Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1362 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór formularza opinii służbowej;
2)
szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
3)
kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu i skalę ocen;
4)
przypadki opiniowania z pominięciem okresów przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
5)
właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii służbowej;
6)
tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinią służbową;
7)
tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowej.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
2)
SKW - Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
3)
bezpośredni przełożony - przełożonego, któremu funkcjonariusz bezpośrednio podlega, zajmującego stanowisko nie niższe niż stanowisko kierownika sekcji lub równorzędne;
4)
wyższy przełożony - Szefa SKW, zastępcę Szefa SKW sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną SKW, kierownika jednostki organizacyjnej SKW;
5)
kierownik jednostki organizacyjnej - również funkcjonariusza, żołnierza lub pracownika pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej SKW.
§  3. 
Wzór formularza opinii służbowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
W ramach opiniowania służbowego dokonuje się oceny służby funkcjonariusza zgodnie z następującymi kryteriami:
1)
efektywność służby;
2)
kwalifikacje zawodowe, wiedza ogólna oraz rozwój zawodowy;
3)
umiejętność oceny sytuacji;
4)
znajomość służby;
5)
umiejętność samodzielnego wykonywania zadań;
6)
planowanie i organizacja własnej pracy;
7)
podejmowanie nowych inicjatyw;
8)
dyscyplina i obowiązkowość;
9)
dyspozycyjność;
10)
umiejętność współpracy;
11)
zaangażowanie w realizację zadań;
12)
przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;
13)
sposób sporządzania dokumentów służbowych;
14)
proces adaptacji zawodowej - w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.
2. 
Podczas dokonywania oceny w ramach opiniowania służbowego funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 pod uwagę są brane:
1)
komunikacja werbalna;
2)
planowanie i ustalanie priorytetów;
3)
podejmowanie decyzji;
4)
przekazywanie zadań;
5)
motywowanie podwładnych;
6)
egzekwowanie zadań;
7)
zarządzanie czasem własnym i podwładnych;
8)
kierowanie podwładnymi;
9)
ocenianie podwładnych;
10)
dbałość o stosunki międzyludzkie;
11)
odporność na presję;
12)
zarządzanie zasobami materialnymi.
§  5. 
Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się sześciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 4:
1)
6 - wywiązuje się z obowiązków w stopniu bardzo wysokim;
2)
5 - wywiązuje się z obowiązków w stopniu wysokim;
3)
4 - wywiązuje się z obowiązków w stopniu dobrym;
4)
3 - wywiązuje się z obowiązków w stopniu dostatecznym;
5)
2 - wywiązuje się z obowiązków poniżej przeciętnej;
6)
1 - wywiązuje się z obowiązków zdecydowanie poniżej przeciętnej.
§  6. 
1. 
Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 5 dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.
2. 
Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:
1)
sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;
2)
przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w SKW.
3. 
Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem stanowi opinię służbową.
§  7. 
1. 
Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu w terminach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy.
2. 
Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 12 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:
1)
w przypadku zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej - po raz pierwszy po upływie 12 miesięcy służby stałej;
2)
w okresie służby przygotowawczej bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;
3)
w przypadku stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności do służby;
4)
w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
5)
przed podjęciem decyzji o przedterminowym zatarciu kary dyscyplinarnej;
6)
na polecenie wyższego przełożonego.
§  8. 
1. 
Termin opiniowania służbowego może ulec przesunięciu, jeżeli w okresie opiniowania funkcjonariusz nie realizował obowiązków służbowych z powodu:
1)
pozostawania w dyspozycji Szefa SKW i nie został wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego;
4)
urlopu wychowawczego;
5)
urlopu bezpłatnego;
6)
skierowania na szkolenie poza SKW trwające co najmniej 3 miesiące;
7)
z powodu choroby trwającej co najmniej 3 miesiące.
2. 
Termin opiniowania służbowego może ulec przesunięciu, jeżeli w okresie opiniowania funkcjonariusz pełnił służbę poza granicami państwa przez co najmniej 3 miesiące.
§  9. 
1. 
Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.
2. 
W przypadku powierzenia funkcjonariuszowi obowiązków służbowych na stanowisku w innej komórce lub jednostce organizacyjnej SKW lub wyznaczenia mu obowiązków służbowych w okresie pozostawania w dyspozycji Szefa SKW właściwy do sporządzenia opinii służbowej jest bezpośredni przełożony w komórce lub jednostce organizacyjnej SKW, w której funkcjonariusz wykonuje obowiązki służbowe.
