Protokół o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej. Warszawa.2014.11.25.

PROTOKÓŁ
o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r.,
sporządzony w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 25 listopada 2014 r. w Warszawie został sporządzony Protokół o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

PROTOKÓŁ

o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 roku (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku)

oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku)

Rządy Republiki Bułgarii, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Mongolii, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej oraz Republiki Czeskiej (zwane dalej również "Umawiającymi się Stronami"),

mając na uwadze wejście w życie w dniu 20 lutego 2013 roku Porozumienia między Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej a Rządem Republiki Kuby o ostatecznym uregulowaniu wzajemnych należności i zobowiązań finansowych podpisanego w dniu 20 grudnia 2012 roku w Hawanie (Republika Kuby), a także związaną z tym rezygnację Republiki Kuby z udziału w Porozumieniu o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) oraz jej wystąpienie z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej,

a także

mając na uwadze oświadczenie Republiki Węgierskiej z dnia 12 października 1992 roku o rezygnacji Republiki Węgierskiej z udziału w Porozumieniu o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) oraz jej wystąpienie z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Zgodnie z postanowieniami Artykułu IX Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) dokonuje się następujących zmian w danym Porozumieniu:

1.
W Artykule II Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) ustępy pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej wynosi czterysta milionów euro.

Wkłady Umawiających się Stron na kapitał zakładowy Banku wynoszą dla:

Republiki Bułgarii - 30,244 mln euro

Socjalistycznej Republiki Wietnamu - 1,516 mln euro

Mongolii - 5,336 mln euro

Rzeczypospolitej Polskiej - 48,032 mln euro

Federacji Rosyjskiej - 206,356 mln euro

Rumunii - 28,464 mln euro

Republiki Słowackiej - 26,684 mln euro

Republiki Czeskiej - 53,368 mln euro"

2.
W Artykule X Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) ustęp pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"Niniejsze Porozumienie zostanie przekazane na przechowanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, które będzie pełniło funkcje depozytariusza tego Porozumienia."

Artykuł  II

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 38 Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) wprowadza się następujące zmiany do Statutu:

1.
W Artykule 5 Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) ustęp pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 400 milionów euro."

2.
W Artykule 35 Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 roku, 23 listopada 1977 roku oraz 18 grudnia 1990 roku) w ustępie drugim zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Waluta bilansu Banku - euro."

Artykuł  III

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem, w którym ostatnia z Umawiających się Stron zawiadomi Depozytariusza niniejszego Protokołu wskazanego w artykule IV niniejszego Protokołu o realizacji odpowiednich procedur wewnątrzpaństwowych.

Artykuł  IV

Niniejszy Protokół zostaje przekazany na przechowanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, które będzie pełniło funkcje Depozytariusza danego Protokołu.

Sporządzono w Warszawie dnia 25 listopada 2014 roku, w jednym egzemplarzu w języku rosyjskim.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

- będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 3 kwietnia 2017 r.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.791

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Protokół o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej. Warszawa.2014.11.25.
Data aktu: 25/11/2014
Data ogłoszenia: 11/04/2022
Data wejścia w życie: 18/06/2020