Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przełożony - Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej albo dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.";

2)
w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Potrzeby szkoleniowe podległych jednostek lub komórek organizacyjnych określają Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej "CBŚP", Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP", Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "BOA", Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zwanego dalej "CBZC", Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP", lub komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, a w Komendzie Głównej Policji - dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej, na podstawie informacji otrzymanych od kierowników tych jednostek lub komórek, dotyczących rodzajów szkoleń, liczby osób oczekujących oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Komendanta-rektora WSPol. i komendantów szkół policyjnych.";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Przełożony kieruje policjanta na szkolenie za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol. albo szkoły policyjnej.";

4)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik jednostki szkoleniowej przyjmuje policjantów na szkolenie na podstawie imiennego wykazu sporządzonego przez Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendanta szkoły policyjnej lub kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.";

5)
w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;";

6)
w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik jednostki szkoleniowej pisemnie informuje Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendantów szkół policyjnych i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji o rodzaju szkolenia, limicie miejsc oraz terminie rozpoczęcia szkolenia.";

7)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. O wynikach przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komendant-rektor WSPol. pisemnie informuje Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów szkół policyjnych i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.";

8)
w § 24:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendzie Głównej Policji, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP - również kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;",

b)
w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
9)
w § 50 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne.

4. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w innych uzasadnionych przypadkach CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, mogą prowadzić kursy specjalistyczne.";

10)
w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;";

11)
w § 69 w ust. 2:
a)
po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

"2d) CLKP - Dyrektor CLKP;",

b)
uchyla się pkt 6.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.783

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.
Data aktu: 05/04/2022
Data ogłoszenia: 08/04/2022
Data wejścia w życie: 09/04/2022