Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego 1

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia;
2)
wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni, wzór tablicy informacyjnej do oznakowania miejsca przechowywania źródeł promieniotwórczych;
3)
podział pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi na klasy i kryteria tego podziału;
4)
wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami, o których mowa w pkt 1;
5)
sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób dokumentowania jej wyników;
6)
wzory kart ewidencyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart i innych dokumentów ewidencji;
7)
dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność związana z narażeniem, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła;
8)
częstotliwość przekazywania kopii dokumentów ewidencji Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, a także okres przechowywania przez niego tych kopii.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
akcelerator - urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące w wyniku przyspieszania cząstek naładowanych, w szczególności: przyspieszacz liniowy, betatron, cyklotron, generator neutronów;
2)
aparat rentgenowski - aparat lub zestaw składający się z urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego, w którym źródłem promieniowania jonizującego jest lampa rentgenowska;
3)
grupy izotopów - grupy, na które dzieli się izotopy promieniotwórcze w zależności od wartości skutecznej dawki obciążającej dla pracowników przy jednostkowym wniknięciu izotopu do organizmu drogą oddechową;
4)
(uchylony);
5)
pomieszczenie do napromieniania - pomieszczenie, w którym w celu napromieniania jest wyprowadzana wiązka promieniowania z zainstalowanego akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, oraz pomieszczenie, w którym w celu napromieniania jest wyprowadzane źródło promieniotwórcze z urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze;
6)
pomieszczenie terapeutyczne - pomieszczenie do napromieniania, w którym wyprowadzana wiązka promieniowania lub wyprowadzane źródło promieniotwórcze są wykorzystywane do prowadzenia leczenia promieniowaniem jonizującym;
7)
(uchylony);
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10)
(uchylony);
11)
sterownia - pomieszczenie, z którego kieruje się zdalnie pracą akceleratora, aparatu rentgenowskiego lub urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze;
12)
śluza sanitarno-dozymetryczna - wydzielony teren pracowni izotopowej z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, wyposażony w stacjonarny przyrząd dozymetryczny i urządzenia sanitarne (umywalkę, a jeżeli wymagają tego prowadzone prace, również natrysk), przystosowany do usuwania zewnętrznych skażeń promieniotwórczych z powierzchni ciała ludzkiego, ze środków ochrony indywidualnej oraz do zmiany odzieży i obuwia roboczego;
13)
świadectwo źródła - dokumentację źródła promieniotwórczego, sporządzoną przez producenta tego źródła;
14)
świadectwo wyjściowego materiału promieniotwórczego - dokumentację wyjściowego materiału promieniotwórczego, sporządzoną przez producenta tego materiału;
15)
wyjściowy materiał promieniotwórczy - materiał tarczowy po aktywacji lub inny materiał wykorzystywany do produkcji źródeł promieniotwórczych;
16)
zezwolenie - zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
§  3. 
Bezpieczeństwo pracy ze źródłami promieniowania jonizującego wymaga przestrzegania zasady ograniczenia narażenia przez skracanie czasu narażenia, zwiększanie odległości od źródła promieniowania jonizującego, ograniczanie pola tego promieniowania i eliminowanie skażeń promieniotwórczych, w szczególności przez:
1)
stosowanie wyposażenia i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta;
2)
stosowanie środków ochrony indywidualnej;
3)
dopuszczanie do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy osób przeszkolonych i posiadających uprawnienia wymagane do pracy na tych stanowiskach;
4)
stałą kontrolę stosowanych procedur oraz bieżącą kontrolę i konserwację eksploatowanych urządzeń.

Rozdział  2

Wymagania techniczne i wymagania ochrony radiologicznej dotyczące pracowni stosujących źródła promieniotwórcze lub urządzenia zawierające takie źródła oraz wymagania dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i pracowni stosujących takie urządzenia

§  4. 
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz pracowni stosujących takie aparaty.
§  5. 
1. 
Stopień osłabienia promieniowania jonizującego przez ściany zewnętrzne i stropy pracowni zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w ciągu kolejnych 12 miesięcy dawki skutecznej (efektywnej) promieniowania jonizującego, związanej z prowadzeniem działalności z promieniowaniem jonizującym w pracowni, przekraczającej:
1)
0,1 milisiwerta (mSv) w przypadku pracowni zlokalizowanej w budynku mieszkalnym albo w budynku zamieszkania zbiorowego,
2)
0,3 milisiwerta (mSv) w przypadku pozostałych pracowni

- z uwzględnieniem czasu narażenia tych osób, rodzaju prowadzonych w pracowni prac i rodzaju stosowanych osłon.

