Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:
1)
przeprowadzenia, jako organ pierwszej instancji, postępowania podatkowego przejętego lub wszczętego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek, o którym mowa w art. 119g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383), zwanej dalej "ustawą", złożony przez tego naczelnika urzędu celno--skarbowego, w tym:
a)
zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na podstawie art. 119h § 1 ustawy, w tym udzielania informacji i wyjaśnień oraz przedstawiania stanowisk na podstawie art. 119i § 1 i 2 ustawy, wyznaczania przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do uczestniczenia w posiedzeniu Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania lub jego części w przypadku określonym w art. 119i § 3 ustawy oraz udostępniania akt na podstawie art. 119h § 3a ustawy,
b)
zakończenia tego postępowania, w tym wydawania decyzji z zastosowaniem art. 119a ustawy, ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 58a § 1 pkt 1 ustawy, odstępowania od ustalenia tego zobowiązania na podstawie art. 58a § 3 ustawy oraz umorzenia postępowania lub przekazania sprawy organowi, który prowadził przejęte postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, na podstawie art. 119k § 1 ustawy;
2)
rozstrzygania jako organ pierwszej instancji w sprawach:
a)
uzupełnienia, sprostowania oraz wyjaśnienia decyzji lub postanowienia, o których mowa odpowiednio w art. 213 oraz art. 215 § 1 i 2 ustawy,
b)
nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na podstawie przepisów rozdziału 16a działu IV ustawy

- związanych z postępowaniem podatkowym przeprowadzonym przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1;

3)
zawiadomienia o:
a)
możliwości złożenia korekty deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku na podstawie art. 81b § 1e i art. 119j § 2 ustawy,
b)
nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia na podstawie art. 70c ustawy

- w sprawach zobowiązania podatkowego, którego dotyczy postępowanie podatkowe prowadzone przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.

§  2. 
Naczelnicy urzędów celno-skarbowych, o których mowa w § 1, mogą wykonywać zadania określone w § 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2601

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
Data aktu: 24/11/2023
Data ogłoszenia: 29/11/2023
Data wejścia w życie: 30/12/2023