Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 listopada 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, 978, 1477 i 1955) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych" w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":
a)
po poz. 00.542 dodaje się poz. 00.551 i 00.552 w brzmieniu:
00.551 Wszczepienie rejestratora zdarzeń (ILR)
00.552 Usunięcie rejestratora zdarzeń (ILR)
b)
po poz. 35.99 dodaje się poz. 35.991 i 35.992 w brzmieniu:
35.991 Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka
35.992 Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa
c)
po poz. 37.82 dodaje się poz. 37.821 i 37.822 w brzmieniu:
37.821 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej
37.822 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej z możliwością sterowania aktywnością przedsionków
d)
po poz. 37.893 dodaje się poz. 37.894 w brzmieniu:
37.894 Usunięcie bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej
2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń":
a)
w lp. 55 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:

"35.991 Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka Przezskórna naprawa zastawki mitralnej",

b)
dodaje się Ip. 64-66 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

64 37.821 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej

37.822 Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej z możliwością sterowania aktywnością przedsionków

37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego

37.894 Usunięcie bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej

A. Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia
Wymagania formalne 1) pracownia zabiegowa:

a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

b) pracownia hemodynamiki, lub

c) pracownia elektrofizjologii, lub

d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa;

2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) z co najmniej czterema stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego w lokalizacji albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii;

3) blok operacyjny (całodobowa gotowość) w lokalizacji;

4) oddział kardiochirurgii w lokalizacji;

5) poradnia kardiologiczna w lokalizacji lub dostępie.

Kryteria włączenia Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 18. rok życia:

1) z następującymi rozpoznaniami chorobowymi ICD-10:

a) 144.0 - Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia,

b) 144.1 - Blok przedsionkowo-komorowy drogiego stopnia,

c) 144.2 - Blok przedsionkowo-komorowy zupełny,

d) 144.3 - Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe,

e) 144.7 - Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony,

f) 145.8 - Inne określone zaburzenia przewodnictwa,

g) 149.5 - Zespół chorej zatoki,

h) 149.8 - Inne określone zaburzenia rytmu serca oraz

2) ze wskazaniem do stałej stymulacji serca i współwystępującymi dodatkowymi czynnikami, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego zabiegu lub zwiększają ryzyko powikłań:

a) brak lub utrudniony dostęp żylny lub konieczność zachowania go na potrzeby innych procedur terapeutycznych,

b) obecność cewników permanentnych lub portów naczyniowych,

c) przebycie zabiegu naprawczego zastawki trójdzielnej,

d) stan po usunięciu elektrod i systemu stymulującego spowodowany wystąpieniem infekcji układu lub uszkodzeniem elementów układu,

e) narażenie na infekcję związane z prowadzonymi jednocześnie dializami, chemioterapią, radioterapią czy immunoterapią oraz deficytami odporności,

f) choroby infekcyjne skóry, twardzina, niegojące się rany, przetoki skórne,

g) inne przewlekłe infekcje, w tym kości,

h) deficyt intelektualny grożący uszkodzeniem loży układu tradycyjnego,

i) brak możliwości lub utrudniona możliwość leczenia innych schorzeń, w tym nowotworów.

Kryteria wyłączenia Świadczenie nie jest udzielane świadczeniobiorcom z:

1) mechaniczną zastawką trójdzielną;

2) olbrzymią otyłością uniemożliwiającą komunikację telemetryczną z implantowanym urządzeniem na odległość <12,5 cm.

Personel 1) w trakcie zabiegu:

a) 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, w tym co najmniej:

- 1 ekspert lub operator posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub certyfikat European Heart Rhythm Association, lub certyfikat umiejętności zawodowej - elektroterápia kardiologiczna (kod umiejętności zawodowej 014), lub równoważny certyfikat potwierdzony przez konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii,

- 1 lekarz posiadający ukończone szkolenie przeprowadzone przez producenta systemu do stymulacji jednojamowej lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem,

b) pielęgniarka posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w asystowaniu przy zabiegach implantacji urządzeń wszczepialnych,

c) technik elektroradiolog;

2) OINK (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze stanowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):

a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez:

- specjalistę w dziedzinie kardiologii lub

- specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo

- lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii, jeżeli w oddziale kardiologii jednocześnie pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii,

b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAilT;