§  10. 
1. 
Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.
2. 
Funkcjonariusz potwierdza fakt zapoznania się z opinią służbową własnoręcznym podpisem.
3. 
W razie odmowy potwierdzenia faktu zapoznania się z opinią służbową przez opiniowanego funkcjonariusza bezpośredni przełożony opatruje tę opinię odpowiednią adnotacją, podając w niej datę przedłożenia opinii służbowej funkcjonariuszowi do zapoznania się.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że funkcjonariusz został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez bezpośredniego przełożonego adnotacji o odmowie podpisania przez tego funkcjonariusza opinii służbowej.
5. 
Opinię służbową włącza się do teczki akt osobowych funkcjonariusza.
§  11. 
Bezpośredni przełożony po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową przedstawia tę opinię wyższemu przełożonemu do wiadomości.
§  12. 
1. 
Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść drogą służbową pisemne odwołanie od opinii służbowej wraz z uzasadnieniem do właściwego wyższego przełożonego w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.
2. 
Odwołanie rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.
3. 
Odwołanie wniesione po terminie określonym w art. 12 ust. 2 ustawy nie podlega rozpatrzeniu.
4. 
Przed upływem terminu na wniesienie odwołania oraz w okresie jego rozpatrywania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania rozkazu personalnego, którego wydanie jest uzależnione od treści tej opinii.
§  13. 
1. 
W przypadku uchybienia terminu określonego w art. 12 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniesienie odwołania na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
2. 
Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania wraz z odwołaniem wnosi się do właściwego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
3. 
Przywrócenie terminu na złożenie wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.
§  14. 
1. 
Bezpośredni przełożony może w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania wydać nową opinię uwzględniającą w całości odwołanie opiniowanego funkcjonariusza lub przekazać odwołanie wraz ze swoim stanowiskiem wyższemu przełożonemu.
2. 
W przypadku uwzględnienia odwołania w całości przez bezpośredniego przełożonego nowa opinia służbowa jest ostateczna i podlega włączeniu do teczki akt osobowych funkcjonariusza.
§  15. 
1. 
Właściwy wyższy przełożony może powołać co najmniej 3-osobową komisję w celu zbadania odwołania. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza protokół, w którym przedstawia wyższemu przełożonemu stanowisko w sprawie.
2. 
Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego pracownika, funkcjonariusza lub żołnierza SKW.
3. 
W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego, który sporządził zaskarżoną opinię służbową.
§  16. 
1. 
Właściwy wyższy przełożony po rozpatrzeniu odwołania może zaskarżoną opinię:
1)
utrzymać w mocy;
2)
zmienić lub uzupełnić;
3)
uchylić i wydać nową;
4)
uchylić ze względu na brak podstaw prawnych do jej sporządzenia.
2. 
Wyższy przełożony nanosi zmiany lub uzupełnienia w opinii odręcznie pismem w kolorze czerwonym i potwierdza to podpisem i datą oraz adnotacją w punkcie V formularza opinii służbowej.
3. 
Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.
§  17. 
1. 
Właściwy wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego o sposobie załatwienia odwołania. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio.
2. 
Opinia służbowa wydana wskutek odwołania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.
§  18. 
1. 
Funkcjonariusz, w stosunku do którego:
1)
stwierdzono w opinii służbowej nieprzydatność do służby w okresie służby przygotowawczej,
2)
stwierdzono w opinii służbowej nieprzydatność na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby przygotowawczej,
3)
stwierdzono niewywiązywanie się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy

- ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa SKW.

2. 
Wniosek składa się na piśmie za pośrednictwem właściwego wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef SKW, wniosek składa się bezpośrednio do Szefa SKW.
3. 
Przy rozpatrywaniu wniosku przepisy § 12 ust. 1 i ust. 2, § 13, § 15 i § 16 stosuje się odpowiednio.
4. 
Rozstrzygnięcie Szefa SKW w przedmiocie wniosku wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.
§  19. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1250).
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA OPINII SŁUŻBOWEJ

OPINIA SŁUŻBOWA

wzór

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.780

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Data aktu: 21/03/2022
Data ogłoszenia: 08/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022