Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, zwany dalej "planem".
§  2. 
Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub na całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacje o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB NA CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§  1. 
1. 
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1)
elementy liniowe - elementy liniowe infrastruktury technicznej: kable energetyczne i telekomunikacyjne (w tym optotelekomunikacyjne) oraz rurociągi;
2)
infrastruktura turystyczna - obiekty turystyczne związane z bierną i aktywną turystyką, takie jak: domy na wodzie, pontony cumownicze, pirsy, slipy, miejsca postoju jednostek turystycznych oraz pomosty, a w szczególności przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych;
3)
miejsca zagrażające bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi w odniesieniu do tworzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli - miejsca wskazane przez właściwy organ administracji morskiej jako niebezpieczne w procesie uzyskiwania zgody na utworzenie kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli na podstawie posiadanej przez ten organ wiedzy o danym akwenie, w szczególności: ujścia rzek, miejsca występowania silnych prądów, wraków, budowli hydrotechnicznych lub infrastruktury technicznej;
4)
obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych - obszary wyznaczone w celu zapewnienia widzialności świateł i konstrukcji znaków nawigacyjnych;
5)
ograniczenia jakościowe narzędzi połowu - ograniczenia związane z konstrukcją i wielkością rybackich narzędzi połowu, określone w przepisach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 475, 1273 i 2005);
6)
obszar szczególnie cenny w granicach Wolińskiego Parku Narodowego - obszar, na którym mogą zostać nałożone dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z akwenu ze względu na okresowo lub stale występujące zjawiska przyrodnicze;
7)
podakwen - obszar planu stanowiący wydzieloną część akwenu o określonych funkcjach dopuszczalnych lub na której obowiązują zakazy lub ograniczenia;
8)
ryby komercyjne (przemysłowe) - gatunki ryb, w odniesieniu do których prowadzi się połowy ukierunkowane na dużą skalę lub stanowiące duży udział w przyłowie podczas rybackich połowów gospodarczych;
9)
strefa ochronna krajobrazu Wolińskiego Parku Narodowego - obszar, na którym zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń o wysokości wykraczającej ponad powierzchnię średniego stanu wody;
10)
system ochrony brzegu morskiego - budowle hydrotechniczne, takie jak opaski brzegowe, umocnienia brzegowe i inne elementy zagospodarowania, znajdujące się w pasie technicznym, służące ochronie przeciwpowodziowej;
11)
transport:
a)
uregulowany przewóz pasażerów i ładunków statkami w celach zarobkowych przez morskie wody wewnętrzne i między portami morskimi (port wyjścia - port docelowy),
b)
nieuregulowany ruch jednostek specjalnych obsługujących trasy żeglugowe, inwestycje w obszarach morskich, układanie kabli, jak również obsługujących prace badawcze - z wyjątkiem przemieszczania się po wodach morskich jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz innych statków pełniących specjalną służbę państwową, jednostek rybackich oraz jednostek turystycznych;
12)
turystyka wodna - wszystkie formy turystyki wykorzystujące walory obszaru Zalewu Szczecińskiego, w tym przemieszczanie się osób w celach rekreacyjnych, z wykorzystaniem m.in.: statków wycieczkowych, jachtów, desek, kajaków, rowerów wodnych, jak również turystykę przyrodniczą, sporty wodne, rybołówstwo rekreacyjne, lokalizację konstrukcji i urządzeń rekreacyjnych oraz nurkowanie;
13)
właściwy stan systemu ochrony brzegów - zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenia granicznej linii ochrony, o których mowa w art. 37 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029).
2. 
Określa się funkcje podstawowe lub dopuszczalne:
1)
akwakultura - prowadzenie zorganizowanej hodowli organizmów morskich na uzgodnionym z właściwym miejscowo organem administracji morskiej obszarze morskim oraz obsługę tej hodowli;
2)
badania naukowe - prowadzenie badań naukowych obejmujących m.in. monitoring wód i środowiska przyrodniczego oraz prowadzenie badań geologicznych (prac geologicznych) niewymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż;
3)
dziedzictwo kulturowe - ochrona zidentyfikowanych elementów podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków i krajobrazów kulturowych, przez wskazanie tych elementów w planie, a także zapewnienie warunków ich ochrony;
4)
funkcjonowanie portu lub przystani - utrzymanie bezpiecznego dostępu do portów lub przystani morskich, w tym utrzymanie, wyznaczanie lub realizacja inwestycji, takich jak: tory żeglugowe, obrotnice, obiekty nawigacyjne oraz utrzymanie i budowa infrastruktury portowej, takiej jak: nabrzeża i baseny portowe, kotwicowiska, redy, falochrony, mola, pomosty, pirsy, slipy, miejsca budowy, remontów i demontażu jednostek pływających, obiekty nawigacyjne lub stacje bunkrowania;
5)
infrastruktura techniczna -
a)
układanie i utrzymywanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
b)
układanie i utrzymywanie rurociągów, w tym rurociągów zrzutowych i poborowych,
c)
lokalizacja innych obiektów służących bezpieczeństwu żeglugi i obronności, niewchodzących w skład infrastruktury portowej;
6)
obronność i bezpieczeństwo państwa - realizacja zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności ochrony i obrony wartości i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, wykorzystanie akwenów pod miejsce postoju jednostek specjalnych;
7)
ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych - utrzymywanie systemu ochrony brzegów morskich wód wewnętrznych w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony brzegów morskich mających na celu budowę, rozbudowę, utrzymywanie i ochronę umocnień brzegowych, a także monitorowanie brzegów morskich i wykonywanie czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego; w przypadku portów i przystani funkcja ta obejmuje działania związane z ochroną brzegu przed erozją;
8)
ochrona środowiska i przyrody - zapewnienie przestrzeni niezbędnej do ochrony środowiska i utrzymanie walorów przyrodniczych morskich wód wewnętrznych, uwzględniając konieczność ochrony różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, zachowania właściwego funkcjonowania ekosystemu, utrzymania dobrego stanu wód morskich lub jego poprawę, zapewnienia człowiekowi możliwości zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska oraz prowadzenia badań naukowych, których wyniki służyć będą ochronie środowiska i przyrody;
9)
poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż - poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029);
10)
rybołówstwo - rybołówstwo komercyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zapewnienie dostępu do portów i przystani rybackich oraz zachowanie stad ryb komercyjnych;
11)
sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia - wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących w szczególności celom gospodarczym, ochronie środowiska i badaniom naukowym;
12)
transport - umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się jednostek pływających przez utrzymanie i modernizację torów wodnych oraz infrastruktury związanej z ich funkcjonowaniem;
13)
turystyka, sport i rekreacja - zapewnienie dostępu do portu, infrastruktury portowej i usług portowych jednostkom turystycznym, a także udostępnienie akwenów na cele budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej.
§  2. 
1. 
Granicę obszaru objętego planem określa się w postaci współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, których wykaz podano w poniższej tabeli:
Nr

punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'55,45"N 14°12'49,98"E
2 53°51'6,70"N 14°16'52,89"E
3 53°51'7,02"N 14°16'54,94"E
4 53°51'8,02"N 14°17'1,29"E
5 53°51'8,40"N 14°17'3,66"E
od punktu 5 do punktu 6 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°51'24,16"N 14°17'10,05"E
7 53°51'25,37"N 14°17'10,94"E
8 53°51'28,37"N 14°17'13,14"E
9 53°51'30,04"N 14°17'14,36"E
10 53°51'35,44"N 14°17'18,32"E
od punktu 10 do punktu 11 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
11 53°50'10,29"N 14°37'0,45"E
12 53°50'10,77"N 14°37'4,70"E
13 53°50'11,02"N 14°37'6,96"E
14 53°50'10,91"N 14°37'7,42"E
15 53°50'9,20"N 14°37'14,33"E
od punktu 15 do punktu 16 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16 53°46'21,12"N 14°37'0,67"E
17 53°46'20,80"N 14°37'0,51"E
od punktu 17 do punktu 18 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18 53°43'48,54"N 14°33'12,10"E
19 53°43'47,96"N 14°33'12,11"E
od punktu 19 do punktu 20 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
20 53°39'8,02"N 14°36'32,70"E
21 53°39'7,46"N 14°36'34,03"E
od punktu 21 do punktu 22 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
22 53°39'4,43"N 14°36'36,80"E
23 53°39'4,12"N 14°36'38,00"E
od punktu 23 do punktu 24 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
24 53°38'33,32"N 14°37'17,07"E
25 53°38'32,84"N 14°37'16,35"E
od punktu 25 do punktu 26 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
26 53°37'49,56"N 14°37'3,98"E
27 53°37'49,02"N 14°37'4,21"E
od punktu 27 do punktu 28 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
28 53°36'20,50"N 14°35'45,24"E
29 53°36'20,99"N 14°35'33,58"E
30 53°36'21,45"N 14°35'22,29"E
31 53°36'21,71"N 14°35'16,08"E
32 53°36'22,18"N 14°35'4,79"E
33 53°36'22,41"N 14°34'59,30"E
34 53°36'23,37"N 14°34'35,82"E
35 53°36'24,17"N 14°34'16,52"E
od punktu 35 do punktu 36 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
36 53°37'38,55"N 14°33'11,60"E
37 53°37'38,80"N 14°33'11,54"E
od punktu 37 do punktu 38 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
38 53°38'35,61"N 14°32'36,69"E
39 53°38'35,97"N 14°32'36,40"E
od punktu 39 do punktu 40 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
40 53°39'33,49"N 14°31'23,17"E
41 53°39'33,79"N 14°31'23,35"E
42 53°39'35,00"N 14°31'24,05"E
43 53°39'35,14"N 14°31'24,13"E
44 53°39'35,30"N 14°31'24,22"E
od punktu 44 do punktu 45 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
45 53°39'46,04"N 14°30'57,53"E
46 53°39'45,96"N 14°30'57,45"E
47 53°39'45,77"N 14°30'57,25"E
48 53°39'45,21"N 14°30'55,70"E
49 53°39'44,91"N 14°30'54,86"E
od punktu 49 do punktu 50 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
50 53°41'53,50"N 14°16'2,39"E
od punktu 50 do punktu 1 granica przebiega po obowiązującej polskoniemieckiej granicy państwowej
2. 
Obszarowi objętemu planem w granicach ustalonych w ust. 1 nadaje się unikalny kod literowy ZSZ.
3. 
Obszar objęty planem w granicach określonych w ust. 1 podzieli się na akweny o funkcji podstawowej, o której mowa w art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:
1)
funkcjonowanie portu lub przystani o oznaczeniu literowym Ip;
2)
obronność i bezpieczeństwo państwa o oznaczeniu literowym B;
3)
ochrona środowiska i przyrody o oznaczeniu literowym O;
4)
rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
5)
sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;
6)
transport o oznaczeniu literowym T;
7)
turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.
4. 
Akweny o funkcji podstawowej wskazano na rysunku planu w skali 50:000, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Funkcjami dopuszczalnymi, o których mowa w art. 37a ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, są funkcje:
1)
akwakultura o oznaczeniu literowym A;
2)
badania naukowe o oznaczeniu literowym N;
3)
dziedzictwo kulturowe o oznaczeniu literowym D;
4)
funkcjonowanie portu lub przystani o oznaczeniu literowym Ip;
5)
infrastruktura techniczna o oznaczeniu literowym I;
6)
ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych o oznaczeniu literowym C;
7)
ochrona środowiska i przyrody o oznaczeniu literowym O;
8)
poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż o oznaczeniu literowym K;
9)
rybołówstwo o oznaczeniu literowym R;
10)
sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;
11)
transport o oznaczeniu literowym T;
12)
turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S.
§  3. 
1. 
Na całym obszarze planu jest wykonywana funkcja ochrona środowiska i przyrody.
2. 
Wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów lub ich podakwenów, wskazanych w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może być czasowo ograniczane poza ustaleniami planu ze względu na konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i ratowania życia ludzkiego oraz ochrony środowiska i przyrody.
3. 
W celu zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w pasie graniczącym z linią brzegu morskich wód wewnętrznych na całym obszarze planu dopuszcza się realizację inwestycji w tym zakresie.
4. 
Poza sytuacjami nadzwyczajnymi ogranicza się realizację funkcji ochrony brzegu morskiego do sposobów niewpływających znacząco negatywnie na ptaki zimujące i odpoczywające w trakcie migracji.
5. 
Niezależnie od ustaleń planu dopuszcza się zmianę granic istniejących i nowych portów i przystani morskich.
§  4. 
1. 
Na obszarze planu obowiązuje ochrona przestrzenna podwodnego dziedzictwa kulturowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904), ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, z uwzględnieniem ustalonych stref bezpieczeństwa wokół podwodnego dziedzictwa kulturowego i zasad obowiązujących w tych strefach.
2. 
Akwenami chronionymi na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są obszar Starej Świny wraz z jej odnogami oraz obszar Głębokiego Nurtu i Dziwny (na północ od przewężenia Głębokiego Nurtu na wysokości Zagórza).
3. 
Poza sytuacjami nadzwyczajnymi użytkowanie obszarów objętych planami morskich wód wewnętrznych nie może prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia podwodnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności: funkcjonowaniem portów i przystani, układaniem elementów liniowych, wznoszeniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, ochroną brzegu morskiego, uprawianiem turystyki, sportu i rekreacji, poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż kopalin oraz wydobywaniem kopalin ze złóż, prowadzeniem akwakultury oraz badań naukowych.
4. 
W przypadku zlokalizowania lub rozpoznania podwodnego obiektu dziedzictwa kulturowego, do czasu wyznaczenia wokół niego strefy bezpieczeństwa oraz zasad obowiązujących w tej strefie, zakazuje się prowadzenia prac mogących spowodować uszkodzenie obiektu podwodnego dziedzictwa kulturowego.
§  5. 
1. 
Układanie elementów liniowych, przebudowa, remont i utrzymanie elementów istniejących jest dopuszczone na całym obszarze planu.
2. 
Zasady układania elementów liniowych:
1)
nowe elementy liniowe układa się pod powierzchnią dna akwenu, a jeśli jest to niemożliwe ze względów środowiskowych czy technologicznych - stosować należy zabezpieczenia trwale zapewniające bezpieczeństwo nawigacyjne;
2)
wymaga się układania nowych elementów liniowych w sposób zapewniający najkrótszy ich przebieg po akwenie (możliwie prostopadle do linii brzegu i bez załamań kierunku);
3)
zakazuje się układania elementów liniowych w sposób rozproszony; wymaga się układania wielu elementów liniowych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z przestrzeni, tj. możliwie równolegle do istniejącej, bezpośrednio sąsiadującej infrastruktury, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa określonych w warunkach technicznych;
4)
ustalenia pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą infrastruktury liniowej systemu VTS (Służba Kontroli Ruchu Statków).
3. 
Dopuszcza się układanie wylotów kolektorów służących do wprowadzania ścieków lub wód opadowych oraz roztopowych do wód morskich we wszystkich akwenach przylegających do linii brzegu.
4. 
Zakazuje się układania elementów liniowych w sposób i w miejscach uniemożliwiającym eksploatację złóż, po zidentyfikowaniu miejsc ich zalegania.
5. 
Układanie elementów liniowych jest możliwe po spełnieniu warunków zawartych w pozwoleniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
§  6. 
1. 
Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwanie lub rozpoznawanie innych kopalin jest dopuszczone na całym obszarze planu, z wyjątkiem akwenów o funkcji podstawowej transport, ochrona środowiska i przyrody oraz sztuczne wyspy i konstrukcje, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uniemożliwiała wykorzystania morskich wód wewnętrznych zgodnie z ich funkcją podstawową.
2. 
Ustala się następujące ograniczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów i wydobywania węglowodorów ze złóż:
1)
zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów;
2)
zakaz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin w sposób naruszający elementy liniowe;
3)
ograniczenia w realizacji infrastruktury służącej do wydobycia węglowodorów do elementów liniowych wyprowadzających węglowodory na ląd, jak np. rurociągi.
3. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy wykonywania koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze koncesyjnym "Wolin".
§  7. 
1. 
W celu zapewnienia rozwoju gmin nadzalewowych wyznacza się akweny o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja.
2. 
Szczegółowe ograniczenia dotyczące turystyki, sportu i rekreacji znajdują się w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Funkcje transport i rybołówstwo są dopuszczone z ograniczeniami na całym obszarze planu.
2. 
Szczegółowe ograniczenia dotyczące uprawiania żeglugi i rybołówstwa znajdują się w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów, zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Zasady przemieszczania się w morskich wodach wewnętrznych jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa morskiego, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych jednostek pływających pełniących specjalną służbę państwową nie podlegają ustaleniom planu i wynikającym z nich zakazom lub ograniczeniom.
4. 
Odkładanie urobku jest zabronione lub ograniczone w wybranych akwenach, zgodnie z ustaleniami szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. 
Obowiązują ograniczenia jakościowe narzędzi połowu w ramach prowadzenia rybołówstwa komercyjnego, zgodnie z przepisami dotyczącymi połowu ryb, konstrukcji narzędzi połowowych oraz okresu prowadzenia połowów i miejsca wystawienia narzędzi połowowych.
§  9. 
1. 
Na obszarze planu w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi dopuszcza się lokalizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego.
2. 
Obiekty inne niż oznakowanie nawigacyjne lokalizowane na obszarze planu nie mogą przypominać oznakowania nawigacyjnego zarówno wyglądem, jak i charakterystyką świecenia świateł.
3. 
Oświetlenie obiektów znajdujących się na obszarze planu nie może powodować oślepiania nawigatorów statków manewrujących na akwenie ani powodować zjawiska podświetlania tła znaków nawigacyjnych.
4. 
Ustanawia się obszary ochrony wizury znaków nawigacyjnych, w których obowiązują ograniczenia zgodnie z ustaleniami szczegółowymi rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  10. 
Badania naukowe mogą być prowadzone na całym obszarze planu, z zastrzeżeniem szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wówczas gdy:
1)
nie naruszają systemu ochrony brzegu;
2)
nie zakłócają lęgu ptaków lub nie oddziaływują na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;
3)
nie naruszają elementów liniowych;
4)
nie zagrażają bezpieczeństwu żeglugi.
§  11. 
1. 
Dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego wyznacza się następujące podakweny i akweny na rzecz istniejących i planowanych inwestycji:
1)
akweny: ZSZ.2.S, ZSZ.6.R, ZSZ.7.S, ZSZ.8.R, ZSZ.9.S, ZSZ.10.Ip, ZSZ.11.S, ZSZ.13.Ip, ZSZ.14.S, ZSZ.15.Ip, ZSZ.18.R, ZSZ.19.S, ZSZ.20.R, ZSZ.22.R, ZSZ.24.R, ZSZ.26.R, ZSZ.27.S, ZSZ.28.S, ZSZ.29.Ip, ZSZ.30.S, ZSZ.32.S, ZSZ.33.S, ZSZ.34.S i ZSZ.66.Ip umożliwiające poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł;
2)
akweny: ZDZ.3.T, ZSZ.16.T, ZSZ.31.T, ZSZ.38.T, ZSZ.49.T, ZSZ.51.T, ZSZ.58.T i ZSZ.62.T umożliwiające wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ustalonych parametrów torów wodnych;
3)
akwen ZSZ.4.O umożliwiający:
a)
modernizację przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych przy ZSM w Świnoujściu),
b)
udrożnienie i umocnienie kanału wejściowego do przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych przy ZSM w Świnoujściu),
c)
zachowanie istniejącego dostępu do morskiego portu rybackiego w Przytorze;
4)
akweny: ZSZ.6.R i ZSZ.7.S przeznaczone na zapewnienie dostępu do przystani morskiej w Świnoujściu - Łunowie;
5)
akwen ZSZ.7.S umożliwiający utworzenie "Przystanku turystyki wodnej, pieszej i rowerowej w Łunowie";
6)
akweny: ZSZ.9.S, ZSZ.10.Ip i ZSZ.11.S umożliwiające zachowanie dostępu do przystani "Przytór" oraz utrzymanie dostępu do granic morskiego portu rybackiego w Przytorze;
7)
akwen ZSZ.12.O umożliwiający zachowanie istniejącego dostępu do morskiego portu rybackiego w Przytorze;
8)
akwen ZSZ.13.Ip umożliwiający realizację umocnienia linii brzegowej na odcinku 155,0 m wraz z budową przystani wodnej dla 4 jednostek pływających oraz zachowanie dostępu do portu Wapnica i jego rozbudowa;
9)
akwen ZSZ.15.Ip umożliwiający zachowanie dostępu do portu w Lubinie oraz jego rozbudowa;
10)
akwen ZSZ.16.T umożliwiający utrzymanie toru podejściowego do przystani Karsibór;
11)
akwen ZSZ.18.R umożliwiający utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej w Karsiborze oraz udrożnienie Rzeckiego Nurtu;
12)
podakwen 19.3 przeznaczony na realizację ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście;
13)
akwen ZSZ.20.R umożliwiający:
a)
utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin, w tym rozbudowę infrastruktury portowej,
b)
budowę infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii północ-południe przez Zalew Szczeciński,
c)
realizację ujęcia wodnego (studni) dla miasta Świnoujście;
14)
akweny: ZSZ.24.R i ZSZ.42.R umożliwiające utrzymywanie dostępu do portów morskich Świnoujście i Szczecin oraz rozbudowę infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do ww. portów;
15)
akwen ZSZ.26.R umożliwiający utrzymywanie dostępu do przystani;
16)
akwen ZSZ.29.Ip umożliwiający:
a)
modernizację przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków,
b)
utrzymanie dostępu do granic przystani morskiej w Karsiborze,
c)
utworzenie i wyznaczenie toru podejściowego do przystani morskiej w Karsiborze;
17)
akwen ZSZ.31.T umożliwiający:
a)
budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego,
b)
ułożenie i utrzymywanie na dnie cieśniny Świna kabla zasilająco-sterującego,
c)
poszerzenie i pogłębienie toru podejściowego oraz rozbudowa obrotnicy i podejścia od obrotnicy do portu w Stepnicy;
18)
akwen ZSZ.34.S umożliwiający rewitalizację plaży miejskiej w Wolinie;
19)
akweny: ZSZ.36.W i ZSZ.43.W umożliwiające budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m;
20)
akwen ZSZ.37.R umożliwiający utrzymywanie dostępu do portów morskich i przystani w Kopicach, Czarnocinie, Gąsierzynie i na Kanale Młyńskim w Stepnicy;
21)
akwen ZSZ.39.R umożliwiający:
a)
utrzymywanie dostępu do portu morskiego w Nowym Warpnie,
b)
rozbudowę infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portu morskiego w Nowym Warpnie;
22)
akwen ZSZ.40.R umożliwiający budowę infrastruktury technicznej łączącej wyspę Uznam ze stałym lądem na linii północ-południe przez Zalew Szczeciński;
23)
akwen ZSZ.51.T umożliwiający modernizację infrastruktury portu turystycznego żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego;
24)
akwen ZSZ.53.S umożliwiający realizację przystani żeglarskiej w Kopicach wraz z pomostem;
25)
akwen ZSZ.55.S umożliwiający rozbudowę transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży;
26)
akwen ZSZ.56.W umożliwiający odbudowę i rozbudowę pola refulacyjnego Chełminek;
27)
akwen ZSZ.60.S umożliwiający:
a)
budowę stałego falochronu osłonowego basenu rybackiego w Stepnicy,
b)
budowę przystani jachtowej w basenie rybackim w Stepnicy,
c)
ułożenie i utrzymywanie rurociągu (wodociągu) zakończonego czerpnią wody i kabla elektroenergetycznego zasilającego pompę ssącą w czerpni;
28)
akwen ZSZ.61.Ip umożliwiający rozbudowę infrastruktury portowej w Stepnicy;
29)
akwen ZSZ.62.T umożliwiający poszerzenie i pogłębienie toru podejściowego oraz rozbudowę obrotnicy i podejścia od obrotnicy do portu w Stepnicy;
30)
akwen ZSZ.64.S umożliwiający realizację przystani żeglarskiej;
31)
akwen ZSZ.66.Ip umożliwiający realizację przystani morskiej w Wolinie.
2. 
Na wszystkich akwenach dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, przy uwzględnieniu ograniczeń zawartych w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące zachowanie, serwisowanie i rozbudowę kabli optotelekomunikacyjnych są dopuszczone wraz z dodatkowymi ograniczeniami na obszarze akwenów o funkcji podstawowej transport oraz na niektórych pozostałych akwenach. Wymagania dotyczące układania kabli optotelekomunikacyjnych są zawarte w szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz poszukiwanie lub rozpoznawanie innych kopalin są dopuszczone na zasadach określonych w § 6.
5. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące opiekę nad dziedzictwem kulturowym stanowiącym zabytki zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, niebędące sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 11 niniejszego załącznika, są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem na zasadach określonych w § 4 oraz zgodnie ze szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg wodnych, obiektów i urządzeń transportu publicznego są dopuszczone w akwenach i podakwenach o funkcji transport, rybołówstwo oraz turystyka, sport i rekreacja, zgodnie ze szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
7. 
Inwestycje celu publicznego obejmujące oznakowanie nawigacyjne są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem.
8. 
Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla potrzeb obronności państwa, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, niebędących sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 11, są dopuszczone we wszystkich akwenach objętych planem, zgodnie ze szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
9. 
Budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla potrzeb obronności państwa, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, będących sztucznymi wyspami, konstrukcjami i urządzeniami w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 11 niniejszego załącznika, są dopuszczone w akwenie ZSZ.41.B, zgodnie ze szczegółowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
Na obszarze objętym planem ustala się priorytetowe kierunki rozwoju transportu i rozwoju infrastruktury technicznej obsługującej żeglugę wyznaczając akweny i podakweny zapewniające rozwój transportu i związanej z nimi infrastruktury technicznej.
2. 
Akwenami, o których mowa w ust. 1 są następujące akweny o funkcji podstawowej transport:
1)
akwen ZSZ.3.T zapewniający obsługę i rozwój portów morskich w Wapnicy, Lubinie i Wolinie;
2)
akwen ZSZ.16.T zapewniający obsługę i rozwój przystani w Świnoujściu - Karsiborze oraz morskiego portu rybackiego w Przytorze;
3)
akwen ZSZ.31.T zapewniający bezpieczną żeglugę na polskich obszarach morskich z i do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej;
4)
akwen ZSZ.38.T zapewniający bezpieczną żeglugę pomiędzy polskimi a niemieckimi portami (Meklemburgia Pomorze-Przednie) oraz obsługę i rozwój portu morskiego w Nowym Warpnie;
5)
akwen ZSZ.51.T i ZSZ.58.T zapewniający obsługę i rozwój portu morskiego w Trzebieży;
6)
akwen ZSZ.62.T zapewniający obsługę i rozwój portu morskiego w Stepnicy.
3. 
W celu utrzymania parametrów torów wodnych dopuszcza się prowadzenie w ich obrębie prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i zasypowych.
§  13. 
Na całym obszarze planu dopuszcza się zmianę linii brzegu przy uwzględnieniu szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących przeznaczenia poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów w postaci kart akwenów zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  14. 
Na całym obszarze planu obowiązują:
1)
ograniczenia realizacji inwestycji na obszarach tarlisk i miejscach podchowu narybku ryb na zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie ochrony środowiska;
2)
ograniczenia realizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji, dla których organ administracji rybołówstwa morskiego wyda opinię stwierdzającą brak znacząco negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku oraz na migracje ryb, dla których określono okresy ochronne w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim;
3)
okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb;
4)
ograniczenia wynikające z postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 589) w pasie o szerokości:
a)
pięciu metrów od granicy lub brzegów granicznych wód płynących - nie dopuszczalne jest wznoszenie jakichkolwiek budowli, ogrodzeń lub innych urządzeń bez uzgodnienia z właściwymi organami i porozumienia z Komisją Graniczną,
b)
pięćdziesięciu metrów po obu stronach granicy, licząc od granicy lub brzegów granicznych wód płynących - wykonywanie prac górniczych lub archeologicznych jest dopuszczalne tylko za zgodą właściwych organów w porozumieniu z Komisją Graniczną.
§  15. 
1. 
Wyznacza się akwen ZSZ.1.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°54'11,42"N 14°26'9,46"E
2 53°54'2,07"N 14°26'3,29"E
3 53°54'2,46"N 14°26'1,38"E
od punktu 3 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2. 
Wyznacza się akwen ZSZ.2.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°54'11,42"N 14°26'9,46"E
2 53°54'11,39"N 14°26'9,90"E
od punktu 2 do punktu 3 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
3 53°53'29,73"N 14°25'54,53"E
4 53°54'0,24"N 14°26'12,32"E
5 53°54'2,07"N 14°26'3,29"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
3. 
Wyznacza się akwen ZSZ.3.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°54'2,46"N 14°26'1,38"E
2 53°54'2,07"N 14°26'3,29"E
3 53°54'0,24"N 14°26'12,32"E
4 53°53'29,73"N 14°25'54,53"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°53'25,33"N 14°25'51,97"E
6 53°53'0,47"N 14°25'37,48"E
7 53°52'59,94"N 14°25'37,14"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
8 53°52'47,98"N 14°25'24,73"E
9 53°52'47,23"N 14°25'24,07"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
10 53°52'46,43"N 14°25'28,56"E
11 53°52'42,83"N 14°25'26,27"E
12 53°52'30,01"N 14°25'21,31"E
13 53°52'24,85"N 14°25'19,31"E
14 53°52'9,52"N 14°25'13,37"E
15 53°51'54,16"N 14°25'20,45"E
16 53°51'39,11"N 14°25'48,25"E
17 53°51'39,11"N 14°26'52,03"E
18 53°51'39,11"N 14°26'55,33"E
19 53°51'39,11"N 14°27'10,21"E
20 53°51'36,31"N 14°27'18,48"E
21 53°50'41,00"N 14°30'1,98"E
22 53°50'16,54"N 14°29'56,57"E
23 53°48'23,73"N 14°29'31,62"E
24 53°46'26,61"N 14°29'5,71"E
25 53°46'51,68"N 14°33'51,01"E
26 53°47'54,80"N 14°35'53,35"E
27 53°49'38,98"N 14°35'59,12"E
28 53°49'36,28"N 14°36'5,80"E
29 53°49'36,90"N 14°36'8,26"E
30 53°49'39,58"N 14°36'5,99"E
31 53°49'40,52"N 14°36'5,20"E
32 53°49'41,92"N 14°36'4,01"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
33 53°50'10,29"N 14°37'0,45"E
34 53°50'10,77"N 14°37'4,70"E
35 53°50'11,02"N 14°37'6,96"E
36 53°50'10,91"N 14°37'7,42"E
37 53°50'9,20"N 14°37'14,33"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