2. 
Pracownię wyposaża się, zależnie od rodzaju prowadzonych prac, w:
1)
sprzęt dozymetryczny dostosowany do używanych źródeł promieniowania jonizującego;
2)
stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym;
3)
pojemniki do przechowywania źródeł i odrębne do przechowywania odpadów promieniotwórczych;
4)
wentylację grawitacyjną, chyba że dla danego rodzaju lub klasy pracowni jest wymagana wentylacja mechaniczna, a jeżeli producent urządzeń zainstalowanych w pracowni tego wymaga, także w klimatyzację;
5)
instalację wodną i kanalizacyjną.
3. 
Wejście do pracowni oznacza się tablicami informacyjnymi, których wzory są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Źródła i odpady promieniotwórcze przechowuje się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych.
5. 
Miejsce przechowywania źródeł promieniotwórczych oznacza się tablicą informacyjną, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a miejsce przechowywania odpadów promieniotwórczych tablicą informacyjną do oznaczania magazynu odpadów promieniotwórczych, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925) 2 .
6. 
W pomieszczeniu, w którym są przechowywane źródła lub odpady promieniotwórcze, nie przechowuje się substancji łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących i o właściwościach utleniających, a także gazów sprężonych.
7. 
Dokumentacja pracowni zawiera:
1)
zezwolenie;
2)
regulamin pracy, o którym mowa w Kodeksie pracy;
3)
instrukcje pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz z odpadami promieniotwórczymi, ustalające szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego rodzaju wykonywanych prac;
4)
zakładowy plan postępowania awaryjnego;
5)
rejestr wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy;
6)
wykaz pracowników wykonujących pracę w pracowni, z podziałem na kategorie A i B; a w zależności od rodzaju prac prowadzonych w pracowni także:
7)
opisy techniczne i instrukcje obsługi akceleratorów, aparatów rentgenowskich lub urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;
8)
instrukcję postępowania przeznaczoną dla pacjentów, którym podano substancję promieniotwórczą w celu medycznej diagnostyki lub leczenia;
9)
instrukcje obsługi i świadectwa wzorcowania sprzętu dozymetrycznego;
10)
ewidencję źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz ewidencję materiałów jądrowych;
11)
rejestr dawek indywidualnych promieniowania jonizującego otrzymanych przez pracowników.
8. 
Osoby biorące udział w pracach prowadzonych w pracowni wyposaża się w:
1)
środki ochrony indywidualnej właściwe dla prowadzonych prac;
2)
akustyczne indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego - w przypadku szczególnym, gdy prace prowadzone w pracowni mogą spowodować przekroczenie limitu użytkowego dawki (ogranicznika dawki) ustalonego w zezwoleniu.
9. 
Pracownie izotopowe lokalizuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed zalaniem wodą w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy D odporności pożarowej, przy czym pomieszczenia, w których są przechowywane źródła i odpady promieniotwórcze, lokalizuje się w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy B odporności pożarowej.
§  6. 
W przypadku pracowni izotopowej z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi oraz pracowni izotopowej z urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze (pracownie klasy Z):
1)
powierzchnia pomieszczenia, w którym są prowadzone prace ze źródłami promieniotwórczymi, nie może być mniejsza niż 10 m2, przy czym w pracowni klasy Z przeznaczonej do celów medycznych powierzchnia pomieszczenia terapeutycznego nie może być mniejsza niż 20 m2;
2)
wielkość wolnej powierzchni w pomieszczeniach przeznaczonych do prac ze źródłami promieniotwórczymi nie może być mniejsza niż 5 m2 na jednego pracownika wykonującego pracę w pracowni.
§  7. 
1. 
Powierzchnia pomieszczenia pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski defektoskopowy lub inny aparat rentgenowski o energii promieniowania powyżej 300 keV, nie może być mniejsza niż 20 m2.
2. 
Powierzchnia pomieszczenia pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski o energii promieniowania do 300 keV, nie może być, z zastrzeżeniem § 8, mniejsza niż 10 m2, chyba że w zezwoleniu określono inaczej.
3. 
Wysokość pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, nie może być mniejsza niż 2,5 m, a jeżeli łączny czas przebywania w nim pracownika nie przekracza czterech godzin na dobę, nie może być mniejsza niż 2,2 m.
4. 
Powierzchnia pomieszczenia do napromieniania w pracowni akceleratorowej nie może być mniejsza niż 20 m2, chyba że w zezwoleniu określono inaczej.
5. 
W pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich, z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z z wydzieloną sterownią:
1)
wejście do pracowni wyposaża się w sygnalizację świetlną informującą o włączeniu zasilania aparatu lub akceleratora wysokim napięciem lub umieszczeniu źródła promieniotwórczego w pozycji roboczej;
2)
geometria ustawienia osłon stałych wyklucza możliwość padania pierwotnej wiązki promieniowania jonizującego na drzwi do pomieszczenia do napromieniania;
3)
w pomieszczeniach terapeutycznych instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową zapewniającą co najmniej 6-krotną wymianę powietrza na godzinę, chyba że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza;
4)
konstrukcja drzwi umożliwia ich otwarcie od wewnątrz i od zewnątrz pomieszczenia do napromieniania.
6. 
Poza wymaganiami określonymi w ust. 5 w wyposażonych w wydzieloną sterownię:
1)
