W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa. Warszawa.2020.05.29.

UMOWA
między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa,
podpisana w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 29 maja 2020 roku w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską

a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa

zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwane dalej "Stronami";

- Pragnąc wzmocnić i utrwalić istniejące relacje pomiędzy Stronami oraz bliską przyjaźń i tradycyjną jedność pomiędzy ich narodami;

- Biorąc pod uwagę wzajemną migrację obywateli Stron oraz powagę jaką Strony przywiązują do ułatwienia integracji obywateli drugiej Strony zamieszkujących na terytorium własnego Państwa;

-Pragnąc dalej zachęcać do udziału w życiu społecznym i politycznym obywateli jednej Strony zamieszkujących na terytorium drugiej;

- Mając na względzie fakt, iż pożądane jest promowanie udziału obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach samorządowych;

- Mając na względzie fakt, iż pożądane jest promowanie udziału obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych;

- W tym celu pragnąc aby obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej brali udział w wyborach samorządowych;

- W tym celu pragnąc aby obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w wyborach samorządowych;

- Mając na uwadze fakt, iż udział w wyborach przez obywateli jednej Strony zamieszkujących na terytorium drugiej, do których odnosi się niniejsza Umowa, pozwoli na większą integrację oraz promocję ich praw politycznych i społecznych;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy:

1)
"wybory samorządowe" - w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa oznaczają:
a)
wybory do samorządu terytorialnego (local government elections),
b)
wybory organów wykonawczych w gminach (mayoral elections), oraz
c)
wybory wspólnego organu wykonawczego dla kilku gmin (combined authority mayoral elections), zgodnie z definicjami przyjętymi w prawodawstwie Zjednoczonego Królestwa;
2)
"wybory samorządowe" - w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej oznaczają:
a)
wybory do rad gmin,
b)
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

zgodnie z definicjami przyjętymi w prawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej;

3)
"obywatele Zjednoczonego Królestwa" - ma znaczenie nadane przez Deklarację Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie definicji pojęcia "obywatele" w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującą definicją na dzień jej przyjęcia; oraz
4)
" Zjednoczone Królestwo " - oznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
ARTYKUŁ  2

Prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czynnego lub biernego udziału w wyborach samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej

1. 
Rzeczpospolita Polska przyznaje obywatelom Zjednoczonego Królestwa, którzy legalnie zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej prawa do czynnego lub biernego udziału w wyborach samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych warunkach jak obywatelom Unii Europejskiej, niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Niniejszy Artykuł nie narusza prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy legalnie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w referendach gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej, które jest regulowane przez prawo wewnętrzne.
ARTYKUŁ  3

Prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujących na terytorium Zjednoczonego Królestwa do czynnego lub biernego udziału w wyborach samorządowych w Zjednoczonym Królestwie

1. 
Zjednoczone Królestwo przyznaje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy legalnie zamieszkują w Zjednoczonym Królestwie prawa do czynnego lub biernego udziału w wyborach samorządowych w Zjednoczonym Królestwie na takich samych warunkach jak obywatelom Zjednoczonego Królestwa.
2. 
Niniejszy Artykuł nie narusza praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy legalnie zamieszkują na terytorium Zjednoczonego Królestwa do czynnego lub biernego udziału w innych wyborach, które są regulowane przez prawo wewnętrzne.
ARTYKUŁ  4

Informowanie o zmianach w prawie wewnętrznym

Rządy Stron powiadamiają się wzajemnie o zmianach dotyczących praw wyborczych w ich prawie wewnętrznym, które są istotne dla zakresu i implementacji niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ  5

Zmiany

1. 
Umowa niniejsza może zostać zmieniona za pisemną zgodą Stron.
2. 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wchodzą w życie na warunkach określonych w Artykule 7 niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  6

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory dotyczące interpretacji, stosowania lub implementacji niniejszej Umowy są rozstrzygane przez Strony wyłącznie w drodze negocjacji.

ARTYKUŁ  7

Wejście w życie

1. 
Strony powiadomią się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o zakończeniu procedur określonych ich prawem wewnętrznym, niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. 
Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z not, o których mowa w ustępie 1.
ARTYKUŁ  8

Czas obowiązywania i wypowiedzenie

1. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.
2. 
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnej notyfikacji przedłożonej drugiej Stronie. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie 30 dni od dnia otrzymania w drodze dyplomatycznej notyfikacji informującej ojej wypowiedzeniu.
3. 
Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na mandaty obywateli Stron, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych w czasie obowiązywania niniejszej Umowy.

Sporządzono w Warszawie, dnia 29 maja 2020 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

grafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 12 lutego 2021 roku.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.237

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa. Warszawa.2020.05.29.
Data aktu: 29/05/2020
Data ogłoszenia: 03/02/2023
Data wejścia w życie: 10/12/2022