38 53°49'50,63"N 14°37'13,90"E
39 53°49'42,64"N 14°36'55,43"E
40 53°49'32,49"N 14°36'15,16"E
41 53°49'19,55"N 14°36'14,45"E
42 53°47'57,99"N 14°36'9,93"E
43 53°47'55,78"N 14°36'9,81"E
44 53°47'50,26"N 14°36'9,50"E
45 53°46'49,38"N 14°34'11,51"E
46 53°46'47,41"N 14°34'7,69"E
47 53°46'42,49"N 14°33'58,15"E
48 53°46'16,61"N 14°29'3,50"E
49 53°42'47,37"N 14°28'17,36"E
50 53°42'48,55"N 14°28'15,73"E
51 53°42'49,72"N 14°28'14,26"E
52 53°42'49,73"N 14°28'14,25"E
53 53°42'51,23"N 14°28'12,12"E
54 53°42'51,92"N 14°28'11,20"E
55 53°42'58,99"N 14°28'3,42"E
56 53°46'14,43"N 14°28'46,51"E
57 53°45'36,32"N 14°24'31,19"E
58 53°45'39,44"N 14°24'26,13"E
59 53°45'40,61"N 14°24'24,55"E
60 53°45'41,74"N 14°24'23,04"E
61 53°45'43,17"N 14°24'21,11"E
62 53°45'44,55"N 14°24'19,26"E
63 53°45'49,25"N 14°24'50,70"E
64 53°46'24,77"N 14°28'48,79"E
65 53°48'38,47"N 14°29'18,35"E
66 53°50'18,01"N 14°29'40,35"E
67 53°50'35,81"N 14°29'44,29"E
68 53°51'29,41"N 14°27'5,85"E
69 53°51'29,41"N 14°26'44,42"E
70 53°51'29,41"N 14°25'41,88"E
71 53°51'44,10"N 14°25'14,74"E
72 53°51'46,69"N 14°25'9,95"E
73 53°51'48,28"N 14°25'8,71"E
74 53°51'54,34"N 14°25'4,01"E
75 53°51'56,41"N 14°25'2,40"E
76 53°52'9,31"N 14°24'56,46"E
77 53°52'45,63"N 14°25'10,52"E
78 53°53'3,76"N 14°25'22,03"E
79 53°53'10,11"N 14°25'25,73"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
80 53°53'15,76"N 14°25'29,02"E
81 53°53'57,78"N 14°25'53,51"E
Od punktu 81 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4. 
Wyznacza się akwen ZSZ.4.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°53'16,53"N 14°22'4,70"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°53'57,78"N 14°25'53,51"E
3 53°53'15,76"N 14°25'29,02"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°53'10,11"N 14°25'25,73"E
5 53°53'3,76"N 14°25'22,03"E
6 53°52'45,63"N 14°25'10,52"E
7 53°52'9,31"N 14°24'56,46"E
8 53°51'56,41"N 14°25'2,40"E
9 53°51'56,45"N 14°24'44,99"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
10 53°51'56,47"N 14°24'41,48"E
11 53°51'56,49"N 14°24'32,96"E
12 53°51'56,19"N 14°24'31,95"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
13 53°51'36,94"N 14°23'26,85"E
14 53°51'35,07"N 14°23'22,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
15 53°51'23,29"N 14°22'45,03"E
16 53°51'22,65"N 14°22'27,30"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
17 53°51'22,80"N 14°22'17,10"E
18 53°51'23,18"N 14°22'5,14"E
19 53°51'27,88"N 14°21'56,67"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
20 53°52'22,35"N 14°20'46,95"E
21 53°52'22,93"N 14°20'37,51"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
22 53°52'53,96"N 14°20'22,59"E
23 53°52'54,52"N 14°20'22,07"E
24 53°52'55,10"N 14°20'23,79"E
25 53°52'56,27"N 14°20'28,48"E
26 53°52'56,36"N 14°20'30,26"E
27 53°52'56,41"N 14°20'33,97"E
28 53°52'57,16"N 14°20'36,18"E
29 53°53'1,14"N 14°20'46,42"E
30 53°53'1,71"N 14°20'49,42"E
31 53°53'3,16"N 14°20'57,10"E
32 53°53'3,43"N 14°21'11,47"E
33 53°53'3,07"N 14°21'19,46"E
34 53°53'4,07"N 14°21'26,05"E
35 53°53'5,02"N 14°21'28,16"E
36 53°53'9,73"N 14°21'31,35"E
37 53°53'11,15"N 14°21'32,83"E
38 53°53'11,41"N 14°21'33,81"E
39 53°53'13,89"N 14°21'43,05"E
40 53°53'16,40"N 14°21'52,37"E
41 53°53'16,67"N 14°21'57,35"E
42 53°53'15,60"N 14°22'3,13"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
5. 
Wyznacza się akwen ZSZ.5.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°53'25,33"N 14°25'51,97"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'59,94"N 14°25'37,14"E
3 53°53'0,47"N 14°25'37,48"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
6. 
Wyznacza się akwen ZSZ.6.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°53'15,37"N 14°21'41,91"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°53'16,53"N 14°22'4,70"E
3 53°53'15,60"N 14°22'3,13"E
4 53°53'16,67"N 14°21'57,35"E
5 53°53'16,40"N 14°21'52,37"E
6 53°53'13,89"N 14°21'43,05"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
7. 
Wyznacza się akwen ZSZ.7.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°53'12,82"N 14°21'32,75"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°53'15,37"N 14°21'41,91"E
3 53°53'13,89"N 14°21'43,05"E
4 53°53'11,41"N 14°21'33,81"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
8. 
Wyznacza się akwen ZSZ.8.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°53'3,16"N 14°20'48,64"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°53'12,82"N 14°21'32,75"E
3 53°53'11,41"N 14°21'33,81"E
4 53°53'11,15"N 14°21'32,83"E
5 53°53'9,73"N 14°21'31,35"E
6 53°53'5,02"N 14°21'28,16"E
7 53°53'4,07"N 14°21'26,05"E
8 53°53'3,07"N 14°21'19,46"E
9 53°53'3,43"N 14°21'11,47"E
10 53°53'3,16"N 14°20'57,10"E
11 53°53'1,71"N 14°20'49,42"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
9. 
Wyznacza się akwen ZSZ.9.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'54,99"N 14°20'21,63"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°53'3,16"N 14°20'48,64"E
3 53°53'1,71"N 14°20'49,42"E
4 53°53'1,14"N 14°20'46,42"E
5 53°52'57,16"N 14°20'36,18"E
6 53°52'56,41"N 14°20'33,97"E
7 53°52'56,36"N 14°20'30,26"E
8 53°52'56,27"N 14°20'28,48"E
9 53°52'55,10"N 14°20'23,79"E
10 53°52'54,52"N 14°20'22,07"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
10. 
Wyznacza się akwen ZSZ.10.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'53,08"N 14°20'15,09"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'54,99"N 14°20'21,63"E
3 53°52'54,52"N 14°20'22,07"E
4 53°52'53,96"N 14°20'22,59"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°52'51,91"N 14°20'16,52"E
6 53°52'52,45"N 14°20'15,87"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
11. 
Wyznacza się akwen ZSZ.11.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'26,61"N 14°19'23,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'53,08"N 14°20'15,09"E
3 53°52'52,45"N 14°20'15,87"E
4 53°52'52,24"N 14°20'15,26"E
5 53°52'50,21"N 14°20'10,10"E
6 53°52'49,09"N 14°20'8,30"E
7 53°52'49,29"N 14°20'6,89"E
8 53°52'49,57"N 14°20'5,31"E
9 53°52'50,84"N 14°20'0,79"E
10 53°52'51,28"N 14°19'58,66"E
11 53°52'51,23"N 14°19'56,26"E
12 53°52'51,02"N 14°19'53,59"E
13 53°52'51,00"N 14°19'50,84"E
14 53°52'50,95"N 14°19'47,73"E
15 53°52'51,03"N 14°19'45,87"E
16 53°52'50,85"N 14°19'43,08"E
17 53°52'50,27"N 14°19'40,89"E
18 53°52'48,87"N 14°19'38,75"E
19 53°52'48,59"N 14°19'38,61"E
20 53°52'48,14"N 14°19'38,61"E
21 53°52'46,51"N 14°19'39,22"E
22 53°52'46,02"N 14°19'39,27"E
23 53°52'44,69"N 14°19'38,66"E
24 53°52'42,83"N 14°19'37,18"E
25 53°52'42,04"N 14°19'35,95"E
26 53°52'40,50"N 14°19'33,24"E
27 53°52'39,18"N 14°19'31,50"E
28 53°52'37,94"N 14°19'29,45"E
29 53°52'37,20"N 14°19'27,61"E
30 53°52'37,02"N 14°19'26,81"E
31 53°52'36,60"N 14°19'25,34"E
32 53°52'36,13"N 14°19'24,40"E
33 53°52'35,47"N 14°19'23,73"E
34 53°52'34,77"N 14°19'23,55"E
35 53°52'33,35"N 14°19'24,23"E
36 53°52'32,27"N 14°19'24,38"E
37 53°52'29,21"N 14°19'24,23"E
38 53°52'26,74"N 14°19'24,09"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
12. 
Wyznacza się akwen ZSZ.12.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'51,91"N 14°20'16,52"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'23,60"N 14°20'26,73"E
3 53°52'26,02"N 14°19'47,48"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°52'26,90"N 14°19'24,70"E
5 53°52'26,74"N 14°19'24,09"E
6 53°52'29,21"N 14°19'24,23"E
7 53°52'32,27"N 14°19'24,38"E
8 53°52'33,35"N 14°19'24,23"E
9 53°52'34,77"N 14°19'23,55"E
10 53°52'35,47"N 14°19'23,73"E
11 53°52'36,13"N 14°19'24,40"E
12 53°52'36,60"N 14°19'25,34"E
13 53°52'37,02"N 14°19'26,81"E
14 53°52'37,20"N 14°19'27,61"E
15 53°52'37,94"N 14°19'29,45"E
16 53°52'39,18"N 14°19'31,50"E
17 53°52'40,50"N 14°19'33,24"E
18 53°52'42,04"N 14°19'35,95"E
19 53°52'42,83"N 14°19'37,18"E
20 53°52'44,69"N 14°19'38,66"E
21 53°52'46,02"N 14°19'39,27"E
22 53°52'46,51"N 14°19'39,22"E
23 53°52'48,14"N 14°19'38,61"E
24 53°52'48,59"N 14°19'38,61"E
25 53°52'48,87"N 14°19'38,75"E
26 53°52'50,27"N 14°19'40,89"E
27 53°52'50,85"N 14°19'43,08"E
28 53°52'51,03"N 14°19'45,87"E
29 53°52'50,95"N 14°19'47,73"E
30 53°52'51,00"N 14°19'50,84"E
31 53°52'51,02"N 14°19'53,59"E
32 53°52'51,23"N 14°19'56,26"E
33 53°52'51,28"N 14°19'58,66"E
34 53°52'50,84"N 14°20'0,79"E
35 53°52'49,57"N 14°20'5,31"E
36 53°52'49,29"N 14°20'6,89"E
37 53°52'49,09"N 14°20'8,30"E
38 53°52'50,21"N 14°20'10,10"E
39 53°52'52,24"N 14°20'15,26"E
40 53°52'52,45"N 14°20'15,87"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
13. 
Wyznacza się akwen ZSZ.13.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'47,23"N 14°25'24,07"E
2 53°52'47,98"N 14°25'24,73"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
14. 
Wyznacza się akwen ZSZ.14.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'46,43"N 14°25'28,56"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'28,52"N 14°25'24,89"E
3 53°52'28,06"N 14°25'25,10"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°51'46,73"N 14°26'28,83"E
5 53°51'43,24"N 14°26'31,97"E
6 53°51'42,41"N 14°26'11,85"E
7 53°51'43,70"N 14°26'1,79"E
8 53°51'48,87"N 14°25'37,68"E
9 53°51'53,85"N 14°25'21,45"E
10 53°51'54,16"N 14°25'20,45"E
11 53°52'9,52"N 14°25'13,37"E
12 53°52'24,85"N 14°25'19,31"E
13 53°52'30,01"N 14°25'21,31"E
14 53°52'42,83"N 14°25'26,27"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
15. 
Wyznacza się akwen ZSZ.15.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°52'28,06"N 14°25'25,10"E
2 53°52'28,52"N 14°25'24,89"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16. 
Wyznacza się akwen ZSZ.16.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'35,44"N 14°17'18,32"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°52'26,61"N 14°19'23,58"E
3 53°52'26,74"N 14°19'24,09"E
4 53°52'26,90"N 14°19'24,70"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°52'26,02"N 14°19'47,48"E
6 53°52'23,60"N 14°20'26,73"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
7 53°52'22,93"N 14°20'37,51"E
8 53°52'22,35"N 14°20'46,95"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
9 53°52'20,20"N 14°20'56,55"E
10 53°51'59,96"N 14°21'16,90"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
11 53°51'27,88"N 14°21'56,67"E
12 53°51'23,18"N 14°22'5,14"E
13 53°51'22,80"N 14°22'17,10"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
14 53°51'22,65"N 14°22'27,30"E
15 53°51'23,29"N 14°22'45,03"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16 53°51'35,07"N 14°23'22,58"E
17 53°51'36,94"N 14°23'26,85"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18 53°51'56,19"N 14°24'31,95"E
19 53°51'56,49"N 14°24'32,96"E
20 53°51'56,47"N 14°24'41,48"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
21 53°51'56,45"N 14°24'44,99"E
22 53°51'56,41"N 14°25'2,40"E
23 53°51'54,34"N 14°25'4,01"E
24 53°51'48,28"N 14°25'8,71"E
25 53°51'46,69"N 14°25'9,95"E
26 53°51'46,73"N 14°24'55,66"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
27 53°51'31,08"N 14°23'35,74"E
28 53°51'22,77"N 14°23'21,37"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
29 53°51'21,25"N 14°23'18,51"E
30 53°51'17,50"N 14°23'9,88"E
31 53°51'14,85"N 14°23'3,81"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
32 53°51'14,62"N 14°21'56,60"E
33 53°51'30,10"N 14°21'28,70"E
34 53°51'59,20"N 14°20'58,88"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
35 53°52'4,33"N 14°20'53,62"E
36 53°52'12,72"N 14°20'45,02"E
37 53°52'16,95"N 14°19'36,43"E
38 53°52'17,42"N 14°19'28,79"E
39 53°52'17,09"N 14°19'27,46"E
40 53°52'7,52"N 14°18'48,82"E
41 53°51'28,78"N 14°17'39,27"E
42 53°51'24,41"N 14°17'16,53"E
43 53°51'25,03"N 14°17'12,91"E
44 53°51'25,37"N 14°17'10,94"E
45 53°51'28,37"N 14°17'13,14"E
46 53°51'30,04"N 14°17'14,36"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
17. 
Wyznacza się akwen ZSZ.17.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'59,96"N 14°21'16,90"E
2 53°52'20,20"N 14°20'56,55"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18. 
Wyznacza się akwen ZSZ.18.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'24,16"N 14°17'10,05"E
2 53°51'25,37"N 14°17'10,94"E
3 53°51'25,03"N 14°17'12,91"E
4 53°51'24,41"N 14°17'16,53"E
5 53°51'28,78"N 14°17'39,27"E
6 53°52'7,52"N 14°18'48,82"E
7 53°52'17,09"N 14°19'27,46"E
8 53°52'17,42"N 14°19'28,79"E
9 53°52'16,95"N 14°19'36,43"E
10 53°52'12,72"N 14°20'45,02"E
11 53°52'4,33"N 14°20'53,62"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
12 53°51'59,20"N 14°20'58,88"E
13 53°51'30,10"N 14°21'28,70"E
14 53°51'14,62"N 14°21'56,60"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
15 53°51'25,83"N 14°18'29,28"E
16 53°51'27,60"N 14°18'26,40"E
17 53°51'30,01"N 14°18'18,28"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18 53°51'14,50"N 14°17'49,33"E
19 53°51'12,78"N 14°17'45,14"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
19. 
Wyznacza się akwen ZSZ.19.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'55,45"N 14°12'49,98"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°49'25,70"N 14°16'58,77"E
3 53°49'19,88"N 14°17'2,70"E
4 53°49'21,96"N 14°16'50,87"E
5 53°49'29,19"N 14°16'27,25"E
6 53°49'37,94"N 14°16'8,11"E
7 53°49'45,15"N 14°15'56,35"E
8 53°51'35,78"N 14°13'30,52"E
9 53°51'41,00"N 14°13'23,64"E
10 53°51'47,53"N 14°13'9,98"E
11 53°51'50,90"N 14°12'53,41"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
20. 
Wyznacza się akwen ZSZ.20.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'50,90"N 14°12'53,41"E
2 53°51'47,53"N 14°13'9,98"E
3 53°51'41,00"N 14°13'23,64"E
4 53°51'35,78"N 14°13'30,52"E
5 53°49'45,15"N 14°15'56,35"E
6 53°49'37,94"N 14°16'8,11"E
7 53°49'29,19"N 14°16'27,25"E
8 53°49'21,96"N 14°16'50,87"E
9 53°49'19,88"N 14°17'2,70"E
10 53°49'25,70"N 14°16'58,77"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
11 53°49'22,07"N 14°17'34,22"E
12 53°48'34,99"N 14°18'36,49"E
13 53°48'36,41"N 14°19'47,22"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
14 53°48'12,56"N 14°20'31,07"E
15 53°48'8,52"N 14°20'22,54"E
16 53°48'7,20"N 14°20'24,32"E
17 53°47'58,47"N 14°20'36,11"E
18 53°47'55,98"N 14°20'39,76"E
19 53°47'57,99"N 14°20'44,02"E
20 53°47'54,41"N 14°20'49,26"E
21 53°47'52,11"N 14°20'52,37"E
22 53°47'49,58"N 14°20'55,78"E
23 53°47'47,05"N 14°20'59,19"E
24 53°47'44,53"N 14°21'2,60"E
25 53°47'42,00"N 14°21'6,01"E
26 53°47'39,46"N 14°21'9,43"E
27 53°47'36,94"N 14°21'12,83"E
28 53°47'34,42"N 14°21'16,24"E
29 53°47'31,89"N 14°21'19,65"E
30 53°47'29,36"N 14°21'23,06"E
31 53°47'26,83"N 14°21'26,47"E
32 53°47'24,31"N 14°21'29,88"E
33 53°47'21,78"N 14°21'33,29"E
34 53°47'19,25"N 14°21'36,70"E
35 53°47'16,72"N 14°21'40,11"E
36 53°47'14,19"N 14°21'43,52"E
37 53°47'11,67"N 14°21'46,93"E
38 53°47'9,14"N 14°21'50,33"E
39 53°47'6,61"N 14°21'53,74"E
40 53°47'4,08"N 14°21'57,15"E
41 53°47'1,56"N 14°22'0,56"E
42 53°46'59,03"N 14°22'3,97"E
43 53°46'56,50"N 14°22'7,38"E
44 53°46'53,97"N 14°22'10,78"E
45 53°46'51,44"N 14°22'14,20"E
46 53°46'48,92"N 14°22'17,60"E
47 53°46'46,39"N 14°22'21,01"E
48 53°46'43,86"N 14°22'24,42"E
49 53°46'41,33"N 14°22'27,82"E
50 53°46'38,81"N 14°22'31,23"E
51 53°46'36,28"N 14°22'34,64"E
52 53°46'33,75"N 14°22'38,05"E
53 53°46'31,22"N 14°22'41,45"E
54 53°46'28,69"N 14°22'44,86"E
55 53°46'26,16"N 14°22'48,27"E
56 53°46'23,64"N 14°22'51,67"E
57 53°46'21,11"N 14°22'55,08"E
58 53°46'18,58"N 14°22'58,49"E
59 53°46'16,05"N 14°23'1,89"E
60 53°46'13,52"N 14°23'5,30"E
61 53°46'10,99"N 14°23'8,70"E
62 53°46'8,47"N 14°23'12,11"E
63 53°46'5,94"N 14°23'15,52"E
64 53°46'3,41"N 14°23'18,92"E
65 53°46'0,88"N 14°23'22,33"E
66 53°45'58,36"N 14°23'25,73"E
67 53°45'55,83"N 14°23'29,13"E
68 53°45'53,29"N 14°23'32,54"E
69 53°45'50,77"N 14°23'35,95"E
70 53°45'48,24"N 14°23'39,35"E
71 53°45'45,71"N 14°23'42,76"E
72 53°45'43,71"N 14°23'45,45"E
73 53°46'51,03"N 14°18'24,06"E
74 53°46'52,00"N 14°18'19,39"E
75 53°46'56,92"N 14°17'55,86"E
76 53°47'10,22"N 14°16'52,15"E
77 53°47'17,28"N 14°16'18,35"E
78 53°47'17,19"N 14°16'18,76"E
Od punktu 78 do punktu 1 granica przebiega po polsko-niemieckiej granicy państwowej
21. 
Wyznacza się akwen ZSZ.21.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'46,83"N 14°26'29,17"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°51'35,17"N 14°30'49,40"E
3 53°51'17,43"N 14°30'46,74"E
4 53°51'36,31"N 14°27'18,48"E
5 53°51'39,11"N 14°27'10,21"E
6 53°51'39,11"N 14°26'55,33"E
7 53°51'39,11"N 14°26'52,02"E
8 53°51'42,50"N 14°26'42,00"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
22. 
Wyznacza się akwen ZSZ.22.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'46,73"N 14°26'28,83"E
2 53°51'46,83"N 14°26'29,17"E
3 53°51'42,50"N 14°26'42,00"E
4 53°51'39,11"N 14°26'52,02"E
5 53°51'39,11"N 14°26'35,69"E
6 53°51'39,11"N 14°25'48,25"E
7 53°51'54,16"N 14°25'20,45"E
8 53°51'53,85"N 14°25'21,45"E
9 53°51'48,87"N 14°25'37,68"E
10 53°51'43,70"N 14°26'1,79"E
11 53°51'42,41"N 14°26'11,85"E
12 53°51'43,24"N 14°26'31,97"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
23. 
Wyznacza się akwen ZSZ.23.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'46,73"N 14°24'55,66"E
2 53°51'46,69"N 14°25'9,95"E
3 53°51'44,10"N 14°25'14,74"E
4 53°50'54,79"N 14°25'25,86"E
5 53°50'20,44"N 14°25'33,62"E
6 53°49'54,35"N 14°23'8,77"E
7 53°50'4,56"N 14°22'39,79"E
8 53°50'18,71"N 14°22'49,99"E
9 53°50'26,48"N 14°23'3,92"E
10 53°50'31,01"N 14°23'10,54"E
11 53°50'34,41"N 14°23'15,51"E
12 53°50'40,23"N 14°23'18,43"E
13 53°50'49,25"N 14°23'21,88"E
14 53°50'58,63"N 14°23'25,42"E
15 53°51'2,56"N 14°23'25,66"E
16 53°51'9,23"N 14°23'22,61"E
17 53°51'11,46"N 14°23'21,05"E
18 53°51'15,01"N 14°23'14,57"E
19 53°51'16,00"N 14°23'12,45"E
20 53°51'16,98"N 14°23'10,34"E
21 53°51'17,50"N 14°23'9,88"E
22 53°51'21,25"N 14°23'18,51"E
od punktu 22 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
24. 
Wyznacza się akwen ZSZ.24.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°48'21,04"N 14°20'41,64"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°48'28,75"N 14°20'33,05"E
3 53°48'50,54"N 14°20'50,96"E
4 53°49'39,46"N 14°21'31,20"E
5 53°50'15,10"N 14°21'41,24"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°50'27,01"N 14°22'53,43"E
7 53°50'18,71"N 14°22'49,99"E
8 53°50'4,56"N 14°22'39,79"E
9 53°49'54,35"N 14°23'8,77"E
10 53°50'20,44"N 14°25'33,62"E
11 53°50'54,79"N 14°25'25,86"E
12 53°51'44,10"N 14°25'14,74"E
13 53°51'29,41"N 14°25'41,88"E
14 53°51'29,41"N 14°26'44,42"E
15 53°51'29,41"N 14°27'5,85"E
16 53°50'35,81"N 14°29'44,29"E
17 53°50'18,01"N 14°29'40,35"E
18 53°48'38,47"N 14°29'18,35"E
19 53°46'24,77"N 14°28'48,79"E
20 53°45'49,25"N 14°24'50,70"E
21 53°46'25,25"N 14°24'0,31"E
22 53°46'15,08"N 14°23'38,13"E
23 53°46'16,03"N 14°23'36,86"E
24 53°46'18,56"N 14°23'33,46"E
25 53°46'21,09"N 14°23'30,05"E
26 53°46'23,61"N 14°23'26,65"E
27 53°46'26,14"N 14°23'23,24"E
28 53°46'28,67"N 14°23'19,83"E
29 53°46'31,20"N 14°23'16,43"E
30 53°46'33,73"N 14°23'13,02"E
31 53°46'36,26"N 14°23'9,61"E
32 53°46'38,78"N 14°23'6,21"E
33 53°46'41,31"N 14°23'2,80"E
34 53°46'43,84"N 14°22'59,39"E
35 53°46'46,37"N 14°22'55,99"E
36 53°46'48,90"N 14°22'52,58"E
37 53°46'51,43"N 14°22'49,17"E
38 53°46'53,95"N 14°22'45,76"E
39 53°46'56,48"N 14°22'42,36"E
40 53°46'59,02"N 14°22'38,95"E
41 53°47'1,54"N 14°22'35,54"E
42 53°47'4,07"N 14°22'32,13"E
43 53°47'6,60"N 14°22'28,72"E
44 53°47'9,12"N 14°22'25,32"E
45 53°47'11,65"N 14°22'21,91"E
46 53°47'14,18"N 14°22'18,50"E
47 53°47'16,71"N 14°22'15,09"E
48 53°47'19,24"N 14°22'11,68"E
49 53°47'21,76"N 14°22'8,27"E
50 53°47'24,29"N 14°22'4,87"E
51 53°47'26,82"N 14°22'1,46"E
52 53°47'29,35"N 14°21'58,05"E
53 53°47'31,88"N 14°21'54,64"E
54 53°47'34,40"N 14°21'51,23"E
55 53°47'36,93"N 14°21'47,82"E
56 53°47'39,46"N 14°21'44,41"E
57 53°47'41,99"N 14°21'41,00"E
58 53°47'44,51"N 14°21'37,59"E
59 53°47'47,04"N 14°21'34,18"E
60 53°47'49,56"N 14°21'30,78"E
61 53°47'52,10"N 14°21'27,36"E
62 53°47'54,62"N 14°21'23,95"E
63 53°47'57,15"N 14°21'20,54"E
64 53°47'59,68"N 14°21'17,13"E
65 53°48'2,21"N 14°21'13,72"E
66 53°48'4,51"N 14°21'10,61"E
67 53°48'8,33"N 14°21'5,87"E
68 53°48'10,34"N 14°21'10,13"E
69 53°48'13,00"N 14°21'6,84"E
70 53°48'16,98"N 14°21'1,46"E
71 53°48'25,18"N 14°20'50,39"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy - z wyłączeniem akwenu ZSZ.36.W
25. 
Wyznacza się akwen ZSZ.25.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'22,77"N 14°23'21,37"E
2 53°51'31,08"N 14°23'35,74"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
26. 
Wyznacza się akwen ZSZ.26.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'28,19"N 14°31'11,55"E
2 53°51'23,55"N 14°31'18,87"E
3 53°51'22,95"N 14°31'31,96"E
4 53°51'29,21"N 14°31'58,05"E
5 53°51'24,97"N 14°32'35,18"E
6 53°51'24,33"N 14°32'37,59"E
7 53°51'14,76"N 14°33'13,27"E
8 53°51'1,63"N 14°34'3,75"E
9 53°50'53,49"N 14°34'21,31"E
10 53°50'23,55"N 14°34'50,36"E
11 53°49'58,91"N 14°34'54,75"E
12 53°49'51,59"N 14°34'50,43"E
13 53°49'47,73"N 14°34'36,36"E
14 53°49'51,63"N 14°34'17,00"E
15 53°49'47,77"N 14°34'12,03"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16 53°49'25,63"N 14°35'37,16"E
17 53°49'25,53"N 14°35'42,63"E
18 53°49'37,67"N 14°35'43,30"E
19 53°49'39,24"N 14°35'46,12"E
20 53°49'39,33"N 14°35'48,71"E
21 53°49'38,98"N 14°35'59,12"E
22 53°47'54,80"N 14°35'53,35"E
23 53°46'51,68"N 14°33'51,01"E
24 53°46'26,61"N 14°29'5,71"E
25 53°48'23,73"N 14°29'31,62"E
26 53°50'16,54"N 14°29'56,57"E
27 53°50'41,00"N 14°30'1,98"E
28 53°51'36,31"N 14°27'18,48"E
29 53°51'17,43"N 14°30'46,74"E
30 53°51'35,17"N 14°30'49,40"E
od punktu 30 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
27. 
Wyznacza się akwen ZSZ.27.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'28,19"N 14°31'11,55"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°49'47,77"N 14°34'12,03"E
3 53°49'51,63"N 14°34'17,00"E
4 53°49'47,73"N 14°34'36,36"E
5 53°49'51,59"N 14°34'50,43"E
6 53°49'58,91"N 14°34'54,75"E
7 53°50'23,55"N 14°34'50,36"E
8 53°50'53,49"N 14°34'21,31"E
9 53°51'1,63"N 14°34'3,75"E
10 53°51'14,76"N 14°33'13,27"E
11 53°51'24,33"N 14°32'37,59"E
12 53°51'24,97"N 14°32'35,18"E
13 53°51'29,21"N 14°31'58,05"E
14 53°51'22,95"N 14°31'31,96"E
15 53°51'23,55"N 14°31'18,87"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
28. 
Wyznacza się akwen ZSZ.28.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'30,01"N 14°18'18,28"E
2 53°51'27,60"N 14°18'26,40"E
3 53°51'12,67"N 14°17'56,72"E
4 53°51'10,71"N 14°17'58,79"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°51'12,78"N 14°17'45,14"E
6 53°51'14,50"N 14°17'49,33"E
od punktu 6 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
29. 
Wyznacza się akwen ZSZ.29.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'10,71"N 14°17'58,79"E
2 53°51'12,67"N 14°17'56,72"E
3 53°51'27,60"N 14°18'26,40"E
4 53°51'25,83"N 14°18'29,28"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
30. 
Wyznacza się akwen ZSZ.30.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'14,85"N 14°23'3,81"E
2 53°51'17,50"N 14°23'9,88"E
3 53°51'16,98"N 14°23'10,34"E
4 53°51'16,00"N 14°23'12,45"E
5 53°51'15,01"N 14°23'14,57"E
6 53°51'11,46"N 14°23'21,05"E
7 53°51'9,23"N 14°23'22,61"E
8 53°51'2,56"N 14°23'25,66"E
9 53°50'58,63"N 14°23'25,42"E
10 53°50'49,25"N 14°23'21,88"E
11 53°50'40,23"N 14°23'18,43"E
12 53°50'34,41"N 14°23'15,51"E
13 53°50'31,01"N 14°23'10,54"E
14 53°50'26,48"N 14°23'3,92"E
15 53°50'18,71"N 14°22'49,99"E
16 53°50'27,01"N 14°22'53,43"E
od punktu 16 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
31. 
Wyznacza się akwen ZSZ.31.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°51'6,70"N 14°16'52,89"E
2 53°51'7,02"N 14°16'54,94"E
3 53°51'8,02"N 14°17'1,29"E
4 53°51'8,40"N 14°17'3,66"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°48'21,04"N 14°20'41,64"E
6 53°48'25,18"N 14°20'50,39"E
7 53°48'16,98"N 14°21'1,46"E
8 53°48'13,00"N 14°21'6,84"E
9 53°48'10,34"N 14°21'10,13"E
10 53°48'8,33"N 14°21'5,87"E
11 53°48'4,51"N 14°21'10,61"E
12 53°48'2,21"N 14°21'13,72"E
13 53°47'59,68"N 14°21'17,13"E