3) pozostałe wymagania: lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii

i intensywnej terapii - w lokalizacji.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) pracownia zabiegowa:

a) stacjonarny angiokardiograf cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, z pamięcią aparatu oraz posiadający funkcje: - nagrywania obrazu w ruchu,

- zwiększenia powiększenia nagranej treści,

- zwolnienia obrazowania nagrania,

b) zestaw do wszczepiania urządzeń przezżylnych do elektroterapii,

c) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,

d) stymulator zewnętrzny z zestawem elektrod endokawitarnych,

e) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

f) zestaw ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji 02,

g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,

h) zestaw do intubacji,

i) worek samorozprężalny;

2) OINK:

a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka, b) stacjonarny stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych - co najmniej jeden,

c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - co najmniej jeden,

d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - co najmniej jeden,

e) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko,

f) respirator - co najmniej jeden,

g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,

h) zestaw do intubacji - co najmniej dwa,

i) worek samorozprężalny - co najmniej dwa;

3) w lokalizacji:

a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,

b) echokardiograf.

Organizacja udzielania świadczeń 1) punkt pielęgniarski zapewniający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą, która umożliwia:

a) monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego,

b) monitorowanie krzywej oddechu,

c) podgląd krzywych hemodynamicznych,

d) retrospektywną analizę danych

- w miejscu udzielania świadczeń;

2) zapewnienie wizyt kontrolnych po zabiegu wszczepienia przezcewnikowego bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej w poradni kardiologicznej.

Pozostałe wymagania Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który:

1) wykonuje rocznie co najmniej 200 zabiegów wszczepienia stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów lub wykonał co najmniej 25 zabiegów wszczepienia bezelektrodowego systemu do stymulacji serca oraz

2) wykonuje rocznie co najmniej 200 zabiegów w zakresie:

a) elektrofizjologii klinicznej,

b) zabiegów EPS i ablacji.

B. Leczenie osób, które nie ukończyły 18. roku życia
Wymagania formalne 1) pracownia zabiegowa:

a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

b) pracownia hemodynamiki, lub

c) pracownia elektrofizjologii, lub

d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa;

2) oddział szpitalny o profilu kardiologii dziecięcej z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego dzieci lub OAilT dla dzieci;

3) blok operacyjny (całodobowa gotowość) w lokalizacji;

4) oddział kardiochirurgii lub kardiochirurgii dla dzieci w lokalizacji;

5) poradnia kardiologiczna dla dzieci, prowadząca kontrole urządzeń wszczepialnych w lokalizacji lub dostępie.

Kryteria włączenia Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia:

1) z następującymi rozpoznaniami chorobowymi według ICD-10:

a) 144.0 - Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia,

b) 144.1 - Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia,

c) 144.2 - Blok przedsionkowo-komorowy zupełny,

d) 144.3 - Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe,

e) 144.7 - Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony,

f) 145.8 - Inne określone zaburzenia przewodnictwa,

g) 149.5 - Zespół chorej zatoki,

h) 149.8 - Inne określone zaburzenia rytmu serca oraz

2) ze wskazaniem do stałej stymulacji serca i współwystępującymi dodatkowymi czynnikami, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie tradycyjnego zabiegu lub zwiększają ryzyko powikłań:

a) brak lub utrudniony dostęp żylny lub konieczność zachowania go na potrzeby innych procedur terapeutycznych, porty naczyniowe,

b) obecność cewników permanentnych,

c) przebycie zabiegu naprawczego zastawki trójdzielnej,

d) stan po usunięciu elektrod i systemu stymulującego spowodowany wystąpieniem infekcji układu lub uszkodzeniem elementów układu,

e) narażenie na infekcję związane z prowadzonymi jednocześnie dializami, chemioterapią, radioterapią czy immunoterapią oraz deficytami odporności,

f) choroby infekcyjne skóry, twardzina, niegojące się rany, przetoki skórne,

g) inne przewlekłe infekcje, w tym kości,

h) deficyt intelektualny grożący uszkodzeniem loży układu tradycyjnego,

i) brak możliwości lub utrudniona możliwość leczenia innych schorzeń, w tym nowotworów,

j) wady wrodzone serca z przewidywanym długim okresem przeżycia.

