Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) Rb-28UE KPO - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14a do rozporządzenia;";

2)
w § 4:
a)
w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) dysponent części 34 - Rb-28UE KPO;",

b)
w pkt 3:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S i Rb-28S,",

w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań - Rb-27ZZ i Rb-50;";

3)
w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
4)
w § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Czynność parafowania, o której mowa w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ujawnionych w trybie ust. 3 i 4 w sprawozdaniach sporządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz kierowników jednostek obsługujących.";

5)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-34, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.";

6)
w § 12:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, 2 i 4, spowodowanego awarią systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań, o których mowa w ust. 1, spowodowanej nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub innymi przyczynami technicznymi dotyczącymi pojedynczych przypadków - sprawozdania przekazuje się niezwłocznie po usunięciu przyczyny technicznej uniemożliwiającej terminowe przekazanie sprawozdań, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej ich terminowe przekazanie. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie informuje właściwą terytorialnie regionalną izbę obrachunkową o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, przedstawiając szczegółowy opis przyczyn braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 5.",

d)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, przekazuje się z wykorzystaniem wewnętrznych rozwiązań informatycznych, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w § 23 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia, albo na adresy elektroniczne wskazane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone do przekazywania sprawozdań.";

7)
w § 18:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sprawozdania Rb-40 sporządza się od początku roku do dnia 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sprawozdania Rb-23, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.";

8)
załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
9)
po załączniku nr 14 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 14a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
10)
załącznik nr 17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
11)
załącznik nr 20 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
12)
załącznik nr 27 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
13)
w załączniku nr 35 do rozporządzenia:
a)
w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22.",

b)
w § 7 uchyla się ust. 1-3,
c)
w § 8 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie "Wykonanie wydatków" nie wykazuje się wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;",

d)
w § 9:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W kolumnie "Wykonanie" - wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające.",

uchyla się ust. 4,
e)
w § 10 w ust. 2:
uchyla się pkt 14,
uchyla się pkt 30,
w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38-41 w brzmieniu:

"38) 361 - Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych;

39) 362 - Fundusz Cyberbezpieczeństwa;

40) 363 - Fundusz Rozwoju Regionalnego;

41) 364 - Fundusz Edukacji Finansowej.",

f)
w § 13:
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dane w sprawozdaniu w kolumnie "Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" wypełnia się wyłącznie w miesięcznym sprawozdaniu za grudzień w układzie planu finansowego, określonego dla bieżącego okresu sprawozdawczego.",

po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej otrzymują zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych, a kasowo zrealizowanych do końca bieżącego okresu sprawozdawczego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie zwróconych kwot dotacji w odrębnym wierszu, w układzie kasowym części wydatkowej. Danych dotyczących zwróconych kwot nie wykazuje się w pozycjach wskazanych dla układu memoriałowego.

4b. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy w ramach realizacji zadań bieżących lub inwestycyjnych otrzymuje lub przekazuje, niewyodrębnione w podpozycjach, a ujęte w kwotach ogólnych układu kasowego planu finansowego, środki od/do jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, określonej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie uzupełnia się o informacje dodatkowe.

4c. Informacje dodatkowe, o których mowa w ust. 4b, sporządza się i przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

g)
w § 16 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w kolumnie 11 - "Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu);",

h)
w § 26:
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające.",

uchyla się ust. 10,
i)
w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Miesięczne sprawozdania Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP za grudzień, sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania, należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.",

j)
w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.";

14)
w załączniku nr 36 do rozporządzenia po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Sprawozdanie Rb-28UE KPO z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym

§ 8a. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości program, dział, rozdział, paragraf.

2. Sprawozdanie obejmuje także informację o zwrocie wydatków po zakończeniu realizacji płatności ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym, zwanego dalej "Instrumentem".

§ 8b. Sprawozdania, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie "Nazwa programu" wykazuje się nazwę Instrumentu;

2) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

3) w kolumnie "Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, których wykonanie powoduje konieczność wydatkowania w danym roku budżetowym środków na realizację płatności ze środków pochodzących z Instrumentu;

4) w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się wydatki na realizację płatności ze środków pochodzących z Instrumentu, poniesione ze środków przekazanych z rachunku prowadzonego w BGK do Polskiego Funduszu Rozwoju, pochodzących z budżetu środków europejskich, na podstawie wyciągów syntetycznych lub wyciągów bankowych pozyskiwanych z systemu BGK, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta.

§ 8c. Informacja o zwrotach wydatków sporządzana jest następująco:

1) w kolumnie "Nazwa programu" wykazuje się nazwę Instrumentu;

2) w kolumnie "Wykonanie wydatków" wykazuje się kwoty zwrócone na rachunek w BGK do obsługi płatności ze środków pochodzących z Instrumentu, po zakończeniu jego realizacji.