14 53°47'57,15"N 14°21'20,54"E
15 53°47'54,62"N 14°21'23,95"E
16 53°47'52,10"N 14°21'27,36"E
17 53°47'49,56"N 14°21'30,78"E
18 53°47'47,04"N 14°21'34,18"E
19 53°47'44,51"N 14°21'37,59"E
20 53°47'41,99"N 14°21'41,00"E
21 53°47'39,46"N 14°21'44,41"E
22 53°47'36,93"N 14°21'47,82"E
23 53°47'34,40"N 14°21'51,23"E
24 53°47'31,88"N 14°21'54,64"E
25 53°47'29,35"N 14°21'58,05"E
26 53°47'26,82"N 14°22'1,46"E
27 53°47'24,29"N 14°22'4,87"E
28 53°47'21,76"N 14°22'8,27"E
29 53°47'19,24"N 14°22'11,68"E
30 53°47'16,71"N 14°22'15,09"E
31 53°47'14,18"N 14°22'18,50"E
32 53°47'11,65"N 14°22'21,91"E
33 53°47'9,12"N 14°22'25,32"E
34 53°47'6,60"N 14°22'28,72"E
35 53°47'4,07"N 14°22'32,13"E
36 53°47'1,54"N 14°22'35,54"E
37 53°46'59,02"N 14°22'38,95"E
38 53°46'56,48"N 14°22'42,36"E
39 53°46'53,95"N 14°22'45,76"E
40 53°46'51,43"N 14°22'49,17"E
41 53°46'48,90"N 14°22'52,58"E
42 53°46'46,37"N 14°22'55,99"E
43 53°46'43,84"N 14°22'59,39"E
44 53°46'41,31"N 14°23'2,80"E
45 53°46'38,78"N 14°23'6,21"E
46 53°46'36,26"N 14°23'9,61"E
47 53°46'33,73"N 14°23'13,02"E
48 53°46'31,20"N 14°23'16,43"E
49 53°46'28,67"N 14°23'19,83"E
50 53°46'26,14"N 14°23'23,24"E
51 53°46'23,61"N 14°23'26,65"E
52 53°46'21,09"N 14°23'30,05"E
53 53°46'18,56"N 14°23'33,46"E
54 53°46'16,03"N 14°23'36,86"E
55 53°46'15,08"N 14°23'38,13"E
56 53°46'25,25"N 14°24'0,31"E
57 53°45'49,25"N 14°24'50,70"E
58 53°45'44,55"N 14°24'19,26"E
59 53°45'43,17"N 14°24'21,11"E
60 53°45'41,74"N 14°24'23,04"E
61 53°45'40,61"N 14°24'24,55"E
62 53°45'39,44"N 14°24'26,13"E
63 53°45'36,32"N 14°24'31,19"E
64 53°45'20,73"N 14°24'56,53"E
65 53°45'20,72"N 14°24'56,55"E
66 53°43'13,72"N 14°27'47,22"E
67 53°43'13,71"N 14°27'47,24"E
68 53°42'58,99"N 14°28'3,42"E
69 53°42'51,92"N 14°28'11,20"E
70 53°42'51,23"N 14°28'12,12"E
71 53°42'49,73"N 14°28'14,25"E
72 53°42'49,72"N 14°28'14,26"E
73 53°42'48,55"N 14°28'15,73"E
74 53°42'47,37"N 14°28'17,36"E
75 53°42'47,08"N 14°28'17,77"E
76 53°42'46,10"N 14°28'19,13"E
77 53°42'43,50"N 14°28'22,50"E
78 53°42'41,02"N 14°28'25,83"E
79 53°42'38,49"N 14°28'29,22"E
80 53°42'35,96"N 14°28'32,62"E
81 53°42'33,43"N 14°28'36,02"E
82 53°42'30,90"N 14°28'39,41"E
83 53°42'28,37"N 14°28'42,81"E
84 53°42'25,84"N 14°28'46,21"E
85 53°42'23,36"N 14°28'49,54"E
86 53°42'20,79"N 14°28'53,08"E
87 53°42'18,21"N 14°28'56,45"E
88 53°42'15,72"N 14°28'59,79"E
89 53°42'13,19"N 14°29'3,19"E
90 53°42'10,66"N 14°29'6,58"E
91 53°42'8,13"N 14°29'9,98"E
92 53°42'5,60"N 14°29'13,37"E
93 53°42'3,07"N 14°29'16,77"E
94 53°42'0,54"N 14°29'20,16"E
95 53°41'58,05"N 14°29'23,51"E
96 53°41'55,48"N 14°29'27,03"E
97 53°41'52,92"N 14°29'30,39"E
98 53°41'50,42"N 14°29'33,74"E
99 53°41'47,89"N 14°29'37,14"E
100 53°41'45,36"N 14°29'40,53"E
101 53°41'42,83"N 14°29'43,93"E
102 53°41'40,30"N 14°29'47,32"E
103 53°41'37,77"N 14°29'50,72"E
104 53°41'35,24"N 14°29'54,11"E
105 53°41'33,99"N 14°29'55,78"E
106 53°41'44,40"N 14°30'18,49"E
107 53°40'45,87"N 14°31'34,24"E
108 53°40'35,67"N 14°31'13,84"E
109 53°40'34,42"N 14°31'15,48"E
110 53°40'32,03"N 14°31'18,61"E
111 53°40'29,50"N 14°31'22,23"E
112 53°40'26,27"N 14°31'26,55"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
113 53°40'24,75"N 14°31'28,58"E
114 53°40'24,34"N 14°31'29,14"E
115 53°40'23,07"N 14°31'30,84"E
116 53°40'14,21"N 14°31'42,69"E
117 53°40'12,96"N 14°31'44,38"E
118 53°40'11,68"N 14°31'46,08"E
119 53°40'9,18"N 14°31'49,43"E
120 53°40'6,64"N 14°31'52,83"E
121 53°40'4,11"N 14°31'56,23"E
122 53°40'1,57"N 14°31'59,62"E
123 53°39'59,03"N 14°32'3,02"E
124 53°39'57,61"N 14°32'4,91"E
125 53°39'56,51"N 14°32'6,39"E
126 53°39'53,97"N 14°32'9,79"E
127 53°39'51,43"N 14°32'13,19"E
128 53°39'48,89"N 14°32'16,58"E
129 53°39'46,37"N 14°32'19,96"E
130 53°39'43,83"N 14°32'23,35"E
131 53°39'41,30"N 14°32'26,74"E
132 53°39'38,77"N 14°32'30,13"E
133 53°39'36,23"N 14°32'33,52"E
134 53°39'33,70"N 14°32'36,90"E
135 53°39'31,17"N 14°32'40,29"E
136 53°39'28,64"N 14°32'43,68"E
137 53°39'26,10"N 14°32'47,07"E
138 53°39'23,56"N 14°32'50,46"E
139 53°39'21,04"N 14°32'53,84"E
140 53°39'18,51"N 14°32'57,23"E
141 53°39'15,97"N 14°33'0,61"E
142 53°39'13,44"N 14°33'4,00"E
143 53°39'10,91"N 14°33'7,39"E
144 53°39'8,38"N 14°33'10,77"E
145 53°39'5,84"N 14°33'14,16"E
146 53°39'3,31"N 14°33'17,55"E
147 53°39'0,77"N 14°33'20,94"E
148 53°38'58,23"N 14°33'24,32"E
149 53°38'55,72"N 14°33'27,70"E
150 53°38'53,18"N 14°33'31,09"E
151 53°38'50,65"N 14°33'34,48"E
152 53°38'48,11"N 14°33'37,86"E
153 53°38'45,58"N 14°33'41,25"E
154 53°38'43,05"N 14°33'44,63"E
155 53°38'40,51"N 14°33'48,02"E
156 53°38'37,98"N 14°33'51,40"E
157 53°38'35,44"N 14°33'54,79"E
158 53°38'32,90"N 14°33'58,18"E
159 53°38'30,39"N 14°34'1,55"E
160 53°38'27,85"N 14°34'4,94"E
161 53°38'25,31"N 14°34'8,32"E
162 53°38'22,96"N 14°34'11,47"E
163 53°38'22,81"N 14°34'11,70"E
164 53°38'21,85"N 14°34'13,22"E
165 53°38'20,85"N 14°34'14,82"E
166 53°38'19,78"N 14°34'16,52"E
167 53°38'18,63"N 14°34'18,28"E
168 53°38'17,49"N 14°34'19,90"E
169 53°38'17,41"N 14°34'20,02"E
170 53°38'16,21"N 14°34'21,63"E
171 53°38'15,08"N 14°34'23,09"E
172 53°38'14,01"N 14°34'24,49"E
173 53°38'12,94"N 14°34'25,90"E
174 53°38'11,87"N 14°34'27,32"E
175 53°38'10,80"N 14°34'28,76"E
176 53°38'9,72"N 14°34'30,20"E
177 53°38'9,57"N 14°34'30,41"E
178 53°38'8,64"N 14°34'31,66"E
179 53°38'7,55"N 14°34'33,12"E
180 53°38'6,46"N 14°34'34,59"E
181 53°38'5,39"N 14°34'36,01"E
182 53°38'4,51"N 14°34'37,22"E
183 53°38'3,77"N 14°34'38,37"E
184 53°38'2,95"N 14°34'39,78"E
185 53°38'2,01"N 14°34'41,46"E
186 53°38'0,92"N 14°34'43,36"E
187 53°37'59,64"N 14°34'45,40"E
188 53°37'59,63"N 14°34'45,41"E
189 53°37'58,23"N 14°34'47,34"E
190 53°37'58,23"N 14°34'47,35"E
191 53°37'56,98"N 14°34'48,86"E
192 53°37'55,88"N 14°34'50,24"E
193 53°37'54,65"N 14°34'51,74"E
194 53°37'53,36"N 14°34'53,22"E
195 53°37'53,36"N 14°34'53,23"E
196 53°37'52,08"N 14°34'54,61"E
197 53°37'50,82"N 14°34'55,93"E
198 53°37'50,68"N 14°34'56,08"E
199 53°37'49,55"N 14°34'57,22"E
200 53°37'48,27"N 14°34'58,47"E
201 53°37'47,00"N 14°34'59,67"E
202 53°37'45,74"N 14°35'0,85"E
203 53°37'44,42"N 14°35'2,05"E
204 53°37'44,41"N 14°35'2,05"E
205 53°37'42,97"N 14°35'3,28"E
206 53°37'41,44"N 14°35'4,44"E
207 53°37'39,95"N 14°35'5,44"E
208 53°37'38,55"N 14°35'6,31"E
209 53°37'37,20"N 14°35'7,14"E
210 53°37'35,83"N 14°35'7,95"E
211 53°37'34,44"N 14°35'8,75"E
212 53°37'33,36"N 14°35'9,33"E
213 53°37'33,02"N 14°35'9,52"E
214 53°37'31,57"N 14°35'10,26"E
215 53°37'30,12"N 14°35'10,94"E
216 53°37'28,68"N 14°35'11,58"E
217 53°37'27,20"N 14°35'12,19"E
218 53°37'25,74"N 14°35'12,73"E
219 53°37'25,64"N 14°35'12,76"E
220 53°37'24,07"N 14°35'13,24"E
221 53°37'22,55"N 14°35'13,62"E
222 53°37'21,11"N 14°35'13,94"E
223 53°37'19,75"N 14°35'14,24"E
224 53°37'18,47"N 14°35'14,53"E
225 53°37'17,25"N 14°35'14,86"E
226 53°37'16,02"N 14°35'15,24"E
227 53°37'14,74"N 14°35'15,68"E
228 53°37'13,40"N 14°35'16,16"E
229 53°37'12,35"N 14°35'16,53"E
230 53°37'12,00"N 14°35'16,65"E
231 53°37'10,52"N 14°35'17,13"E
232 53°37'8,99"N 14°35'17,58"E
233 53°37'7,45"N 14°35'17,94"E
234 53°37'5,98"N 14°35'18,23"E
235 53°37'4,59"N 14°35'18,49"E
236 53°37'3,30"N 14°35'18,75"E
237 53°37'2,10"N 14°35'19,02"E
238 53°37'0,96"N 14°35'19,36"E
239 53°36'59,72"N 14°35'19,79"E
240 53°36'56,57"N 14°35'20,91"E
241 53°36'53,40"N 14°35'22,04"E
242 53°36'50,24"N 14°35'23,17"E
243 53°36'47,07"N 14°35'24,29"E
244 53°36'43,91"N 14°35'25,42"E
245 53°36'40,74"N 14°35'26,55"E
246 53°36'37,58"N 14°35'27,67"E
247 53°36'34,42"N 14°35'28,80"E
248 53°36'32,85"N 14°35'29,36"E
249 53°36'31,20"N 14°35'29,94"E
250 53°36'29,68"N 14°35'30,48"E
251 53°36'28,10"N 14°35'31,05"E
252 53°36'26,51"N 14°35'31,61"E
253 53°36'24,93"N 14°35'32,17"E
254 53°36'23,35"N 14°35'32,74"E
255 53°36'21,77"N 14°35'33,30"E
256 53°36'20,99"N 14°35'33,58"E
257 53°36'21,45"N 14°35'22,29"E
258 53°36'21,71"N 14°35'16,08"E
259 53°36'22,18"N 14°35'4,79"E
260 53°36'23,10"N 14°35'4,46"E
261 53°36'24,68"N 14°35'3,90"E
262 53°36'26,26"N 14°35'3,34"E
263 53°36'27,78"N 14°35'2,80"E
264 53°36'29,43"N 14°35'2,21"E
265 53°36'31,01"N 14°35'1,65"E
266 53°36'34,16"N 14°35'0,52"E
267 53°36'37,33"N 14°34'59,40"E
268 53°36'40,49"N 14°34'58,27"E
269 53°36'43,65"N 14°34'57,14"E
270 53°36'46,82"N 14°34'56,02"E
271 53°36'49,98"N 14°34'54,89"E
272 53°36'53,11"N 14°34'53,78"E
273 53°36'54,12"N 14°34'53,40"E
274 53°36'55,22"N 14°34'53,00"E
275 53°36'56,36"N 14°34'52,62"E
276 53°36'56,36"N 14°34'52,61"E
277 53°36'57,52"N 14°34'52,27"E
278 53°36'58,63"N 14°34'51,97"E
279 53°36'59,70"N 14°34'51,70"E
280 53°37'0,71"N 14°34'51,45"E
281 53°37'1,68"N 14°34'51,19"E
282 53°37'2,59"N 14°34'50,93"E
283 53°37'3,50"N 14°34'50,63"E
284 53°37'4,45"N 14°34'50,29"E
285 53°37'5,47"N 14°34'49,92"E
286 53°37'6,52"N 14°34'49,54"E
287 53°37'7,55"N 14°34'49,18"E
288 53°37'8,54"N 14°34'48,83"E
289 53°37'9,53"N 14°34'48,47"E
290 53°37'10,58"N 14°34'48,07"E
291 53°37'11,73"N 14°34'47,66"E
292 53°37'12,88"N 14°34'47,31"E
293 53°37'13,83"N 14°34'47,04"E
294 53°37'14,64"N 14°34'46,76"E
295 53°37'15,45"N 14°34'46,42"E
296 53°37'16,33"N 14°34'46,02"E
297 53°37'17,27"N 14°34'45,56"E
298 53°37'18,27"N 14°34'45,06"E
299 53°37'19,33"N 14°34'44,54"E
300 53°37'20,46"N 14°34'44,01"E
301 53°37'21,65"N 14°34'43,51"E
302 53°37'21,66"N 14°34'43,51"E
303 53°37'22,81"N 14°34'43,08"E
304 53°37'23,82"N 14°34'42,74"E
305 53°37'24,67"N 14°34'42,41"E
306 53°37'25,50"N 14°34'42,05"E
307 53°37'26,37"N 14°34'41,63"E
308 53°37'27,28"N 14°34'41,16"E
309 53°37'28,19"N 14°34'40,67"E
310 53°37'29,08"N 14°34'40,16"E
311 53°37'30,00"N 14°34'39,61"E
312 53°37'30,92"N 14°34'39,04"E
313 53°37'31,82"N 14°34'38,47"E
314 53°37'32,69"N 14°34'37,89"E
315 53°37'33,56"N 14°34'37,28"E
316 53°37'34,43"N 14°34'36,64"E
317 53°37'35,30"N 14°34'35,98"E
318 53°37'36,15"N 14°34'35,30"E
319 53°37'37,00"N 14°34'34,61"E
320 53°37'37,83"N 14°34'33,89"E
321 53°37'38,65"N 14°34'33,15"E
322 53°37'39,47"N 14°34'32,39"E
323 53°37'40,28"N 14°34'31,60"E
324 53°37'41,10"N 14°34'30,77"E
325 53°37'41,93"N 14°34'29,91"E
326 53°37'42,76"N 14°34'29,03"E
327 53°37'43,56"N 14°34'28,16"E
328 53°37'44,31"N 14°34'27,30"E
329 53°37'45,07"N 14°34'26,41"E
330 53°37'45,89"N 14°34'25,40"E
331 53°37'46,82"N 14°34'24,27"E
332 53°37'46,82"N 14°34'24,26"E
333 53°37'47,80"N 14°34'23,14"E
334 53°37'48,78"N 14°34'22,06"E
335 53°37'49,75"N 14°34'21,00"E
336 53°37'50,71"N 14°34'19,96"E
337 53°37'51,65"N 14°34'18,95"E
338 53°37'52,52"N 14°34'18,00"E
339 53°37'53,32"N 14°34'17,12"E
340 53°37'54,01"N 14°34'16,34"E
341 53°37'54,55"N 14°34'15,71"E
342 53°37'55,08"N 14°34'15,04"E
343 53°37'55,84"N 14°34'14,04"E
344 53°37'56,75"N 14°34'12,82"E
345 53°37'57,68"N 14°34'11,57"E
346 53°37'58,54"N 14°34'10,42"E
347 53°37'59,35"N 14°34'9,33"E
348 53°38'0,15"N 14°34'8,28"E
349 53°38'0,96"N 14°34'7,21"E
350 53°38'1,77"N 14°34'6,12"E
351 53°38'2,58"N 14°34'5,04"E
352 53°38'3,39"N 14°34'3,95"E
353 53°38'4,21"N 14°34'2,84"E
354 53°38'5,05"N 14°34'1,72"E
355 53°38'5,88"N 14°34'0,61"E
356 53°38'6,67"N 14°33'59,55"E
357 53°38'7,42"N 14°33'58,53"E
358 53°38'8,15"N 14°33'57,51"E
359 53°38'8,88"N 14°33'56,46"E
360 53°38'9,62"N 14°33'55,36"E
361 53°38'10,37"N 14°33'54,23"E
362 53°38'11,14"N 14°33'53,07"E
363 53°38'11,92"N 14°33'51,88"E
364 53°38'12,73"N 14°33'50,66"E
365 53°38'13,56"N 14°33'49,43"E
366 53°38'14,42"N 14°33'48,19"E
367 53°38'15,30"N 14°33'46,95"E
368 53°38'16,18"N 14°33'45,74"E
369 53°38'17,05"N 14°33'44,59"E
370 53°38'17,81"N 14°33'43,59"E
371 53°38'20,32"N 14°33'40,24"E
372 53°38'22,84"N 14°33'36,85"E
373 53°38'25,39"N 14°33'33,46"E
374 53°38'27,92"N 14°33'30,08"E
375 53°38'30,45"N 14°33'26,69"E
376 53°38'32,98"N 14°33'23,31"E
377 53°38'35,52"N 14°33'19,92"E
378 53°38'38,05"N 14°33'16,54"E
379 53°38'40,58"N 14°33'13,15"E
380 53°38'43,12"N 14°33'9,77"E
381 53°38'45,64"N 14°33'6,39"E
382 53°38'48,17"N 14°33'3,00"E
383 53°38'50,72"N 14°32'59,60"E
384 53°38'53,25"N 14°32'56,22"E
385 53°38'55,78"N 14°32'52,84"E
386 53°38'57,77"N 14°32'50,17"E
387 53°39'0,84"N 14°32'46,06"E
388 53°39'3,38"N 14°32'42,68"E
389 53°39'5,91"N 14°32'39,29"E
390 53°39'8,44"N 14°32'35,90"E
391 53°39'10,97"N 14°32'32,52"E
392 53°39'13,50"N 14°32'29,13"E
393 53°39'16,04"N 14°32'25,74"E
394 53°39'18,57"N 14°32'22,35"E
395 53°39'19,62"N 14°32'20,95"E
396 53°39'21,10"N 14°32'18,97"E
397 53°39'23,64"N 14°32'15,58"E
398 53°39'26,17"N 14°32'12,19"E
399 53°39'28,70"N 14°32'8,80"E
400 53°39'31,23"N 14°32'5,42"E
401 53°39'33,77"N 14°32'2,03"E
402 53°39'36,30"N 14°31'58,64"E
403 53°39'38,82"N 14°31'55,26"E
404 53°39'41,37"N 14°31'51,86"E
405 53°39'43,90"N 14°31'48,47"E
406 53°39'46,43"N 14°31'45,09"E
407 53°39'47,54"N 14°31'43,59"E
408 53°39'48,98"N 14°31'41,67"E
409 53°39'51,50"N 14°31'38,29"E
410 53°39'54,04"N 14°31'34,90"E
411 53°39'56,57"N 14°31'31,51"E
412 53°39'59,11"N 14°31'28,12"E
413 53°40'1,61"N 14°31'24,76"E
414 53°40'2,89"N 14°31'23,05"E
415 53°40'4,15"N 14°31'21,37"E
416 53°40'13,00"N 14°31'9,51"E
417 53°40'14,27"N 14°31'7,82"E
418 53°40'15,53"N 14°31'6,13"E
419 53°40'19,22"N 14°31'1,18"E
420 53°40'21,82"N 14°30'57,46"E
421 53°40'24,50"N 14°30'53,96"E
422 53°40'27,03"N 14°30'50,64"E
423 53°40'29,50"N 14°30'47,42"E
424 53°40'32,02"N 14°30'44,04"E
425 53°40'34,55"N 14°30'40,64"E
426 53°40'37,08"N 14°30'37,25"E
427 53°40'39,61"N 14°30'33,86"E
428 53°40'42,14"N 14°30'30,47"E
429 53°40'44,67"N 14°30'27,08"E
430 53°40'47,20"N 14°30'23,68"E
431 53°40'49,73"N 14°30'20,29"E
432 53°40'52,28"N 14°30'16,88"E
433 53°40'54,78"N 14°30'13,56"E
434 53°40'57,31"N 14°30'10,13"E
435 53°40'59,86"N 14°30'6,72"E
436 53°41'2,39"N 14°30'3,33"E
437 53°41'4,92"N 14°29'59,93"E
438 53°41'7,45"N 14°29'56,54"E
439 53°41'9,98"N 14°29'53,15"E
440 53°41'12,51"N 14°29'49,75"E
441 53°41'15,04"N 14°29'46,36"E
442 53°41'17,59"N 14°29'42,93"E
443 53°41'20,09"N 14°29'39,63"E
444 53°41'22,61"N 14°29'36,21"E
445 53°41'25,16"N 14°29'32,78"E
446 53°41'27,69"N 14°29'29,39"E
447 53°41'30,22"N 14°29'26,00"E
448 53°41'32,78"N 14°29'22,56"E
449 53°41'35,28"N 14°29'19,21"E
450 53°41'37,81"N 14°29'15,81"E
451 53°41'40,34"N 14°29'12,42"E
452 53°41'42,91"N 14°29'8,98"E
453 53°41'45,40"N 14°29'5,70"E
454 53°41'47,90"N 14°29'2,28"E
455 53°41'47,90"N 14°29'2,27"E
456 53°41'50,46"N 14°28'58,84"E
457 53°41'52,99"N 14°28'55,44"E
458 53°41'55,52"N 14°28'52,05"E
459 53°41'58,05"N 14°28'48,65"E
460 53°42'0,58"N 14°28'45,25"E
461 53°42'3,12"N 14°28'41,86"E
462 53°42'5,64"N 14°28'38,46"E
463 53°42'8,22"N 14°28'35,01"E
464 53°42'10,71"N 14°28'31,75"E
465 53°42'13,19"N 14°28'28,33"E
466 53°42'15,76"N 14°28'24,88"E
467 53°42'18,29"N 14°28'21,48"E
468 53°42'20,82"N 14°28'18,08"E
469 53°42'22,79"N 14°28'15,44"E
470 53°42'23,35"N 14°28'14,69"E
471 53°42'25,88"N 14°28'11,29"E
472 53°42'28,41"N 14°28'7,89"E
473 53°42'30,94"N 14°28'4,50"E
474 53°42'33,52"N 14°28'1,03"E
475 53°42'33,53"N 14°28'1,03"E
476 53°42'36,02"N 14°27'57,79"E
477 53°42'38,60"N 14°27'54,22"E
478 53°42'38,60"N 14°27'54,21"E
479 53°42'39,70"N 14°27'52,84"E
480 53°42'40,97"N 14°27'51,03"E
481 53°42'41,85"N 14°27'49,85"E
482 53°43'0,60"N 14°27'19,54"E
483 53°43'0,61"N 14°27'19,53"E
484 53°45'7,59"N 14°24'28,86"E
485 53°45'7,60"N 14°24'28,84"E
486 53°45'29,35"N 14°24'4,78"E
487 53°45'30,55"N 14°24'3,17"E
488 53°45'31,68"N 14°24'1,66"E
489 53°45'33,07"N 14°23'59,79"E
490 53°45'35,59"N 14°23'56,39"E
491 53°45'38,12"N 14°23'52,97"E
492 53°45'40,65"N 14°23'49,57"E
493 53°45'43,18"N 14°23'46,16"E
494 53°45'43,71"N 14°23'45,45"E
495 53°45'45,71"N 14°23'42,76"E
496 53°45'48,24"N 14°23'39,35"E
497 53°45'50,77"N 14°23'35,95"E
498 53°45'53,29"N 14°23'32,54"E
499 53°45'55,83"N 14°23'29,13"E
500 53°45'58,36"N 14°23'25,73"E
501 53°46'0,88"N 14°23'22,33"E
502 53°46'3,41"N 14°23'18,92"E
503 53°46'5,94"N 14°23'15,52"E
504 53°46'8,47"N 14°23'12,11"E
505 53°46'10,99"N 14°23'8,70"E
506 53°46'13,52"N 14°23'5,30"E
507 53°46'16,05"N 14°23'1,89"E
508 53°46'18,58"N 14°22'58,49"E
509 53°46'21,11"N 14°22'55,08"E
510 53°46'23,64"N 14°22'51,67"E
511 53°46'26,16"N 14°22'48,27"E
512 53°46'28,69"N 14°22'44,86"E
513 53°46'31,22"N 14°22'41,45"E
514 53°46'33,75"N 14°22'38,05"E
515 53°46'36,28"N 14°22'34,64"E
516 53°46'38,81"N 14°22'31,23"E
517 53°46'41,33"N 14°22'27,82"E
518 53°46'43,86"N 14°22'24,42"E
519 53°46'46,39"N 14°22'21,01"E
520 53°46'48,92"N 14°22'17,60"E
521 53°46'51,44"N 14°22'14,20"E
522 53°46'53,97"N 14°22'10,78"E
523 53°46'56,50"N 14°22'7,38"E
524 53°46'59,03"N 14°22'3,97"E
525 53°47'1,56"N 14°22'0,56"E
526 53°47'4,08"N 14°21'57,15"E
527 53°47'6,61"N 14°21'53,74"E
528 53°47'9,14"N 14°21'50,33"E
529 53°47'11,67"N 14°21'46,93"E
530 53°47'14,19"N 14°21'43,52"E
531 53°47'16,72"N 14°21'40,11"E
532 53°47'19,25"N 14°21'36,70"E
533 53°47'21,78"N 14°21'33,29"E
534 53°47'24,31"N 14°21'29,88"E
535 53°47'26,83"N 14°21'26,47"E
536 53°47'29,36"N 14°21'23,06"E
537 53°47'31,89"N 14°21'19,65"E
538 53°47'34,42"N 14°21'16,24"E
539 53°47'36,94"N 14°21'12,83"E
540 53°47'39,46"N 14°21'9,43"E
541 53°47'42,00"N 14°21'6,01"E
542 53°47'44,53"N 14°21'2,60"E
543 53°47'47,05"N 14°20'59,19"E
544 53°47'49,58"N 14°20'55,78"E
545 53°47'52,11"N 14°20'52,37"E
546 53°47'54,41"N 14°20'49,26"E
547 53°47'57,99"N 14°20'44,02"E
548 53°47'55,98"N 14°20'39,76"E
549 53°47'58,47"N 14°20'36,11"E
550 53°48'7,20"N 14°20'24,32"E
551 53°48'8,52"N 14°20'22,54"E
552 53°48'12,56"N 14°20'31,07"E
od punktu 552 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
32. 
Wyznacza się akwen ZSZ.32.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°50'15,10"N 14°21'41,24"E
2 53°49'39,46"N 14°21'31,20"E
3 53°48'50,54"N 14°20'50,96"E
4 53°48'28,75"N 14°20'33,05"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
33. 
Wyznacza się akwen ZSZ.33.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°49'50,63"N 14°37'13,90"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°46'58,52"N 14°36'54,58"E
3 53°46'58,69"N 14°36'47,33"E
4 53°47'1,07"N 14°36'44,15"E
5 53°47'2,53"N 14°36'42,19"E
6 53°47'9,33"N 14°36'33,08"E
7 53°47'12,21"N 14°36'32,66"E
8 53°47'23,38"N 14°36'40,98"E
9 53°47'50,54"N 14°36'37,42"E
10 53°48'50,67"N 14°36'29,52"E
11 53°48'53,21"N 14°36'25,12"E
12 53°49'19,55"N 14°36'14,45"E
13 53°49'32,49"N 14°36'15,16"E
14 53°49'42,64"N 14°36'55,43"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
34. 
Wyznacza się akwen ZSZ.34.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°49'42,54"N 14°35'48,61"E
2 53°49'39,33"N 14°35'48,71"E
3 53°49'39,24"N 14°35'46,12"E
4 53°49'37,67"N 14°35'43,30"E
5 53°49'25,53"N 14°35'42,63"E
6 53°49'25,63"N 14°35'37,16"E
od punktu 6 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
35. 
Wyznacza się akwen ZSZ.35.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°49'22,07"N 14°17'34,22"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°48'36,41"N 14°19'47,22"E
3 53°48'34,99"N 14°18'36,49"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
36. 
Wyznacza się akwen ZSZ.36.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°47'59,24"N 14°27'41,36"E
2 53°47'11,69"N 14°27'41,97"E
3 53°47'11,32"N 14°26'21,67"E
4 53°47'58,87"N 14°26'21,04"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
37. 
Wyznacza się akwen ZSZ.37.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°46'58,52"N 14°36'54,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°46'21,12"N 14°37'0,67"E
3 53°46'20,80"N 14°37'0,51"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°43'48,54"N 14°33'12,10"E
5 53°43'47,96"N 14°33'12,11"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°43'23,62"N 14°32'56,80"E
7 53°43'24,81"N 14°32'47,91"E
8 53°43'9,35"N 14°32'42,04"E
9 53°43'8,35"N 14°32'49,52"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
10 53°42'8,83"N 14°32'19,73"E
11 53°42'5,96"N 14°32'10,82"E
12 53°41'51,63"N 14°32'24,37"E
13 53°41'54,58"N 14°32'33,37"E
14 53°41'53,18"N 14°32'33,59"E
15 53°41'50,48"N 14°32'25,46"E
16 53°41'38,36"N 14°32'36,92"E
17 53°41'38,93"N 14°32'38,63"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
18 53°39'58,61"N 14°33'48,56"E
19 53°39'43,13"N 14°34'6,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
20 53°39'8,02"N 14°36'32,70"E
21 53°39'7,46"N 14°36'34,03"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
22 53°39'4,43"N 14°36'36,80"E
23 53°39'4,12"N 14°36'38,00"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
24 53°39'3,86"N 14°36'38,02"E
25 53°38'58,65"N 14°37'1,03"E
26 53°38'57,16"N 14°37'2,06"E
27 53°38'57,15"N 14°37'2,06"E
28 53°38'29,11"N 14°35'7,37"E
29 53°38'17,49"N 14°34'19,90"E
30 53°38'18,63"N 14°34'18,28"E
31 53°38'19,78"N 14°34'16,52"E
32 53°38'20,85"N 14°34'14,82"E
33 53°38'21,85"N 14°34'13,22"E
34 53°38'22,81"N 14°34'11,70"E
35 53°38'22,96"N 14°34'11,47"E
36 53°38'25,31"N 14°34'8,32"E
37 53°38'27,85"N 14°34'4,94"E
38 53°38'30,39"N 14°34'1,55"E
39 53°38'32,90"N 14°33'58,18"E
40 53°38'35,44"N 14°33'54,79"E
41 53°38'37,98"N 14°33'51,40"E
42 53°38'40,51"N 14°33'48,02"E
43 53°38'43,05"N 14°33'44,63"E
44 53°38'45,58"N 14°33'41,25"E
45 53°38'48,11"N 14°33'37,86"E
46 53°38'50,65"N 14°33'34,48"E
47 53°38'53,18"N 14°33'31,09"E
48 53°38'55,72"N 14°33'27,70"E
49 53°38'58,23"N 14°33'24,32"E
50 53°39'0,77"N 14°33'20,94"E
51 53°39'3,31"N 14°33'17,55"E
52 53°39'5,84"N 14°33'14,16"E
53 53°39'8,38"N 14°33'10,77"E
54 53°39'10,91"N 14°33'7,39"E
55 53°39'13,44"N 14°33'4,00"E
56 53°39'15,97"N 14°33'0,61"E
57 53°39'18,51"N 14°32'57,23"E
58 53°39'21,04"N 14°32'53,84"E
59 53°39'23,56"N 14°32'50,46"E
60 53°39'26,10"N 14°32'47,07"E
61 53°39'28,64"N 14°32'43,68"E
62 53°39'31,17"N 14°32'40,29"E
63 53°39'33,70"N 14°32'36,90"E
64 53°39'36,23"N 14°32'33,52"E
65 53°39'38,77"N 14°32'30,13"E
66 53°39'41,30"N 14°32'26,74"E
67 53°39'43,83"N 14°32'23,35"E
68 53°39'46,37"N 14°32'19,96"E
69 53°39'48,89"N 14°32'16,58"E
70 53°39'51,43"N 14°32'13,19"E
71 53°39'53,97"N 14°32'9,79"E
72 53°39'56,51"N 14°32'6,39"E
73 53°39'57,61"N 14°32'4,91"E
74 53°39'59,03"N 14°32'3,02"E
75 53°40'1,57"N 14°31'59,62"E
76 53°40'4,11"N 14°31'56,23"E
77 53°40'6,64"N 14°31'52,83"E
78 53°40'9,18"N 14°31'49,43"E
79 53°40'11,68"N 14°31'46,08"E
80 53°40'12,96"N 14°31'44,38"E
81 53°40'14,21"N 14°31'42,69"E
82 53°40'23,07"N 14°31'30,84"E
83 53°40'24,34"N 14°31'29,14"E
84 53°40'24,75"N 14°31'28,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
85 53°40'15,94"N 14°31'49,25"E
86 53°40'14,47"N 14°31'47,69"E
87 53°40'9,71"N 14°32'0,46"E
88 53°40'23,02"N 14°32'39,48"E
89 53°40'26,53"N 14°32'40,18"E
90 53°40'43,99"N 14°32'1,65"E
91 53°40'36,33"N 14°31'46,68"E
92 53°40'35,30"N 14°31'48,30"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
93 53°40'26,27"N 14°31'26,55"E
94 53°40'29,50"N 14°31'22,23"E
95 53°40'32,03"N 14°31'18,61"E
96 53°40'34,42"N 14°31'15,48"E
97 53°40'35,67"N 14°31'13,84"E
98 53°40'45,87"N 14°31'34,24"E
99 53°41'44,40"N 14°30'18,49"E
100 53°41'33,99"N 14°29'55,78"E
101 53°41'35,24"N 14°29'54,11"E
102 53°41'37,77"N 14°29'50,72"E
103 53°41'40,30"N 14°29'47,32"E
104 53°41'42,83"N 14°29'43,93"E
105 53°41'45,36"N 14°29'40,53"E
106 53°41'47,89"N 14°29'37,14"E
107 53°41'50,42"N 14°29'33,74"E
108 53°41'52,92"N 14°29'30,39"E
109 53°41'55,48"N 14°29'27,03"E
110 53°41'58,05"N 14°29'23,51"E
111 53°42'0,54"N 14°29'20,16"E
112 53°42'3,07"N 14°29'16,77"E
113 53°42'5,60"N 14°29'13,37"E
114 53°42'8,13"N 14°29'9,98"E
115 53°42'10,66"N 14°29'6,58"E
116 53°42'13,19"N 14°29'3,19"E
117 53°42'15,72"N 14°28'59,79"E
118 53°42'18,21"N 14°28'56,45"E
119 53°42'20,79"N 14°28'53,08"E
120 53°42'23,36"N 14°28'49,54"E
121 53°42'25,84"N 14°28'46,21"E
122 53°42'28,37"N 14°28'42,81"E
123 53°42'30,90"N 14°28'39,41"E
124 53°42'33,43"N 14°28'36,02"E
125 53°42'35,96"N 14°28'32,62"E
126 53°42'38,49"N 14°28'29,22"E
127 53°42'41,02"N 14°28'25,83"E
128 53°42'43,50"N 14°28'22,50"E
129 53°42'46,10"N 14°28'19,13"E
130 53°42'47,08"N 14°28'17,77"E
131 53°42'47,37"N 14°28'17,36"E
132 53°46'16,61"N 14°29'3,50"E
133 53°46'42,49"N 14°33'58,15"E
134 53°46'47,41"N 14°34'7,69"E
135 53°46'49,38"N 14°34'11,51"E
136 53°47'50,26"N 14°36'9,50"E
137 53°47'55,78"N 14°36'9,81"E
