Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

Na podstawie art. 70d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "ustawą";
2)
warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy;
3)
szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
§  2. 
Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub w całości:
1)
koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
a)
nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,
b)
osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;
2)
koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
a)
daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy,
b)
działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

- niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;

3)
opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;
4)
koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
§  3. 
1. 
Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:
1)
wyniki nadzoru pedagogicznego;
2)
wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
3)
zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe", lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
5)
wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel.
2. 
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera:
1)
imię i nazwisko nauczyciela;
2)
nazwę danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
3)
nazwę organizatora danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
4)
wysokość kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel;
5)
uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a w przypadku szkolenia branżowego - szkolenia branżowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku, o którym mowa w art. 70c ust. 5 ustawy, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel;
6)
podpis nauczyciela.
§  4. 
Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
§  5. 
Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy, uwzględniając:
1)
wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4;
2)
wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
3)
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;
4)
stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8.
§  6. 
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:
1)
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy;
2)
formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
§  7. 
Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:
1)
aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem;
2)
nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem;
3)
poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem;
4)
doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi w branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
5)
doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce;
6)
rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub lokalnym rynku pracy;
7)
nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z branżowymi centrami umiejętności, pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.
§  8. 
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, ustala harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, uwzględniając:
1)
obowiązkowy wymiar szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 70c ust. 1 ustawy;
2)
możliwości organizacji szkoleń branżowych w branżowych centrach umiejętności, u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;
3)
wnioski nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 5 ustawy;
4)
udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego realizowanych u pracodawców w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273);
5)
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego:
a)
ustalone na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego,
b)
ustalone na podstawie analizy uzyskiwanych efektów kształcenia zawodowego, w tym wyników egzaminów zawodowych,
c)
związane z rozpoczęciem kształcenia w zawodzie, w którym dotychczas nie było prowadzone kształcenie, lub realizacją eksperymentu pedagogicznego, o którym mowa w art. 45 ustawy - Prawo oświatowe.
§  9. 
1. 
Dyrektor branżowego centrum umiejętności, pracodawca lub osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne przyjmuje nauczyciela na szkolenie branżowe na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy- Prawo oświatowe, dyrektora placówki kształcenia ustawicznego lub dyrektora centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.
2. 
Skierowanie na szkolenie branżowe zawiera:
1)
nazwę i adres odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;
2)
imię i nazwisko nauczyciela;
3)
dane adresowe branżowego centrum umiejętności, pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne;
4)
zakres przedmiotowy szkolenia branżowego;
5)
datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego.
§  10. 
1. 
Nauczyciel ubiegający się z własnej inicjatywy o skierowanie w danym roku szkolnym na szkolenie branżowe w branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym składa dyrektorowi szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe.
2. 
Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera:
1)
dane adresowe branżowego centrum umiejętności, pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego;
3)
podpis dyrektora branżowego centrum umiejętności, przedstawiciela pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.
§  11. 
Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, przekazuje nauczycielowi skierowanie na szkolenie branżowe nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tego szkolenia.
§  12. 
Przy określaniu potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa odpowiednio w § 3 i § 8 pkt 5, uwzględnia się także:
1)
w roku szkolnym 2019/2020 - wyniki egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116);
2)
w latach szkolnych 2019/2020-2027/2028 - wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm. 2 );
3)
w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 - zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
§  13. 
1. 
Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 października 2019 r.
2. 
Wnioski nauczycieli o zwrot opłat lub kosztów złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 3
1 Obecnie działem administracji rządowej – oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 2599).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2628 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
Data aktu: 23/08/2019
Data ogłoszenia: 04/12/2023
Data wejścia w życie: 01/09/2019