Kryteria wyłączenia Brak możliwości implantacji urządzenia z przyczyn anatomicznych.
Personel 1) w trakcie zabiegu:

a) 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej, posiadających udokumentowane:

- roczne wykonanie co najmniej 15 zabiegów: wszczepienia oraz wymiany stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów u osób poniżej 18. roku życia lub wszczepiania bezelektrodowego systemu do stymulacji serca albo

- roczne wykonanie co najmniej 30 zabiegów elektrofizjologii klinicznej i ablacji u osób poniżej 18. roku życia

- przy czym co najmniej 1 z nich posiada ukończone szkolenie przeprowadzone przez producenta systemu do stymulacji jednojamowej lub równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem,

b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,

c) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

d) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów,

e) technik elektroradiolog;

2) opiekę przedi pooperacyjną zapewniają:

a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii dziecięcej pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej - całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia,

b) pielęgniarka: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego, w tym co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub w OAilT.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) pracownia zabiegowa:

a) stacjonarny angiokardiograf cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA), pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych, umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, z pamięcią aparatu oraz posiadający funkcje:

- nagrywania obrazu w ruchu,

- zwiększenia powiększenia nagranej treści,

- zwolnienia obrazowania nagrania,

b) zestaw do wszczepiania urządzeń przezżylnych do elektroterapii,

c) programator układów stymulujących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,

d) stacjonarny stymulator zewnętrzny z zestawem elektrod endokawitarnych,

e) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,

f) zestaw ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie saturacji 02,

g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,

h) zestaw do intubacji,

i) worek samorozprężalny;

2) oddział szpitalny o profilu kardiologii dziecięcej z zapewnieniem warunków oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego dzieci lub OAilT dla dzieci:

a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) - co najmniej jeden na cztery łóżka,

b) stacjonarny stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych - co najmniej jeden,

c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą - co najmniej jeden,

d) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko,

e) respirator - co najmniej jeden,

f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,

g) zestaw do intubacji - co najmniej dwa,

h) worek samorozprężalny - co najmniej dwa;

3) w lokalizacji:

a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,

b) echokardiograf,

c) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - co najmniej jeden.

Organizacja udzielania świadczeń 1) punkt pielęgniarski zapewniający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą, która umożliwia:

a) monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego,

b) monitorowanie krzywej oddechu,

c) podgląd krzywych hemodynamicznych,

d) retrospektywną analizę danych

- w miejscu udzielania świadczeń;

2) zapewnienie wizyt kontrolnych po zabiegu wszczepienia przezcewnikowego bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej w poradni kardiologicznej dla dzieci.

65 35.992 Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa Wymagania formalne 1) pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w Ip. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń ust. 2 pkt 2;

2) blok operacyjny kardiochirurgiczny lub pracownia kardiologii inwazyjnej z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, spełniająca warunki określone w Ip. 55 - Organizacja udzielania świadczeń pkt 1 - w lokalizacji;

3) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) co najmniej 6-łóżkowy z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii, spełniający wymagania określone w Ip. 7 lit. A - Organizacja udzielania świadczeń ust. 1, albo zapewnienie odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii;

4) oddział kardiochirurgii co najmniej 14-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 23;

5) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. A;

6) oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej 6-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 2 lub 3;

7) poradnia kardiologiczna w lokalizacji lub dostępie.

Kryteria włączenia Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom:

1) z co najmniej ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej;

2) z ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej <70 mm Hg;

3) u których pomimo otrzymywania optymalnej farmakoterapii utrzymują się objawy prawokomorowej niewydolności serca oraz u których ryzyko klasycznego zabiegu chirurgicznego wyklucza jego przeprowadzenie lub naraża na podwyższone ryzyko zgonu i poważnych powikłań.

Personel Personel spełniający warunki określone w Ip. 55 - Personel.
Organizacja udzielania świadczeń 1) kwalifikacji do świadczenia dokonuje zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny (konsylium zastawkowe) w oparciu o wykonane badania hemodynamiczne i echokardiograficzne serca, dokumentujące istotną niedomykalność zastawki trójdzielnej, wyłącznie u pacjentów z udokumentowanym wysokim ryzykiem lub u pacjentów nieoperacyjnych z powodu choroby zasadniczej i chorób współistniej ących;

2) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii;

3) zapewnienie wizyt kontrolnych w poradni kardiologicznej po zabiegu przezcewnikowej naprawy niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa.