pracowniach akceleratorowych, rentgenowskich, z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, oraz w pracowniach klasy Z zapewnia się łączność głosową i wizualną między sterownią a pomieszczeniem terapeutycznym;
2)
pracowniach akceleratorowych i rentgenowskich, z wyjątkiem weterynaryjnych pracowni rentgenowskich, stosuje się system uniemożliwiający włączenie zasilania aparatu rentgenowskiego lub akceleratora wysokim napięciem przy otwartych drzwiach do pomieszczenia do napromieniania;
3)
w pracowniach klasy Z stosuje się system powodujący umieszczenie źródeł w pozycji ochronnej, przy otwieraniu drzwi do pomieszczenia do napromieniania.
7. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, jeżeli w pomieszczeniu tym występuje także inny niż promieniowanie jonizujące szkodliwy dla zdrowia czynnik środowiska pracy.
§  8. 
1. 
Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej wykonującej badania małych zwierząt, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, żeby przy typowym badaniu diagnostycznym - w przypadku aparatu przenośnego lub przy zawieszonej głowicy i wiązce skierowanej w dół - źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1 m od najbliższej ściany.
2. 
Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej dla zwierząt większych, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić, żeby źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1,5 m od najbliższej ściany.
§  9. 
W urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące niewykorzystywane do celów diagnostycznych, terapeutycznych lub zastosowań naukowych i technicznych, emitowane przez lampy próżniowe wzbudzane przez napięcie przekraczające 5 kV, moc dawki tego promieniowania w odległości 0,05 m od dowolnej dostępnej powierzchni urządzenia nie może przekraczać 5 mikrogrejów na godzinę (μGy/h).
§  10. 
1. 
Aparaty rentgenowskie oraz akceleratory:
1)
użytkuje się zgodnie z wymaganiami środowiskowymi i warunkami zasilania elektrycznego określonymi w opisie technicznym oraz zgodnie z instrukcją eksploatacyjną;
2)
konserwuje się zgodnie z zaleceniami określonymi w instrukcji eksploatacyjnej;
3)
poddaje się kontroli zgodnie z programem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także kontroli kalibracji.
2. 
Budowa aparatów rentgenowskich oraz akceleratorów zapewnia bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne przez:
1)
ochronę przed niebezpieczeństwem urazu mogącego powstać w wyniku dotknięcia aparatu rentgenowskiego lub akceleratora;
2)
ochronę przed powstaniem temperatury lub łuku elektrycznego mogących spowodować niebezpieczeństwo.
§  11. 
1. 
Budowa aparatów rentgenowskich zapewnia:
1)
możliwość zamontowania ograniczników promieniowania odpowiadających przeznaczeniu aparatu rentgenowskiego;
2)
ograniczenie mocy dawki promieniowania przy zamkniętym okienku wiązki promieniowania i przy najwyższych parametrach eksploatacji podanych przez producenta do wartości, która nie przekracza:
a)
25 μGy/h w odległości 0,5 m od ogniska lampy - dla aparatów rentgenowskich stosowanych do dyfrakcji promieni rentgenowskich, mikroradiografii i rentgenowskiej analizy spektralnej,
b)
2,5 mGy/h, dla napięcia do 200 kV włącznie, lub 10 mGy/h, dla napięcia powyżej 200 kV, w odległości 1 m od ogniska lampy - dla pozostałych rodzajów aparatów rentgenowskich;
3)
dla aparatów rentgenowskich, w których obudowa ochronna osłania lampę rentgenowską oraz napromieniany obiekt, ograniczenie mocy dawki w odległości 0,1 m od dostępnej powierzchni obudowy do wartości, która nie przekracza:
a)
7,5 μGy/h (aparaty rentgenowskie w pełni ochronne),
b)
25 μGy/h (aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności).
2. 
Aparaty rentgenowskie w pełni ochronne i aparaty rentgenowskie o wysokiej ochronności wyposaża się w dwa niezależne zabezpieczenia, uniemożliwiające ich eksploatację przy otwarciu obudowy.
3. 
Aparatów rentgenowskich w pełni ochronnych nie wyposaża się w zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2, jeżeli stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na zamknięcie jego obudowy, a moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie przekracza 7,5 μGy/h.
4. 
Aparatów rentgenowskich o wysokiej ochronności nie wyposaża się w zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2, jeżeli moc dawki w przestrzeni wewnętrznej aparatu rentgenowskiego, przy maksymalnych parametrach, w żadnym punkcie nie przekracza 0,25 mGy/h albo stosowanie aparatu rentgenowskiego nie pozwala na zamknięcie jego obudowy, a moc dawki w dostępnym miejscu otwartej obudowy nie przekracza 25 μGy/h.
5. 
Aparaty rentgenowskie diagnostyczne do celów weterynaryjnych wyposaża się w:
1)
filtry umożliwiające filtrację nie mniejszą niż wartość równoważna 1,5 mm aluminium (Al);
2)
przycisk do zdalnego wyzwalania ekspozycji zapewniający operatorowi zachowanie odległości co najmniej 2 m od ogniska lampy;
3)
urządzenie sygnalizujące w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie ekspozycji; sygnalizacja ma być słyszalna i widoczna z miejsca uruchomienia wyzwalacza;
4)
wskaźniki natężenia prądu i napięcia na lampie rentgenowskiej;
5)
świetlny wskaźnik napromienianego pola, zapewniający średnie natężenie oświetlenia pola nie mniejsze niż 100 luksów (lx) w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki w odległości 1 m od ogniska, jeżeli odległość ta w normalnych warunkach pracy jest mniejsza niż 1 m.
§  12. 
1. 
Akcelerator terapeutyczny zapewnia:
1)
bezpieczeństwo pacjenta podczas leczenia;
2)
sygnalizację w pomieszczeniu terapeutycznym oraz w sterowni obecności w pomieszczeniu terapeutycznym wiązki promieniowania;
3)
