Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 2:
a)
w pkt 9 wyrazy "energii elektrycznej lub gazu ziemnego" zastępuje się wyrazami "energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych",
b)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:

"11) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie pojazdów służących do transportu drogowego na nowe pojazdy, w przypadku gdy są one objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13, z późn. zm. 2 ) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202):

a) wykonuje się obliczenia, przyjmując, że zużycie energii pojazdu po wymianie nie przekracza poziomu odpowiadającego spełnieniu wymogów minimalnych określonych w tych rozporządzeniach,

b) kwalifikuje się średnioroczne oszczędności wynikające z wcześniejszej wymiany w stosunku do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu wyrażonego w przebiegu lub latach;

12) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie pojazdów służących do transportu drogowego innych niż wskazane w pkt 11 lub pojazdów służących do transportu kolejowego - wykonuje się obliczenia średniorocznych oszczędności za okres:

a) wynikający z wcześniejszej wymiany w stosunku do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu, wykorzystując do obliczeń zmierzone lub oszacowane dane dotyczące zużycia energii przez pojazd wymieniany i pojazd nabyty, oraz

b) pozostały do zakończenia cyklu życia pojazdu nabytego, wykorzystując do obliczeń uśrednione jednostkowe zużycie energii przez standardowy pojazd należący do tej samej, pod względem wielkości i napędu, kategorii pojazdów oraz zmierzone lub oszacowane dane dotyczące zużycia energii przez pojazd nabyty;

13) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na modernizacji pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego, w przypadku gdy dokonywane jest ono przed przewidywanym zakończeniem cyklu życia pojazdu lub gdy w wyniku jego realizacji cykl życia ulegnie wydłużeniu:

a) wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej, wskazując możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne,

b) wykonuje się obliczenia średniorocznych oszczędności energii możliwych do uzyskania do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu w stosunku do zużycia energii przez dany pojazd przed modernizacją;

14) w zakresie ograniczania strat związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych:

a) wykonuje się pomiary, stosując metodę badań pomiaru suchego lub metodę badań pomiaru mokrego wskazane w normie PN-EN 16321-2:2014-02 Odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliwowych - Część 2: Metody badań dotyczące weryfikacji systemów odzyskiwania par na stacjach paliwowych lub inną równoważną metodę w celu skontrolowania działania systemów odzyskiwania par paliwa na stacjach paliw; jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm - za normę zalecaną należy uznać tę nową normę,

b) wykonuje się pomiary i analizę danych charakteryzujących zbiornik i jego eksploatację, parametrów klimatycznych danej lokalizacji zbiornika, charakterystyki przechowywanej cieczy oraz czasu magazynowania w celu zbadania możliwości modernizacji zbiornika magazynującego paliwa ciekłe.";

2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Wartości współczynników sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną określa się oddzielnie dla energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego i paliw ciekłych, przyjmując, że są one równe odwrotności współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, stosownie do wykorzystywanego rodzaju nośnika energii lub źródła energii, które zostały określone w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oblicza się według wzoru (3) określonego w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

3. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej jako objętość gazu ziemnego lub biogazu oblicza się według wzoru (4) określonego w pkt 1.4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.";

3)
w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zawartość energii w paliwach ciekłych oblicza się, stosując wartości opałowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), a następnie jednostki energii przelicza się, stosując współczynniki przeliczeniowe określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

4)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po lp. 8 dodaje się lp. 9 "Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego";
5)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w pkt 1.1 w tabeli:
w części "Określanie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej" w kolumnie trzeciej "Definicje" objaśnienie symbolu ΔQp otrzymuje brzmienie:

"ΔQp - ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, wyrażonej w [kWh/rok], ",

po części "Określanie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej" dodaje się część "Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
w pkt 1.2 po tabeli nr 8 dodaje się tabele nr 9-11 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
po pkt 1.3 dodaje się pkt 1.4 w brzmieniu:

"1.4. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej jako objętość gazu ziemnego lub biogazu, oznaczony symbolem "WP, g", oblicza się według wzoru:

(4)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

wP i - współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli 1, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,

Vg, i - objętość gazu ziemnego lub biogazu wprowadzonego do danej sieci gazowej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest audyt efektywności energetycznej, wyrażona w Nm3/rok.",

b)
tabela 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do audytów efektywności energetycznej zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego
Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego na nowe pojazdy, w przypadku gdy są one objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz.Urz.UE L 111 z 25.04.2019, str. 13, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych ΔQ0 -ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],