Pozostałe wymagania Świadczenie jest udzielane przez świadczeniodawcę, który:

1) posiada doświadczenie w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa - udokumentowane wykonanie co najmniej 50 zabiegów;

2) zapewnia prowadzenie sprawozdawczości w ramach:

a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK),

b) odrębnego rejestru przezcewnikowych zabiegów na zastawce trójdzielnej prowadzonego przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego;

3) zapewnia dodatkowo w lokalizacji:

a) aparat do echokardiografii 3D z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych,

b) aparat do hemofiltracji.

66 Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR):

- u chorych po kryptogennym udarze mózgu oraz - po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki

00.551 Wszczepienie rejestratora zdarzeń (ILR)

00.552 Usunięcie rejestratora zdarzeń (ILR)

Wymagania formalne 1) pracownia zabiegowa:

a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub

b) pracownia hemodynamiki, lub

c) pracownia elektrofizjologii, lub

d) inna niż określona w lit. a-c pracownia zabiegowa albo sala operacyjna, albo sala hybrydowa;

2) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. A, lub oddział kardiologiczny dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I Ip. 24 lit. B - w lokalizacji;

3) poradnia kardiologiczna lub poradnia kardiologiczna dla dzieci wyposażona w urządzenia do kontroli CIED (poradnia kontroli stymulatorów) w lokalizacji.

Kryteria włączenia Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcom:

1) po zdiagnozowanym kryptogennym udarze mózgu, potwierdzonym kartą informacyjną z oddziału lub pododdziału udarowego, w celu pogłębionej diagnostyki po wyczerpaniu wcześniejszych opcji diagnostycznych i ustalenia etiologii, lub

2) z rozpoznaniem chorobowym ICD-10: R55 Omdlenie i zapaść lub ICD 10: 195.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne oraz z nawracającymi omdleniami o nieokreślonej etiologii - gdy wyczerpano dotychczasowe procedury diagnostyczne celem ustalenia przyczyny, po:

a) wykonaniu testu pionizacji,

b) wykonaniu 48-godzinnego Holtera EKG,

c) wykonaniu testu wysiłkowego EGK,

d) wykonaniu UKG,

e) wykonaniu EPS - u osób poniżej 75. roku życia,

f) udzieleniu konsultacji psychologicznej - u osób poniżej 18. roku życia.

Personel 1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub kardiologii dziecięcej z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie implantowania urządzeń wszczepialnych;

2) pielęgniarka:

a) posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub internistycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub internistycznego, lub pielęgniarka posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w zakresie opieki kardiologicznej,

b) posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub pediatrycznego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa: chirurgicznego lub anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub kardiologicznego, lub pediatrycznego, lub pielęgniarka posiadająca co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w zakresie pediatrycznej opieki kardiologicznej - w przypadku udzielania świadczeń osobom poniżej 18. roku życia.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych,

b) aparat EKG 12-odprowadzeniowy;

2) w lokalizacji:

a) Holter EKG,

b) poradnia kardiologiczna wyposażona w programator urządzeń wszczepialnych, posiadająca techniczne warunki umożliwiające zdalny nadzór nad wszczepionym urządzeniem.

Organizacja udzielania świadczeń 1) możliwość hospitalizacji w trybie jednego dnia;

2) możliwość ostatecznego przeprowadzenia zabiegu implantacji w okresie 4 tygodni od momentu uzyskania od współpracującego ośrodka udarowego informacji o pacjencie spełniającym neurologiczne kryteria kwalifikacji;

3) zapewnienie wizyt kontrolnych w poradni kardiologicznej lub poradni kardiologicznej dla dzieci po zabiegu wszczepienia rejestratora zdarzeń (ILR).

Pozostałe wymagania Oddział lub pododdział udarowy przyjmujący co najmniej 100 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu rocznie lub poradnia omdleń, lub poradnia zaburzeń rytmu serca.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2610

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Data aktu: 29/11/2023
Data ogłoszenia: 01/12/2023
Data wejścia w życie: 16/12/2023