kontrolę dawki promieniowania i mocy dawki promieniowania z użyciem dwóch niezależnych od siebie torów dozymetrycznych;
4)
zachowanie zapisu wskazań dotyczących dawki promieniowania po zakończeniu napromieniania.
2. 
Budowa akceleratora zapewnia zakończenie lub przerwanie napromieniania w przypadku, gdy:
1)
w sytuacji prawidłowego przebiegu terapii promieniowaniem jonizującym system pomiaru dawki promieniowania wskazał osiągnięcie wartości dawki promieniowania ustalonej przed rozpoczęciem napromieniania;
2)
występuje różnica między wskazaniami niezależnych torów dozymetrycznych przekraczająca 5% tych wskazań;
3)
pomiar czasu napromieniania osiągnął wartość ustaloną przed rozpoczęciem napromieniania.
§  13. 
1. 
W zależności od aktywności stosowanych jednocześnie izotopów promieniotwórczych i ich przynależności do grupy izotopów promieniotwórczych pracownie izotopowe z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zalicza się do klasy III, II i I, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Grupy izotopów, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Zamknięte źródła promieniotwórcze mogą być stosowane w pracowniach izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi.
§  14. 
1. 
W przypadku pracowni izotopowej klasy III:
1)
zapewnia się spełnienie wymagań, o których mowa w § 6;
2)
zapewnia się jej lokalizację w:
a)
obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego, lub
b)
wyodrębnionej, niemieszkalnej części budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego, z osobnym wejściem oraz osobnymi drogami komunikacji wewnętrznej;
3)
powierzchnie robocze wykonuje się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych oraz umożliwiający ich usuwanie;
4)
jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj prowadzonych prac, stanowiska pracy wyposaża się w wyciągi radiochemiczne, a także w komory rękawicowe lub inne urządzenia uniemożliwiające rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwórczych;
5)
podłogi, ściany i instalacje przygotowuje się w sposób umożliwiający usunięcie powstałych na ich powierzchniach skażeń promieniotwórczych;
6)
zapewnia się wentylowanie mechaniczne pomieszczeń odrębnym systemem wentylacyjnym umożliwiającym co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
7)
w zależności od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi źródłami promieniotwórczymi zapewnia się:
a)
pomiar zawartości substancji promieniotwórczych w powietrzu i ściekach usuwanych z tej pracowni,
b)
zbieranie oraz przechowywanie stałych i ciekłych odpadów promieniotwórczych w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach,
c)
oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza,
d)
wyposażenie techniczne do oczyszczania odzieży roboczej stosowanej w pracowni,
e)
podciśnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszące co najmniej 200 Pa (paskali) w stosunku do otoczenia.
2. 
W pracowni izotopowej klasy III nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności, które mogłyby ułatwić wprowadzenie substancji promieniotwórczych do wnętrza organizmu, w szczególności spożywanie posiłków i palenie tytoniu.
3. 
Organizacja pracy w pracowni izotopowej klasy III zapewnia komunikację między pomieszczeniami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz pracowni.
4. 
Jeżeli pracownia klasy III jest wyposażona w magazyn źródeł promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych znajdujący się poza pracownią, to przepis ust. 3 nie ma zastosowania do tego magazynu.
§  15. 
W przypadku pracowni izotopowej klasy II zapewnia się:
1)
spełnienie wymagań określonych dla pracowni izotopowej klasy III;
2)
powierzchnię, z wyłączeniem śluzy sanitarno-dozymetrycznej i pomieszczenia do przechowywania źródeł i odpadów promieniotwórczych, nie mniejszą niż 15 m2;
3)
wejście i wyjście przez śluzę sanitarno-dozymetryczną;
4)
wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową gwarantującą:
a)
przepływ powietrza w kierunku pomieszczeń, w których istnieje większe prawdopodobieństwo powstawania skażeń promieniotwórczych,
b)
ruch powietrza lub układ ciśnień, który zapobiega rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych powstających na stanowiskach pracy,
c)
wyrzut powietrza na wysokości co najmniej 1 m ponad kalenicą budynku pracowni izotopowej klasy II i budynku sąsiadującego;
5)
oznaczenie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w sposób zapobiegający użyciu ich przez osoby, którym nie zostały przydzielone, a także użyciu ich poza pracownią;
6)
przechowywanie źródeł i odpadów promieniotwórczych w wydzielonym magazynie, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co najmniej 10 minut przed wejściem pracowników do magazynu.
§  16. 
W przypadku pracowni izotopowej klasy I:
1)
zapewnia się spełnienie wymagań określonych dla pracowni izotopowej klasy II, z tym że pracownia klasy I może być zlokalizowana tylko w obiekcie budowlanym, który nie jest budynkiem mieszkalnym ani budynkiem zamieszkania zbiorowego;
2)
źródła i odpady promieniotwórcze przechowuje się oddzielnie, w wydzielonych magazynach, o wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej w czasie przebywania tam pracowników co najmniej 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, przy czym włączenie wentylacji następuje co najmniej 10 minut przed wejściem pracowników do magazynu.
§  17. 
W przypadku pracowni, w których są stosowane źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych, wymaga się dodatkowo spełniania odpowiednich wymagań ogólnych, określonych w przepisach dotyczących pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział  3

Wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami stosującymi źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła lub urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące

§  18. 
1. 
Źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące mogą być stosowane poza pracownią, jeżeli:
1)
są zainstalowane na terenie jednostki organizacyjnej w sposób uniemożliwiający niekontrolowane narażenie osób i środowiska lub
2)
zachodzi konieczność prowadzenia prac w terenie, a ochrona radiologiczna nie wymaga zastosowania stałych osłon przed promieniowaniem jonizującym i izolowania miejsc stosowania źródeł promieniowania jonizującego od otoczenia.
2. 
W warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1)
w przypadku prac wymagających stosowania otwartych źródeł promieniotwórczych, przed rozpoczęciem prac uzyskuje się zgodę właściciela lub administratora terenu, na którym prace mają być prowadzone, oraz zawiadamia się o nich właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
2)
w razie możliwości przekroczenia limitu użytkowego dawki (ogranicznika dawki) ustalonego w zezwoleniu osoby biorące udział w pracach wyposaża się w akustyczne indywidualne sygnalizatory promieniowania jonizującego;
3)
wszystkie czynności związane ze stosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych wykonuje się w obecności inspektora ochrony radiologicznej;
4)
w razie konieczności magazynowania źródeł i odpadów promieniotwórczych poza pracownią - przechowuje się je na terenie nadzorowanym zabezpieczonym na zasadach określonych w przepisach przeciwpożarowych oraz zabezpieczonym przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych, stosując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 4-6.

