Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 813) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 34 w pkt 2 wyrazy "nr 71" zastępuje się wyrazami

"nr 72a";

2)
w załączniku nr 2:
a)
pozycja dotycząca wzoru nr 71 otrzymuje brzmienie:
71 ART/72 protokół egzaminu dyplomowego dla ucznia:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalności lutnictwo

b)
po pozycji dotyczącej wzoru nr 72 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72a w brzmieniu:
72a ART/72b protokół egzaminu dyplomowego dla ucznia liceum sztuk plastycznych
3)
w załączniku nr 3:
a)
wzory nr 28, 52, 53, 62, 70, 71 i 72 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia,
b)
po wzorze nr 72 dodaje się wzór nr 72a w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
4)
w załączniku nr 15 wzory nr 28a, 52a, 52b, 53a, 53b, 62a, 62b i 71a otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 9-16 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  10

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  11

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  12

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  13

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  14

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  15

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  16

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.900

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.
Data aktu: 15/04/2022
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 28/04/2022