Wniosek o przyznanie rekompensat oraz zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896 oraz z 2022 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o przyznanie rekompensat oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do tego wniosku;
2)
szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób obliczania tych danych;
3)
zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz sposób gromadzenia tych danych;
4)
szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora;
5)
szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy.
§  2. 
1. 
Wzór wniosku o przyznanie rekompensat określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku xls, xlsx, xlsm lub xml.
3. 
Załączniki do wniosku o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku pdf.

Rozdział  2

Szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób ich obliczania

§  3. 
1. 
Dla instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat wskazuje się co najmniej jeden wytwarzany w niej produkt zaliczany do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
2. 
Dla każdego z produktów wskazanych w ramach instalacji wskazuje się:
1)
wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg);
2)
zużycie energii elektrycznej na produkcję produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażone w megawatogodzinach (MWh);
3)
wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 2 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, lub wskaźnik emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającego zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/447", lub wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 3 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty - zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy.
§  4. 
W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331", dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447, we wniosku o przyznanie rekompensat wskazuje się stosunek odpowiednich emisji pośrednich do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.
§  5. 
1. 
Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przyjmuje się, że wielkość emisji pośrednich odpowiada zużyciu energii elektrycznej określonemu w granicach procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów wskazanych w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447 w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażonemu w megawatogodzinach, pomnożonemu przez 0,376 Mg CO2/MWh. Wielkość emisji pośrednich wyraża się w megagramach dwutlenku węgla (CO2).
2. 
Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 przyjmuje się, że emisje bezpośrednie oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, w odniesieniu do procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów.
§  6. 
1. 
W stosunku do produktów, w odniesieniu do których dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne jedynie dla instalacji jako całości, odpowiednie wartości tych danych przyporządkowuje się do tych produktów na podstawie:
1)
wskaźników technologicznych umożliwiających oszacowanie odpowiednich wartości w stosunku do danego procesu związanego z wytwarzaniem określonego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego produktu odniesionej do całkowitej produkcji danej instalacji albo
2)
innej metody zgodnej z aktualną i zweryfikowaną wiedzą naukową i techniczną - w przypadku braku możliwości zastosowania metod wskazanych w pkt 1.
2. 
W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w ust. 1, do wniosku o przyznanie rekompensat dołącza się opis sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń.
3. 
Jeżeli dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne częściowo, brakujące dane zastępuje się zachowawczymi szacunkami, w szczególności wykorzystując aktualną wiedzę naukową i techniczną w danym sektorze. Zachowawczy szacunek oznacza, że wartość ekstrapolowana nie może przekraczać 90% wartości uzyskanej przy wykorzystaniu dostępnych danych.

Rozdział  3

Zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji oraz sposób gromadzenia tych danych

§  7. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, oblicza się na podstawie:
1)
danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459);
2)
informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106);
3)
faktur wystawianych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.);
4)
danych i informacji zawartych w zweryfikowanych raportach na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1);
5)
informacji zawartych w zweryfikowanych raportach dotyczących poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
6)
umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi lub towarowym domem maklerskim lub giełdą towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170) w zakresie obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz faktur wystawianych przez te podmioty;
7)
odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w instalacji oraz pomiarów energii elektrycznej na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych w przypadku jednostek wytwórczych, z których energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do instalacji;
8)
faktur wystawionych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat oraz deklaracji podatkowych i ewidencji ilościowych energii elektrycznej, składanych przez ten podmiot zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143);
9)
dokumentacji przygotowywanej na potrzeby wdrożenia i utrzymania:
a)
systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), lub
b)
systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub
c)
systemu zarządzania energią potwierdzonego certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;
10)
innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do obliczenia tych danych.
§  8. 
1. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są gromadzone dla każdego produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, wytwarzanego w instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat, na poziomie odpowiedniego kodu PRODCOM 2019 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1933 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiającym "wykaz Prodcom" - wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz. Urz. UE L 309 z 29.11.2019, str. 1).
2. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, mogą być gromadzone łącznie dla wszystkich produktów zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, na poziomie kategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), wyłącznie dla produktów, dla których nie zostały określone wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych w załączniku nr 2 do ustawy i wskaźniki emisyjności w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331.
3. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się w sposób zapewniający ich kompletność i spójność oraz w taki sposób, aby dane dotyczące produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt.
4. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się, wskazując zastosowaną metodę kompilacji danych oraz ich źródła, a także opis założeń, na podstawie których dokonano przyporządkowania odpowiednich wartości określonym produktom i instalacjom. W przypadku braku danych przedstawia się wyjaśnienie dotyczące przyczyn ich braku.
§  9. 
W przypadku instalacji, których granice odpowiadają granicom instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, powinny być gromadzone w sposób spójny z raportami na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 tej ustawy, oraz raportami dotyczącymi poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Rozdział  4

Szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

§  10. 
1. 
Opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje:
1)
dokonanie analizy danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat oraz analizy dotyczącej metodyki zbierania tych danych;
2)
przeprowadzenie weryfikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat;
3)
informację, czy w celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania w instalacji lub pozyskania brakujących danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat przeprowadzono sprawdzenie działania mierników i systemów monitorowania lub pozyskano brakujące dane i informacje wskazane w planie weryfikacji na terenie zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana.
2. 
W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w § 6 ust. 1 i 3, opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje również zastosowane metody.
§  11. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat ocenia się jako zweryfikowane pozytywnie, w przypadku gdy weryfikacja wykazała, że informacje te zostały przygotowane na podstawie przyjętej przez wnioskodawcę metodyki zbierania danych oraz są poprawne, wiarygodne i dokładne. Jako zweryfikowane pozytywnie ocenia się także informacje, które zawierają niezgodności, o ile te niezgodności nie wpływają na poprawność, wiarygodność i dokładność danych.
§  12. 
Opinia weryfikatora, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 2 ustawy, zawiera potwierdzenie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych dotyczących całkowitego zużycia energii elektrycznej na własne potrzeby przez wnioskodawcę w roku kalendarzowym.

Rozdział  5

Zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia rekompensat

§  13. 
W dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy, dane potwierdzające:
1)
całkowite zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby przez wnioskodawcę w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, określa się, stosując odpowiednio § 7;
2)
wartość dodaną brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, określa się na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie rekompensat

wzór

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (Dz. U. poz. 2285), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 469).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.790

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wniosek o przyznanie rekompensat oraz zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora.
Data aktu: 05/04/2022
Data ogłoszenia: 08/04/2022
Data wejścia w życie: 09/04/2022