Mśr - średni przebieg dla danej kategorii pojazdu wynoszący 190 000 km,

Mr - rzeczywisty przebieg danego pojazdu, wyrażony w [km],

E1 - jednostkowe zużycie energii przez pojazd określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie - określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

L - norma emisji CO2 dla pojazdu nabytego wynikająca z rozporządzenia (UE) 2019/631, wyrażona w [kgCO2/km],

CV - obliczeniowa wartość opałowa (kaloryczna) paliwa będąca średnią ważoną wartości opałowych benzyny i oleju napędowego wynosząca 43,558 MJ/kg,

F - współczynnik przeliczeniowy emisji CO2 przypadającej na jednostkę masy spalonego paliwa przez pojazd nabyty, wynoszący 3,169 kgCO2/kg,

pojazdów ciężkich oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady

96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202)

TU - okres pozostały do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu, wyrażony w [lata], liczony jako iloraz przebiegu pozostałego do zakończenia średniego cyklu życia pojazdu, wyrażonego w [km], i średniorocznego przebiegu pojazdu wynoszącego 8000 km
Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego innych niż wskazane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2019/631 lub rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 ΔQ0- ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],

Mśr - średni przebieg dla danej kategorii pojazdu określony na podstawie danych zawartych w tabeli nr 10, wyrażony w [km],

Mr - rzeczywisty przebieg danego pojazdu, wyrażony w [km],

Er - jednostkowe zużycie energii przez pojazd określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie - określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

E2 - jednostkowe zużycie energii przez pojazd nabyty określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie - określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

Eśr - jednostkowe zużycie energii przez standardowy pojazd należący do tej samej, pod względem wielkości i napędu, kategorii pojazdów określone na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

TLCA-średni cykl życia pojazdu określony na podstawie danych zawartych w tabeli nr 11, wyrażony w [lata].

Uwaga:

W przypadku gdy rzeczywisty przebieg danego pojazdu Mr jest większy niż średni przebieg dla danej kategorii pojazdu Mśr, różnica (Mśr - Mr) przyjmuje wartość 0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela nr 9. Wskaźniki zużycia energii w zależności od kategorii pojazdu
Kategoria pojazdów Podkategoria pojazdów Technologia Wskaźnik zużycia energii [MJ/km]
osobowe benzynowe mini Euro 4 i późniejsze 2,14
benzynowe małe PRE-ECE to open loop 2,85
benzynowe małe Euro 1 i późniejsze 2,45
benzynowe średnie PRE-ECE to open loop 3,37
benzynowe średnie Euro 1 i późniejsze 2,89
benzynowe duże SUV PRE-ECE to open loop 4,16
benzynowe duże SUV Euro 1 i późniejsze 3,76
diesel małe Euro 4 i późniejsze 1,62
diesel średnie konwencjonalne 2,69
diesel średnie Euro 1 i późniejsze 2,35
diesel duże SUV konwencjonalne 3,20
diesel duże SUV Euro 1 i późniejsze 3,12
LPG konwencjonalne 2,75
LPG Euro 1 i późniejsze 2,65
dwusuwowe konwencjonalne 3,59
hybrydowe benzynowe małe Euro 4 1,49
hybrydowe benzynowe średnie Euro 4 1,49
hybrydowe benzynowe duże SUV Euro 4 1,49
E85 Euro 4 i późniejsze 3,33
CNG Euro 4 i późniejsze 3,02
pojazdy bateryjne - 0,54
pojazdy z ogniwem paliwowym - 0,95
dostawcze benzynowe konwencjonalne 3,72
benzynowe Euro 1 i późniejsze 3,06
diesel konwencjonalne 3,80
diesel Euro 1 i późniejsze 3,42
pojazdy bateryjne - 0,90
pojazdy z ogniwem paliwowym - 1,78
ciężarowe benzynowe > 3,5 t konwencjonalne 7,75
diesel < 7,5 t konwencjonalne 5,34
diesel < 7,5 t Euro 1 i późniejsze 4,31
pojazdy bateryjne ≥ 3,5 ≤ 12 t - 2,16
pojazdy z ogniwem paliwowym ≥ 3,5 ≤ 12 t - 3,56
diesel

