Zmiana rozporządzenia w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 6 po wyrazach "kandydatów na doradców podatkowych," dodaje się wyrazy "zwanych dalej "kandydatami",";
2)
w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dostosowywanie warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną.";

3)
w § 6 w ust. 1:
a)
w pkt 5 po wyrazie "kandydatom" skreśla się wyrazy "na doradców podatkowych, zwanym dalej "kandydatami",",
b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wyznaczanie członków Komisji Egzaminacyjnej do realizacji bieżących prac Komisji Egzaminacyjnej, w tym przygotowania do publikacji wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych, o którym mowa w art. 22 ust. 12 ustawy.";

4)
w § 7 w ust. 1 w pkt 9 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) podawanie do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu.";

5)
w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wykluczanie, w przypadkach określonych w § 23 ust. 1, kandydata z egzaminu;";

6)
w § 10 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu będąca osobą niepełnosprawną może załączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o przeprowadzenie egzaminu w warunkach dostosowanych do jej niepełnosprawności, wskazując preferowany przez siebie sposób tego dostosowania, który może polegać na:

1) wydłużeniu czasu trwania części pisemnej egzaminu w sposób określony w § 24 ust. 2a lub

2) umożliwieniu zdawania części pisemnej egzaminu przy użyciu:

a) sprzętu komputerowego zapewnionego przez Komisję Egzaminacyjną albo

b) sprzętu komputerowego kandydata dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności oraz uniemożliwiającego przekazywanie lub odbiór informacji, w przypadku gdy nie ma możliwości dostosowania do potrzeb kandydata sprzętu komputerowego, o którym mowa w lit. a.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności, stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,

b) ręczne udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi lub ręczne sporządzenie rozwiązania zadania;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z organizacją egzaminu;

4) oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego oraz ryzyka braku możliwości rozwiązania testu lub zadania wynikającego z użycia tego sprzętu lub zainstalowanego na nim oprogramowania - w przypadku wniosku o umożliwienie zdawania części pisemnej egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego kandydata.

7. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, uniemożliwia użycie sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b.";

7)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Ustalenie terminu części pisemnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, rozpoczyna dla kandydata cykl egzaminacyjny, który kończy się uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo z upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy.

2. W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, jego cykl egzaminacyjny rozpoczyna się ustaleniem terminu części ustnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 11a ust. 1, i kończy się uzyskaniem przez kandydata pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo z upływem okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy.

3. Kandydat, który rozpoczął cykl egzaminacyjny, może złożyć kolejny wniosek o dopuszczenie do egzaminu po zakończeniu tego cyklu egzaminacyjnego.";

8)
w § 11:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się drogą elektroniczną lub pisemnie.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Termin części ustnej egzaminu może zostać wyznaczony na wnioskowany przez kandydata miesiąc, jeżeli wniosek o wyznaczenie tego terminu wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej w terminie, o którym mowa w ust. 1.";

9)
w § 11a w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

10)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Kandydat, który uzyskał:

1) negatywny wynik z części pisemnej albo ustnej egzaminu i ubiega się o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej, albo

2) zwrot opłaty egzaminacyjnej, o którym mowa w § 14 ust. 1 albo 2, i ubiega się o wyznaczenie terminu egzaminu, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona

- składa do Komisji Egzaminacyjnej, w terminach określonych odpowiednio w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 albo § 11a ust. 1, wniosek o wyznaczenie odpowiednio terminu ponownego egzaminu z części pisemnej albo ustnej albo terminu egzaminu, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej odpowiednio za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej, albo za egzamin, za który opłata egzaminacyjna została zwrócona, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku wniosku dotyczącego części pisemnej egzaminu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) pisemnie - w przypadku gdy dotyczy on części pisemnej egzaminu;

2) pisemnie lub drogą elektroniczną - w przypadku gdy dotyczy on części ustnej egzaminu.

