Warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Dane niezbędne do dokonania płatności udostępniane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", są przekazywane na wniosek Agencji przez podmioty prowadzące rejestry i ewidencje, o których mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony przez Agencję o 30 dni na wniosek podmiotu prowadzącego rejestr lub ewidencję.
§  2. 
Dane niezbędne do dokonania płatności są udostępniane w postaci elektronicznej w formacie, w którym są prowadzone rejestr lub ewidencja, uzgodnionym z Agencją.
§  3. 
Formę przekazania udostępnianych danych niezbędnych do dokonania płatności określa Agencja we wniosku o udostępnienie danych.
§  3a. 
1. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, udostępnia z urzędu Agencji, według stanu na dzień 31 maja danego roku, dane dotyczące gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zawarte w rejestrach lub ewidencjach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, obejmujące:
1)
identyfikator działki ewidencyjnej zawarty w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
2)
dane podmiotu, który ma tytuł prawny do gruntu położonego na działce ewidencyjnej, o której mowa w pkt 1, na podstawie stosunku prawnego łączącego ten podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa:
a)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz:
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) - w przypadku osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie,
kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
b)
nazwę, siedzibę, adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c)
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
d)
rodzaj stosunku prawnego łączącego podmiot z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, stanowiącego tytuł prawny do tych gruntów,
e)
datę nawiązania stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d, i okres, na jaki został nawiązany,
f)
oznaczenie identyfikujące dokument stwierdzający nawiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w lit. d.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  3b.  2
1. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 1 września danego roku, udostępnia z urzędu Agencji wykaz rolników wpisanych do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, o którym mowa w art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), będących producentami konopi włóknistych, zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:
1)
imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)
informacje zawarte w krajowym rejestrze urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) dla działki ewidencyjnej obejmujące: nazwę województwa, powiatu i gminy, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numer działki ewidencyjnej, na której w danym roku jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, z podaniem odmiany konopi włóknistych i powierzchni tej uprawy.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  4. 
Udostępniane dane niezbędne do dokonania płatności są zabezpieczane przed dostępem osób nieupoważnionych lub zewnętrzną zmianą ich zawartości.
§  4a. 
1. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 2023 r., udostępni z urzędu Agencji wykaz rolników, którzy w dniu 31 grudnia 2018 r. byli wpisani do rejestru producentów surowca tytoniowego, o którym mowa w art. 40ha ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502), zawierający w odniesieniu do każdego z tych rolników następujące dane:
1)
imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres, NIP lub REGON, jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer PESEL, a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)
informację, czy zawarto w 2017 r. i w 2018 r. umowę lub umowy zbycia surowca tytoniowego;
3)
datę zawarcia umowy lub umów, o których mowa w pkt 2;
4)
masę surowca tytoniowego:
a)
objętego każdą z umów, o których mowa w pkt 2,
b)
dostarczonego nabywcy na podstawie każdej z umów, o których mowa w pkt 2, zawartych w 2018 r.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udostępniane z podziałem na grupy odmian tytoniu i lata zbioru.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3 .
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).
2 § 3b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.479) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 stycznia 2004 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2618 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki oraz tryb udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Data aktu: 21/01/2004
Data ogłoszenia: 01/12/2023
Data wejścia w życie: 07/02/2004