138 53°47'57,99"N 14°36'9,93"E
139 53°49'19,55"N 14°36'14,45"E
140 53°48'53,21"N 14°36'25,12"E
141 53°48'50,67"N 14°36'29,52"E
142 53°47'50,54"N 14°36'37,42"E
143 53°47'23,38"N 14°36'40,98"E
144 53°47'12,21"N 14°36'32,66"E
145 53°47'9,33"N 14°36'33,08"E
146 53°47'2,53"N 14°36'42,19"E
147 53°47'1,07"N 14°36'44,15"E
148 53°46'58,69"N 14°36'47,33"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy - z wyłączeniem akwenu ZSZ.43.W
38. 
Wyznacza się akwen ZSZ.38.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°47'17,19"N 14°16'18,76"E
2 53°47'17,28"N 14°16'18,35"E
3 53°47'10,22"N 14°16'52,15"E
4 53°46'56,92"N 14°17'55,86"E
5 53°46'52,00"N 14°18'19,39"E
6 53°46'51,03"N 14°18'24,06"E
7 53°45'43,71"N 14°23'45,45"E
8 53°45'43,18"N 14°23'46,16"E
9 53°45'40,65"N 14°23'49,57"E
10 53°45'38,12"N 14°23'52,97"E
11 53°45'35,59"N 14°23'56,39"E
12 53°45'33,07"N 14°23'59,79"E
13 53°45'31,68"N 14°24'1,66"E
14 53°45'30,55"N 14°24'3,17"E
15 53°45'29,35"N 14°24'4,78"E
16 53°45'29,70"N 14°24'3,16"E
17 53°46'41,15"N 14°18'22,11"E
18 53°46'16,42"N 14°17'7,83"E
19 53°45'21,25"N 14°16'18,91"E
20 53°44'19,84"N 14°16'30,35"E
21 53°43'42,21"N 14°16'58,61"E
22 53°43'35,38"N 14°17'18,67"E
23 53°43'31,50"N 14°17'20,43"E
24 53°43'32,27"N 14°17'19,44"E
25 53°43'35,01"N 14°17'4,97"E
26 53°43'36,42"N 14°16'57,57"E
27 53°43'37,00"N 14°16'54,47"E
28 53°43'37,40"N 14°16'52,38"E
29 53°43'39,07"N 14°16'43,53"E
30 53°43'38,71"N 14°16'43,34"E
31 53°43'43,04"N 14°16'40,09"E
32 53°44'7,81"N 14°16'21,47"E
od punktu 32 do punktu 33 granica przebiega po obowiązującej polskoniemieckiej granicy państwowej
33 53°46'24,37"N 14°16'58,30"E
34 53°46'45,44"N 14°18'1,57"E
35 53°46'47,77"N 14°17'50,41"E
36 53°47'1,07"N 14°16'46,71"E
37 53°47'5,00"N 14°16'27,89"E
Od punktu 37 do punktu 1 granica przebiega po obowiązującej polsko-niemieckiej granicy państwowej
39. 
Wyznacza się akwen ZSZ.39.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°47'5,00"N 14°16'27,89"E
2 53°47'1,07"N 14°16'46,71"E
3 53°46'47,77"N 14°17'50,41"E
4 53°46'45,44"N 14°18'1,57"E
5 53°46'24,37"N 14°16'58,30"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
40. 
Wyznacza się akwen ZSZ.40.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°40'16,35"N 14°28'49,37"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°44'30,28"N 14°18'14,39"E
3 53°44'34,72"N 14°18'16,83"E
4 53°44'36,60"N 14°18'7,09"E
5 53°44'34,89"N 14°18'6,14"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°44'20,16"N 14°17'58,80"E
7 53°44'10,86"N 14°17'59,15"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
8 53°43'29,16"N 14°17'23,45"E
9 53°43'31,50"N 14°17'20,43"E
10 53°43'35,38"N 14°17'18,67"E
11 53°43'42,21"N 14°16'58,61"E
12 53°44'19,84"N 14°16'30,35"E
13 53°45'21,25"N 14°16'18,91"E
14 53°46'16,42"N 14°17'7,83"E
15 53°46'41,15"N 14°18'22,11"E
16 53°45'29,70"N 14°24'3,16"E
17 53°45'29,35"N 14°24'4,78"E
18 53°45'7,60"N 14°24'28,84"E
19 53°45'7,59"N 14°24'28,86"E
20 53°43'0,61"N 14°27'19,53"E
21 53°43'0,60"N 14°27'19,54"E
22 53°42'41,85"N 14°27'49,85"E
23 53°42'40,97"N 14°27'51,03"E
24 53°42'39,70"N 14°27'52,84"E
25 53°42'38,60"N 14°27'54,21"E
26 53°42'38,60"N 14°27'54,22"E
27 53°42'36,02"N 14°27'57,79"E
28 53°42'33,53"N 14°28'1,03"E
29 53°42'33,52"N 14°28'1,03"E
30 53°42'30,94"N 14°28'4,50"E
31 53°42'28,41"N 14°28'7,89"E
32 53°42'25,88"N 14°28'11,29"E
33 53°42'23,35"N 14°28'14,69"E
34 53°42'22,79"N 14°28'15,44"E
35 53°42'16,09"N 14°28'21,91"E
36 53°42'3,19"N 14°28'34,37"E
37 53°41'35,73"N 14°29'0,88"E
38 53°41'7,65"N 14°29'27,98"E
39 53°40'39,57"N 14°29'55,06"E
40 53°40'15,48"N 14°30'18,29"E
41 53°40'28,84"N 14°28'55,05"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy - z wyłączeniem akwenu ZSZ.41 .B
41. 
Wyznacza się akwen ZSZ.41.B o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°45'30,00"N 14°23'30,00"E
2 53°44'24,00"N 14°23'30,00"E
3 53°44'0,00"N 14°22'42,00"E
4 53°44'24,81"N 14°21'56,09"E
5 53°44'36,30"N 14°21'34,85"E
6 53°46'0,00"N 14°19'0,00"E
7 53°46'24,00"N 14°19'0,00"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
42. 
Wyznacza się akwen ZSZ.42.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°46'14,43"N 14°28'46,51"E
2 53°42'58,99"N 14°28'3,42"E
3 53°43'13,71"N 14°27'47,24"E
4 53°43'13,72"N 14°27'47,22"E
5 53°45'20,72"N 14°24'56,55"E
6 53°45'20,73"N 14°24'56,53"E
7 53°45'36,32"N 14°24'31,19"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
43. 
Wyznacza się akwen ZSZ.43.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°45'31,63"N 14°30'54,74"E
2 53°44'26,94"N 14°30'55,49"E
3 53°44'26,66"N 14°29'47,69"E
4 53°44'26,48"N 14°29'6,36"E
5 53°45'31,17"N 14°29'5,57"E
6 53°45'31,45"N 14°30'11,37"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
44. 
Wyznacza się akwen ZSZ.44.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°44'34,89"N 14°18'6,14"E
2 53°44'36,60"N 14°18'7,09"E
3 53°44'34,72"N 14°18'16,83"E
4 53°44'30,28"N 14°18'14,39"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
45. 
Wyznacza się akwen ZSZ.45.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°44'10,86"N 14°17'59,15"E
2 53°44'20,16"N 14°17'58,80"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
46. 
Wyznacza się akwen ZSZ.46.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°44'7,81"N 14°16'21,47"E
2 53°43'43,04"N 14°16'40,09"E
3 53°43'40,88"N 14°16'32,31"E
4 53°43'37,88"N 14°16'28,57"E
5 53°43'31,80"N 14°16'27,16"E
6 53°43'24,91"N 14°16'32,18"E
7 53°43'19,76"N 14°16'40,92"E
8 53°43'16,16"N 14°16'53,17"E
9 53°43'8,16"N 14°17'8,10"E
10 53°43'6,19"N 14°17'33,89"E
11 53°43'4,94"N 14°17'50,26"E
12 53°43'8,46"N 14°17'56,77"E
13 53°42'42,07"N 14°18'25,17"E
14 53°42'0,11"N 14°18'17,55"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
15 53°41'53,50"N 14°16'2,39"E
od punktu 15 do punktu 1 granica przebiega po obowiązującej polsko-niemieckiej granicy państwowej
47. 
Wyznacza się akwen ZSZ.47.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°43'36,65"N 14°16'42,22"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°42'0,11"N 14°18'17,55"E
3 53°42'42,07"N 14°18'25,17"E
4 53°43'8,46"N 14°17'56,77"E
5 53°43'4,94"N 14°17'50,26"E
6 53°43'6,19"N 14°17'33,89"E
7 53°43'8,16"N 14°17'8,10"E
8 53°43'16,16"N 14°16'53,17"E
9 53°43'19,76"N 14°16'40,92"E
10 53°43'24,91"N 14°16'32,18"E
11 53°43'31,80"N 14°16'27,16"E
12 53°43'37,88"N 14°16'28,57"E
13 53°43'40,88"N 14°16'32,31"E
14 53°43'43,04"N 14°16'40,09"E
15 53°43'38,71"N 14°16'43,34"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
48. 
Wyznacza się akwen ZSZ.48.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°43'29,16"N 14°17'23,45"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°43'38,71"N 14°16'43,34"E
3 53°43'39,07"N 14°16'43,53"E
4 53°43'37,40"N 14°16'52,38"E
5 53°43'37,00"N 14°16'54,47"E
6 53°43'36,42"N 14°16'57,57"E
7 53°43'30,75"N 14°17'14,18"E
8 53°43'31,60"N 14°17'15,00"E
9 53°43'35,01"N 14°17'4,97"E
10 53°43'32,27"N 14°17'19,44"E
11 53°43'31,50"N 14°17'20,43"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
49. 
Wyznacza się akwen ZSZ.49.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°43'36,42"N 14°16'57,57"E
2 53°43'35,01"N 14°17'4,97"E
3 53°43'31,60"N 14°17'15,00"E
4 53°43'30,75"N 14°17'14,18"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
50. 
Wyznacza się akwen ZSZ.50.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°43'8,35"N 14°32'49,52"E
2 53°43'9,35"N 14°32'42,04"E
3 53°43'24,81"N 14°32'47,91"E
4 53°43'23,62"N 14°32'56,80"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
51. 
Wyznacza się akwen ZSZ.51.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'56,70"N 14°30'36,39"E
2 53°40'11,49"N 14°30'22,14"E
3 53°40'15,48"N 14°30'18,29"E
4 53°40'39,57"N 14°29'55,06"E
5 53°41'7,65"N 14°29'27,98"E
6 53°41'35,73"N 14°29'0,88"E
7 53°42'3,19"N 14°28'34,37"E
8 53°42'16,09"N 14°28'21,91"E
9 53°42'22,79"N 14°28'15,44"E
10 53°42'20,82"N 14°28'18,08"E
11 53°42'18,29"N 14°28'21,48"E
12 53°42'15,76"N 14°28'24,88"E
13 53°42'13,19"N 14°28'28,33"E
14 53°42'10,71"N 14°28'31,75"E
15 53°42'8,22"N 14°28'35,01"E
16 53°42'5,64"N 14°28'38,46"E
17 53°42'3,12"N 14°28'41,86"E
18 53°42'0,58"N 14°28'45,25"E
19 53°41'58,05"N 14°28'48,65"E
20 53°41'55,52"N 14°28'52,05"E
21 53°41'52,99"N 14°28'55,44"E
22 53°41'50,46"N 14°28'58,84"E
23 53°41'47,90"N 14°29'2,27"E
24 53°41'47,90"N 14°29'2,28"E
25 53°41'45,40"N 14°29'5,70"E
26 53°41'42,91"N 14°29'8,98"E
27 53°41'40,34"N 14°29'12,42"E
28 53°41'37,81"N 14°29'15,81"E
29 53°41'35,28"N 14°29'19,21"E
30 53°41'32,78"N 14°29'22,56"E
31 53°41'12,47"N 14°29'42,16"E
32 53°40'16,31"N 14°30'36,31"E
33 53°39'49,67"N 14°31'1,98"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
34 53°39'46,04"N 14°30'57,53"E
35 53°39'45,96"N 14°30'57,45"E
36 53°39'45,77"N 14°30'57,25"E
37 53°39'45,21"N 14°30'55,70"E
38 53°39'44,91"N 14°30'54,86"E
od punktu 38 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
52. 
Wyznacza się akwen ZSZ.52.O o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°41'54,58"N 14°32'33,37"E
2 53°41'51,63"N 14°32'24,37"E
3 53°42'5,96"N 14°32'10,82"E
4 53°42'8,83"N 14°32'19,73"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
53. 
Wyznacza się akwen ZSZ.53.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°41'38,93"N 14°32'38,63"E
2 53°41'38,36"N 14°32'36,92"E
3 53°41'50,48"N 14°32'25,46"E
4 53°41'53,18"N 14°32'33,59"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
54. 
Wyznacza się akwen ZSZ.54.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'49,67"N 14°31'1,98"E
2 53°40'16,31"N 14°30'36,31"E
3 53°41'12,47"N 14°29'42,16"E
4 53°41'32,78"N 14°29'22,56"E
5 53°41'30,22"N 14°29'26,00"E
6 53°41'27,69"N 14°29'29,39"E
7 53°41'25,16"N 14°29'32,78"E
8 53°41'22,61"N 14°29'36,21"E
9 53°41'20,09"N 14°29'39,63"E
10 53°41'17,59"N 14°29'42,93"E
11 53°41'15,04"N 14°29'46,36"E
12 53°41'12,51"N 14°29'49,75"E
13 53°41'9,98"N 14°29'53,15"E
14 53°41'7,45"N 14°29'56,54"E
15 53°41'4,92"N 14°29'59,93"E
16 53°41'2,39"N 14°30'3,33"E
17 53°40'59,86"N 14°30'6,72"E
18 53°40'57,31"N 14°30'10,13"E
19 53°40'54,78"N 14°30'13,56"E
20 53°40'52,28"N 14°30'16,88"E
21 53°40'49,73"N 14°30'20,29"E
22 53°40'47,20"N 14°30'23,68"E
23 53°40'44,67"N 14°30'27,08"E
24 53°40'42,14"N 14°30'30,47"E
25 53°40'39,61"N 14°30'33,86"E
26 53°40'37,08"N 14°30'37,25"E
27 53°40'34,55"N 14°30'40,64"E
28 53°40'32,02"N 14°30'44,04"E
29 53°40'29,50"N 14°30'47,42"E
30 53°40'27,03"N 14°30'50,64"E
31 53°40'24,50"N 14°30'53,96"E
32 53°40'21,82"N 14°30'57,46"E
33 53°40'19,22"N 14°31'1,18"E
34 53°40'15,53"N 14°31'6,13"E
35 53°40'14,27"N 14°31'7,82"E
36 53°40'13,00"N 14°31'9,51"E
37 53°40'4,15"N 14°31'21,37"E
38 53°40'2,89"N 14°31'23,05"E
39 53°40'1,61"N 14°31'24,76"E
40 53°39'59,11"N 14°31'28,12"E
41 53°39'56,57"N 14°31'31,51"E
42 53°39'54,04"N 14°31'34,90"E
43 53°39'51,50"N 14°31'38,29"E
44 53°39'48,98"N 14°31'41,67"E
45 53°39'47,54"N 14°31'43,59"E
46 53°39'46,43"N 14°31'45,09"E
47 53°39'43,90"N 14°31'48,47"E
48 53°39'41,37"N 14°31'51,86"E
49 53°39'38,82"N 14°31'55,26"E
50 53°39'36,30"N 14°31'58,64"E
51 53°39'33,77"N 14°32'2,03"E
52 53°39'31,23"N 14°32'5,42"E
53 53°39'28,70"N 14°32'8,80"E
54 53°39'26,17"N 14°32'12,19"E
55 53°39'23,64"N 14°32'15,58"E
56 53°39'21,10"N 14°32'18,97"E
57 53°39'19,62"N 14°32'20,95"E
58 53°39'34,31"N 14°31'40,10"E
59 53°39'38,65"N 14°31'28,03"E
od punktu 59 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
55. 
Wyznacza się akwen ZSZ.55.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°40'16,35"N 14°28'49,37"E
2 53°40'28,84"N 14°28'55,05"E
3 53°40'15,48"N 14°30'18,29"E
4 53°40'11,49"N 14°30'22,14"E
5 53°39'56,70"N 14°30'36,39"E
od punktu 5 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
56. 
Wyznacza się akwen ZSZ.56.W o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°40'35,30"N 14°31'48,30"E
2 53°40'36,33"N 14°31'46,68"E
3 53°40'43,99"N 14°32'1,65"E
4 53°40'26,53"N 14°32'40,18"E
5 53°40'23,02"N 14°32'39,48"E
6 53°40'9,71"N 14°32'0,46"E
7 53°40'14,47"N 14°31'47,69"E
8 53°40'15,94"N 14°31'49,25"E
od punktu 8 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
57. 
Wyznacza się akwen ZSZ.57.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'43,13"N 14°34'6,58"E
2 53°39'58,61"N 14°33'48,56"E
od punktu 2 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
58. 
Wyznacza się akwen ZSZ.58.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'38,65"N 14°31'28,03"E
2 53°39'34,31"N 14°31'40,10"E
3 53°39'19,62"N 14°32'20,95"E
4 53°39'18,57"N 14°32'22,35"E
5 53°39'16,04"N 14°32'25,74"E
6 53°39'13,50"N 14°32'29,13"E
7 53°39'10,97"N 14°32'32,52"E
8 53°39'8,44"N 14°32'35,90"E
9 53°39'5,91"N 14°32'39,29"E
10 53°39'3,38"N 14°32'42,68"E
11 53°39'0,84"N 14°32'46,06"E
12 53°38'57,77"N 14°32'50,17"E
13 53°38'58,21"N 14°32'48,95"E
14 53°39'9,26"N 14°32'18,25"E
15 53°39'26,95"N 14°31'29,03"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
16 53°39'33,49"N 14°31'23,17"E
17 53°39'33,79"N 14°31'23,35"E
18 53°39'35,00"N 14°31'24,05"E
19 53°39'35,14"N 14°31'24,13"E
20 53°39'35,30"N 14°31'24,22"E
od punktu 20 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
59. 
Wyznacza się akwen ZSZ.59.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'26,95"N 14°31'29,03"E
2 53°39'9,26"N 14°32'18,25"E
3 53°38'58,21"N 14°32'48,95"E
4 53°38'57,77"N 14°32'50,17"E
5 53°38'55,78"N 14°32'52,84"E
6 53°38'53,25"N 14°32'56,22"E
7 53°38'50,72"N 14°32'59,60"E
8 53°38'48,17"N 14°33'3,00"E
9 53°38'45,64"N 14°33'6,39"E
10 53°38'43,12"N 14°33'9,77"E
11 53°38'40,58"N 14°33'13,15"E
12 53°38'38,05"N 14°33'16,54"E
13 53°38'35,52"N 14°33'19,92"E
14 53°38'32,98"N 14°33'23,31"E
15 53°38'30,45"N 14°33'26,69"E
16 53°38'27,92"N 14°33'30,08"E
17 53°38'25,39"N 14°33'33,46"E
18 53°38'22,84"N 14°33'36,85"E
19 53°38'20,32"N 14°33'40,24"E
20 53°38'17,81"N 14°33'43,59"E
21 53°38'17,05"N 14°33'44,59"E
22 53°38'16,18"N 14°33'45,74"E
23 53°38'15,30"N 14°33'46,95"E
24 53°38'14,42"N 14°33'48,19"E
25 53°38'13,56"N 14°33'49,43"E
26 53°38'12,73"N 14°33'50,66"E
27 53°38'11,92"N 14°33'51,88"E
28 53°38'11,14"N 14°33'53,07"E
29 53°38'10,37"N 14°33'54,23"E
30 53°38'9,62"N 14°33'55,36"E
31 53°38'8,88"N 14°33'56,46"E
32 53°38'8,15"N 14°33'57,51"E
33 53°38'7,42"N 14°33'58,53"E
34 53°38'6,67"N 14°33'59,55"E
35 53°38'5,88"N 14°34'0,61"E
36 53°38'5,05"N 14°34'1,72"E
37 53°38'4,21"N 14°34'2,84"E
38 53°38'3,39"N 14°34'3,95"E
39 53°38'2,58"N 14°34'5,04"E
40 53°38'1,77"N 14°34'6,12"E
41 53°38'0,96"N 14°34'7,21"E
42 53°38'0,15"N 14°34'8,28"E
43 53°37'59,35"N 14°34'9,33"E
44 53°37'58,54"N 14°34'10,42"E
45 53°37'57,68"N 14°34'11,57"E
46 53°37'56,75"N 14°34'12,82"E
47 53°37'55,84"N 14°34'14,04"E
48 53°37'55,08"N 14°34'15,04"E
49 53°37'54,55"N 14°34'15,71"E
50 53°37'54,01"N 14°34'16,34"E
51 53°37'53,32"N 14°34'17,12"E
52 53°37'52,52"N 14°34'18,00"E
53 53°37'51,65"N 14°34'18,95"E
54 53°37'50,71"N 14°34'19,96"E
55 53°37'49,75"N 14°34'21,00"E
56 53°37'48,78"N 14°34'22,06"E
57 53°37'47,80"N 14°34'23,14"E
58 53°37'46,82"N 14°34'24,26"E
59 53°37'46,82"N 14°34'24,27"E
60 53°37'45,89"N 14°34'25,40"E
61 53°37'45,07"N 14°34'26,41"E
62 53°37'44,31"N 14°34'27,30"E
63 53°37'43,56"N 14°34'28,16"E
64 53°37'42,76"N 14°34'29,03"E
65 53°37'41,93"N 14°34'29,91"E
66 53°37'41,10"N 14°34'30,77"E
67 53°37'40,28"N 14°34'31,60"E
68 53°37'39,47"N 14°34'32,39"E
69 53°37'38,65"N 14°34'33,15"E
70 53°37'37,83"N 14°34'33,89"E
71 53°37'37,00"N 14°34'34,61"E
72 53°37'36,15"N 14°34'35,30"E
73 53°37'35,30"N 14°34'35,98"E
74 53°37'34,43"N 14°34'36,64"E
75 53°37'33,56"N 14°34'37,28"E
76 53°37'32,69"N 14°34'37,89"E
77 53°37'31,82"N 14°34'38,47"E
78 53°37'30,92"N 14°34'39,04"E
79 53°37'30,00"N 14°34'39,61"E
80 53°37'29,08"N 14°34'40,16"E
81 53°37'28,19"N 14°34'40,67"E
82 53°37'27,28"N 14°34'41,16"E
83 53°37'26,37"N 14°34'41,63"E
84 53°37'25,50"N 14°34'42,05"E
85 53°37'24,67"N 14°34'42,41"E
86 53°37'23,82"N 14°34'42,74"E
87 53°37'22,81"N 14°34'43,08"E
88 53°37'21,66"N 14°34'43,51"E
89 53°37'21,65"N 14°34'43,51"E
90 53°37'20,46"N 14°34'44,01"E
91 53°37'19,33"N 14°34'44,54"E
92 53°37'18,27"N 14°34'45,06"E
93 53°37'17,27"N 14°34'45,56"E
94 53°37'16,33"N 14°34'46,02"E
95 53°37'15,45"N 14°34'46,42"E
96 53°37'14,64"N 14°34'46,76"E
97 53°37'13,83"N 14°34'47,04"E
98 53°37'12,88"N 14°34'47,31"E
99 53°37'11,73"N 14°34'47,66"E
100 53°37'10,58"N 14°34'48,07"E
101 53°37'9,53"N 14°34'48,47"E
102 53°37'8,54"N 14°34'48,83"E
103 53°37'7,55"N 14°34'49,18"E
104 53°37'6,52"N 14°34'49,54"E
105 53°37'5,47"N 14°34'49,92"E
106 53°37'4,45"N 14°34'50,29"E
107 53°37'3,50"N 14°34'50,63"E
108 53°37'2,59"N 14°34'50,93"E
109 53°37'1,68"N 14°34'51,19"E
110 53°37'0,71"N 14°34'51,45"E
111 53°36'59,70"N 14°34'51,70"E
112 53°36'58,63"N 14°34'51,97"E
113 53°36'57,52"N 14°34'52,27"E
114 53°36'56,36"N 14°34'52,61"E
115 53°36'56,36"N 14°34'52,62"E
116 53°36'55,22"N 14°34'53,00"E
117 53°36'54,12"N 14°34'53,40"E
118 53°36'53,11"N 14°34'53,78"E
119 53°36'49,98"N 14°34'54,89"E
120 53°36'46,82"N 14°34'56,02"E
121 53°36'43,65"N 14°34'57,14"E
122 53°36'40,49"N 14°34'58,27"E
123 53°36'37,33"N 14°34'59,40"E
124 53°36'34,16"N 14°35'0,52"E
125 53°36'31,01"N 14°35'1,65"E
126 53°36'29,43"N 14°35'2,21"E
127 53°36'27,78"N 14°35'2,80"E
128 53°36'26,26"N 14°35'3,34"E
129 53°36'24,68"N 14°35'3,90"E
130 53°36'23,10"N 14°35'4,46"E
131 53°36'22,18"N 14°35'4,79"E
132 53°36'22,41"N 14°34'59,30"E
133 53°36'23,37"N 14°34'35,82"E
134 53°36'24,17"N 14°34'16,52"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
135 53°37'38,55"N 14°33'11,60"E
136 53°37'38,80"N 14°33'11,54"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
137 53°38'35,61"N 14°32'36,69"E
138 53°38'35,97"N 14°32'36,40"E
od punktu 138 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
60. 
Wyznacza się akwen ZSZ.60.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°39'3,86"N 14°36'38,02"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°38'59,03"N 14°37'8,60"E
3 53°38'58,98"N 14°37'8,64"E
4 53°38'58,79"N 14°37'8,77"E
5 53°38'57,81"N 14°37'4,74"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
6 53°38'57,77"N 14°37'4,58"E
7 53°38'57,15"N 14°37'2,06"E
8 53°38'57,16"N 14°37'2,06"E
9 53°38'58,65"N 14°37'1,03"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
61. 
Wyznacza się akwen ZSZ.61.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°38'54,08"N 14°37'12,16"E
2 53°38'58,79"N 14°37'8,77"E
3 53°38'58,98"N 14°37'8,64"E
4 53°38'59,03"N 14°37'8,60"E
od punktu 4 do punktu 1 granica przebiega zgodnie z linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
62. 
Wyznacza się akwen ZSZ.62.T o funkcji podstawowej transport. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°38'57,77"N 14°37'4,58"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°38'57,81"N 14°37'4,74"E
3 53°38'58,79"N 14°37'8,77"E
4 53°38'54,08"N 14°37'12,16"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
5 53°38'50,39"N 14°37'17,34"E
6 53°38'49,61"N 14°37'14,14"E
7 53°38'21,23"N 14°35'18,07"E
8 53°37'33,36"N 14°35'9,33"E
9 53°37'34,44"N 14°35'8,75"E
10 53°37'35,83"N 14°35'7,95"E
11 53°37'37,20"N 14°35'7,14"E
12 53°37'38,55"N 14°35'6,31"E
13 53°37'39,95"N 14°35'5,44"E
14 53°37'41,44"N 14°35'4,44"E
15 53°37'42,97"N 14°35'3,28"E
16 53°37'44,41"N 14°35'2,05"E
17 53°37'44,42"N 14°35'2,05"E
18 53°37'45,74"N 14°35'0,85"E
19 53°37'47,00"N 14°34'59,67"E
20 53°37'48,27"N 14°34'58,47"E
21 53°37'49,55"N 14°34'57,22"E
22 53°37'50,68"N 14°34'56,08"E
23 53°38'17,03"N 14°35'0,88"E
24 53°38'9,57"N 14°34'30,41"E
25 53°38'9,72"N 14°34'30,20"E
26 53°38'10,80"N 14°34'28,76"E
27 53°38'11,87"N 14°34'27,32"E
28 53°38'12,94"N 14°34'25,90"E
29 53°38'14,01"N 14°34'24,49"E
30 53°38'15,08"N 14°34'23,09"E
31 53°38'16,21"N 14°34'21,63"E
32 53°38'17,41"N 14°34'20,02"E
33 53°38'17,49"N 14°34'19,90"E
34 53°38'29,11"N 14°35'7,37"E
35 53°38'57,15"N 14°37'2,06"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
63. 
Wyznacza się akwen ZSZ.63.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°38'33,45"N 14°37'11,68"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°37'49,56"N 14°37'3,98"E
3 53°37'49,02"N 14°37'4,21"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°36'20,50"N 14°35'45,24"E
5 53°36'20,99"N 14°35'33,58"E
6 53°36'21,77"N 14°35'33,30"E
7 53°36'23,35"N 14°35'32,74"E
8 53°36'24,93"N 14°35'32,17"E
9 53°36'26,51"N 14°35'31,61"E
10 53°36'28,10"N 14°35'31,05"E
11 53°36'29,68"N 14°35'30,48"E
12 53°36'31,20"N 14°35'29,94"E
13 53°36'32,85"N 14°35'29,36"E
14 53°36'34,42"N 14°35'28,80"E
15 53°36'37,58"N 14°35'27,67"E
16 53°36'40,74"N 14°35'26,55"E
17 53°36'43,91"N 14°35'25,42"E
18 53°36'47,07"N 14°35'24,29"E
19 53°36'50,24"N 14°35'23,17"E
20 53°36'53,40"N 14°35'22,04"E
21 53°36'56,57"N 14°35'20,91"E
22 53°36'59,72"N 14°35'19,79"E
23 53°37'0,96"N 14°35'19,36"E
24 53°37'2,10"N 14°35'19,02"E
25 53°37'3,30"N 14°35'18,75"E
26 53°37'4,59"N 14°35'18,49"E
27 53°37'5,98"N 14°35'18,23"E
28 53°37'7,45"N 14°35'17,94"E
29 53°37'8,99"N 14°35'17,58"E
30 53°37'10,52"N 14°35'17,13"E
31 53°37'12,00"N 14°35'16,65"E
32 53°37'12,35"N 14°35'16,53"E
33 53°37'13,40"N 14°35'16,16"E
34 53°37'14,74"N 14°35'15,68"E
35 53°37'16,02"N 14°35'15,24"E
36 53°37'17,25"N 14°35'14,86"E
37 53°37'18,47"N 14°35'14,53"E
38 53°37'19,75"N 14°35'14,24"E
39 53°37'21,11"N 14°35'13,94"E
40 53°37'22,55"N 14°35'13,62"E
41 53°37'24,07"N 14°35'13,24"E
42 53°37'25,64"N 14°35'12,76"E
43 53°37'25,74"N 14°35'12,73"E
44 53°37'27,20"N 14°35'12,19"E
45 53°37'28,68"N 14°35'11,58"E
46 53°37'30,12"N 14°35'10,94"E
47 53°37'31,57"N 14°35'10,26"E
48 53°37'33,02"N 14°35'9,52"E
49 53°37'33,36"N 14°35'9,33"E
50 53°38'21,23"N 14°35'18,07"E
51 53°38'49,61"N 14°37'14,14"E
52 53°38'44,36"N 14°37'17,77"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
64. 
Wyznacza się akwen ZSZ.64.S o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°38'50,39"N 14°37'17,34"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°38'33,32"N 14°37'17,07"E
3 53°38'32,84"N 14°37'16,35"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 53°38'33,45"N 14°37'11,68"E
5 53°38'44,36"N 14°37'17,77"E
6 53°38'49,61"N 14°37'14,14"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
65. 
Wyznacza się akwen ZSZ.65.R o funkcji podstawowej rybołówstwo. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°38'9,57"N 14°34'30,41"E
2 53°38'17,03"N 14°35'0,88"E
3 53°37'50,68"N 14°34'56,08"E
4 53°37'50,82"N 14°34'55,93"E
5 53°37'52,08"N 14°34'54,61"E
6 53°37'53,36"N 14°34'53,23"E
7 53°37'53,36"N 14°34'53,22"E
8 53°37'54,65"N 14°34'51,74"E
9 53°37'55,88"N 14°34'50,24"E
10 53°37'56,98"N 14°34'48,86"E
11 53°37'58,23"N 14°34'47,35"E
12 53°37'58,23"N 14°34'47,34"E
13 53°37'59,63"N 14°34'45,41"E
14 53°37'59,64"N 14°34'45,40"E
15 53°38'0,92"N 14°34'43,36"E
16 53°38'2,01"N 14°34'41,46"E
17 53°38'2,95"N 14°34'39,78"E
18 53°38'3,77"N 14°34'38,37"E
19 53°38'4,51"N 14°34'37,22"E
20 53°38'5,39"N 14°34'36,01"E
21 53°38'6,46"N 14°34'34,59"E
22 53°38'7,55"N 14°34'33,12"E
23 53°38'8,64"N 14°34'31,66"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy
66. 
Wyznacza się akwen ZSZ.66.Ip o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani. Ustala się wykaz współrzędnych charakterystycznych punktów załamania granic obszaru określającego zasięg przestrzenny tego akwenu, podanych w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h:
Nr punktu Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna
1 53°49'42,54"N 14°35'48,61"E
dalej przebieg po granicy wyznaczonej linią brzegu, o której mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
2 53°49'41,92"N 14°36'4,01"E
3 53°49'40,52"N 14°36'5,20"E
4 53°49'39,58"N 14°36'5,99"E
5 53°49'36,90"N 14°36'8,26"E
6 53°49'36,28"N 14°36'5,80"E
7 53°49'38,98"N 14°35'59,12"E
8 53°49'39,33"N 14°35'48,71"E
dalej przebieg do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis granicy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PRZEZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJE O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW W POSTACI KART AKWENÓW