§ 8d. W zakresie korekty danych stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 8e. 1. Sprawozdanie Rb-28UE KPO przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tego sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.";

15)
w załączniku nr 37 do rozporządzenia:
a)
w § 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;",

b)
w § 3:
w ust. 1:
––
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w kolumnie "Skutki udzielonych ulg i zwolnień ..." wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyłącznie skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień;",

––
w pkt 10 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)",
w ust. 2 uchyla się pkt 2,
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje się następująco:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie "Należności" - kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów;

3) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - kwoty tych udziałów przekazane do jedno stek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazuje się kwoty w wysokości zgodnej z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.",

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykazuje się następująco:

1) w kolumnie "Plan (po zmianach)" - dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie "Należności" - kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów;

3) w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazuje się kwoty w wysokości zgodnej z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.",

c)
w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazanych na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.",

d)
w § 12:
w pkt 5:
––
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyłączeniem przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego) - zawierają łączne kwoty dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,",

––
w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) stanu niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wykazuje się zgodnie z pkt 8;",

po pkt 7 dodaje pkt 7a w brzmieniu:

"7a) w wierszach "lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy" oraz "środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych" ujmuje się wyłącznie kwoty zakładanych i rozwiązywanych lokat wynikające z planowanych w uchwale budżetowej po zmianach przychodów i rozchodów z tego tytułu;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przychody i rozchody, dotyczące zaciągniętych i spłaconych w danym okresie sprawozdawczym zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania przychodów - w wysokości stanu niespłaconych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.";

16)
załączniki nr 39 i 40 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Kwartalne sprawozdania Rb-40 i Rb-70 za IV kwartały 2022 r. sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Sprawozdania Rb-27S za grudzień 2022 r. oraz za rok 2022 oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. sporządza się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4. 
1. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się po raz pierwszy do:
1)
miesięcznych sprawozdań:
a)
Rb-28UE KPO za styczeń 2023 r.,
b)
Rb-40 za styczeń - marzec 2023 r.;
2)
kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2023 r.;
3)
rocznych sprawozdań:
a)
Rb-28 Programy za rok 2022,
b)
Rb-28NW Programy za rok 2022,
c)
Rb-PDP za rok 2023;
4)
sprawozdań Rb-27S i Rb-NDS sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. 
Przepisy § 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do przekazywania:
1)
miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2023 r.;
2)
kwartalnych sprawozdań:
a)
Rb-30S, Rb-34S i Rb-NDS za IV kwartał 2022 r.,
b)
Rb-28NWS za I kwartał 2023 r.;
3)
rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST za rok 2022.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej okres sprawozdawczy:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rb-28UE KPO sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Rb-28NW Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz nie pod legających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA okres sprawozdawczy:

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące sprawozdania Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)
1 2 3 4
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 20 dni2)
2) Rb-24, Rb-27 - urzędy skarbowe - dysponent części 77 12 dni2)
3) Rb-27 - dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 28 dni2)
4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) 20 dni2)
5) Rb-28 Programy WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) 20 dni2)
6) Rb-40*) - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni3)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23 dni3)
- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni3)
- Prezes Zarządu PFRON - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 23 dni3)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni3)
- kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 23 dni3)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni3)
- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej - organ wykonujący funkcje organu założycielskiego 23 dni3)
- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni3)
- Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 45 dni6)
7) Rb-FUS, Rb-FEP - Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej 25 dni
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych 25 dni
8) Rb-FER - Prezes KRUS - Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej 25 dni
- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych 25 dni
B. Sprawozdania kwartalne
1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL - kierownicy placówek - dysponenci części budżetowych 15 dni4)
2) Rb-33 - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni5)
- dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23 dni5)
- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni5)
- Prezes Zarządu PFRON - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 23 dni5)
- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *) 30 dni5)
3) Rb-34 - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni5)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni5)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni5)
4) Rb-34PL - kierownicy placówek - dysponenci części budżetowych 15 dni4)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni5)
5) Rb-35 - kierownicy agencji wykonawczych - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze 23 dni5)
- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*) 30 dni5)
6) Rb-50 - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 30 dni5)
7) Rb-70 - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 16 dni
- kierownicy uczelni publicznych - dysponenci części budżetowych 16 dni
- dysponenci części budżetowych - Główny Urząd Statystyczny

- Najwyższa Izba Kontroli

28 dni
8) Rb-Z-PPP - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego - Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń

- Główny Urząd Statystyczny

30 dni
C. Sprawozdania roczne
1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 6 lutego7)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego8)
- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 28 lutego
2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa - urzędy skarbowe - dysponent części 77 4 lutego
3) Rb-27 - dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **) 8 marca
4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części 6 lutego7)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego8)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) 28 lutego
5) Rb-28 Programy WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 6 lutego7)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 17 lutego8)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **) 28 lutego
6) Rb-23PL - dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa 28 lutego
- Najwyższa Izba Kontroli
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy

- pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 8 dni później.

3) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 30 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

6) Sprawozdania miesięczne za grudzień do dnia 5 kwietnia roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.

8) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.

*) Sprawozdania przekazuje się za okres od początku roku do 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.

**) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Rodzaj sprawozdania Jednostki przekazujące sprawozdania Jednostki otrzymujące sprawozdania Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż)
1 2 3 4
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27UE - dysponent części 87 - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej 28 dni
- Najwyższa Izba Kontroli
2) Rb-28UE - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 20 dni2)
3) Rb-28UE KPO - dysponent części 34 - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 20 dni2)
4) Rb-28UE WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 10 dni2)
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 15 dni2)
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 20 dni2)
B. Sprawozdania roczne
1) Rb-27UE - dysponent części 87 - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej

- Najwyższa Izba Kontroli

2 marca
2) Rb-28UE - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 17 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 21 lutego
- dysponenci części budżetowych - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 28 lutego
3) Rb-28UE KPO - dysponent części 34 - Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 28 lutego
4) Rb-28UE WPR - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych 17 lutego
-dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci części budżetowych 21 lutego
-dysponenci części budżetowych -Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *) 28 lutego
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023