4. W przypadku wniosku o wyznaczenie ponownego terminu części ustnej egzaminu przepis § 11 ust. 3 stosuje się.";

11)
w § 14:
a)
w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Zwrot opłaty egzaminacyjnej przysługuje kandydatowi tylko raz w trakcie cyklu egzaminacyjnego.",

b)
uchyla się ust. 4;
12)
w § 16 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, niezależnej od Komisji Egzaminacyjnej, uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu, w szczególności powodującej ryzyko zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osób w nim uczestniczących, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może odwołać część pisemną lub ustną egzaminu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, informacja o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu jest przekazywana kandydatowi zakwalifikowanemu do części pisemnej lub ustnej egzaminu, pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile umożliwiają to szczególne okoliczności, z powodu których dana część egzaminu została odwołana, oraz jest podawana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

13)
w § 17:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy, oraz kandydatów, którym w miesiącu przeprowadzenia egzaminu upływa okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się.",

b)
w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "wyrażą na to zgodę" zastępuje się wyrazami "nie wyrażą sprzeciwu";
14)
w § 18:
a)
w ust. 1 po wyrazie "pisemnie" dodaje się wyrazy "lub drogą elektroniczną",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy ", za pomocą telefaksu";
15)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną, w tym wymogów technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2, następuje z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i warunków technicznych obowiązujących w trakcie egzaminu oraz konieczności zachowania ustalonego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu. Informacja o sposobie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata będącego osobą niepełnosprawną jest przekazywana kandydatowi pisemnie lub drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 10 dni przed dniem egzaminu.";

16)
w § 19:
a)
w ust. 3a skreśla się wyrazy "lub za pomocą telefaksu",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zmiana terminu części pisemnej i ustnej egzaminu, o których mowa w ust. 2, przysługuje tylko raz dla każdej z części egzaminu w trakcie cyklu egzaminacyjnego.";

17)
w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Członek Komisji Egzaminacyjnej wyłącza się z udziału w składzie egzaminacyjnym na czas przeprowadzania egzaminu wobec kandydata, z którym pozostaje w stosunku osobistym lub stosunku innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Przepis ust. 3 stosuje się.";

18)
w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kandydat, który w trakcie egzaminu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z uczestnikami egzaminu lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z egzaminu jest odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu i jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z części pisemnej egzaminu.";

19)
w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną część testowa egzaminu może zostać wydłużona do 130 minut, a rozwiązanie zadania do 210 minut.";

20)
w § 26 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

"Oceny dokonuje się, biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych dotyczących wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, zastosowanie przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia. Do oceny rozwiązania zadania sporządza się uzasadnienie.";

21)
w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu kandydat może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie lub drogą elektroniczną z wnioskiem o udostępnienie do wglądu pracy egzaminacyjnej.";

22)
w § 30 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wniosek o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej wymaga uzasadnienia.".

§  2. 
Do egzaminów na doradcę podatkowego, zwanych dalej "egzaminami", przeprowadzanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których terminy przeprowadzenia zostały wyznaczone przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Osoba niepełnosprawna, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu, którego termin przeprowadzenia przypada po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu w warunkach dostosowanych do jej niepełnosprawności, o którym mowa w § 10 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepis § 2 pkt 4, § 10 ust. 6 i 7, § 18a i § 24 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się.
§  4. 
1. 
W przypadku kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej "kandydatami", którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono termin części pisemnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i którzy przed tym dniem nie uzyskali pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo nie upłynął im okres, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym(Dz. U. z 2021 r. poz. 2117), zwanej dalej "ustawą", cykl egzaminacyjny, o którym mowa w § 10a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczął się z dniem ustalenia tego terminu. Przepis § 10a ust. 1 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku kandydatów, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustalono termin części ustnej egzaminu zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w § 11a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, i którzy przed tym dniem nie uzyskali pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu albo nie upłynął im okres, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, cykl egzaminacyjny, o którym mowa w § 10a ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczął się z dniem ustalenia tego terminu. Przepis § 10a ust. 2 i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 14 ust. 2 i § 19 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4. 
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożone przez kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, którym do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie upłynął okres, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 4 albo 6 ustawy, i nierozpatrzone przed tym dniem, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego pozostawia bez rozpatrzenia.
§  5. 
Przepisy § 26 ust. 2 i § 30 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do oceny rozwiązania zadania egzaminacyjnego i wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej z części pisemnej egzaminu, której termin zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2607

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.
Data aktu: 24/11/2023
Data ogłoszenia: 30/11/2023
Data wejścia w życie: 01/01/2024