Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 czerwca 2023 r.
w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 17 ust. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i kody umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej;
2)
kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej.
§  2. 
Rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wraz z ich kodami, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, W KTÓRYCH LEKARZ I LEKARZ DENTYSTA MOGĄ UZYSKAĆ CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWEJ, WRAZ Z ICH KODAMI.

Lp. Umiejętność zawodowa Kod umiejętności zawodowej
1 2 3
1 Andrologia 001
2 Bankowanie tkanek i komórek 002
3 Bronchoskopia 003
4 Chirurgia głowy i szyi 004
5 Chirurgia ręki 005
6 Dermatochirurgia 006
7 Diagnostyka neurofizjologiczna (EEG, ENG, EMG, PW) 007
8 Diagnostyka ultrasonograficzna u dorosłych w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego 008
9 Diagnostyka ultrasonograficzna u dzieci w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego 009
10 Diagnostyka ultrasonograficzna w podstawowej opiece zdrowotnej 010
11 Echokardiografia dorosłych 011
12 Echokardiografia dzieci 012
13 Echokardiografia prenatalna 013
14 Elektroterapia kardiologiczna 014
15 Endoskopia przewodu pokarmowego u dorosłych (gastroskopia, kolonoskopia) 015
16 Endoskopia przewodu pokarmowego u dzieci (gastroskopia, kolonoskopia) 016
17 Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) 017
18 Endoskopowa ultrasonografia (EUS) 018
19 Implantologia stomatologiczna 019
20 Inwazyjna elektrofizjologia 020
21 Kardiologia prenatalna 021
22 Kompleksowa rehabilitacja i leczenie wrodzonej i nabytej spastyczności mięśni 022
23 Kompleksowa rehabilitacja zaburzeń mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem metod terapii manualnej 023
24 Leczenie oparzeń 024
25 Leczenie żywieniowe 025
26 Leczenie żywieniowe dzieci 026
27 Medycyna bólu 027
28 Medycyna estetyczno-naprawcza 028
29 Medycyna hiperbaryczna 029
30 Medycyna podróży 030
31 Medycyna pola walki 031
32 Medycyna stylu życia 032
33 Mikrochirurgia replantacyjna narządu ruchu 033
34 Neuroultrasonografia 034
35 Obesitologia 035
36 Odontologia sądowa 036
37 Ogólna diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dorosłych 037
38 Ogólna diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dzieci 038
39 Onkogenetyka 039
40 Organizacja ochrony zdrowia wojsk 040
41 Orzecznictwo lekarskie 041
42 Orzecznictwo sportowo-lekarskie 042
43 Płytka sedacja 043
44 Profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych 044
45 Radiologia sądowa 045
46 Radiologia szczękowo-twarzowa 046
47 Radiologia zabiegowa w zakresie chirurgii naczyń 047
48 Radiologia zabiegowa w zakresie gastroenterologii 048
49 Radiologia zabiegowa w zakresie kardiologii 049
50 Radiologia zabiegowa w zakresie kardiologii dziecięcej 050
51 Radiologia zabiegowa w zakresie neurochirurgii 051
52 Radiologia zabiegowa w zakresie neurologii 052
53 Radiologia zabiegowa w zakresie onkologii klinicznej 053
54 Radiologia zabiegowa w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 054
55 Rzadkie choroby metaboliczne dorosłych 055
56 Specjalistyczna diagnostyka i terapia płodu 056
57 Uroginekologia 057

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWALIFIKACJE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY STANOWIĄCE WARUNEK UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWEJ

Lp. Umiejętność zawodowa Kwalifikacje lekarza i lekarza dentysty posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Kwalifikacje pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów
1 2 3 4
1 Andrologia endokrynologia, położnictwo i ginekologia -
2 Bankowanie tkanek i komórek lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
3 Bronchoskopia anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, choroby wewnętrzne, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, pediatria -
4 Chirurgia głowy i szyi chirurgia szczękowo-twarzowa, otorynolaryngologia -
5 Chirurgia ręki chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu -
6 Dermatochirurgia chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowo--twarzowa, dermatologia i wenerologia, okulistyka, otorynolaryngologia -
7 Diagnostyka neurofizjologiczna (EEG, ENG, EMG, PW) neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, rehabilitacja medyczna -
8 Diagnostyka ultrasonograficzna dorosłych w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego lekarz systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) posiadający tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji lekarz systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nieposiadający tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia
9 Diagnostyka ultrasonograficzna dzieci w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego lekarzsystemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym posiadający tytuł specjalisty lub II stopień specjalizacji lekarz systemu w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nieposiadający tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia
10 Diagnostyka ultrasonograficzna w podstawowej opiece zdrowotnej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej
11 Echokardiografia dorosłych anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna -
12 Echokardiografia dzieci neonatologia, pediatria -
13 Echokardiografia prenatalna kardiologia, kardiologia dziecięca, neonatologia, położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa -
14 Elektroterapia kardiologiczna kardiologia, kardiologia dziecięca -
15 Endoskopia przewodu pokarmowego u dorosłych (gastroskopia, kolonoskopia) chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii po ukończeniu i zaliczeniu modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna lub choroby wewnętrzne
16 Endoskopia przewodu pokarmowego u dzieci (gastroskopia, kolonoskopia) chirurgia dziecięca lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej po ukończeniu i zaliczeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii
17 Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca -
18 Endoskopowa ultrasonografia przewodu pokarmowego (EUS) chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca -
19 Implantologia stomatologiczna lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie
20 Inwazyjna elektrofizjologia kardiologia, kardiologia dziecięca -
21 Kardiologia prenatalna kardiologia dziecięca, neonatologia, położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa lekarz posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie kardiologia dziecięca, neonatologia, położnictwo i ginekologia lub radiologia i diagnostyka obrazowa; lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po ukończeniu i zaliczeniu 3 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej; lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii, w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologia dziecięca lub neonatologia
22 Kompleksowa rehabilitacja i leczenie wrodzonej i nabytej spastyczności mięśni chirurgia onkologiczna, neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, reumatologia lekarz posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia onkologiczna, neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna lub reumatologia
23 Kompleksowa rehabilitacja zaburzeń mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem metod terapii manualnej neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, reumatologia lekarz posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna lub reumatologia
24 Leczenie oparzeń chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, intensywna terapia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu -
25 Leczenie żywieniowe dorosłych lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
26 Leczenie żywieniowe dzieci anestezjologia i intensywna terapia, choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neonatologia, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria -
27 Medycyna bólu lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu
28 Medycyna estetyczno--naprawcza lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu
29 Medycyna hiperbaryczna anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa, toksykologia kliniczna -
30 Medycyna podróży choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, medycyna pracy, medycyna rodzinna, medycyna transportu, pediatria -
31 Medycyna pola walki lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
32 Medycyna stylu życia lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
33 Mikrochirurgia replantacyjna narządu ruchu chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu -
34 Neuroultrasonografia neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca -
35 Obesitologia lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
36 Odontologia sądowa medycyna sądowa, radiologia i diagnostyka obrazowa -
37 Ogólna diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dorosłych chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, medycyna sportowa lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu modułu podstawowego w zakresie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych;

lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie choroby zakaźne, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna lub medycyna sportowa

38 Ogólna diagnostyka ultrasonograficzna w zakresie jamy brzusznej u dzieci pediatria, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa, medycyna sportowa lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii;

lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa lub medycyna sportowa

39 Onkogenetyka chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna -
40 Organizacja ochrony zdrowia wojsk wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne -
41 Orzecznictwo lekarskie wszystkie specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne -
42 Orzecznictwo sportowo--lekarskie chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia, kardiologia dziecięca, pediatria, medycyna ogólna, medycyna pracy, medycyna rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna -
43 Płytka sedacja chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca, kardiologia, kardiologia dziecięca, pediatria, położnictwo i ginekologia, pulmonologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, urologia, urologia dziecięca lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu i zaliczeniu 2 roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
44 Profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu
45 Radiologia sądowa medycyna sądowa, radiologia i diagnostyka obrazowa -
46 Radiologia szczękowo--twarzowa lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu
47 Radiologia zabiegowa wzakresie chirurgii naczyń chirurgia naczyń -
48 Radiologia zabiegowa w zakresie gastroenterologii gastroenterologia -
49 Radiologia zabiegowa w zakresie kardiologii kardiologia -
50 Radiologia zabiegowa w zakresie kardiologii dziecięcej kardiologia dziecięca -
51 Radiologia zabiegowa w zakresie neurochirurgii neurochirurgia -
52 Radiologia zabiegowa w zakresie neurologii neurologia -
53 Radiologia zabiegowa w zakresie onkologii klinicznej onkologia kliniczna -
54 Radiologia zabiegowa w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu ortopedia i traumatologia narządu ruchu -
55 Rzadkie choroby metaboliczne dorosłych anestezjologia i intensywna terapia, choroby płuc, choroby wewnętrzne, endokrynologia, gastroenterologia, genetyka kliniczna, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna paliatywna, medycyna rodzinna, nefrologia, neurologia, okulistyka, psychiatria, reumatologia, transplantologia kliniczna lekarz posiadający pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia, choroby płuc, choroby wewnętrzne, endokrynologia, gastroenterologia, genetyka kliniczna, hematologia, immunologia kliniczna, kardiologia, medycyna paliatywna, medycyna rodzinna, nefrologia, neurologia, okulistyka, psychiatria, reumatologia lub transplantologia kliniczna
56 Specjalistyczna diagnostyka i terapia płodu położnictwo i ginekologia -
57 Uroginekologia położnictwo i ginekologia -
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

Robert Horbaczewski 21.06.2024
Nowelizacja kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych wejdzie w życie pod koniec czerwca

W dniu 14 czerwca opublikowana została nowelizacja kodeksu pracy dotycząca ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 17.06.2024
Bez polskiego prawa jazdy obcokrajowiec nie zostanie taksówkarzem

​Od 17 czerwca wszyscy kierowcy, którzy pracują w Polsce w charakterze taksówkarzy lub świadczą usługi odpłatnego przewozu osób, będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Zapewne nie wszystkim kierowcom z zagranicy uda się to prawo jazdy zdobyć, więc liczba obcokrajowców świadczących usługi przewozu osób może spaść.

Regina Skibińska 15.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024