Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Izabeli Antos.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Izabeli Antos

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Minister - Członek Rady Ministrów Izabela Antos, zwana dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
Do zakresu działania ministra należy:
1)
nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, ministrów wykonujących zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2)
kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 pkt 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
3)
kierowanie pracami Stałego Komitetu Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)
wykonywanie zadań Sekretarza Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3. 
Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 pkt 1 i 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów:
1)
żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2)
przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.
§  4. 
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1)
powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;
2)
zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  5. 
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2595

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów Izabeli Antos.
Data aktu: 28/11/2023
Data ogłoszenia: 28/11/2023
Data wejścia w życie: 28/11/2023, 27/11/2023