Rozdział  4

Kontrola źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencja źródeł promieniotwórczych

§  19. 
1. 
Kontrola źródeł promieniotwórczych obejmuje sprawdzenie, nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy:
1)
zgodności stanu źródeł z dokumentami ewidencji źródeł promieniotwórczych;
2)
szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych;
3)
warunków stosowania i przechowywania źródeł promieniotwórczych;
4)
sposobu zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych.
1a. 
W jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub przetwarzania źródeł promieniotwórczych kontrola obejmuje także przebieg procesu wytwarzania lub przetwarzania źródeł promieniotwórczych.
1b. 
Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1a, odnotowuje się w protokole kontroli, który zawiera w szczególności:
1)
datę kontroli;
2)
w przypadku zamkniętego źródła promieniotwórczego:
a)
numer źródła lub numer świadectwa źródła,
b)
typ urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze podlegające kontroli, jeżeli źródło znajduje się w urządzeniu;
3)
w przypadku otwartego źródła promieniotwórczego - numer świadectwa otwartego źródła promieniotwórczego;
4)
ustalenia kontroli;
5)
nazwę i adres jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę;
6)
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
2. 
Wyniki kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych rejestruje się w protokole kontroli szczelności źródła, który zawiera w szczególności:
1)
datę kontroli;
2)
numer źródła lub numer świadectwa źródła oraz typ urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze podlegające kontroli, jeżeli źródło znajduje się w urządzeniu;
3)
rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz datę określenia aktywności;
4)
typ i numer przyrządu, którym wykonano pomiary;
5)
wynik pomiaru;
6)
wyniki kontroli;
7)
nazwę i adres jednostki organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę;
8)
imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę, i jej podpis.
3. 
W jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania i instalowania źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła oraz obrotu nimi kontrolę, o której mowa w ust. 1 i 1a, wykonuje się na bieżąco.
4. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się także po zdarzeniu radiacyjnym oraz innym incydencie mogącym mieć wpływ na szczelność źródła, w szczególności po pożarze, korzystaniu ze źródła przez osobę nieuprawnioną, czasowej utracie posiadania źródła i po odzyskaniu go po kradzieży.
§  20. 
1. 
Kontrola urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące przed wprowadzeniem ich do eksploatacji obejmuje sprawdzenie zgodności parametrów urządzenia z dokumentacją techniczną, w szczególności określenie mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m i 1 m od obudowy urządzenia w kierunku innym niż kierunek wiązki promieniowania wyprowadzonego z urządzenia.
2. 
Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, odnotowuje się w protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia.
3. 
Kopię protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzący kontrolę przekazuje niezwłocznie organowi wydającemu zezwolenie.
§  21. 
1. 
W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na wytwarzaniu i przetwarzaniu źródeł promieniotwórczych ewidencja obejmuje wyjściowe materiały promieniotwórcze oraz wyprodukowane źródła promieniotwórcze i jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. 
W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na obrocie źródłami promieniotwórczymi, produkcji, obrocie lub instalowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze ewidencja obejmuje przychód i rozchód źródeł promieniotwórczych i jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. 
W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła ewidencja obejmuje odpowiednio stosowane lub przechowywane źródła promieniotwórcze i jest prowadzona na kartach ewidencyjnych, których wzory są określone w załącznikach nr 7-10 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. 
W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na transporcie źródeł promieniotwórczych, z wyłączeniem transportu wewnątrz jednostki, ewidencja obejmuje dokumenty przewozowe określone w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
W jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność ze źródłami wysokoaktywnymi ewidencja tych źródeł jest prowadzona na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§  22. 
1. 
Karty ewidencyjne, o których mowa w § 21 ust. 1-3 i 5, kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje przez okres 5 lat od chwili zakończenia działalności ze źródłem promieniotwórczym.
2. 
Dokumenty przewozowe, o których mowa w § 21 ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje przez okres 3 lat od dnia zakończenia transportu źródeł promieniotwórczych.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 3, na której wykonywanie jest wymagane zezwolenie, sporządza ewidencję posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, na karcie ewidencyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia, oraz przesyła kopię tej karty Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
4. 
Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, o której mowa w § 21 ust. 5, przesyła Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki kopie kart ewidencyjnych źródeł wysokoaktywnych, z którymi prowadzi działalność:
1)
niezwłocznie po wejściu w posiadanie źródła;
2)
niezwłocznie po dokonaniu zmiany zapisu w karcie ewidencyjnej źródła;
3)
niezwłocznie po przekazaniu źródła innej jednostce organizacyjnej;
4)
niezwłocznie na żądanie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
5)
co roku w terminie do dnia 31 stycznia.
5. 
Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 43c ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.
6. 
W przypadku zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną kierownik tej jednostki niezwłocznie przekazuje Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki karty ewidencyjne, o których mowa w § 21 ust. 1-3 i 5.
7. 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki przechowuje kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz karty ewidencyjne, o których mowa w ust. 6, przez okres 30 lat od dnia ich otrzymania.
§  23. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 2029).
§  24. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZORY TABLIC INFORMACYJNYCH DO OZNAKOWANIA WEJŚĆ DO PRACOWNI

1. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni izotopowej klasy Z*

wzór

* Wymiary podano w milimetrach.

2. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni akceleratorowej*

wzór

* Wymiary jak w tablicy informacyjnej 1.

3. Wzór tablicy informacyjnej do oznakowania wejścia do pracowni rentgenowskiej*

wzór

* Wymiary jak w tablicy informacyjnej 1.

4. Wzory tablic informacyjnych do oznakowania wejść do pracowni izotopowych z otwartymi źródłami promieniotwórczymi*

a.

wzór

* Wymiary jak w tablicy informacyjnej 1.

b.

wzór

* Wymiary jak w tablicy informacyjnej 1.

c.

wzór

* Wymiary jak w tablicy informacyjnej 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNAKOWANIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH*

wzór

* Wymiary podano w milimetrach.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

KLASY PRACOWNI IZOTOPOWYCH Z OTWARTYMI ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI STOSOWANYCH JEDNOCZEŚNIE W PRACOWNI IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY IZOTOPÓW

Grupa izotopów Klasa pracowni
I II III
Aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych
MBq MBq MBq
1 powyżej 1.000 powyżej 1 do 1.000 do 1
2 powyżej 10.000 powyżej 10 do 10.000 do 10
3 powyżej 100.000 powyżej 100 do 100.000 do 100
4 powyżej 1.000.000 powyżej 1.000 do 1.000.000 do 1.000
Objaśnienia:

1. W przypadku pracowni przeznaczonej do prac z izotopami promieniotwórczymi różnych grup izotopów klasę pracowni określa się, porównując aktywność obliczoną według wzoru:

A = A1 + 0,1 A2 + 0,01 A3 + 0,001 A4

gdzie A1, A2, A3, A4 - stosowana jednocześnie maksymalna aktywność izotopów odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 grupy izotopów

z aktywnością 1 grupy izotopów przewidzianą dla poszczególnych klas pracowni.

2. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności z substancjami promieniotwórczymi aktywność stosowanych jednocześnie w pracowni izotopów promieniotwórczych może być zwiększona lub zmniejszona bez zmiany klasy pracowni, poprzez pomnożenie przez współczynnik:

Określenie czynności Współczynnik
Magazynowanie 100
Diagnostyka lekarska 100
Bardzo proste czynności na mokro 10
Normalne czynności chemiczne 1
Skomplikowane czynności na mokro z prawdopodobieństwem rozlania i proste czynności na sucho z możliwością pylenia 0,1
Skomplikowane czynności na sucho z możliwością pylenia 0,01