grafika

Załącznik

UZASADNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW

Ustalając szczegółowe rozstrzygnięcia do poszczególnych akwenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej "planem", uwzględniono w szczególności:

1) ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029);

2) ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796);

3) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm. 1 );

4) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025), zwane dalej "rozporządzeniem";

5) uchwałę nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252);

6) uchwałę nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku);

7) uchwałę nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku" (M.P. poz. 1016).

Rozstrzygnięcia szczegółowe dotyczące poszczególnych akwenów opracowano w formie kart akwenów, których wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie szczegółowego rozpoznania terenu i analizy złożonych wniosków, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 3 i 6 lit. a oraz § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, dokonano podziału obszaru opracowania na akweny o następujących funkcjach podstawowych:

1) transport o oznaczeniu literowym T;

2) ochrona środowiska i przyrody o oznaczeniu literowym O;

3) obronność i bezpieczeństwo państwa o oznaczeniu literowym B;

4) sztuczne wyspy i konstrukcje o oznaczeniu literowym W;

5) turystyka, sport i rekreacja o oznaczeniu literowym S;

6) funkcjonowanie portu lub przystani o oznaczeniu literowym Ip;

7) rybołówstwo o oznaczeniu literowym R.

Podczas wydzielania poszczególnych akwenów na rysunku planu i nadawaniu im funkcji w pierwszej kolejności kierowano się zasadą honorowania funkcji, które nie mogą mieć miejsca poza konkretnymi obszarami morskimi i są specyficzne dla tych obszarów (obszary przeznaczone pod transport, ochronę przyrody, funkcjonowanie portu lub przystani, wojsko czy lokalizacja inwestycji, które mają już wydane ważne pozwolenia).

Na podstawie szczegółowego rozpoznania terenu i analizy złożonych wniosków, dokonano podziału obszaru objętego planem na 66 akwenów o następujących funkcjach podstawowych:

1) T - transport - 8;

2) O - ochrona środowiska i przyrody - 9;

3) B - obronność i bezpieczeństwo państwa - 1;

4) W - sztuczne wyspy i konstrukcje - 4;

5) S - turystyka, sport i rekreacja -22;

6) Ip - funkcjonowanie portu lub przystani - 7;

7) R - rybołówstwo - 15.