≥ 7,5 < 16 t

konwencjonalne 7,77
diesel

≥ 7,5 < 16 t

Euro 1 i późniejsze 6,62
diesel

≥ 16 ≤ 32t

konwencjonalne 10,72
diesel

≥ 16 ≤ 32t

Euro 1 i późniejsze 8,97
pojazdy bateryjne > 16 t - 4,32
pojazdy z ogniwem paliwowym > 16 t - 9,50
diesel > 32 t konwencjonalne 12,68
diesel > 32 t Euro 1 i późniejsze 10,72
autobusy miejskie CNG HD Euro I 26,64
miejskie CNG HD Euro II 24,72
miejskie CNG HD Euro III 21,84
miejskie CNG EEV 21,84
miejskie standardowe konwencjonalne 15,63
miejskie standardowe Euro 1 i późniejsze 12,85
autokary standardowe konwencjonalne 11,23
autokary standardowe Euro 1 i późniejsze 10,55
pojazdy bateryjne miejskie - 2,88
pojazdy z ogniwem paliwowym miejskie - 9,50
pojazdy z ogniwem paliwowym autokary standardowe - 11,88
kategoria L motorowery dwusuwowe < 50 cm3 konwencjonalne 1,09
motorowery dwusuwowe < 50 cm3 Euro 1 0,88
motorowery dwusuwowe < 50 cm3 Euro 2 0,88
motorowery dwusuwowe < 50 cm3 Euro 3 i późniejsze 0,88
motorowery czterosuwowe < 50 cm3 konwencjonalne 1,09
motorowery czterosuwowe < 50 cm3 Euro 1 0,88
motorowery czterosuwowe < 50 cm3 Euro 2 0,88
motorowery czterosuwowe < 50 cm3 Euro 3 i późniejsze 0,88
pojazdy bateryjne motorowery - 0,03
motocykle dwusuwowe < 50 cm3 konwencjonalne 1,44
motocykle dwusuwowe < 50 cm3 Euro 1 1,09
motocykle dwusuwowe < 50 cm3 Euro 2 1,01
motocykle dwusuwowe < 50 cm3 Euro 3 i późniejsze 0,74
motocykle czterosuwowe < 250 cm3 konwencjonalne 14,00
motocykle czterosuwowe < 250 cm3 Euro 1 i późniejsze 1,58
motocykle czterosuwowe ≥ 250 ≤ 750 cm3 konwencjonalne 1,62
motocykle czterosuwowe ≥ 250 ≤ 750 cm3 Euro 1 i późniejsze 1,58
motocykle czterosuwowe > 750 cm3 konwencjonalne 1,97
motocykle czterosuwowe > 750 cm3 Euro 1 i późniejsze 2,01
pojazdy bateryjne motocykle - 0,03
mini samochody diesel konwencjonalne 1,44
mini samochody diesel Euro 1 1,26
mini samochody diesel Euro 2 1,26
mini samochody diesel Euro 3 1,26
mini samochody diesel Euro 4 1,13
mini samochody diesel Euro 5 1,13
pojazdy terenowe (ATVs) konwencjonalne 2,07
pojazdy terenowe (ATVs) Euro 1 1,79
pojazdy terenowe (ATVs) Euro 2 1,79
pojazdy terenowe (ATVs) Euro 3 1,79
pojazdy terenowe (ATVs) Euro 4 1,74
pojazdy terenowe (ATVs) Euro 5 1,74

Tabela nr 10. Średni przebieg w podziale na kategorie pojazdów

Kategoria pojazdów Średni przebieg [km]
osobowe 190 000
dostawcze 300 000
ciężarowe 500 000
autobusy 600 000
kategoria L 40 000

Tabela nr 11. Średni cykl życia pojazdu w podziale na kategorie

Kategoria pojazdów Średni cykl życia [lata]
osobowe 14,0
dostawcze 13,5
ciężarowe 12,2
autobusy 15,6
kategoria L 10,0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii

Lp. Rodzaj nośnika energii Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

wP, w=

1 Paliwo lub źródło energii Olej opałowy 1,1
2 Gaz ziemny 1,1
3 Gaz płynny 1,1
4 Węgiel kamienny 1,1
5 Węgiel brunatny 1,1
6 Biomasa 0,2
7 Biogaz 0,5
8 Energia słoneczna 0,0
9 Energia wiatrowa 0,0
10 Energia geotermalna 0,0
11 Ciepło odpadowe z przemysłu 0,05
12 Olej napędowy 1,1
13 Benzyna 1,1
14 LPG 1,1
15 Wodór (energia elektryczna z produkcji mieszanej) 4,2
16 Wodór (energia elektryczna z energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej) 0,0
17 Wodór (energia elektryczna z biomasy) 0,33
18 Wodór (energia elektryczna z biogazu) 0,83
19 Wodór (reforming parowy metanu) 1,47
20 Sieć elektroenergetyczna systemowa Energia elektryczna z produkcji mieszanej 2,5
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 1 i Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021, str. 14.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.956

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
Data aktu: 12/04/2022
Data ogłoszenia: 05/05/2022
Data wejścia w życie: 20/05/2022