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

GRUPY IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Grupa izotopów Izotop promieniotwórczy
1 2
1 Sm-146 Sm-147 Gd-148 Gd-152 Pb-210 Bi-210m Po-210 Ra-223 Ra-224 Ra-225
Ra-226 Ra-228 Ac-225 Ac-226 Ac-227 Th-227 Th-228 Th-229 Th-230 Th-232
Pa-231 U-230 U-232 U-233 U-234 U-235 U-236 U-238 Np-236 Np-237
Pu-236 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-242 Pu-244 Am-241 Am-242m Am-243 Cm-240
Cm-242 Cm-243 Cm-244 Cm-245 Cm-246 Cm-247 Cm-248 Cm-250 Bk-247 Cf-248
Cf-249 Cf-250 Cf-251 Cf-252 Cf-253 Cf-254 Es-253 Es-254 Fm-257 Md-258
2 Be-10 Al-26 Si-32 Ti-44 Fe-60 Co-60 Ge-68 Sr-82 Sr-90 Zr-93
Nb-94 Ru-106 Rh-102 Ag-108m Ag-110m Cd-113 Cd-113m In-114m In-115 Sn-126
I-126 I-129 I-131 La-137 La-138 Ce-144 Pm-146 Eu-150 Eu-152 Eu-154
Tb-158 Ho-166m Lu-176 Lu-177m Hf-172 Hf-178m Hf-182 Ta-180 Os-194 Ir-192m
Hg-194 Pb-202 Pb-212 Bi-210 Bi-212 Bi-213 Bi-214 At-211 Fr-222 Ac-224
Ac-228 Th-226 Pa-227 Pa-228 Pa-230 Pu-234 Pu-241 Am-242 Cm-241 Bk-249
Cf-244 Cf-246 Es-254m Fm-252 Fm-253 Fm-254 Fm-255 Md-257
3 C-14 Na-22 Na-24 Mg-28 Si-31 P-32 P-33 S-35 Cl-36 K-40
K-42 K-43 Ca-41 Ca-45 Ca-47 Sc-43 Sc-44 Sc-44m Sc-46 Sc-47
Sc-48 Ti-45 V-48 Cr-48 Mn-52 Mn-54 Mn-56 Fe-52 Fe-55 Fe-59
Co-55 Co-56 Co-57 Co-58 Ni-56 Ni-57 Ni-59 Ni-63 Ni-65 Ni-66
Cu-61 Cu-64 Cu-67 Zn-62 Zn-65 Zn-69m Zn-71m Zn-72 Ga-66 Ga-67
Ga-72 Ga-73 Ge-66 Ge-69 Ge-77 Ge-78 As-70 As-71 As-72 As-73
As-74 As-76 As-77 As-78 Se-70 Se-73 Se-75 Se-79 Br-74m Br-76
Br-77 Br-80m Br-82 Rb-82m Rb-83 Rb-84 Rb-86 Rb-87 Sr-80 Sr-83
Sr-85 Sr-89 Sr-91 Sr-92 Y-86 Y-87 Y-88 Y-90 Y-90m Y-91
Y-92 Y-93 Zr-86 Zr-88 Zr-89 Zr-95 Zr-97 Nb-89 Nb-90 Nb-93m
Nb-95 Nb-95m Nb-96 Mo-90 Mo-93 Mo-93m Mo-99 Tc-94 Tc-99 Tc-95m
Tc-96 Tc-97 Tc-97m Tc-98 Tc-99 Ru-97 Ru-103 Ru-105 Rh-99 Rh-100
Rh-101 Rh-101m Rh-102m Rh-105 Rh-106m Pd-100 Pd-101 Pd-103 Pd-107 Pd-109
Ag-105 Ag-106m Ag-111 Ag-112 Cd-107 Cd-109 Cd-115 Cd-115m Cd-117 Cd-117m
In-110 In-111 In-117m Sn-110 Sn-113 Sn-117m Sn-119m Sn-121 Sn-121m Sn-123
Sn-125 Sn-127 Sn-128 Sb-118m Sb-120 Sb-122 Sb-124 Sb-125 Sb-126 Sb-127
Sb-128 Sb-129 Te-116 Te-121 Te-121m Te-123 Te-123m Te-125m Te-127 Te-127m
Te-129m Te-131m Te-132 Te-133m Te-134 I-120 I-120m I-123 I-124 I-125
I-130 I-132 I-132m I-133 I-135 Cs-132 Cs-134 Cs-135 Cs-136 Cs-137
Ba-126 Ba-128 Ba-131 Ba-133 Ba-133m Ba-135m Ba-140 La-132 La-140 La-141
La-142 Ce-134 Ce-135 Ce-137m Ce-139 Ce-141 Ce-143 Pr-138m Pr-142 Pr-143
Pr-145 Nd-138 Nd-139m Nd-147 Nd-149 Pm-143 Pm-144 Pm-145 Pm-147 Pm-148
Pm-148m Pm-149 Pm-150 Pm-151 Sm-142 Sm-145 Sm-151 Sm-153 Sm-156 Eu-145
Eu-146 Eu-147 Eu-148 Eu-149 Eu-152m Eu-155 Eu-156 Eu-157 Gd-146 Gd-147
Gd-149 Gd-151 Gd-153 Gd-159 Tb-147 Tb-149 Tb-150 Tb-151 Tb-153 Tb-154
Tb-155 Tb-156 Tb-156m Tb-157 Tb-160 Tb-161 Dy-155 Dy-159 Dy-166 Ho-166
Ho-167 Er-169 Er-171 Er-172 Tm-166 Tm-167 Tm-170 Tm-171 Tm-172 Tm-173
Yb-166 Yb-169 Yb-175 Yb-178 Lu-169 Lu-170 Lu-171 Lu-172 Lu-173 Lu-174
Lu-174m Lu-176m Lu-177 Lu-179 Hf-170 Hf-173 Hf-175 Hf-177m Hf-179m Hf-180m
Hf-181 Hf-184 Ta-173 Ta-175 Ta-176 Ta-177 Ta-178 Ta-179 Ta-182 Ta-183
Ta-184 W-178 W-185 W-187 W-188 Re-181 Re-182 Re-184 Re-184m Re-186
Re-186m Re-188 Re-189 Os-181 Os-182 Os-185 Os-191 Os-191m Os-193 Ir-184
Ir-185 Ir-186 Ir-187 Ir-188 Ir-189 Ir-190 Ir-190m Ir-192 Ir-193m Ir-194
Ir-194m Ir-195 Ir-195m Pt-188 Pt-191 Pt-193m Pt-195m Pt-197 Pt-200 Au-193
Au-194 Au-195 Au-198 Au-198m Au-199 Au-200m Hg-193 Hg-193m Hg-195m Hg-197
Hg-197m Hg-203 Tl-198 Tl-200 Tl-202 Tl-204 Pb-200 Pb-201 Pb-202m Pb-203
Pb-205 Pb-211 Pb-214 Bi-201 Bi-202 Bi-203 Bi-205 Bi-206 Bi-207 Po-207
At-207 Fr-223 Ra-227 Th-231 Th-234 Pa-232 Pa-233 Pa-234 U-231 U-237
U-240 Np-234 Np-235 Np-238 Np-239 Np-240 Pu-237 Pu-243 Pu-245 Pu-246
Am-239 Am-240 Am-244 Am-246 Cm-238 Bk-245 Bk-246 Bk-250 Es-250 Es-251
4 H-3 Be-7 C-11 F-18 Cl-38 Cl-39 K-44 K-45 Sc-49 V-47
V-49 Cr-49 Cr-51 Mn-51 Mn-52m Mn-53 Co-58m Co-60m Co-61 Co-62m
Cu-60 Zn-63 Zn-69 Ga-65 Ga-68 Ga-70 Ge-67 Ge-71 Ge-75 As-69
Se-73m Se-81 Se-81m Se-83 Br-74 Br-75 Br-80 Br-83 Br-84 Rb-79
Rb-81 Rb-81m Rb-88 Rb-89 Sr-81 Sr-85m Sr-87m Y-86m Y-91m Y-94
Y-95 Nb-88 Nb-97 Nb-98 Mo-101 Tc-93 Tc-93m Tc-94m Tc-96m Tc-99m
Tc-101 Tc-104 Ru-94 Rh-99m Rh-103m Rh-107 Ag-102 Ag-103 Ag-104 Ag-104m
Ag-106 Ag-115 Cd-104 In-109 In-112 In-113m In-115m In-116m In-117 In-119m
Sn-111 Sn-123m Sb-115 Sb-116 Sb-116m Sb-117 Sb-119 Sb-124m Sb-126m Sb-130
Sb-131 Te-129 Te-131 Te-133 I-121 I-128 I-134 Cs-125 Cs-127 Cs-129
Cs-130 Cs-131 Cs-134m Cs-135m Cs-138 Ba-131m Ba-139 Ba-141 Ba-142 La-131
La-135 La-143 Ce-137 Pr-136 Pr-137 Pr-139 Pr-142m Pr-144 Pr-147 Nd-136
Nd-139 Nd-141 Nd-151 Pm-141 Sm-141 Sm-141m Sm-155 Eu-158 Gd-145 Dy-157
Dy-165 Ho-155 Ho-157 Ho-159 Ho-161 Ho-162 Ho-162m Ho-164 Ho-164m Er-161
Er-165 Tm-162 Tm-175 Yb-162 Yb-167 Yb-177 Lu-178 Lu-178m Hf-182m Hf-183
Ta-172 Ta-174 Ta-180m Ta-182m Ta-185 Ta-186 W-176 W-177 W-179 W-181
Re-177 Re-178 Re-187 Re-188m Os-180 Os-189m Ir-182 Pt-186 Pt-189 Pt-193
Pt-197m Pt-199 Au-200 Au-201 Hg-195 Hg-199m Tl-194 Tl-194m Tl-195 Tl-197
Tl-198m Tl-199 Tl-201 Pb-195m Pb-198 Pb-199 Pb-209 Bi-200 Po-203 Po-205
U-239 Np-232 Np-233 Pu-235 Am-237 Am-238 Am-244m Am-245 Am-246m Cm-249

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA WYJŚCIOWEGO MATERIAŁU PROMIENIOTWÓRCZEGO I WYPRODUKOWANYCH Z NIEGO ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA PRZYCHODU I ROZCHODU ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA OTWARTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA RUCHU OTWARTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA RUCHU ZAMKNIĘTEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11 

KARTA EWIDENCYJNA ŹRÓDŁA WYSOKO AKTYWNEGO {kursywa: pozycje uzupełniające)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12 

WZÓR

KARTA EWIDENCYJNA POSIADANYCH ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 20... r.

wzór

1 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. Urz. UE L 346 z 31.12.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 694).
2 Rozporządzenie utraciło moc z dniem 25 listopada 2015 r. na podstawie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587), która weszła w życie z dniem 24 maja 2014 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.967 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
Data aktu: 12/07/2006
Data ogłoszenia: 06/05/2022
Data wejścia w życie: 22/08/2006