Nie wydzielono akwenów z funkcją podstawową akwakultura, infrastruktura techniczna, dziedzictwo kulturowe, badania naukowe, poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż i ochrona brzegu morskich wód wewnętrznych. Funkcje te wskazano jako dopuszczalne z ograniczeniami wskazanymi w kartach poszczególnych akwenów, w zależności od istniejących uwarunkowań lub potrzeb rozwojowych w ramach poszczególnych akwenów.

Akwakultura została dopuszczona jedynie w tych akwenach o funkcji podstawowej rybołówstwo, gdzie istnieją niezbędne warunki do hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków, i gdzie funkcja ta nie pozostaje w konflikcie z innymi sposobami użytkowania akwenu. Przy czym należy wspomnieć, że wszelkie działania związane z akwakulturą winny być podporządkowane wytycznym polityki Rady Europy (rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 36, Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 104 z 01.04.2022, str. 51), która za cel obrała sobie uniknięcie zmian w ekosystemach, zapobieganie negatywnym biologicznym interakcjom z populacjami miejscowymi, w tym zmianom genetycznym, oraz ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków niedocelowych i ich szkodliwego oddziaływania na siedliska przyrodnicze. Czyli wprowadzenie akwakultury nie może skutkować utratą siedlisk oraz pogorszeniem warunków troficznych wynikających z wprowadzeniem takiej funkcji.

Wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń zostało dopuszczone w akwenach jako dopełnienie innych funkcji, takich jak ochrona środowiska i przyrody, funkcjonowanie portu lub przystani, turystyka, transport, sport i rekreacja, obronność i bezpieczeństwo państwa czy rybołówstwo.

Ustalając zasady realizacji funkcji dopuszczalnej infrastruktura techniczna, jako podstawową zasadę przyjęto oszczędne korzystanie z przestrzeni - zakaz układania sieci infrastruktury technicznej w sposób rozproszony. Elementy liniowe należy układać w sposób możliwie równoległy do siebie, z zachowaniem minimalnych buforów bezpieczeństwa, wskazanych w warunkach technicznych. Ponadto, dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi po torach wodnych, wskazano wymóg ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół powstałych elementów infrastrukturalnych, w której będzie obowiązywać zakaz kotwiczenia (z wyjątkiem kotwiczenia awaryjnego oraz kotwiczenia związanego z pracami instalacyjnymi i serwisowymi).

Ochronę dziedzictwa kulturowego zapewniają przepisy wskazujące na wymóg uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków oraz odpowiednich przepisów wykonawczych w tym zakresie. Dotyczą one zwłaszcza obiektów podwodnego dziedzictwo kulturowego, jakim są wraki statków o wartości archeologicznej.

Wśród głównych ograniczeń dla realizacji funkcji dopuszczalnej związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż oraz wydobywaniem kopalin ze złóż w obszarze koncesyjnym "Wolin" wskazano zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów. Wydobywanie węglowodorów jest ograniczone do elementów liniowych infrastruktury technicznej wyprowadzających węglowodory na ląd, jak np. rurociagi. Zastosowany zakaz podyktowany był szczególnymi uwarunkowaniami Zalewu Szczecińskiego i jego otoczenia. Zalew jest akwenem zamkniętym, zatem w przypadku wydostania się ropy do wód akwenu, doszłoby do wystąpienia katastrofy ekologicznej o znacznym zasięgu - negatywny wpływ na stan zasobów przyrodniczych (florę i faunę) zarówno w wodzie, jak i na lądzie, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. W przypadku rozlewu w rejonie toru wodnego Świnoujście - Szczecin, działania polegające na neutralizacji zanieczyszczeń wymagałyby wyłączenia funkcji transportowej toru wodnego na dłuższy czas.

Zakazując w Rozstrzygnięciach szczegółowych lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do wydobycia węglowodorów kierowano się "zasadą przezorności". W przypadku prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności na obszary Natura 2000, polega ona na tym, że nierozwiane, racjonalne wątpliwości zawsze interpretuje się "na korzyść środowiska". Jeżeli nie da się ustalić, czy negatywne oddziaływanie wystąpi, czy też nie, zakłada się, że wystąpi. Na płaszczyźnie ocen środowiskowych praktycznym wymiarem zastosowania zasady przezorności powinno być odmowa wyrażenia zgody na realizację działań, których skutki są niepewne, niejasne, wątpliwe lub ryzykowne. Kierując się tą zasadą wątpliwość, czy dane negatywne oddziaływanie należy uznać za znaczące, czy nieznaczące, rozstrzygnąć należy na korzyść środowiska przyjmując, że będzie ono znaczące, natomiast wątpliwość, czy dane działania pogorszą integralność obszaru Natura 2000, czy nie odniosą takiego skutku - przyjmując, że pogorszą integralność, itd. Zasada wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia. Podsumowując, oceniono że istnieją przesłanki środowiskowe zakazujące lokalizowanie takich konstrukcji.

Dodatkowo należy podkreślić, że ideą Rozstrzygnięć szczegółowych był nacisk na walory przyrodnicze i turystyczne wykorzystanie Zalewu Szczecińskiego. Nadzalewowe gminy w dużej mierze swój rozwój opierają na rozwoju działalności turystycznej i rybołówstwie (platformy mogłyby ograniczać miejsca połowu). Ze względu na istniejące unikatowe walory krajobrazowe jest konieczne ich zachowanie i ochrona.

Na obszarze planu nie wyznaczono akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej ze względu na przepisy Ustawy, zgodnie z którymi na morskich wodach wewnętrznych zakazuje się wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych. Pozostałych instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej na obszarze opracowania nie przewiduje się.

Badania naukowe (N) zostały wskazane jako funkcja dopuszczalna na wszystkich akwenach. Wśród ograniczeń w ich wykonywaniu, ustalenia planu wskazują na następujące zakazy ich prowadzenia:

1) w sposób naruszający system ochrony brzegu;

2) w sposób zakłócający lęg ptaków lub oddziaływujący na brzeg i inne miejsca akwenu, gdzie odbywa się lęg ptaków;

3) w sposób naruszający elementy liniowe infrastruktury technicznej;

4) w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi.

Na obszarze objętym planem, podstawowym kierunkiem rozwoju jest transport, dla którego wyznaczono następujące akweny o funkcji podstawowej T:

1) akwen ZSZ.3.T, zapewniający obsługę i rozwój portów morskich w Wapnicy, Lubinie i Wolinie;

2) akwen ZSZ.16.T, zapewniający obsługę i rozwój przystani morskiej w Świnoujściu - Karsiborze oraz morskiego portu rybackiego w Przytorze. W granicach tego akwenu znalazły się ponadto niewielkie fragmenty obszaru, które nie pełnią żadnych szczególnych funkcji - fragmenty starej Świny z jej odnogami;

3) akwen ZSZ.31.T, zapewniający bezpieczną żeglugę na polskich obszarach morskich z i do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej;

4) akwen ZSZ.38.T, ZSZ.49.T zapewniający bezpieczną żeglugę pomiędzy polskimi a niemieckimi portami (Meklemburgia Pomorze-Przednie) oraz obsługę i rozwój portu morskiego w Nowym Warpnie;

5) akwen ZSZ.51.T i ZSZ.58.T zapewniający obsługę i rozwój portu morskiego w Trzebieży;

6) akwen ZSZ.62.T, zapewniający obsługę i rozwój portu morskiego w Stepnicy.

Akweny o tej funkcji podstawowej transport wyznaczono w oparciu o przebieg istniejących torów wodnych i kotwicowisk wraz ze strefami buforowymi, w których nie można wykonywać rybołówstwa komercyjnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi wyznaczono podakweny obejmujące akweny ochrony wizury znaków nawigacyjnych. Stanowią je akwen ZSZ.39.R oraz podakweny: 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 20.2, 20.3, 21.1, 31.1, 37.1, 37.3, 37.6, 38.1, 38.2, 48.1, 51.1, 62.1, 62.2, 63.1, 63.2, 65.1, 65.2 i 66.1. W podakwenach tych obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i świateł mogących przysłaniać znaki nawigacyjne od strony lądu oraz utrudniać widzialność i rozpoznawalność ww. znaków.

Akweny te zostały wyznaczone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1143 i 1679);

2) zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3487, z 2019 r. poz. 5262, z 2021 r. poz. 1076, z 2022 r. poz. 4559 oraz z 2023 r. poz. 1815);

3) zarządzenia nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w

sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy, Wolinie, Dźwirzynie, Kołobrzegu, Darłowie oraz w przystaniach morskich w Karsiborze, Międzyzdrojach, Niechorzu, Rewalu, Łunowie, Ustroniu Morskim, Unieściu, Chłopach, Dąbkach i Jarosławcu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6105, z 2022 r. poz. 4560 oraz z 2023 r. poz. 1814);

4) zarządzenia nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r.

Przepisów Portowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2932 oraz z 2023 r. poz. 2321).

Zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami używanie narzędzi połowowych dla celów komercyjnych jest dozwolone m.in. w odległości 200 m od granic toru wodnego Świnoujście- Szczecin oraz w odległości nie mniejszej niż 150 m od osi pozostałych torów wodnych lub granic kotwicowisk. Wymienione odległości zostały przyjęte jako strefy ochronne toru wodnego.

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania dostępności od strony wody do istniejących i projektowanych portów i przystani, większych pomostów itp. dopuszczono wyznaczenie torów podejściowych na akwenach ZSZ.4.O, ZSZ.9.S, ZSZ.14.S, ZSZ.18.R, ZSZ.19.S, ZSZ.20.R, ZSZ.24.R, ZSZ.26.R, ZSZ.37.R, ZSZ.40.R przy uwzględnieniu ograniczeń polegających na:

1) utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu;

2) uwzględnieniu bezpieczeństwa żeglugi.

Zakłada się, że realizacja torów podejściowych będzie w gestii różnych podmiotów nie wykluczając samorządów lokalnych oraz prywatnych inwestorów.

W dalszej kolejności wyznaczone zostały akweny o funkcji podstawowej funkcjonowanie portu lub przystani (Ip). Granice ww. akwenów są zbieżne z granicami portów morskich od strony wody, określonymi rozporządzeniami ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i granicami przystani morskich, określonymi zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wydzielenie tych akwenów miało na celu zapewnienie przestrzeni do realizacji priorytetowych kierunków Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), tj. rozwoju portów morskich, konkurencyjnego transportu morskiego oraz poprawy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi. Funkcjonowanie portu lub przystani to akweny: ZSZ.10.Ip - morski port rybacki w Przytorze, ZSZ.13.Ip - morski port rybacki w Wapnicy, ZSZ.15.Ip - morski port rybacki w Lubinie, ZSZ.29.Ip - przystań morska w Świnoujściu-Karsiborze, ZSZ.48.Ip - port morski w Nowym Warpnie, ZSZ.61.Ip - port morski w Stepnicy, ZSZ.66.Ip - przystań morska w Wolinie.

W akwenach Ip dopuszcza się budowę nowych elementów infrastruktury portowej i turystycznej, przy uwzględnieniu ochrony istniejących już umocnień brzegu, sztucznych wysp i konstrukcji oraz innych budowli hydrotechnicznych. Akweny ZSZ.13.Ip, ZSZ.15.Ip, ZSZ.48.Ip i ZSZ.61.Ip zostały wyznaczone po granicach istniejących akwatoriów portów morskich, natomiast akweny ZSZ.10.Ip i ZSZ.29.Ip, ZSZ.66.Ip po graniach przystani morskich.

Na podstawie przepisów dotyczących połowu ryb, akweny Ip, stanowiące porty morskie, są wyłączone na stałe z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, toteż dla akwenów tych nie dopuszczono wykonywania funkcji rybołówstwo. Z kolei dla akwenów, stanowiących przystanie morskie, funkcja rybołówstwo została wskazana jako funkcja dopuszczalna.

Część akwenu ZSZ.10.Ip znajduje się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej "WPN", co na etapie realizacji inwestycji związanych z funkcją podstawową i funkcjami dopuszczalnymi skutkować może dodatkowymi ograniczeniami, wymogami wynikającymi z obowiązku uzgodnienia zamiaru inwestycyjnego z dyrektorem WPN. Dodatkowym ograniczeniem w realizacji inwestycji, występującym w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, jest siedlisko 1330 - solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w tym ptaków.

Wśród głównych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu akwenów Ip wskazano na:

1) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury portowej oraz prowadzenia prac związanych z rozbudową i przebudową infrastruktury portowej do sposobów nie powodujących naruszenia stateczności budowli hydrotechnicznych;

2) ograniczenia w budowie nowych elementów infrastruktury turystycznej, takich jak: pomosty, mola, pirsy, slipy do miejsc nie naruszających stateczności budowli hydrotechnicznych.

W akwenach Ip wprowadzono zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej, utrudniających dostęp do nabrzeży oraz w sposób zagrażający bezpieczeństwu żeglugi. Ze względu na specyfikę portu w Przytorze, którego południowa część jest zlokalizowana w granicach WPN, wydzielono podakwen 10.1, w którym obowiązuje:

1) zakaz kotwiczenia w odległości mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów trzcinowych;

2) zakaz dobijania do brzegu;

3) w strefie mniejszej niż 20,0 m od granicy szuwarów trzcinowych obowiązuje maksymalna prędkość 10 węzłów;

Takie same zakazy zostały ustalone na częściach akwenów o funkcji podstawowej transport, które są zlokalizowane w granicach WPN (podakweny 3.1 i 16.1).

Dodatkowo funkcję Ip dopuszczono w akwenach o funkcji S, gdzie istnieją przesłanki lub uwarunkowania do powstania przystani morskich (ZSZ.7.S, ZSZ.14.S, ZSZ.19.S, ZSZ.27.S, ZSZ.28.S, ZSZ.32.S, ZSZ.34.S, ZSZ.47.S, ZSZ.54.S, ZSZ.55.S, ZSZ.60.S i ZSZ.64.S).

W celu uniknięcia konfliktów użytkowania akwenu z funkcją rybołówstwo, Rozstrzygnięcia szczegółowe wprowadzają dodatkowo okresowe ograniczenia w ruchu jednostek pływających w miejscach tarlisk ryb (ZSZ.39.R i ZSZ.47.S).

Główną zasadą wyznaczania akwenów o podstawowej funkcji ochrony środowiska i przyrody było przyjęcie granic obszarowych form ochrony przyrody, ustalonych w innych aktach prawnych. Przykładem jest obszar WPN, którego granice wyznaczyły akweny o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody. Funkcją tą objęta została również część jeziora Wicko Małe, na którym jest ustanowiony stały obszar ochronny z zakazem wykonywania rybołówstwa (ZSZ.5.O).

Funkcja podstawowa ochrona środowiska i przyrody to przede wszystkim teren WPN (ZSZ.1.O, ZSZ.4.O, ZSZ.5.O, ZSZ.12.O, ZSZ.17.O, ZSZ.21.O, ZSZ.23.O, ZSZ.25.O). Na obszarze WPN obowiązują zakazy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) odnoszące się do parków narodowych. Do czasu ustanowienia planu ochrony dla WPN na obszarze obowiązuje zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań ochronnych dla WPN. Mimo, że akweny o funkcji O w całości są objęte WPN, to plan, zgodnie z tym zarządzeniem, wskazuje funkcje dopuszczalne, które mogą być realizowane pod pewnymi warunkami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego przy nadrzędnym wymogu jego ochrony.

Dla akwenu ZSZ.4.O wprowadzono ustalenia zapewniające dostęp do przystani żeglarskiej w Łunowie (Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych przy ZSM w Świnoujściu) oraz zachowanie istniejącego dostępu do morskiego portu rybackiego w Przytorze. Jednak wszelka działalność inwestycyjna oraz korzystanie z tego akwenu musi być podporządkowana i uzgodniona z dyrektorem WPN. Na obszarze ZSZ.4.O wskazano obszar szczególnie cenny przyrodniczo na podstawie waloryzacji przyrodniczej gminy Międzyzdroje oraz informacji będących w posiadaniu WPN, a także wynikających z obserwacji i przeprowadzanych badań przyrodniczych.

Akwen ZSZ.52.O wyznaczono zgodnie z granicami rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki", obejmującymi część wodną rezerwatu. Ze względu na obowiązujące na akwenie zakazy wynikające z ustawy o ochronie przyrody w zakresie rezerwatów przyrody, dla akwenu tego został ustalony zakaz wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń innych niż związane z ochroną środowiska.

Na obszarze akwenów o funkcji podstawowej O obowiązują ograniczenia dla realizacji inwestycji np. w infrastrukturę turystyczną z uwagi na zachowanie naturalnych warunków brzegu (trzcinowiska), miejsca lęgów ptaków, miejsca tarlisk ryb itp.

Również stałymi, niezmiennymi w planie, są granice akwenu o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa (ZSZ.41.B). Granice akwenu zostały wyznaczone po granicach istniejącego poligonu Marynarki Wojennej (P-41). Ze względu na specyfikę funkcji akwenu na jego obszarze zasadne było przede wszystkim wprowadzenie zakazu lokalizacji sztucznych wysp i konstrukcji mogących zakłócić obserwację techniczną i wzrokową oraz łączność radiową na obszarze poligonu oraz mogących zagrozić bezpieczeństwu. Ze względu na to, że poligon jest miejscem odbywania ćwiczeń wojskowych, zasadne było wprowadzenie na akwenie czasowego zakazu uprawiania rybołówstwa i żeglugi.

Wyznaczając granice akwenów o funkcji podstawowej sztuczne wyspy i konstrukcje oznaczone symbolem W, posługiwano się ważnymi pozwoleniami lokalizacyjnymi. W dokumentach tych wskazane były zasięgi przestrzenne planowanych inwestycji związanych z rozbudową istniejących wysp refulacyjnych oraz budową nowych. Sztuczne wyspy i konstrukcje wyznaczono jako powiększenie istniejących już składowisk urobku z pogłębiania pole refulacyjne "D" (ZSZ.35.W) i wyspa refulacyjna Chełminek (ZSZ.56.W) oraz jako zatwierdzone w ramach odrębnych procedur miejsca składowania urobku w ramach inwestycji "pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" (akweny oznaczone symbolami ZSZ.36.W i ZSZ.43.W).

Na podstawie istniejących uwarunkowań, tj. istniejącego zagospodarowania linii brzegowej i wód Zalewu Szczecińskiego oraz złożonych do planu wniosków, wyznaczono w dalszej kolejności akweny o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja o symbolu S. Akweny te starano się jednak wyznaczyć w sposób niepowodujący konfliktów z rybołówstwem, które na obszarze wód Zalewu Szczecińskiego zajmuje szczególne miejsce.

Funkcja podstawowa turystyka, sport i rekreacja została podzielona na trzy grupy akwenów oznaczonych symbolem S. Akweny wyznaczono na podstawie istniejącego wykorzystania akwenu, uwarunkowań przyrodniczych strefy brzegowej oraz jej sąsiedztwa, a także na podstawie złożonych wniosków, uwzględniając wyposażenie nabrzeży w infrastrukturę techniczną oraz dostępność z lądu.

Pierwsza grupa to akweny ZSZ.2.S, ZSZ.9.S, ZSZ.11.S, ZSZ.19.S, ZSZ.30.S, ZSZ.44.S, ZSZ.45.S oraz podakweny 27.2, 27.4, gdzie z uwagi na uwarunkowania środowiska (np. sąsiedztwo WPN oraz jego otulinę lub cenne obszary przybrzeżne dla rozrodu gatunków chronionych wskazanych np. w waloryzacji województwa zachodniopomorskiego) zakazano lokalizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej takich jak domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych. Wskazane zakazy wynikają z istnienia w strefie brzegowej ww. akwenów bardzo dobrze rozwiniętej strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej. Roślinność ta stanowi miejsca tarła i podchowu wielu gatunków ryb. Mimo to akweny te są obecnie wykorzystywane również jako miejsca lokalnej turystyki, w związku z tym obie te funkcje mogą być realizowane bez uciążliwości dla środowiska. O traktowaniu niektórych z tych miejsc jako obszaru gromadnego rozrodu ryb świadczy ich zaklasyfikowanie jako okresowych obrębów ochronnych.

Przykładowo w akwenach ZSZ.44.S i ZSZ.45.S, mimo że funkcją podstawową jest turystyka, sport i rekreacja, znajdują się doskonałe warunki tarliskowe dla ryb. Okresowo (od 5 maja do 5 czerwca) akweny te są wyłączone z rybołówstwa i w związku z tym, aby nie zakłócać tarła ryb, a jednocześnie umożliwić wykorzystanie turystyczne tych akwenów, podjęto decyzję o restrykcyjnych zakazach, mimo że podstawową ich funkcją jest funkcja S. W pozostałych akwenach, mimo że nie wyznaczono w nich miejsc ochronnych dla gromadnego rozrodu ryb, znaczna szerokość pasa trzcinowisk wskazuje na możliwość odbywania tu tarła ryb. Zwłaszcza, że w pasie o szerokości 50 m od roślinności twardej lub brzegu obowiązuje rybaków w terminie od 5 maja do 5 czerwca zakaz połowów. Wynika to z faktu, że w tych miejscach może odbywać się tarło ryb i podchów narybku. Miejsca te są również wykorzystywane przez turystykę wodną i w celu ochrony tego pasa wprowadzono obostrzenia dotyczące zmian antropogenicznych (m.in. zakaz budowy infrastruktury turystycznej).

Wprowadzone zakazy w realizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej wynikają także z istniejących uwarunkowań na lądzie:

1) bezpośrednio przy akwenie ZSZ.2.S wzdłuż linii brzegu występuje wąski pas lądu, nad którym przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN 110kV;

2) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów ZSZ.9.S i ZSZ.11.S stwierdzono obecność siedlisk 1330 - solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w tym ptaków;

3) tereny w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenów 19.1, 19.2 i 19.3 (akwen ZSZ.19.S) są niezagospodarowane, a linia brzegowa jest nieprzekształcona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowiska Uznamskie" oraz rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie", a także proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Świdny Las I, II", licznie płaty chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska dla gatunków chronionych, w tym strefy ochrony wyznaczone dla bielika;

4) w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu ZSZ.30.S stwierdzono siedliska chronionych gatunków, zwłaszcza ptaków;

5) w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenów 14.1, 14.2 i 14.3, w południowej strefie brzegu, stwierdzono obecność siedlisk przyrodniczych 1230 (klify wybrzeża Bałtyku) i 91F0 (łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe) oraz stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt; ponadto w granicach akwenu jest zlokalizowane proponowane stanowisko dokumentacyjne - Klif nadzalewowy w Lubinie;

6) teren w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenów 27.2 i 27.4 jest niezagospodarowany i znajduje się w granicach proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Klif nad Zalewem Szczecińskim"; stwierdzono tu siedliska przyrodnicze 1330 (solniska nadmorskie) i 1230 (klify na wybrzeżu Bałtyku) oraz stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt;

7) w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenu 28.1 stwierdzono siedlisko przyrodnicze 1330 (solniska nadmorskie) oraz gatunki chronione; ponadto obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie został zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Półwysep Bielawki z Półwyspem Mielinek";

8) w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenu 32.1 oraz w jego granicach występują siedliska chronionych gatunków, zwłaszcza ptaków.

Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie ww. akwenów są niezagospodarowane w strefie brzegowej.

Na ww. akwenach, mimo wskazanych zakazów oraz ograniczeń, dopuszcza się uprawianie turystyki wodnej, sportów wodnych i rekreacji, w szczególności udostępnienie akwenów przybrzeżnych na kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, dla potrzeb żeglarstwa i żeglarstwa deskowego, w tym imprez sportowych oraz żeglugi sezonowej turystycznej, ale ogranicza się budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej do lokalizacji niestałych miejsc postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych.

Mogą występować ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych (np. występowanie solnisk nadmorskich oraz stanowisk chronionych gatunków zwierząt). Informacje o występowaniu gatunków chronionych pozyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, od dyrekcji WPN oraz z opracowań przyrodniczych ("Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego", waloryzacje przyrodnicze gmin obszaru opracowania). Wszelkie dodatkowe ograniczenia w realizacji inwestycji zostały określone w części 12 Rozstrzygnięć szczegółowych każdego z akwenów.

Druga grupa akwenów (ZSZ.33.S, ZSZ.50.S, ZSZ.53.S, ZSZ.57.S) to akweny, gdzie z uwagi na uwarunkowania środowiska zakazuje się lokalizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej takich jak domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, a dopuszcza się uprawianie turystyki wodnej, sportów wodnych i rekreacji, w szczególności udostępnienie akwenów przybrzeżnych na kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, dla potrzeb żeglarstwa i żeglarstwa deskowego, w tym imprez sportowych oraz żeglugi sezonowej turystycznej. W akwenach tych ograniczono budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej do lokalizacji mola, pomostów, pirsów, slipów i stałych miejsc postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych. Przy czym mogą występować ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych (np. występowanie solnisk nadmorskich oraz stanowisk chronionych gatunków zwierząt). Wprowadzone ograniczenia dla akwenu ZSZ.33.S wynikają z uwarunkowań przyrodniczych - akwen sąsiaduje z WPN; w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu oraz w jego granicach występują siedliska chronionych gatunków, zwłaszcza ptaków, natomiast w południowej części akwenu wyznaczono obszar zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznej "Szuwar nad Zatoką Skoszewską". W sąsiedztwie pozostałych akwenów występują inne elementy turystyczne, jak np. plaża w Czarnocinie (w sąsiedztwie akwenu ZSZ.50.S) czy przystanie żeglarskie: w Kopicach (akwen ZSZ.53.S) i Gąsierzynie (ZSZ.57.S).

Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie ww. akwenów są niezagospodarowane w strefie brzegowej. Informacje o występowaniu gatunków chronionych pozyskano od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, z "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" oraz waloryzacji przyrodniczych gmin.

Trzecia grupa akwenów (ZSZ.7.S, ZSZ.14.S, ZSZ.19.S, ZSZ.27.S - podakweny 27.1 i 27.3, ZSZ.28.S, ZSZ.32.S, ZSZ.34.S, ZSZ.47.S, ZSZ.54.S, ZSZ.55.S, ZSZ.60.S i ZSZ.64.S) to akweny, gdzie dopuszcza się realizację portów i przystani oraz budowę nowych elementów infrastruktury turystycznej takich jak domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, jednak przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych z uwagi na położenie akwenów w obszarze Natura 2000. Podobne ograniczenia dotyczą tworzenia kąpielisk - ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych. Na ww. akwenach wprowadzono zakazy we fragmentach wskazanych jako podakweny. Ograniczenia i zakazy te dotyczą realizacji niektórych inwestycji wymienionych w katalogu, zapisanych w poszczególnych funkcjach czy to podstawowych, czy dopuszczalnych. Zakazy te wynikają z uwarunkowań środowiskowych, w tym występowania gatunków chronionych czy zachowaniu naturalnej linii brzegowej sąsiedztwa obszarów chronionych na lądzie (podakweny: 14.1, 14.2, 14.3, 27.2, 27.4, 28.1, 32.1 i 47.1).

Informacje o ograniczeniach i zakazach oparto na informacjach pozyskanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, z "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" oraz od organów odpowiadających za połowy i ochronę ryb. Ze względu na wyznaczony wąski akwen ZSZ.27.S przy jednoczesnym intensywnym wykorzystywaniu go przez rybaków, w karcie akwenu wprowadzono zakaz prowadzenia połowów w sposób utrudniający wejście/wyjście jednostek pływających do/z przystani lub portu. Z analizy istniejącego zagospodarowania oraz liczby złożonych wniosków wynikało, że na obszarze opracowania istnieje duża presja na turystyczno-rekreacyjne użytkowanie wód Zalewu Szczecińskiego. Turystyka wodna została dopuszczona z ograniczeniami na całym obszarze objętym planem. Ponadto funkcja ta, zgodnie z ustaleniami planu, powinna być wykonywana w sposób niezakłócający innych funkcji dopuszczalnych w danym akwenie. Aby ograniczyć presję tej formy użytkowania na środowisko przyrodnicze ograniczono jej wykonywanie (tworzenie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli) do miejsc występowania na lądzie istniejącej sieci komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Ograniczono przy tym realizację portów i przystani oraz budowę nowych elementów infrastruktury turystycznej (domy na wodzie, przystanki tramwaju wodnego, tarasy widokowe, pirsy, slipy, pomosty, a w szczególności stałe miejsca postoju jednostek pływających) do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu.

Specyficznym miejscem na obszarze planu, które wymagało wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w wykonywaniu funkcji turystyka, sport i rekreacja, są akweny o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody, objęte granicami WPN. W tym przypadku konieczne było wprowadzenie dodatkowych rygorów na wyznaczonym obszarze szczególnie cennym WPN (podakwen 4.1) w postaci zakazu używania jednostek pływających, z wyłączeniem służb państwowych

W wyniku wyznaczenia ww. akwenów, po przeanalizowaniu zasadności lokalizacji i wielkości akwenów turystyczno-sportowych, wyznaczone zostały akweny o funkcji podstawowej rybołówstwo oznaczonej symbolem R. Akweny te uwzględniają lokalizację żaków, stałe i czasowe tarliska ryb oraz miejsca wykonywania rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego.

W części akwenów, na których znajdują się tarliska i miejsca podchowu narybku ryb komercyjnych, wprowadzono dodatkowe ograniczenia realizacji funkcji, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo na akwenach ZSZ.18.R, ZSZ.19.S, ZSZ.20.R, ZSZ.22.R, ZSZ.24.R, ZSZ.26.R, ZSZ.37.R, ZSZ.39.R, ZSZ.40.R, ZSZ.42.R, ZSZ.59.R, ZSZ.63.R i ZSZ.65.R wprowadzono okresowe ograniczenia połowów ryb w miejscach gromadnego ich tarła i migracji.

Rybołówstwo jako funkcja podstawowa została ustalono jako funkcja wiodąca na obszarze planu. Funkcją tą wypełniono obszar, na którym nie określono funkcji turystyka, sport i rekreacja, sztuczne wyspy, ochrona środowiska i przyrody, transport, obronność i bezpieczeństwo państwa oraz funkcjonowanie portu lub przystani.

Akweny R to akweny stale wykorzystywane dla połowu ryb z dopuszczeniem wykorzystania i lokalizacji inwestycji związanych z badaniami naukowymi, infrastrukturą techniczną, ochroną brzegu morskich wód wewnętrznych, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, sztucznymi wyspami i konstrukcjami, transportem oraz turystyką, sportem i rekreacją, na którym mogą występować ograniczenia wynikające z dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska i przyrody.

Z uwagi na rozległość akwenów oraz graniczenie z naturalną linią brzegową ograniczono możliwości przekształcenia linii brzegowej do niezbędnego minimum, tj. w celu zachowania istniejącej infrastruktury pomostowej lub realizacji inwestycji uwarunkowanej bezpośrednim sąsiedztwem na lądzie, w tym np. realizacją pomostów czy kąpielisk.

Pierwszą grupę akwenów o funkcji podstawowej rybołówstwo tworzą akweny, w których dopuszczono realizację elementów infrastruktury turystycznej takich jak pomosty, pirsy, slipy i stałe miejsca postoju jednostek turystycznych do miejsc spełniających wymogi utrzymania właściwego stanu systemu ochrony brzegu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych oraz wskazano na ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych. Są to akweny: ZSZ.24.R, ZSZ.26.R, ZSZ.37.R, ZSZ.59.R oraz ZSZ.63.R. Akweny te są obecnie wykorzystywane na cele turystyczne i rekreacyjne, głównie żeglarstwo.

Drugą kategorią akwenów o funkcji podstawowej rybołówstwo są akweny, gdzie z uwagi na uwarunkowania środowiska, w tym zachowanie naturalnej linii brzegowej, zakazuje się lokalizacji nowych elementów infrastruktury turystycznej takich jak tarasy widokowe, mola, pomosty, pirsy, slipy, stałe miejsca postoju jednostek turystycznych, a dopuszcza się uprawianie turystyki wodnej, sportów wodnych i rekreacji, w szczególności udostępnienie akwenów przybrzeżnych na kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, dla potrzeb żeglarstwa i żeglarstwa deskowego, w tym imprez sportowych oraz żeglugi sezonowej turystycznej, ale ogranicza się budowę i utrzymanie infrastruktury turystycznej do lokalizacji niestałych miejsc postoju jednostek turystycznych. Przy czym mogą występować ograniczenia w tworzeniu kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli do miejsc niezagrażających bezpieczeństwu życia ludzi, z uwzględnieniem istniejących na lądzie uwarunkowań sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań przyrodniczych. Są to akweny ZSZ.6.R, ZSZ.8.R, ZSZ.18.R, ZSZ.20.R, ZSZ.22.R, ZSZ.40.R i ZSZ.46.R oraz podakwen 26.1 w akwenie ZSZ.26.R. Wprowadzone na nich zakazy i ograniczenia wynikały z następujących uwarunkowań przyrodniczych:

1) akwen ZSZ.6.R - bezpośrednie sąsiedztwo terenu od strony lądu jest niezagospodarowane. Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono tu siedlisko 1330 - solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków w tym ptaków;

2) akwen ZSZ.8.R - bezpośrednie sąsiedztwo terenu od strony lądu jest niezagospodarowane. Według "Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" stwierdzono tu siedlisko 1330 - solniska nadmorskie oraz liczne stanowiska chronionych gatunków, w tym ptaków;

3) akwen ZSZ.18.R - w akwenie są zlokalizowane tarliska i miejsca podchowu narybku ryb; akwen jest cenny pod względem przyrodniczym - częściowo w granicach akwenu wyznaczono obszar zaproponowany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Półwysep Bielawki z Półwyspem Mielinek", a w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu występują proponowany rezerwat przyrody "Karsiborska Kępa" oraz siedliska przyrodnicze solniska nadmorskie - 1330, a także stanowiska gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną;

4) akwen ZSZ.20.R - tereny w bezpośrednim sąsiedztwie są niezagospodarowane, a linia brzegowa nieprzekształcona. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Torfowiska Uznamskie" oraz rezerwat przyrody "Karsiborskie Paprocie", a także proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Świdny Las I, II", licznie płaty chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedliska dla gatunków chronionych, w tym strefy ochrony wyznaczone dla bielika;

5) akwen ZSZ.22.R - akwen sąsiaduje z wyznaczonym wzdłuż brzegu akwenem o funkcji podstawowej turystyka, sport i rekreacja oraz akwenem ochrona środowiska i przyrody (obszar WPN);

6) podakwen 26.1 - teren w bezpośrednim sąsiedztwie podakwenu jest niezagospodarowany, zlokalizowany w granicach proponowanego zespołu przyrodniczokrajobrazowego "Klif nad Zalewem Szczecińskim". Stwierdzono tu siedliska przyrodnicze 1330 - solniska nadmorskie, 1230 - klify na wybrzeżu Bałtyku oraz stanowiska gatunków chronionych roślin i zwierząt;

7) akwen ZSZ.40.R - w akwenie występują proponowane użytki ekologiczne "Miroszewskie Estuarium" (podakwen 40.2) oraz "Nowowarpieńskie Wody" wyznaczone w celu ochrony zagrożonych gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych, a także wyznaczony został proponowany zespół przyrodniczo-krajobrazowego "Trzebieradzki Las" (podakwen 40.3);

8) akwen ZSZ.46.R - podakwen 46.1 obejmuje proponowany użytek ekologiczny "Karcznieńskie Ploso" wyznaczony w celu ochrony fragmentu ekosystemu wodnego Jeziora Nowowarpieńskiego oraz zagrożonych gatunków ryb i migrujących ptaków wodnych.

Dodatkowo dla akwenu ZSZ.18.R ustalony został zakaz przekształcania linii brzegu, w tym lokalizacji pomostów, ze względu na fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu występuje proponowany rezerwat przyrody "Karsiborska Kępa" oraz siedliska przyrodnicze solniska nadmorskie - 1330, a także stanowiska gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Akweny ZSZ.39.R i ZSZ.42.R, ZSZ.65.R są przypadkami szczególnymi z uwagi na brak styku z linią brzegową, dlatego funkcja turystyczna oznacza tylko korzystanie z akwenu, a nie budowę infrastruktury turystycznej.

Niektóre akweny predestynują wybrane części Zalewu Szczecińskiego do pełnienia dodatkowej funkcji jaką jest akwakultura, zwłaszcza że w ostatniej dekadzie na wodach niemieckiej części Zalewu są realizowane projekty pilotażowe dotyczące akwakultury (m.in. Stybel i in. 2009, Stybel i in. 2014). W związku z tym na akwenach ZSZ.20.R, ZSZ.24.R, ZSZ.26.R, ZSZ.37.R, ZSZ.40.R i ZSZ.42.R dopuszczono wykonywanie funkcji akwakultura. Ograniczono jednak jej wykonywanie do akwenów znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 500,0 m od stałych miejsc połowów żakami, poligonów wojskowych, obszarów wyznaczonych do połowu niewodami, torów wodnych tarlisk ryb oraz pod warunkiem hodowli rodzimych organizmów wodnych i racicznicy zmiennej.

Wyboru wskazanych akwenów dokonano ze względu na:

1) brak kolizji z dominującymi funkcjami akwenu. Akwakultura, ze względu na uciążliwość dla środowiska (m.in. przez nadmierną produkcją biogenów przez dostarczanie ich w paszach dla hodowanych ryb) (m.in. Prądzyńska 2004, Schulz 2013) oraz zajmowany na stałe obszar, nie została dopuszczona na obszarach z dominującą funkcją transport, ochrona środowiska i przyrody, obronność i bezpieczeństwo państwa oraz turystyka, sport i rekreacja, a jedynie na akwenach, gdzie dominującą funkcją jest rybołówstwo. Miejsca dozwolone dla akwakultury zostały wyznaczone poza stałymi miejscami połowów żakami (dane Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego), aby nie ograniczać miejsc od lat wykorzystywanych w rybołówstwie zalewowym;

2) korzystne cechy hydrologiczne - głównie głębokość wody. Miejsca dozwolone do prowadzenia akwakultury wyznaczono w tych częściach akwenów, gdzie głębokość wody wynosi co najmniej 3,0-4,0 m (Wawrzyniak i Dudko 2016, Zommer 2016), co umożliwi swobodny przepływ wody pomiędzy sadzami (klatkami do produkcji organizmów wodnych) i dnem akwenu (swobodny przepływ i wynoszenie niespożytej paszy i ekskrementów);

3) miejsca dla akwakultury wyznaczono również poza obszarami gromadnego rozrodu ryb (poza stałymi i okresowymi obrębami ochronnymi), aby przyszłe inwestycje związane z akwakulturą nie miały wpływu na te cenne miejsca, poza obszarem obecnie istniejącego poligonu, a także istniejących i planowanych wysp refulacyjnych (dane Urzędu Morskiego w Szczecinie).

Należy przy tym podkreślić, że w wyznaczonych miejscach dopuszczono chów i hodowlę wyłącznie gatunków rodzimych lub racicznicę zmienną przy ograniczonej produkcji niewpływającej negatywnie na jakość wód. Związane jest to z możliwością ucieczki hodowanych ryb, czasami gatunków obcego pochodzenia, które po przedostaniu się do wód otwartych mogą założyć populację.

Ponadto plan wprowadza ograniczenia w wykonywaniu funkcji rybołówstwa. Na obszarze WPN prowadzenie połowów zostało ograniczone do obszarów udostępnionych na ten cel, znajdujących się poza torem wodnym.

Na obszarze planu jest planowana realizacja przedsięwzięcia związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin - poszerzenie i pogłębienie toru do 12,5 m. Z tego powodu w kartach akwenów ZSZ.20.R, ZSZ.24.R, ZSZ.37.R, ZSZ.40.R, ZSZ.42.R, ZSZ.59.R, ZSZ.63.R i ZSZ.65.R, ustalone zostały ograniczenia w realizacji funkcji w miejscach lokalizowania tymczasowej infrastruktury technicznej, na potrzeby przeprowadzenia prac związanych z rozbudową i utrzymaniem toru wodnego Świnoujście - Szczecin.

Obszar objęty planem jest położony w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Zalew Szczeciński" (PLB320009). Ze względu na działania ochronne, wskazane w projekcie planu ochrony dla ww. obszaru, w granicach planu wyznaczono akweny i podakweny na potrzeby ochrony kluczowych miejsc odpoczynku, rozrodu, żerowania i pierzenia ptaków wodno-błotnych oraz ochrony miejsc odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych i zimujących objętych ochroną w ramach obszaru Natura 2000 "Zalew Szczeciński". Są nimi:

1) akweny: ZSZ.27.S, ZSZ.32.S, ZSZ.34.S, ZSZ.44.S, ZSZ.45.S, ZSZ.50.S i ZSZ.53.S;

2) podakweny: 20.1, 20.3, 20.4, 24.2, 24.3, 24.4, 26.1, 26.2, 33.2, 33.3, 33.4, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 40.1, 46.1 i 47.1.

Akwenami, które ze względu na wysokie wartości przyrodnicze wymagały wprowadzenia szczególnych zasad ich ochrony, są akweny o funkcji podstawowej ochrona środowiska i przyrody oznaczone symbolem O. Dla akwenów tych istotne było wprowadzenie przepisów, które zagwarantują zachowanie ich w niepogorszonym stanie, a nawet przyczynią się do ich poprawy. Szczególne znaczenie ma tu przepis o ograniczeniu realizacji inwestycji do takich, które nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na tarło i podchów narybku ryb komercyjnych (akwen ZSZ.21.O).

Położenie akwenów w granicach WPN (akweny ZSZ.4.O, ZSZ.21.O i ZSZ.23.O) wymagało wprowadzenia dodatkowych warunków korzystania, tj. zakazu tworzenia kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli poza miejscami uzgodnionymi z Dyrektorem WPN oraz ograniczeń w wykonywaniu połowów do obszarów udostępnionych na ten cel przez Dyrektora WPN. Na akwenie ZSZ.4.O został wskazany obszar szczególnie cenny w granicach WPN, dla ochrony którego ustalono zakaz używania jednostek pływających (z zakazu zostały wyłączone służby państwowe i mundurowe). Występowanie w granicach akwenów O tarlisk ryb wymagało dodatkowo wprowadzenia okresowych ograniczeń w ruchu jednostek pływających.

Istniejące uwarunkowania poszczególnych akwenów i obszarów do nich przyległych, wymagały zastosowania podejścia zrównoważonego. Przykładem jest tu akwen ZSZ.4.O, który wymagał pogodzenia ochrony WPN i rozwoju istniejącej przystani żeglarskiej w Łunowie (przystań Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych przy Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu). Efektem tego było umożliwienie realizacji prac związanych z udrożnieniem i umocnieniem kanału wejściowego do przystani pod warunkiem wykonania tych prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla systemu ochrony brzegu.

Dla ochrony krajobrazu WPN wyznaczona została strefa ochrony krajobrazu WPN. Obejmuje ona akwen ZSZ.22.R oraz podakweny: 14.3 (akwen ZSZ.14.S), 24.1 i 24.2 (akwen ZSZ.24.R), 26.1 (akwen ZSZ.26.R) oraz 27.1 i 27.2 (akwen ZSZ.27.S). W strefie tej obowiązują ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości wykraczającej ponad powierzchnię średniego stanu wody. Zasięg tej strefy został wypracowany na spotkaniach roboczych z przedstawicielami WPN.

Innym szczególnym przepisem Rozstrzygnięć szczegółowych, odnoszącym się do WPN, jest przepis dotyczący podakwenu 18.1 (w akwenie ZSZ.18.R). Ze względu na jego położenie w granicach otuliny WPN ustalone zostały dla niego ograniczenia wynikające z zarządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zadań ochronnych dla WPN z możliwością połowu ryb.

Ważną funkcją dla zapewnienia odpowiedniej drożności torów wodnych oraz utrzymania funkcji turystyka, sport i rekreacja jest utrzymanie, powiększenie oraz projektowanie sztucznych wysp, na których jest odkładany urobek z pogłębiania. Plan przewiduje cztery takie akweny oznaczone symbolem W (sztuczne wyspy i konstrukcje). Dwa akweny oznaczone symbolami ZSZ.35.W i ZSZ.56.W służą przede wszystkim do utrzymania drożności istniejących torów wodnych, a dwa pozostałe - ZSZ.36.W i ZSZ.43.W - stanowią nowe przedsięwzięcia związane z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Jest to zadanie priorytetowe dla funkcjonowania gospodarki morskiej w tej części kraju. Sztuczne wyspy i konstrukcje wyznaczono jako powiększenie istniejących już składowisk urobku z pogłębiania w akwenach ZSZ.35.W (pole refulacyjne "D") i ZSZ.56.W (wyspa refulacyjna Chełminek) oraz zatwierdzono w ramach procedur odrębnych miejsca składowania urobku w ramach inwestycji "pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m" w akwenach ZSZ.36.W i ZSZ.43.W.

W ramach inwentaryzacji zrealizowanej na potrzeby opracowania projektu planu zebrano informacje, które przedstawiono na poniższych rysunkach.

RYSUNEK UWARUNKOWAŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RYSUNEK PLANU STANOWIĄCY CZĘŚĆ GRAFICZNĄ PLANU

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2621

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego.
Data aktu: 21/11/2023
Data ogłoszenia: 04/12/2023
Data wejścia w życie: 19/12/2023