu w sprawach nieletnich]
1. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:
1)
w sprawie o demoralizację - 60 zł;
2)
w sprawie o czyn karalny - 180 zł.
2. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego - 180 zł.
3. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu wykonawczym - 240 zł.
§  20b.  [Opłaty w postępowaniu odwoławczym w sprawach nieletnich]
Przy ustalaniu opłat w sprawach prowadzonych w postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio § 16.

Rozdział  4

Opłaty w innych sprawach

§  21.  [Opłaty w sprawach przed sądami administracyjnymi, przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania]
1. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
1)
w pierwszej instancji:
a)
w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - opłatę obliczoną na podstawie § 8,
b)
za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego - 600 zł,
c)
w innej sprawie - 240 zł;
2)
w drugiej instancji:
a)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 100% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
b)
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
c)
za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł,
d)
w postępowaniu zażaleniowym - 120 zł.
2. 
Opłaty wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie - sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:
1)
z zakresu ochrony konkurencji - 360 zł;
2)
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - 60 zł;
3)
z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego - 360 zł.
3. 
Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego opłata wynosi 120 zł.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  22.  [Przepis intertemporalny]
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
§  23.  [Przepis derogacyjny]
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1804).
§  24.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 16 ust. 1 pkt 2 został uznany za niezgodny art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2023 r., sygn. akt SK 83/19 (Dz.U.2023.1151). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 20 czerwca 2023 r.
2 § 17 ust. 1 pkt 2 przez to, że wskazane w nim stawki dla adwokatów ustanowionych obrońcami z urzędu są niższe od stawek w tych samych sprawach dla adwokatów ustanowionych obrońcami z wyboru częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 78/21 (Dz.U.2022.2790) z dniem 28 grudnia 2022 r.
3 § 17 ust. 2 pkt 3 przez to, że wskazane w nim stawki dla adwokatów ustanowionych obrońcami z urzędu są niższe od stawek w tych samych sprawach dla adwokatów ustanowionych obrońcami z wyboru częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt SK 78/21 (Dz.U.2022.2790) z dniem 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2631 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
Data aktu: 03/10/2016
Data ogłoszenia: 05/12/2023
Data wejścia w życie: 02/11/2016